Difference between revisions of "Arch compared to other distributions (Suomi)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(Added the first draft)
 
Line 16: Line 16:
 
{{i18n_entry|???|????????????????? Arch ??? Distro ?????}}
 
{{i18n_entry|???|????????????????? Arch ??? Distro ?????}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{translateme}}
 
  
 
Tämä sivu kiteyttää joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja Arch Linuksin ja muiden GNU/Linux jakeluiden tai <code>UNIX</code>in kaltaistaisten käyttöjärjestelmien välillä. Huomioi että paras tapa verrata Archia muihin jakeluihin on asentaa ja kokeilla muita jakeluita itse. Archilla on mahtava käyttäjäyhteisö joka on aina valmis auttamaan uutta käyttäjää. Alla oleva yhteenveto on tarkoitettu antamaan sinulle tarpeeksi tietoa päättääksesi onko Arch Linux sinulle sopiva.  
 
Tämä sivu kiteyttää joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja Arch Linuksin ja muiden GNU/Linux jakeluiden tai <code>UNIX</code>in kaltaistaisten käyttöjärjestelmien välillä. Huomioi että paras tapa verrata Archia muihin jakeluihin on asentaa ja kokeilla muita jakeluita itse. Archilla on mahtava käyttäjäyhteisö joka on aina valmis auttamaan uutta käyttäjää. Alla oleva yhteenveto on tarkoitettu antamaan sinulle tarpeeksi tietoa päättääksesi onko Arch Linux sinulle sopiva.  
Line 61: Line 59:
  
 
==Arch vs Ubuntu==
 
==Arch vs Ubuntu==
Ubuntu is an immensely popular Debian-based distro commercially sponsored by Canonical Ltd., while Arch is an indepedently developed system built from scratch. Arch has a simpler foundation than Ubuntu. If you like to compile your own kernels, try out bleeding-edge CVS-only projects, or build a program from source every once in a while, Arch is better suited. If you want to get up and running quickly and not fiddle around with the guts of the system, Ubuntu is better suited. Arch is presented as a much more minimalist design from the installation onward, relying on the user to customize it to their own specific needs. In general, developers and tinkerers will probably like Arch better than Ubuntu, though many Arch users claim to have started on Ubuntu and eventually migrated to Arch.
+
Ubuntu on erittäin suosittu Debian-pohjainen jakelu joka on Canonical Ltd. sponsoroima, kun taas Arch on itsenäisesti kehitetty järjestelmä joka on rakennettu alusta asti itse. Archilla on yksinkertaisempi perusta kuin Ubuntulla. Jos haluat kääntää oman ytimesi, kokeilet kehityksen kärjessä olevia CVS:n kautta jaettavia projekteja tai käännät ohjelmia lähdekoodista niin Arch on paremmin suunnattu sinulle. Jos halut järjestelmän joka toimii suoraan ilman mitään ylimääräistä säätämistä Ubuntu on parempi vaihtoehto sinulle. Arch on minimalistisempi jo asennuksesta lähtien luottaen käyttäjän taitoihin kustomoida järjestelmä heidän tarpeihinsa sopivaksi. Yleisesti, kehittäjät ja säätäjät tuntevat itsensä kotoisammaksi Archin äärellä kuin Ubuntun. Monet entiset Ubuntun käyttäjät ovat siirtyneet käyttämään Archia.
  
 
==Arch vs Zenwalk==
 
==Arch vs Zenwalk==
Zenwalk is derived from Slackware and is convenient and modern. A major difference is that Zenwalk installs the packages the developers have chosen for you. That saves time if you like their choices but, at the same time, is a disadvantage in case you want to use something else.
+
Zenwalk on pohjautettu Slackwaresta ja on käytettävä ja moderni. Suurin ero on siinä että Zenwalk sentaa paketit jotka kehittäjä ovat valinneet sinulle. Tämä säästää aikaa jos pidät heidän valinnastaan mutta on haitaksi jos haluat asentaa jotain muuta.
  
