E17 (Česky)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Merge-arrows-2.pngThis article or section is a candidate for merging with Enlightenment (Česky).Merge-arrows-2.png

Notes: (Discuss in Talk:E17 (Česky)#)

E17 je vývojovou větví 17 (Development Release 17 - DR17) desktopového prostředí Enlightenment.

E17 se v současnosti intenzivně vyvíjí, je ve stádiu pre-alpha. Přestože je docela mladé, je docela stabilní. Mnoho lidí jej denně používá.

Nové verze jsou denně dostupné v SVN. SVN snapshoty jsou také z důvodu snadné instalace dostupné v repozitářích community - instalační instrukce jsou uvedené níže.

Instalace E17 z repozitářů community

 • Nejdříve editujte soubor /etc/pacman.conf a odkomentujte repozitáře community odstraněním znaku # na začátku řádku; mělo by to vypadat nějak takto:
[community]
# Add your preferred servers here, they will be used first
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
 • Nyní synchronizujte pacmana a proveďte upgrade systému:
pacman -Syu
 • Instalujte skupinu e17:
pacman -S e-svn
 • Instalujte moduly a aplikace e17:
pacman -S desktop-file-utils e17-extra-svn
 • Instalujte fonty, aby se zabránilo problémům při prvním spuštění e17:
pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts
 • Pokud potřebujete balíček e17, který ještě není dostupný v repozitáři [community], podívejte se, zda není dostupný v repozitáři AUR.

Nyní v souboru ~/.xinitrc povolte spuštění prostředí enlightenment:

...
# exec gnome-session
# exec startkde
# exec startxfce4
# ...or the Window Manager of your choice
exec enlightenment_start

Pokud jako přihlašovací manažer chcete použít entrance (náhradou za GDM), lze to nastavit v souboru:

 • /etc/rc.conf - přihlašovací manažer bude dostupný pouze po startu systému, nikoliv po stisku kláves CTRL+ALT+BACKSPACE
...
DAEMONS=(... entranced)
...

NEBO v souboru:

 • /etc/inittab - doporučený způsob
...
## Only one of the following two lines can be uncommented!
# Boot to console                     
#id:3:initdefault:                    
# Boot to X11                       
id:5:initdefault:

...

# Example lines for starting a login manager
#x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/kdm -nodaemon
#x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null
#x:5:once:/bin/su johndoe -l -c "/bin/bash --login -c startx >/dev/null 2>&1"
x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null

Poznámka: e17 je stále ve verzi alfa. Vše nemusí fungovat podle očekávání. Všechny balíčky jsou sice před přidáním do repozitáře [community] otestovány, některé věci mohou i tak přestat fungovat. Je doporučeno ponechat si balíčky z předchozích verzí v počítači, aby byl v případě potřeby možný downgrade.

Pokud nastanou nějaké problémy, lze postupovat následovně: nejdříve si ověřte, zda se problém projevuje i s defaultním tématem. Dále odstraňte adresář ~/.e (nejdříve si udělejte zálohu). Pokud jste našli chybu, ohlašte ji prosím vývojářům. Pokud nemáte jistotu, zda je chyba v softwaru nebo v balíčku, ohlaste ji do [community] bug trackeru.

Častější upgrade balíčků e17

Můžete si svoje vlastní balíčky Arch Linux e17 vytvářet malým skriptem, napsaným v pythonu, který se jmenuje ArchE17. Další informace a download poslední verze: https://dev.archlinux.org/~ronald/e17.html

Instalace E17 pomocí easy_e17.sh

Důvodem pro použití této metody místo dříve zmíněných je možnost větší kontroly nad E17 při aktualizaci. Umožňuje instalovat komponenty z repozitářů E17 bez nutnosti vytváření nových PKGBUILDů pro balíčky. Tento skript umožňuje odinstalovat vše, co bylo jeho pomocí nainstalováno. Další informace viz vlákno na ubuntuforums.org.

Instalace E17 skriptem easy_e17: stáhněte si tarball z AUR, rozbalte jej do nového adresáře, spusťte makepkg. Dále spusťte jako root:

 pacman -U *.pkg.tar.gz.

