Difference between revisions of "Arch compared to other distributions (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
 
(synchronized interlanguage links with the other wikis)
(13 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:General]]
+
[[Category:Slovenský]]
{{i18n_links_start}}
+
[[cs:Arch Compared to Other Distributions]]
{{i18n_entry|Deutsch|Arch im Vergleich mit anderen Distributionen}}
+
[[da:Arch Compared to Other Distributions]]
{{i18n_entry|Français|Arch Comparée Aux Autres Distros}}
+
[[de:Arch vs. Distribution X]]
{{i18n_entry|Português do Brasil|Arch_x_Outras(Português_do_Brasil)}}
+
[[el:Arch Compared to Other Distributions]]
{{i18n_entry|English|Arch Compared To Other Distros}}
+
[[en:Arch Compared to Other Distributions]]
{{i18n_entry|简体中文|Arch 与其他发行版的比较}}
+
[[es:Arch Compared to Other Distributions]]
{{i18n_entry|Slovenčina|Arch vs Ostatné distribúcie}}
+
[[fa:آرچ در مقایسه با سایر توزیع‌ها]]
{{i18n_links_end}}
+
[[fr:Arch vs autres distributions]]
 
+
[[hu:Arch Compared to Other Distributions]]
This page summarizes some of the similarities and differences between Arch and other distributions. This question comes up repeatedly and it would be nice to have a standard response. Please note: the best way to compare Arch to other distributions is to install it and try it yourself. Arch has a wonderful user community that is always willing to help new users. The summaries below are meant only to give you enough information to decide if Arch is really for you.
+
[[id:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[it:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[ja:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[ko:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[lt:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[nl:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[pl:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[pt:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[ro:Arch în comparație cu alte distribuții]]
 +
[[ru:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[th:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[tr:Arch_ile_diğer_dağıtımların_karşılaştırması]]
 +
[[uk:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[zh-CN:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
[[zh-TW:Arch Compared to Other Distributions]]
 +
Táto stránka zhrňuje niektoré podobnosti a rozdiely medzi Archom a ostatnými distribúciami. Táto otázka sa opakovane objavuje a bolo by pekné mať štandardné reakcie. Prosím, majte na pamäti: najlepším spôsobom ako porovnať Arch s ostatnými distribúciami je, že si ho nainštalujete a vyskúšate sami. Arch má vynikajúcu používateľskú komunitu, ktorá vždy rada ochotne pomôže novým používateľom. Účelom zhrnutí uvedených nižšie je iba dať vám dostatok informácií, aby ste sa rozhodli, či je Arch naozaj pre vás.
  
 
==Arch vs Gentoo==
 
==Arch vs Gentoo==
Because Arch distributes binary, it is much less time consuming than Gentoo. Gentoo has more packages. Arch allows both binary and source based distribution. PKGBUILDs are easier to create than ebuilds. Gentoo is more portable out of the box as packages will get compiled to your specific architecture, whereas as Arch is i686 only (although i586 and x64 user-based spinoff projects are underway). There is no documented proof that
+
Keďže Arch distribuuje binárky, je omnoho menej náročný na čas než Gentoo. Gentoo má viac balíčkov. Arch umožňuje aj binárnu aj zdrojovo založenú distribúciu. Je ľahšie vytvoriť PKGBUILD než ebuild. Gentoo je prenosnejší hneď od výroby, keďže balíčky sa budú kompilovať k vašej konkrétnej architektúre, zatiaľčo Arch je iba i686 (aj keď používateľmi založené vedľajšie projekty i586 a x64 sú vo vývoji). Nie je žiadny dokumentovaný dôkaz, že Gentoo je nejako rýchlejší než Arch.
Gentoo is any faster than Arch.
 
