Difference between revisions of "โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย (ไทย)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(fixing another)
(Redirect to new page.)
Line 1: Line 1:
[[Category:ไทย]]
+
#REDIRECT [[Table of Contents (ไทย)]]
 
 
โครงสร้างของ ArchWiki ภาษาไทย อ้างอิงมาจาก [[ArchWiki_Category_Tree]]
 
หลังจากบทความต่างๆ ได้ถูกแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หัวข้อต่างๆ จะถูกเพิ่มเข้ามาในโครงสร้างนี้
 
 
 
 
 
==โครงสร้างของ Thai ArchWiki==
 
*[[:Category:ไทย|ไทย]]
 
**[[:Category:หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง (ไทย)|หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง]]
 
***[[:Category:About Arch (ไทย)|About Arch (ไทย)]]
 
***[[:Category:Getting and installing Arch (ไทย)|Getting and installing Arch (ไทย)]]
 
***[[:Category:การบริหารและจัดการระบบ (ไทย)|การบริหารและจัดการระบบ]]
 
****[[:Category:Hardware (ไทย)|Hardware (ไทย)]]
 
****[[:Category:Software (ไทย)|Software (ไทย)]]
 
****[[:Category:ระบบจัดการ Package (ไทย)|ระบบจัดการ Package]]
 
***[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (ไทย)|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]]
 
****[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน (ไทย)|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]]
 
**[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท (ไทย)|หน้าเรียงตามประเภท]]
 
***[[:Category:FAQs (ไทย)|FAQs (ไทย)]]
 
***[[:Category:HOWTOs (ไทย)|HOWTOs (ไทย)]]
 

Revision as of 14:51, 24 June 2013