Help:Style (Ελληνικά)/Formatting and punctuation (Ελληνικά)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Οι οδηγίες που ακολουθούν καθορίζουν τον τρόπο που τα διάφορα μέρη ενός άρθρου μπορούν να επισημανθούν μέσω της μορφοποίησης και της στίξης.

Γενικοί κανόνες

Αυτοί οι γενικοί κανόνες πάντοτε υπερισχύουν των #Ειδικών περιπτώσεων[broken link: invalid section]. Για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα οδηγό, αρχή αναφοράς αποτελεί η σελίδα Εγχειρίδιο στυλ.

 • Μην χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια μεθόδους επισήμανσης κειμένου, εκτός αν ρητώς επιτρέπεται από αυτούς τους κανόνες.
  Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις όπου κάποια μορφοποίηση προσδιορίζεται ήδη από κανόνες CSS, για παράδειγμα έντονη γραμματοσειρά στο ορολογία λίστας ορισμών. Αν η προκαθορισμένη μορφοποίηση CSS δεν επιτρέπεται για το εν λόγω αντικείμενο (π.χ. έντονη γραμματοσειρά για τα #Ονόματα αρχείων και διαδρομών[broken link: invalid section], πρέπει να καταφύγετε στην χρήση εντελώς διαφορετικής και συμβατής σήμανσης wiki (π.χ. σύμβολα bullet, αντί για μια λίστα ορισμών.
 • Μην χρησιμοποιείτε μεθόδους επισήμανσης κειμένου διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται από αυτό το εγχειρίδιο. Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο στην υπογράμμιση, στο κείμενο που αναβοσβήνει, στην κεφαλοποίηση ολόκληρης λέξης, στους χρωματισμούς, στους αστερίσκους, στα θαυμαστικά, στα emoticons, στις ετικέτες HTML με ιδιότητα style.


Πρώτες εμφανίσεις

 • Η πρώτη εμφάνιση ενός όρου ή ονόματος σε ένα άρθρο (π.χ. τα ονόματα εκτελέσιμων αρχείων) μπορούν να επισημαίνονται (δείτε παρακάτω) αν θεωρείται ότι αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, δεδομένου του θέματος του άρθρου ή ενότητάς του. Η πρώτη "σχετική" εμφάνιση μπορεί να μην είναι η κυριολεκτικά πρώτη εμφάνιση του ονόματος: η επιλογή της επαφίεται στον συντάκτη.
 • Ο προτινόμενος τρόπος επισήμανσης του ονόματος είναι η χρήση ενός συνδέσμου προς κάποιο άμεσα σχετιζόμενο άρθρο του wiki ή προς κάποια εξωτερική σελίδα όπως η Wikipedia. Αν δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι αναφοράς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έντονη γραμματοσειρά ως εναλλακτική λύση.
Για τα ονόματα πακέτων και ομάδων πακέτων πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα Template:Pkg, Template:AUR ή Template:Grp.
 • Αν το όνομα αναφέρεται ήδη στον τίτλο του άρθρου ή στην κεφαλίδα κάποιας ενότητας, η πρώτη σχετική του εμφάνιση στο σώμα του κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν άγκυστρο συνδέσμου και όχι απλώς και μόνο να επισημανθεί με έντονη γραμματοσειρά, εκτός από την περίπτωση των #Name/λιστών ορισμού[broken link: invalid section].
 • Η επισήμανση της πρώτης εμφάνισης μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε #Ειδικές περιπτώσεις[broken link: invalid section] που το επιτρέπουν.

Σύνδεσμοι

 • Στο κείμενο της άγκυρας συνδέσμων δεν πρέπει να εφαρμόζεται μορφοποίηση.