  
 
==Arch vs Slackware==
 
==Arch vs Slackware==
Slackware and Arch are both 'simple' distributions. Both use BSD-style init scripts. Arch supplies a much more robust package management system in pacman, which unlike Slackware's standard tools, allows simple automatic system upgrades. Slackware is seen as more conservative in its release cycle, preferring proven stable packages. Arch is much more 'bleeding edge' in this respect. Arch is i686 only whereas Slackware can run on i486 systems. Arch is a very good system for Slack users who want more robust package management or more current packages.
+
Slackware a Arch sú oba 'jednoduché' distribúcie. Obidva používajú init skripty v štýle BSD. Arch dodáva omnoho mohutnejší systém spravovania balíčkov 'pacman', ktorý na rozdiel od štandardných nástrojov Slackwareu, umožňuje jednoduché automatické upgrady systému. Slackware sa považuje za konzervatívnejší vo svojich cykloch vydávania, uprednostňujúc osvedčené stabilné balíčky. Arch je v tomto smere omnoho viac progresívnejší. Arch je len i686, kdežto Slackware môže bežať aj na systémoch i486. Arch je veľmi dobrý systém pre používateľov Slacku ktorí chcú mohutnejšie spravovanie balíčkov alebo novšie balíčky.
  
 
==Arch vs Debian==
 
==Arch vs Debian==
Arch is simpler than Debian. Arch has fewer packages. Arch provides better support for building your own packages than Debian does. Arch is more lenient when it comes to 'non-free' package as defined by GNU. Arch is i686 optimized and thus faster than Debian. Arch packages are more bleeding edge than Debian packages (Arch current is often more up to date than Debian unstable!)
+
Arch je jednoduchší než Debian. Arch má menej balíčkov. Arch poskutuje lepšiu podporu pre budovanie vašich vlastných balíčkov než akú poskytuje Debian. Arch je zhovievavejší čo sa týka 'non-free' balíčka ako je definované v GNU. Arch je optimalizovaný pre i686 a preto rýchlejší než Debian. Balíčky Archu sú novšie než balíčky Debianu (Arch current je často aktuálnejší než Debian unstable!)
  
 
==Arch vs Ubuntu==
 
==Arch vs Ubuntu==
Arch has a simpler foundation than Ubuntu. If you like to compile your own kernels, try out bleeding edge CVS-only projects, or build a program from source every once in a while, Arch is better suited. If you want to get up and running quickly and not fiddle around with the guts of the system, Ubuntu is better suited. In general, developers and tinkerers will probably like Arch better than Ubuntu.
+
Arch má jednoduchší základ než Ubuntu. Ak chcete kompilovať svoje vlastné jadrá, vyskúšajte najnovšie projekty CVS, alebo sem-tam vybudujte program zo zdroja, Arch je vhodnejší. Ak však chcete rýchlo nainštalovať a hneď používať a nechcete sa pohrávať s črevami systému, tak je pre vás vhodnejší Ubuntu. Vo všeobecnosti, vývojárom a kutilom sa bude pravdepodobne viac páčiť Arch než Ubuntu.
  
 
==Arch vs Crux==
 
==Arch vs Crux==
Arch Linux is descended from Crux. Judd once summarized the differences:
+
Arch Linux pochádza z Crux-u. Judd raz zhrnul ich rozdiely takto:
:"I used Crux before starting Arch. Arch started out as Crux, pretty much. Then I wrote pacman and makepkg to replace my bash pseudo packaging scripts (I built Arch as an LFS system to begin). So the two are completely separate distros, but technically, they're almost the same. We have dependency support (officially) for example, although Crux has a community that provides other features. CLC's prt-get will do rudimentary dependency logic. Crux gets to ignore lots of problems we have too, since it's a very minimalistic package set, basically what Per uses and nothing else."
 
  
==Arch vs Graphical Distros==
+
:"Používal som Crux predtým, než som začal s Archom. Arch začal v podstate ako Crux. Potom som napísal pacmana a makepkg, aby som nahradil svoje bash pseudo balíčkové skripty (vybudoval som Arch na začiatok ako LFS systém). Takže tieto sú dve úplne odlišné samostatné distribúcie, ale technicky sú takmer rovnaké. Máme napríklad (oficiálne) podporu závislostí, hoci Crux má komunitu, ktorá poskytuje iné aspekty. Prt-get z dielňe CLC bude robiť elementárnu závislostnú logiku. Crux tiež ignoruje mnoho problémov ktoré máme, keďže je to veľmi minimalisticá sada balíčkov, v podstate čo používa Per a nič viac."
The graphical distros have a lot of similarities, and Arch is very different from any of them. Arch is text based and command-line oriented. Arch is a better distro if you want to truly learn Linux. Graphical-based distros tend to ship with GUI installers (like Fedora's Anaconda) and GUI system configuration tools (like Suse's Yast). Specific differences between distros are described below.
 