 
==Arch vs Fedora==
 
==Arch vs Fedora==
Fedora is a spin-off from the Red Hat distribution and has continually been one of the most popular distributions to date. As such, there is a massive community and lots of pre-built packages and support available. Fedora is RPM-based. Arch uses pacman to manage tar.gz packages. Fedora famously doesn't attempt to support the MP3 media format due to perceived patent issues. Arch is more lenient in its disposition toward MP3 and other media. Fedora uses a graphical install. Arch uses an ncurses-based install. Fedora is very GUI-driven. Arch is a much simpler system than Fedora, relying on the user for manual configuration. Fedora has a scheduled release cycle. Arch is a rolling-release system. The Arch design approach is geared more toward lightweight elegance and minimalism rather than automation/autoconfiguration. Fedora does innovate and recently earned kudos for integration of SELinux and GCJ compiled packages to remove the need for Sun's JRE. As of version 8, Fedora does not support JFS nor ReiserFS.
+
Fedora on Red Hat:stä erotettu jakelu ja on jatkuvasti yksi suosituimmista jakeluista. Sellaisena Fedoran taustalla vaikuttaa massiivinen käyttäjäyhteisö ja paljon valmiiksi käännettyjä binääripaketteja. Fedora on RPM-pohjainen. Arch käyttää pacmania hallitsemaan tar.gz paketteja. Fedora on kuuluisa siitä ettei se tuo esim MP3 formaattia patentti syistä. Arch on joustavampi tämän ja muiden medioiden suhteen. Fedora käyttää graafista asennusohjelmaa. Arch käyttää ncurses-pohjaista asennusta. Fedora on grafiikka-vetoinen. Arch on yksinkertaisempi kuin Fedora, luottaen käyttäjien suorittamaan manuaaliseen säätöön. Fedoralla on säännölliset julkaisut. Arch käyttää 'liukuvaa julkaisua'. Archin suunnittelu lähtökohdat ovat suunnattu kevyeen eleganttiin ja minimalistista näkökantaa silmällä pitäen eikä automaattista konfigurointia kohden kuten Fedora. Fedora on innovatiivinen ja hiljattain sai ylistystä sisällyttäen SELinux ja GCJ käännetyt paketit poistaakseen SUNin JRE:n. Versiosta 8 lähtien Fedora ei tuo JFS tai ReiserFS tiedostojärjestelmiä.
  
 
==Arch vs Mandriva==
 
==Arch vs Mandriva==
Mandriva Linux (formerly Mandrakelinux) was created in 1998 with the goal of making GNU/Linux easy to use for everyone. It is RPM-based and uses the urpmi package manager. Again, Arch takes a simpler approach, relying on more manual configuration and is aimed a bit more toward intermediate to advanced users.
+
Mandriva Linux (entinen Mandrakelinux) luotiin 1998 tavoitteena luoda GNU/Linux jota kaikkien on helppo käyttää. Se on RPM-pohjainen ja käyttää urpmi paketin hallintaa. Taas, Archilla on yksinkertaisempi lähtökohta, luottaen manuaaliseen konfigurointiin ja on suunnattu osaavammille käyttäjille.
  
 
==Arch vs SUSE==
 
==Arch vs SUSE==
SUSE is centered around its well-regarded YaST configuration tool, which is a one-stop shop for most users' configuration needs. Arch doesn't offer such a facility as it goes against [[TheArchWay]]. SUSE, therefore, is widely regarded as more appropriate for less-experienced users, or those who want a more GUI-driven environment, autoconfiguration and expected functionality out of the box.
+
SUSE on keskittynyt kattavan YaST asennustyökalun ympärille jolla lähes kaikki käyttäjän säädöt voidaan toteuttaa. Arch ei tarjoa vastaavaa sillä se olisi ristiriidassa Arhin [[TheArchWay_(Suomi)]]periaatteiden kanssa. SUSE on täten yleisesti ottaen suunnattu vähemmin Linuksia osaaville tai heille jotka haluavat GUI-suuntaisen ympäristön, automaattiset säädöt ja suoraan laatikosta toimivan järjestelmän.
  
 
==Arch vs PCLinuxOS==
 
==Arch vs PCLinuxOS==
PCLinuxOS is a popular Mandriva-based distro providing a complete DE, designed for user-friendliness and is self-described as simple, though its definition of simple is quite different than the Arch definition. Arch is designed as a simple base system to be customized from the ground up and is aimed more toward advanced users. PCLOS uses the apt package manager as a wrapper for RPM packages. Arch uses its own independently developed pacman package manager with .tar.gz packages. PCLOS is very GUI-driven, provides GUI hardware configuration tools and the Synaptic package management front end, and claims to have little or no reliance on the shell. Arch is command line oriented and designed for more simple approaches to system configuration, management and maintenance. PCLOS recommends 256MB RAM as part of its minimum system requirements. Being more lightweight, Arch can run on systems with much less system memory, requiring only 64MB of RAM for a base i686 install, and will run flawlessly on more modern systems.
+
PCLinuxOS on suosittu Mandriva-pohjainen jakelu tarjoten täydellisen työpöytäympäristön joka on suunniteltu käyttäjäystävällisyyttä ja yksinkertaiseksi vaikka yksinkertainen tässä tapauksessa poikkeaa Archin näkemyksestä. Arch on suunniteltu yksinkertaiseksi perustaksi joka on kustomoitavissa alusta asti ja on suunnattu edistyneimmille käyttäjille. PCLOS käyttää apt paketinhallintaa liittymänä RPM-paketeille. Arch käyttää omaa itsenäisesti kehitettyä pacman paketinhallintaa .tar.gz paketeilla. PCLOS on GUI-suuntainen tarjoten GUI raudan tunnistustyökaluja ja Synaptic paketinhallinnan graafisen ulkoasun and lupaa ettei käyttäjän tarvitse käyttää komentoriviä mihinkään. Arch on komentorivi suuntautunut ja suunniteltu yksinkertaisempaa lähestymistapaa järjestelmän säätämiseen, hallintaa ja ylläpitoon. PCLOS suosittelee 256MB RAM minimivaatimuksena. Kevyempänä Arch pyörii järjestelmissä joissa on huomattavasti vähemmän muistia, vaatien noin 64MB muistia perusasennukselle ja pyörii sulavasti millä tahansa modernilla koneella.
 +
 