Λίστες ορισμών/ονομάτων

 • Η διατήρηση της μορφοποίησης των λιστών ονομάτων ή όρων επιτρέπεται χωρίς να είναι υποχρεωτική, ακόμη και όταν δεν απαιτείται μορφοποίηση των αντικειμένων τους. Αυτό μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, σε όρους με κεφαλαία γράμματα οι οποίοι δεν πρέπει να γράφονται με πλάγια γραφή ή σε ονόματα σε μια λίστα όπου τα περισσότερα μορφοποιούνται σύμφωνα με την #Πρώτη εμφάνιση[broken link: invalid section].
  Η «Λίστα» εδώ εννοείται με την ευρύτερη έννοιά της, ώστε να θεωρούνται μια λίστα όρων, για παράδειγμα, και οι πρώτες λέξεις από μια σειρά παραγράφων που έπονται.

περιπτώσεις μορφοποίησης/στίξης

Όσες περιπτώσεις σημαίνονται με 1 ακολουθούν τις οδηγίες #Πρώτες εμφανίσεις. Οι περιπτώσεις που σημαίνονται με m εφαρμόζονται σε κείμενα μονού διαστήματος.

Πλάγια

Αντί των ετικετών <i> χρησιμοποιείτε την σύνταξη MediaWiki ''πλάγιο κείμενο''.

Έντονα

Αντί των ετικετών <b> χρησιμοποείτε την σύνταξη MediaWiki '''έντονο κείμενο'''

Μονού διαστήματος

Για κείμενο έξω από τις ενότητες κώδικα χρησιμοποιείτε το πρότυπο Template:ic {{ic|κείμενο μονού διαστήματος}} αντί των ετικετών <code>.

Ομοιοματικά/εισαγωγικά

Αντί για μονά εισαγωγικά 'κείμενο' ή τυπογραφικά εισαγωγικά “κείμενο”, χρησιμοποιείτε εισαγωγικά γραφομηχανής "quoted text".

Specific cases

#General rules[broken link: invalid section] always override the following rules.

Επέκταση ακρονυμίων/συντομεύσεων

Χρησιμοποιείτε italic (πλάγια γραφή).

Παραδείγματα

 • Pacman ειναι ο διαχειριστής πακέτων του Arch Linux.
 • cat (σύνδεση) είναι μια στάνταρ εφαρμογή του Unix που συνδέει και ταξινομεί αρχεία.

Γραμμές CLI (γραμμές εντολών τερματικού)

Χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μονού διαστήματος monospace. Πρέπει να είναι παραδείγματα εμβόλιμων εντολών, όχι απλά αναφορές σε #Ονόματα εκτελέσιμων/εφαρμογών[broken link: invalid section]. Επίσης, παράγωγα και κείμενα κονσόλας που μπορεί να είναι χρήσιμα και επικολώνται σε ένα τερματικό.

Παραδείγματα

 • Σας προτρέπουμε να πληκτρολογήσετε man command για να διαβάσετε την σελίδα man οποιασδήποτε εντολής.
 • Για να δείτε τα ονόματα των δικτύων σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ip link.
 • Αν εμφανιστεί σφάλμα ping: unknown host, πρώτα ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το καλώδιο ή με την ισχύ του ασύρματου σήματος.
 • Για να εξέλθετε χωρίς να κάνετε άλλη αλλαγή, πληκτρολογήστε yes και επιλέξτε Quit (ή πατήστε Q).
 • Εκτελέστε pacman -Syu με δικαιώματα διαχειριστή.

Configuration parameters, variables, options, properties...

Use monospace. Also affects command options, user groups, IP addresses, environment variables and variables in general.

When both the short and long form of a command option have to be represented, use the "/" symbol without spaces to separate them, for example -a/--anything.