  
==Arch vs RPM based Distros==
+
==Arch vs Grafické distribúcie==
RPM packages are available from many, many places, however third-party packages often have dependency issues, such as requiring an old version of a library. There is also confusion between RPM packages for Red Hat vs. RPM packages for Mandrake. (These are issues I had as a Linux newbie with Mandrake 8.2, and may not reflect the current situation.) pacman is much more powerful and reliable than RPM.
+
Grafické distribúcie majú mnoho podobností, a Arch je od každej z nich veľmi odlišný. Arch je textovo založený a orientovaný na príkazový riadok. Arch je lepšia distribúcia ak sa chcete skutočne naučiť Linux. Graficky založené distribúcie sa zvyknú vydávať s grafickými (GUI) inštalátormi (napr. Anaconda vo Fedore) a s GUI nástrojmi na konfiguráciu systému (napr. Yast v SuSe). Konkrétne rozdiely medzi distribúciami sú popísané nižšie.
 +
 
 +
==Arch vs Distribúcie založené na RPM==
 +
Balíčky RPM sú dostupné z mnoho, mnoho miest, avšak balíčky tretej strany majú často problémy so závislosťami, ako napríklad vyžadovanie staršej verzie nejakej knižnice. Taktiež je zmätok medzi RPM balíčkami pre Red Hat a RPM balíčkami pre Mandrake. (Tieto problémy som mal ako nováčik Linuxu s Mandrake 8.2, a možno už neodrážajú súčasný stav.) Pacman dokáže oveľa viac a je spoľahlivejší než RPM.
  
 
==Arch vs Fedora==
 
==Arch vs Fedora==
Fedora is a spin-off from the RedHat distribution and has continually been one of the most popular distributions to date. Therefore, there is a massive community and lots of pre-built packages and support available. Like all RPM-based distributions, package management is a problem. Fedora supplied Yum as a front-end to manage the acquistion of RPMs and dependency resolution. The system lacks solid yum intergration and large parts of Fedora still use the outdated and broken up2date/anaconda/rpm system. Fedora does innovate and recently earned kudos for integration of SELinux and GCJ compiled packages to remove the need for Sun's JRE. Fedora famously doesn't attempt to support the mp3 media format due to perceived patent issues.
+
Fedora je vedľajším produktom distribúcie RedHat a už dlhší čas je sústavne jedna z najpopulárnejších distribúcií až dodnes. Z tohto dôvodu existuje početná komunita, množstvo pred-vyrobených balíčkov a podpora. Tak ako všetky distribúcie založené na RPM, spravovanie balíčkov je problém. Fedora dodala Yum ako front-end na spravovanie a získavanie RPM balíčkov a stanovenie ich závislostí. Tomuto systému chýba solídna integrácia yum-u a veľké časti Fedori stále používajú zastaralý a chybný systém up2date/anaconda/rpm. Fedora však inovuje a nedávno si vyslúžila pochvalu za integráciu SELinux a GCJ kompilovaných balíčkov, aby odstránila potrebu pre JRE od Sun-u. Fedora, ako je už notoricky známe, sa nesnaží podporovať mediálny formát mp3 kvôli patentovým otázkam.
  
 
==Arch vs Mandrake==
 
==Arch vs Mandrake==
Mandrake, though famed for its installer is a very handholding distro which can get annoying after some time. Another problem is that it is a RPM based distro as discussed above. Arch allows much more freedom and less hand-holding. You actually learn.
+
Mandrake, hoci je slávny vďaka svojmu inštalátorovi, je veľmi ruky-zväzujúca distribúcia, ktorá po nejakom čase môže byť otravná. Ďalším problémom je to, že je to distribúcia založená na RPM, ako bolo popísané vyššie. Arch umožňuje viac slobody a menej zväzovania rúk. S ním sa skutočne učíte.
  
