Wvdial (Slovenský)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Existuje zopár spôsobov ako dať regulárnym používateľom možnosť používať wvdial na vytáčanie ppp pripojenia. Tento dokument popisuje tri rozličné spôsoby, navzájom sa líšiace obtiažnosťou nastavenia a dôsledkami na bezpečnosť.

Tento dokument predpokladá, že už máte wvdial správne nakonfigurovaný. Všetka nižšie-uvedená konfigurácia sa musí robiť ako root.

Použitie suid

Toto je nepochybne najľahšie nastavenie, ale má obrovský dopad na bezpečnosť systému, keďže znamená, že každý používateľ vie spúšťať wvdial ako root. Zvážte prosím, či namiesto toho nepoužiť radšej jedno z ostatných riešení.

Nakoľko normálni pužívatelia nemôžu defaultne používať wvdial na vytáčanie ppp pripojenia, potrebujete zmeniť povolenia:

chmod u+s /usr/bin/wvdial

Mali by ste vidieť nasledujúce povolenia:

ls -l /usr/bin/wvdial
-rwsr-xr-x  1 root root 114368 2005-12-07 19:21 /usr/bin/wvdial

Použitie skupiny dialout

Ďalší, trošku bezpečnejší spôsob, je vytvoriť skupinu nazvanú dialout (názov skupiny môže byť samozrejme aj iný) a dať členom tejto skupiny povolenie spúšťať wvdial ako root.

Najprv vytvorte skupinu a pridajte do nej používateľov:

groupadd dialout
gpasswd -a myuser dialout

Potom nastavte skupinu a povolenia na wvdial:

chgrp dialout /usr/bin/wvdial
chmod u+s,o= /usr/bin/wvdial

Mali by ste vidieť nasledujúce povolenia:

ls -l /usr/bin/wvdial
-rwsr-x---  1 root dialout 114368 2005-12-07 19:21 /usr/bin/wvdial

Použitie sudo

sudo nepochybne ponúka najbezpečnejšiu možnosť, aby mohli regulárni používatelia zriadiť dial-up pripojenia použitím wvdial. Použiť sa to môže na udelenie povolenia pre celú skupinu alebo len jednotlivým používateľom. Ďalšou výhodou použitia sudo je, že potrebujete utrobiť nastavenie len raz, kdežto oba predošlé riešenia budú "od-urobené" keď sa nainštaluje nový balíček wvdial.

Tento dokument sa nebude púšťať do takých vecí, že čo všetko vie sudo ponúknuť, na to si prosím prečítajte návodové stránky (sudo, sudoers, visudo).

Použite visudo na úpravu súboru /etc/sudoers:

visudo

Ak chcete dať konkrétnemu používateľovi povolenie na spúšťanie wvdial ako root, pridajte nasledujúci riadok (samozrejme zmeňte meno používateľa):

myuser localhost = /usr/bin/wvdial

Ak chcete dať rovnaké povolenie všetkým členom skupiny (dialout):

%dialout localhost = /usr/bin/wvdial