Examples

 • By default, the keyboard layout is set to us.
 • [...] where layout can be fr, uk, dvorak, be-latin1, etc.
 • As of v197, udev no longer assigns network interface names according to the wlanX and ethX naming scheme.
 • In this example, the Ethernet interface is enp2s0f0.
 • If you are unsure, your Ethernet interface is likely to start with the letter "e", and unlikely to be lo or start with the letter "w".
 • Currently, you may include a maximum of three nameserver lines.
 • You will need to create an extra BIOS Boot Partition of size 1007 KiB and EF02 type code.
 • All files should have 644 permissions and root:root ownership.
 • The -i switch can be omitted if you wish to install every package from the base group without prompting.
 • Adding your user to groups (sys, disk, lp, network, video, audio, optical, storage, scanner, power, etc.) is not necessary for most use cases with systemd.
 • If you are behind a proxy server, you will need to export the http_proxy and ftp_proxyenvironment variables.
 • To use other locales for other LC_* variables, run locale to see the available options and add them to locale.conf. It is not recommended to set the LC_ALL variable. An advanced example can be found here.
 • [...] this roughly equates to what you included in the DAEMONS array.
 • If you are running a private network, it is safe to use IP addresses in 192.168.*.* for your IP addresses, with a subnet mask of 255.255.255.0 and a broadcast address of 192.168.*.255. The gateway is usually 192.168.*.1 or 192.168.*.254.
 • By giving the -net nic argument to QEMU, it will, by default, assign a virtual machine a network interface with the link-level address 52:54:00:12:34:56.

Daemons/services, kernel modules

Use monospace.

Example

 • The dhcpcd.service starts the daemon for all network interfaces.
 • Some unit names contain an @ sign (e.g. name@string.service).

Executable/application names

Use italic, but only for full lower-case names. Affected by #First instances[broken link: invalid section].

Note that this rule applies to executables only when they represent the application/file itself, not when used in #CLI lines[broken link: invalid section]. In particular pay attention to executables that are usually run without any arguments.

Examples

 • Uncomment the selected locale in /etc/locale.gen and generate it with the locale-gen utility.
 • Uncomment the selected locale in /etc/locale.gen and generate it with locale-gen.
 • As of v197, udev no longer assigns network interface names according to the wlanX and ethX naming scheme.
 • The Arch Linux install media includes the following partitioning tools: fdisk, gdisk, cfdisk, cgdisk, parted.
 • If pacman fails to verify your packages, check the system time with cal.
 • Set a root password with passwd.

File content

Use monospace for content that can be both read or written on a file or that may reasonably be useful to copy from or paste in a text editor.

Examples

 • At the end of the string type nomodeset and press Enter. Alternatively, try video=SVIDEO-1:d which, if it works, will not disable kernel mode setting.
 • Remove the # in front of the locale you want from /etc/locale.gen.

File extensions

Use italic.

Example

 • Pacman is written in the C programming language and uses the .pkg.tar.xz package format.

File names and paths

Use monospace. Also device names and names with wildcards are affected. #File extensions are treated differently, though.

Examples

 • To test if you have booted into UEFI mode check if directory /sys/firmware/efi has been created.
 • All files and directories appear under the root directory /, even if they are stored on different physical devices.
 • Edit /etc/resolv.conf, substituting your name servers' IP addresses and your local domain name.
 • Before installing, you may want to edit the mirrorlist file and place your preferred mirror first.
 • For kernel modules to load during boot, place a .conf file with a name based on the program that uses them in /etc/modules-load.d/.
 • Each partition is identified with a number suffix. For example, sda1 specifies the first partition of the first drive, while sda designates the entire drive.

Generic words used in an improper or questionable way

Use "typewriter quotes".

Example

 • Words/letters when referenced as mere "text entities".

GUI/TUI text

Use italic. For example for menu entries. When representing navigation in menus, use the ">" symbol, still in italic, to separate the items.

Examples

 • Then, select Boot Arch Linux from the menu and press Enter in order to begin with the installation.
 • When using Gparted, selecting the option to create a new partition table gives an msdos partition table by default. If you are intending to follow the advice to create a GPT partition table then you need to choose Advanced and then select gpt from the drop-down menu.
 • Type yes and choose Quit (or press Q) to exit without making any more changes.
 • For plugins to be updated, you should check to have their update repositories enabled in Window > Preferences > Install/Update > Available Software Sites.

Important part of file/command line contents

Use bold. Since these contents are code themselves, when referenced outside of the template, monospace should be preserved.