 
==Arch vs SuSE==
 
==Arch vs SuSE==
Suse is centered around its well regarded Yast configuration tool. This is a one-stop shop for most users' configuration needs. Arch doesn't offer such a facility as it goes against the [[TheArchWay]]. Suse, therefore, is seen as more appropriate to less experienced users, or those who want a simpler life with expected functionality working out of the box. Suse doesn't offer mp3 support immediately, post-install. However, it can be easily added through Yast at a later date.
+
Suse sa točí okolo svojho konfiguračného nástroja Yast, ktorý sa považuje za dobrý. Tento je pre konfiguračné požiadavky väčšiny používateľov obchod na jedno zastavenie. Arch neponúka takýto nástroj, keďže je to proti [[The Arch Way]]. Suse sa preto považuje za vhodnejšie pre menej skúsených používateľov, alebo pre tých, ktorí chcú jednoduchší život s očakávanou funkčnosťou hneď od výroby. Suse neponúka podporu mp3 hneď po inštalácii. Avšak môže sa ľahko pridať neskôr cez Yast.
 +
 
 +
==Arch vs Frugalware==
 +
Arch je textovo založený a orientovaný na príkazový riadok. (Používateľ sa chce niečo naučiť.) Frugalware je akoby Arch ktorý sa chce stať podobný SuSe/Mandrive ? (Používateľ chce používať pracovnú plochu resp. pre menej skúsených používateľov.) Oba používajú pacman. Sú balíčky kompatibilné ?

Revision as of 21:35, 20 February 2014

zh-CN:Arch Compared to Other Distributions zh-TW:Arch Compared to Other Distributions Táto stránka zhrňuje niektoré podobnosti a rozdiely medzi Archom a ostatnými distribúciami. Táto otázka sa opakovane objavuje a bolo by pekné mať štandardné reakcie. Prosím, majte na pamäti: najlepším spôsobom ako porovnať Arch s ostatnými distribúciami je, že si ho nainštalujete a vyskúšate sami. Arch má vynikajúcu používateľskú komunitu, ktorá vždy rada ochotne pomôže novým používateľom. Účelom zhrnutí uvedených nižšie je iba dať vám dostatok informácií, aby ste sa rozhodli, či je Arch naozaj pre vás.

Arch vs Gentoo

Keďže Arch distribuuje binárky, je omnoho menej náročný na čas než Gentoo. Gentoo má viac balíčkov. Arch umožňuje aj binárnu aj zdrojovo založenú distribúciu. Je ľahšie vytvoriť PKGBUILD než ebuild. Gentoo je prenosnejší hneď od výroby, keďže balíčky sa budú kompilovať k vašej konkrétnej architektúre, zatiaľčo Arch je iba i686 (aj keď používateľmi založené vedľajšie projekty i586 a x64 sú vo vývoji). Nie je žiadny dokumentovaný dôkaz, že Gentoo je nejako rýchlejší než Arch.

Arch vs Slackware

Slackware a Arch sú oba 'jednoduché' distribúcie. Obidva používajú init skripty v štýle BSD. Arch dodáva omnoho mohutnejší systém spravovania balíčkov 'pacman', ktorý na rozdiel od štandardných nástrojov Slackwareu, umožňuje jednoduché automatické upgrady systému. Slackware sa považuje za konzervatívnejší vo svojich cykloch vydávania, uprednostňujúc osvedčené stabilné balíčky. Arch je v tomto smere omnoho viac progresívnejší. Arch je len i686, kdežto Slackware môže bežať aj na systémoch i486. Arch je veľmi dobrý systém pre používateľov Slacku ktorí chcú mohutnejšie spravovanie balíčkov alebo novšie balíčky.

Arch vs Debian

Arch je jednoduchší než Debian. Arch má menej balíčkov. Arch poskutuje lepšiu podporu pre budovanie vašich vlastných balíčkov než akú poskytuje Debian. Arch je zhovievavejší čo sa týka 'non-free' balíčka ako je definované v GNU. Arch je optimalizovaný pre i686 a preto rýchlejší než Debian. Balíčky Archu sú novšie než balíčky Debianu (Arch current je často aktuálnejší než Debian unstable!)

Arch vs Ubuntu

Arch má jednoduchší základ než Ubuntu. Ak chcete kompilovať svoje vlastné jadrá, vyskúšajte najnovšie projekty CVS, alebo sem-tam vybudujte program zo zdroja, Arch je vhodnejší. Ak však chcete rýchlo nainštalovať a hneď používať a nechcete sa pohrávať s črevami systému, tak je pre vás vhodnejší Ubuntu. Vo všeobecnosti, vývojárom a kutilom sa bude pravdepodobne viac páčiť Arch než Ubuntu.

