Difference between revisions of "โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย (ไทย)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
 
Line 15: Line 15:
 
****[[:Category:ระบบจัดการ Package|ระบบจัดการ Package]]
 
****[[:Category:ระบบจัดการ Package|ระบบจัดการ Package]]
 
***[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]]
 
***[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]]
 +
****[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]]
 
**[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท|หน้าเรียงตามประเภท]]
 
**[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท|หน้าเรียงตามประเภท]]
 
***[[:Category:FAQs (ไทย)|FAQs (ไทย)]]
 
***[[:Category:FAQs (ไทย)|FAQs (ไทย)]]
 
***[[:Category:HOWTOs (ไทย)|HOWTOs (ไทย)]]
 
***[[:Category:HOWTOs (ไทย)|HOWTOs (ไทย)]]

Revision as of 11:24, 28 November 2006


โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย อ้างอิงมาจาก ArchWiki_Category_Tree หลังจากบทความต่างๆ ได้ถูกแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวข้อต่างๆ จะถูกเพิ่มเข้ามาในโครงสร้างนี้


โครงสร้างของ Thai ArchWiki