Zodpovězte několik otázek, potom proběhne instalace. Do souboru .xinitrc je nutné ke spuštění E17 přidat řádek:

exec /opt/e17/bin/enlightenment_start

Doporučuje se do proměnné cesty PATH přidat /opt/e17/bin, aby šlo spouštět programy bez nutnosti zadávat cestu /opt/e17/bin před jejich název: v souboru /etc/profile upravte řádek:

PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

na:

PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/e17/bin"

Pokud narazíte na nějaké problémy s instalací E17, nejdříve se přesvědčte, zda to není problém závislostí. Pokud ano, doinstalujte závislost a pokračujte v instalaci e17 pomocí příkazu, spuštěného jako root:

easy_e17.sh -i

K instalaci jedné nebo více aplikací z repozitáře E17 svn jednoduše odstraňte jméno programu ze souboru /etc/easy_e17.conf a potom spusťte jako root příkaz (nahraďte jméno a jméno2 jménem programu, který jste odstranili ze souboru easy_e17.conf):

easy_e17.sh -i --only=jméno,jméno2

Update E17 lze provést (bez použití níže uvedeného programu) příkazem, spuštěným jako root:

easy_e17.sh -u

Update_e17.sh

Další balíček je OzOsův skript update_e17.sh, který je praktický při použití s easy_e17, protože umožňuje zálohovat a obnovit strom E17 svn (v případě havárie), vrátit se zpět k určité revizi (opět v případě havárie) nebo jen k upozornění, že je ve stromu E17 svn k dispozici nová revize. Pro detailnější informace navštivte tuto stránku. Instalace viz výše uvedeným způsobem z repozitáře AUR tímto balíčkem.

Nastavení Entrance

Pokud instalujete e17 pomocí skriptu easy_e17.sh, je nutné provést pro funkčnost entrance další nastavení.

Nastavení entrance jako přihlašovací manažer viz postup, uvedený výše. Do souboru /etc/inittab vložte řádek:

x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon >& /dev/null

Pokud chcete spustit entrance jako daemon, vložte soubor entranced z entrance-gitAUR do adresáře /etc/rc.d/ a přidejte jej do řetězce DAEMONS v souboru /etc/rc.conf.

Nejdříve je nutné povolit ověření přes PAM. Stáhněte si entrance.pam z balíčku entrance-gitAUR a uložte jej jako /etc/pam.d/entrance.

Další dva odstavce jsou jen doplňující informace, pokud spěcháte, klidně je přeskočte.

Nyní probíha spouštění i ověřování uživatelů korektně. Jak jste si všimli, po ověření entrance zmizí a vrátí se zpět. Důvod je ten, že entrance neví, co po ověření spustit. Toto se nastaví pomocí souboru /etc/X11/Xsession (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_XSESSION) a pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Adresáře xsessions, které entrance prochází: /opt/e17/etc/xsessions/ (lze nastavit během kompilace pomocí ENTRANCE_SESSIONS_DIR), $XDG_DATA_HOME/xsessions/ a všechny další xsessions adresáře ve vašem $XDG_DATA_DIRS.

Entrance umožňuje výběr z více sezení, která jsou definována pomocí souborů .desktop v adresářích xsessions. Po úspěšném ověření uživatele entrance spustí soubor /etc/X11/Xsession a jako parametr přidá řetězec podle zvoleného sezení. Pokud jako sezení zvolíte Default, je to sekce "default" nebo jen prázdný řetězec, zatímco Failsafe provede sekci "failsafe". Pro ostatní sezení je to řádek exec v souboru .desktop.

Nyní musíme konfigurovat sezení X11. Vytvoříme soubor /etc/X11/Xsession a nastavíme jej jako spustitelný

touch /etc/X11/Xsession
chmod +x /etc/X11/Xsession # toto je důležité!

