Apache HTTP Server (Česky)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Apache, PHP, a MySQL

Tento dokument popisuje jak nastavit Apache web server na Arch Linuxu. Také popisuje instalaci PHP a MySQL a jejich integraci do Apache serveru.

Nainstaluje balíčky

# pacman -S apache php mysql

Pokud chcete, můžete nainstalovat jenom Apache, Apache a PHP, nebo všechny tři. Tento dokumetn obsahuje instalaci všech tří, ale pokud chcete, můžete některé části vynechat.

Konfigurace Apache

 • Přidejte řádek do /etc/hosts (pokud tento soubor neexistuje vytvořte ho)
127.0.0.1 localhost.localdomain  localhost

Note: pokud chcete jiiný hostname, připište jej nakonec:

127.0.0.1 localhost.localdomain  localhost myhostname
 • Editujte /etc/rc.conf:

Pokud jste v předchozím korku nastavili vlastní hostname, musíte sem uvést to samé. V opačném případě napište localhost

#
# Networking
#
HOSTNAME="localhost"
 • Okomentujte jeden řádek v httpd.conf
# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
LoadModule unique_id_module    modules/mod_unique_id.so

na

#LoadModule unique_id_module    modules/mod_unique_id.so
 • Spustťe v terminálu (jako root)
# /etc/rc.d/httpd start
 • Apache by nyní měl běžet. Můžete se o tom přesvědčit na adrese http://localhost/. Měloa by se zobrazit jednoduchá stránka Powered by Apache
 • Pokud chcete spouštět Apache automaticky při bootování, upravte /etc/rc.conf:
DAEMONS=(... httpd ...)

nebo přidejte následující řádku do rc.local:

/etc/rc.d/httpd start
 • Pokud chcete, aby uživatelské adresáře (třeba ~/public_html v počítači byly přístupné z internetu jako http://localhost/~user/, odkomentujte následující řádky v /etc/httpd/conf/extra/httpd-userdir.conf:
UserDir public_html

a

<Directory /home/*/public_html>
 AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
 Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch ExecCGI
 <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
  Order allow,deny
  Allow from all
 </Limit>
 <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
  Order deny,allow
  Deny from all
 </LimitExcept>
</Directory>

Nezapomeňte, že váš domovský adresář musí mít správná přístupová práva, aby se tam Apache dostal. Vaše domovská složka a adresář ~/public_html musejí být přísupné pro ostatní ("pro zbytek světa"). Tohle by mělo stačit:

$ chmod o+x ~
$ chmod o+x ~/public_html

Konfigurace PHP4 & PHP5

PHP je dostupné prakticky hned:

 • Vložte tyto řádky do /etc/httpd/conf/httpd.conf:
Vložte tento řádek do seznamu modulů, kamkoliv za LoadModule dir_module modules/mod_dir.so:
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
pro PHP4 jednoduše nahraďte 5 za 4
LoadModule php4_module modules/libphp4.so
Vložte tento řádek na konec "Include" seznamu:
 Include conf/extra/php5_module.conf
 • Pro obsluhu souborů je už PHP5 nastaveno:
<IfModule mod_php5.c>
 DirectoryIndex index.php index.html
 AddType application/x-httpd-php .php
 AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>

DirectoryIndex index.html index.html.var
Nicméně PHP4 vyžaduje pár drobných změn:
#<IfModule mod_php5.c>
 DirectoryIndex index.php index.html index.html.var
 AddType application/x-httpd-php .php
 AddType application/x-httpd-php-source .phps
#</IfModule>

#DirectoryIndex index.html index.html.var
 • Pokud používáte PHP4 nebo PHP5 nezapomeňte přidat obsluhu pro .phtml, pokud ji potřebujete:
DirectoryIndex index.php index.phtml index.html
 • Pokud chcete používat libGD modul, odkomentujte v /etc/php.ini
;extension=gd.so

na

extension=gd.so
 • Restartujte Apache, aby se projevily změny (jako root):
# /etc/rc.d/httpd restart
 • Otestujte PHP jednoduchou, ale velmi informativní stránkou:
<html>
<head>
<title>Zkušební stránka PHP</title>
</head>

<body>
Toto je Arch Linux a PHP

<?php
 phpinfo();
?>

</body>
</html>

Uložte tento soubor jako test.php a zkopírujte ho do /home/httpd/html/ nebo ~/public_html. Také udělat skript spustitelným (chmod a+x test.php)

 • Test PHP:
 http://localhost/test.php nebo http://localhost/~mujucet/test.php

Nastavení podpory MySQL

Pokud chcete používat MySQL, proveďte následující kroky:

Intial Configuration
 • Odkomentujte náledující řádky v /etc/php.ini (ve starších systémech je to v /usr/etc) odstraněním znaku ; na začátku:
;extension=mysql.so
 • Pro nastavení spusťte /etc/rc.d/mysqld start jako root OR proveďte následující kroky:
 • Vytvořte skupinu mysql
# groupadd -g 89 mysql
 • Přidejte uživatele mysql
# useradd -u 89 -g mysql -d /var/lib/mysql -s /bin/false mysql
 • Změňte přísupová práva adresáře s MySQL
# chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
 • Nainstalujte databázi. Pokud pouze chcete spouštět MySQL jako root, můžete vynechat přepínač --user a příkaz chown
# mysql_install_db --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql
# chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
 • Spusťte /etc/rc.d/mysqld start.
Další konfigurace
 • Otestujte MySQL (jako root):
# mysql
 • Vytvořte administrátorské heslo pro MySQL (v terminálu, jako root):
# mysqladmin -u root password 'roots_password'
 • Přidejte mysqld do seznamu démonů v /etc/rc.conf (jako u httpd - viz výše)
 • Pro přihlášení do MySQL, napište (do terminálu, hostname jako je nastavený v /etc/hosts)
# mysql -u root -h hostname -p
 • Můžete přidat další uživatele s omezenými oprávněními úpravou tabulek nacházejících se v mysql databázi. Aby se změny projevily, je nutné vždy restartovat MySQL (/etc/rc.d/mysqld restart jako root). Nezapomeňte zkontrolovat tabulku mysql/users. Pokud obsahuje další položky pro roota a váš hostname bez uvedeného hesla, každý ze serveru může mít kompletní přístup k databází.

Instalace PHPMyAdmin

Pokud chcete k přístupu do databáze používat PHPMyAdmin, musíte provést tyto kroky:

 • Nainstalovat balíček
# pacman -S phpmyadmin
 • Vytvořte adresář pro nastavení:
# cd /home/httpd/html/phpMyAdmin/
# mkdir config
# chmod o+rw config
 • Pro vytvoření konfiguračního adresáře jděte na:
http://localhost/phpMyAdmin/scripts/setup.php
 • Přidejte alespoň jeden server v sekci "Servers". Pro autentifikaci použijte "cookie", které umožní přihlašování přes webové rozhraní.
 • Uložte nastavení přes webové rozhraní v sekci "Configuration".
 • Pro použití nastavení přesuňte soubor config.inc.php do kořenového adresáře phpMyAdmina:
# mv config/config.inc.php config.inc.php
 • Pro zjednodušení můžete vytvořit link, který je malými písmeny:
# cd /home/httpd/html
# ln -sv phpMyAdmin phpmyadmin

externi odkazy