 +
=The *BSDt=
 +
Archilla on ehkä enemmän yhtäläisyyksiä eri BSD:n kanssa suunnittelu näkökannan puolesta kuin muilla GNU/Linux jakeluilla. BSDt juontavat juurensa Berkeley <code>UNIX</code>sta. Siksi *BSDn eivät ole GNU/Linux jakeluita vaan  <code>UNIX</code>-kaltaisia käyttöjärjestelmiä.
  
=The *BSDs=
 
Arch is perhaps more similar to the *BSD's, from a design overview, than to other GNU/Linux distros. The BSDs derive from Berkeley <code>UNIX</code>.  Therefore, *BSDs are not GNU/Linux distros, but rather, <code>UNIX</code>-like OS's.
 
 
==Arch vs FreeBSD==
 
==Arch vs FreeBSD==
Both Arch and [http://www.freebsd.org/about.html FreeBSD] offer software which can be obtained using binaries or compiled using 'ports' systems. Both share a very similar init system. FreeBSD boasts that it is more of a system designed as a whole, compared to GNU/Linux distros, with each app 'ported' over to FreeBSD and made sure to work in the process. Arch is focused more toward releasing bleeding edge software in this regard. Both use /etc/rc.conf as a main configuration file. The FreeBSD license is more of a free-as-in-beer license than some GNU/Linux users prefer. Arch is released under the GPL. In FreeBSD, like Arch, decisions are delegated to you, the power user. This may be the most interesting competitor to Arch since it goes head-to-head in package modernity and has a somewhat sizable, smart, active, no-nonsense community. Both systems share many similarities and FreeBSD users will generally feel quite comfortable with most aspects of Arch.
+
Sekä Arch ja [http://www.freebsd.org/about.html FreeBSD] tarjoavat ohjelmia jotka voidaan asentaa joko binääripaketeista tai kääntää ports-järjestelmästä. Molemmat käyttävät samanlaista aloitusjärjestelmää. FreeBSD kehuu sillä että järjestelmä on 'kokonaisempi' kuin GNU/Linux jakelut ja jokainen sovellus on 'portattu' FreeBSD:lle ja varmistettu että se toimii. Arch suuntaa enemmänkin julkaisemaan viimeisimpiä sovelluksia. Molemmat käyttävät /etc/rc.conf tiedostoa pääasiallisena konfigurointitiedostona. FreeBSD:n lisenssi on enemmän 'vapaa-kuin-olut' kuin mitä jotkin GNU/Linux käyttäjät suosivat. Arch on julkaistu GPL-lisenssillä. FreeBSD:ssä, kuten Archissa, päätökset on annettu käyttäjälle. Tämä on ehkä kaikkein kovin kilpailija Archille sille molemmat järjestelmät ovat hyvin samanlaisia.  
  