Lze použít modifikovanou verzi skriptu Xsession pro KDM (základní verze je v gentoo bug trackeru):

/etc/X11/Xsession
 #! /bin/sh
 # Xsession - run as user
 
 session=${1:-default}
 
 # Note that the respective logout scripts are not sourced.
 case $SHELL in
  */bash)
   [ -z "$BASH" ] && exec $SHELL $0 "$@"
   set +o posix
   [ -f /etc/profile ] && . /etc/profile
   if [ -f $HOME/.bash_profile ]; then
    . $HOME/.bash_profile
   elif [ -f $HOME/.bash_login ]; then
    . $HOME/.bash_login
   elif [ -f $HOME/.profile ]; then
    . $HOME/.profile
   fi
   ;;
  */zsh)
   [ -z "$ZSH_NAME" ] && exec $SHELL $0 "$@"
   emulate -R zsh
   [ -d /etc/zsh ] && zdir=/etc/zsh || zdir=/etc
   zhome=${ZDOTDIR:-$HOME}
   # zshenv is always sourced automatically.
   [ -f $zdir/zprofile ] && . $zdir/zprofile
   [ -f $zhome/.zprofile ] && . $zhome/.zprofile
   [ -f $zdir/zlogin ] && . $zdir/zlogin
   [ -f $zhome/.zlogin ] && . $zhome/.zlogin
  ;;
  */csh|*/tcsh)
   # [t]cshrc is always sourced automatically.
   # Note that sourcing csh.login after .cshrc is non-standard.
   xsess_tmp=`mktemp /tmp/xsess-env-XXXXXX`
   $SHELL -c "if (-f /etc/csh.login) source /etc/csh.login; if (-f ~/.login) source ~/.login; /bin/sh -c export -p >! $xsess_tmp"
   . $xsess_tmp
   rm -f $xsess_tmp
   ;;
  *) # Plain sh, ksh, and anything we do not know.
   [ -f /etc/profile ] && . /etc/profile
   [ -f $HOME/.profile ] && . $HOME/.profile
   ;;
 esac
 
 [ -f /etc/xprofile ] && . /etc/xprofile
 [ -f $HOME/.xprofile ] && . $HOME/.xprofile
 
 # run all system xinitrc shell scripts.
 if [ -d /etc/X11/xinit/xinitrc.d ]; then
   for i in /etc/X11/xinit/xinitrc.d/* ; do
     if [ -x "$i" ]; then
       . "$i"
     fi
   done
 fi
 
 case $session in
  "")
   exec xmessage -center -buttons OK:0 -default OK "Sorry, $DESKTOP_SESSION is no valid session."
   ;;
  failsafe)
   exec xterm -geometry 80x24-0-0
   ;;
  custom)
   exec $HOME/.xsession
   ;;
  default)
   exec /opt/e17/bin/enlightenment_start
### if you have installed enlightenment via pacman and want to youse this Xsession, the line above would be: ###
#  exec /usr/bin/enlightenment_start
   ;;
  *)
   eval exec "$session"
   ;;
 esac
 exec xmessage -center -buttons OK:0 -default OK "Sorry, cannot execute $session. Check $DESKTOP_SESSION.desktop."

Po restartu je vše připraveno a po ověření uživatele volba sezení Default spustí E.

Instalace témat

Témata pro změnu vzhledu e17 jsou dostupná na serveru exchange.enlightenment.org. Také se podívejte na e17-stuff.org.

Témata lze instalovat (ve formátu .edj) z konfiguračního dialogu.

Téma lze také změnit téma pro etk toolkit (ten, který používá exhibit). Dialog pro změnu vzhledu etk toolkitu se spustí příkazem /usr/bin/etk_prefs

Balíček e17-themesAUR[broken link: archived in aur-mirror] z AUR stáhne a nainstaluje mnoho témat ze serveru exchange.enlightenment.org

Problémy

 • Pokud v X nejsou dostupné X kurzory, nainstalujte balíček 'libxcursor'.
 • Pokud screenlock neakceptuje vaše heslo, přidejte do souboru /etc/pam.d/enlightenment:
auth required pam_unix_auth.so

Externí odkazy