Difference between revisions of "โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย (ไทย)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(updating links)
(fixing another)
Line 13: Line 13:
 
****[[:Category:Hardware (ไทย)|Hardware (ไทย)]]
 
****[[:Category:Hardware (ไทย)|Hardware (ไทย)]]
 
****[[:Category:Software (ไทย)|Software (ไทย)]]
 
****[[:Category:Software (ไทย)|Software (ไทย)]]
****[[:Category:ระบบจัดการ Package|ระบบจัดการ Package]]
+
****[[:Category:ระบบจัดการ Package (ไทย)|ระบบจัดการ Package]]
 
***[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (ไทย)|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]]
 
***[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (ไทย)|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]]
 
****[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน (ไทย)|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]]
 
****[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน (ไทย)|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]]

Revision as of 23:48, 20 September 2011


โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย อ้างอิงมาจาก ArchWiki_Category_Tree หลังจากบทความต่างๆ ได้ถูกแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวข้อต่างๆ จะถูกเพิ่มเข้ามาในโครงสร้างนี้


โครงสร้างของ Thai ArchWiki