Arch vs Crux

Arch Linux pochádza z Crux-u. Judd raz zhrnul ich rozdiely takto:

"Používal som Crux predtým, než som začal s Archom. Arch začal v podstate ako Crux. Potom som napísal pacmana a makepkg, aby som nahradil svoje bash pseudo balíčkové skripty (vybudoval som Arch na začiatok ako LFS systém). Takže tieto sú dve úplne odlišné samostatné distribúcie, ale technicky sú takmer rovnaké. Máme napríklad (oficiálne) podporu závislostí, hoci Crux má komunitu, ktorá poskytuje iné aspekty. Prt-get z dielňe CLC bude robiť elementárnu závislostnú logiku. Crux tiež ignoruje mnoho problémov ktoré máme, keďže je to veľmi minimalisticá sada balíčkov, v podstate čo používa Per a nič viac."

Arch vs Grafické distribúcie

Grafické distribúcie majú mnoho podobností, a Arch je od každej z nich veľmi odlišný. Arch je textovo založený a orientovaný na príkazový riadok. Arch je lepšia distribúcia ak sa chcete skutočne naučiť Linux. Graficky založené distribúcie sa zvyknú vydávať s grafickými (GUI) inštalátormi (napr. Anaconda vo Fedore) a s GUI nástrojmi na konfiguráciu systému (napr. Yast v SuSe). Konkrétne rozdiely medzi distribúciami sú popísané nižšie.

Arch vs Distribúcie založené na RPM

Balíčky RPM sú dostupné z mnoho, mnoho miest, avšak balíčky tretej strany majú často problémy so závislosťami, ako napríklad vyžadovanie staršej verzie nejakej knižnice. Taktiež je zmätok medzi RPM balíčkami pre Red Hat a RPM balíčkami pre Mandrake. (Tieto problémy som mal ako nováčik Linuxu s Mandrake 8.2, a možno už neodrážajú súčasný stav.) Pacman dokáže oveľa viac a je spoľahlivejší než RPM.

Arch vs Fedora

Fedora je vedľajším produktom distribúcie RedHat a už dlhší čas je sústavne jedna z najpopulárnejších distribúcií až dodnes. Z tohto dôvodu existuje početná komunita, množstvo pred-vyrobených balíčkov a podpora. Tak ako všetky distribúcie založené na RPM, spravovanie balíčkov je problém. Fedora dodala Yum ako front-end na spravovanie a získavanie RPM balíčkov a stanovenie ich závislostí. Tomuto systému chýba solídna integrácia yum-u a veľké časti Fedori stále používajú zastaralý a chybný systém up2date/anaconda/rpm. Fedora však inovuje a nedávno si vyslúžila pochvalu za integráciu SELinux a GCJ kompilovaných balíčkov, aby odstránila potrebu pre JRE od Sun-u. Fedora, ako je už notoricky známe, sa nesnaží podporovať mediálny formát mp3 kvôli patentovým otázkam.

Arch vs Mandrake

Mandrake, hoci je slávny vďaka svojmu inštalátorovi, je veľmi ruky-zväzujúca distribúcia, ktorá po nejakom čase môže byť otravná. Ďalším problémom je to, že je to distribúcia založená na RPM, ako bolo popísané vyššie. Arch umožňuje viac slobody a menej zväzovania rúk. S ním sa skutočne učíte.

Arch vs SuSE

Suse sa točí okolo svojho konfiguračného nástroja Yast, ktorý sa považuje za dobrý. Tento je pre konfiguračné požiadavky väčšiny používateľov obchod na jedno zastavenie. Arch neponúka takýto nástroj, keďže je to proti The Arch Way. Suse sa preto považuje za vhodnejšie pre menej skúsených používateľov, alebo pre tých, ktorí chcú jednoduchší život s očakávanou funkčnosťou hneď od výroby. Suse neponúka podporu mp3 hneď po inštalácii. Avšak môže sa ľahko pridať neskôr cez Yast.

Arch vs Frugalware

Arch je textovo založený a orientovaný na príkazový riadok. (Používateľ sa chce niečo naučiť.) Frugalware je akoby Arch ktorý sa chce stať podobný SuSe/Mandrive ? (Používateľ chce používať pracovnú plochu resp. pre menej skúsených používateľov.) Oba používajú pacman. Sú balíčky kompatibilné ?