Example

 • # ln -s /usr/src/linux-$(uname -r)/include/generated/uapi/linux/version.h /usr/src/linux-$(uname -r)/include/linux/
You can replace $(uname -r) with any kernel not currently running.

Keyboard keys

Use monospace.

Example

 • You have to press a key (usually Delete, F1, F2, F11, or F12) during the POST.

Package and group names

Use italic. Affected by #First instances[broken link: invalid section].

Example

 • The package wireless_tools then provides a basic set of tools for managing the wireless connection.

Pseudo-variables in file/command line contents

Use italic. When mentioning a variable outside of the template, monospace should be preserved.

Make sure that variables do not contain any spaces: underscores should be used in their place.

Ensure naming consistency with the rest of the article, which may already use a pseudo-variable. For example do not introduce a new keyboardlayout variable, if keyboard_layout is already used.

Example

 • # loadkeys keyboard_layout
[...] where keyboard_layout can be fr, uk, dvorak, be-latin1, etc.
 • Bring the interface up with ip link set interface up.
 • You can connect to the network with:
# wifi-menu interface_name
Where interface_name is the interface of your wireless chipset.

Quotations

For inline quotations, use "typewriter quotes". For block quotations, use indentation through a line-initial colon without any additional punctuation or formatting.

Examples

The X.Org project provides an open source implementation of the X Window System. The development work is being done in conjunction with the freedesktop.org community. The X.Org Foundation is the educational non-profit corporation whose Board serves this effort, and whose Members lead this work.

References to titles, headings...

Use "typewriter quotes". When referencing section headings, however, use internal anchor links ([[#Section]]).

Example

 • The column "dm-crypt +/- LUKS" denotes features of dm-crypt for both LUKS ("+") and plain ("-") encryption modes. If a specific feature requires using LUKS, this is indicated by "(with LUKS)". Likewise "(without LUKS)" indicates usage of LUKS is counter-productive to achieve the feature and plain mode should be used.

Repository names

Use italic for repository names. Affected by #First instances[broken link: invalid section].

Example

 • To enable the testing repository, you have to uncomment the [testing] section in /etc/pacman.conf.
 • If you enable the testing repository, you must also enable the community-testing repository.

Stressed/strong words or statements

Use italic for words whose importance in giving the meaning to a sentence would not be recognized otherwise; usually they would be pronounced in a stressed way if reading out loud.

When however particular attention is needed, words like "not", "only", "exactly", "strongly", "before"... can be highlighted in bold.

The same goes for very important statements that cannot be put in a separate Warning or Note as they are an essential part of the section itself.

Examples

 • Choose the best environment for your needs.
 • This command can synchronize the repository databases and update the system's packages.
 • If the screen does not go blank and the boot process gets stuck.
 • [...] so please type it exactly as you see it.
 • If you want, you can make it the only mirror available by getting rid of everything else.
 • Partitioning can destroy data. You are strongly cautioned and advised to backup any critical data before proceeding.
 • keep up to date with changes in Arch Linux that require manual intervention before upgrading your system.
 • When performing a system update, it is essential that users read all information output by pacman and use common sense.
 • This means that partial upgrades are not supported.

Technical terms

Use italic, except for all-caps terms (usually acronyms). Affected by #First instances[broken link: invalid section].

Examples

 • You are encouraged to type man command to read the man page of any command.
 • This article deals with so-called core utilities on a GNU/Linux system.
 • Primary partitions can be bootable and are limited to four partitions per disk or RAID volume.
 • This is already a separate partition by default, by virtue of being mounted as tmpfs by systemd.
 • You have to press a key (usually Delete, F1, F2, F11 or F12) during the POST (Power On Self-Test) phase.

Words/letters when referenced as mere "text entities"

Use "typewriter quotes".

Examples

 • When however particular attention is needed, words like "not", "only", "exactly", "strongly", "before"... can be highlighted in bold.
 • If you are unsure, your Ethernet interface is likely to start with the letter "e", and unlikely to be lo or start with the letter "w".