 
==Arch vs NetBSD==
 
==Arch vs NetBSD==
NetBSD is a free, secure, and highly portable <code>UNIX</code>-like open-source operating system available for over 50 platforms, from 64-bit Opteron machines and desktop systems to handheld and embedded devices. Its clean design and advanced features make it excellent in both production and research environments, and it is user-supported with complete source. Many applications are easily available through pkgsrc, the NetBSD Packages Collection. Arch may not operate on the vast number of devices NetBSD operates on, but for an i686 system it may offer more apps. Also, the default installation method in pkgsrc is to pull and compile sources whereas Arch offers binary packages. Arch does share many similarities with NetBSD; both use /etc/rc.conf as the main conf file, they are  very minimalist and lightweight, they both offer ports-like systems as well as binaries and both have active, no-nonsense devs and communities. Arch also borrows from *BSD for its init system concepts.
+
NetBSD on ilmainen, turvallinne ja erittäin alustariippumaton <code>UNIX</code>-kaltainen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä joka on saatavilla yli 50 alustalle, 64-bittisistä Opteroneista ja työasemista aina kämmentietokoneisiin ja sulautettuihin järjestelmiin saakka. Sen selkeä suunnittelu ja edistykselliset ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen tuotanto ja tutkimusympäristöihin ja käyttäjätuotte koko lähdekoodilla. Monet ohjelmat ovat helposti saatavilla pkgsrc:n, NetBSD Packages Collecionin kautta. Arch ei ehkä toimi niin monella alustalla kuin NetBSD mutta i686 alustalla se saattaa tarjota enemmän ohjelmia. Myös, oletuksena pkgsrc lataa koneelle lähdekoodin ja kääntää ohjelman siitä missä taas Arch käyttää binääripaketteja. Arch jakaa monta yhtäläisyyttä NetBSD:n kanssa; molemmat käyttävät /etc/rc.conf tiedostoa pääasiallisena konfigurointitiedostona, molemmat ovat minimalistisia ja kevyitä, molemmat tarjovat ports-kaltaisen järjestelmän ja binääripaketteja. Molemmilla on myös asiallinent ja osaavat kehittäjät ja käyttäjäyhteisöt. Arch myös lainaa BSD:stä käynnistys rutiinin.
  
 
==Arch vs OpenBSD==
 
==Arch vs OpenBSD==
The OpenBSD project produces a free, multi-platform 4.4BSD-based <code>UNIX</code>-like operating system. Efforts focus on portability, standardization, code correctness, proactive security, and integrated cryptography. In contrast, Arch focuses more on simplicity, elegance, minimalism and bleeding edge software. OpenBSD supports binary emulation of most programs from SVR4 (Solaris), FreeBSD, GNU/Linux, BSD/OS, SunOS and HP-UX. OpenBSD is perhaps the #1 security OS.  
+
OpenBSD projekti tuottaa vapaan, monialustaisen 4.4BSD:hen pohjautujan<code>UNIX</code>in-kaltaisen käyttöjärjestelmän. Kehitys keskittyy portattavuuteen, standardien noudattamiseen, koodin oikeellisuuteen, turvallisuuteen ja integroituun kryptokrafiaan. Arch keskittyy enemmän yksinkertaisuuteen, eleganssiin ja minimalistisuuteen ja uusimpiin paketteihin. OpenBSD tukee binääriemuloinnin avulla useimpia ohjelmia SVR4 (Solaris), FreeBSD, GNU/Linux, BSD/OS, SunOS ja HP-UX käyttöjärjestelmistä. OpenBSD on ehkä turvallisin kaikista käyttöjärjestelmistä. Archin ja OpenBSD:n yhtäläisyyksiä on pieni, elegantti perusasennus ja molemmat käyttävät ports-järjestelmää ja paketinhallinta järjetelmiä jotta ohjelmien asentamiseen jota ei tule perusasennuksen mukana. Toisin kuin GNU/Linux käyttöjärjestelmissä kuten Archissa ydin ja yleisimmät työkalut kehitetään samaan aikaan suuressa lähdekoodin säilytyspaikassa.  
In common with Arch, OpenBSD offers a small, elegant, base install and uses a ports system and packaging systems to allow for easy installation and management of programs which are not part of the base operating system. In contrast to a GNU/Linux system like Arch, but in common with most other BSD-based operating systems, the OpenBSD kernel and userland programs, such as the shell and common tools (like ls, cp, cat and ps), are developed together in a single source repository.
 
  
=Other/Nonstandard=
+
=Muut=
These OS's fall into the 'other' category.
+
Muut käyttöjärjestelmät kuuluvat tähän kategoriaan.
 
==Arch vs Debian GNU/Linux==
 
==Arch vs Debian GNU/Linux==
Debian is a much larger project and community and features stable, testing, and unstable branches, offering over 18,000 binary packages. Arch does not 'split' their packages into -dev and -common as Debian does, therefore, Arch repositories will seem much smaller. Arch is more lenient when it comes to 'non-free' packages as defined by GNU. Debian's design approach focuses more on stability and stringent testing. Arch is focused more on the philosophy of simplicity and offering bleeding edge software. Arch packages are more current than Debian Stable and Testing, being about equal with Debian unstable. Both have excellent package management systems. Arch is a rolling release, whereas Debian Stable is released with "frozen" packages. Debian is available for many architectures, including alpha, arm, hppa, i386, ia64, m68k, mips, mipsel, powerpc, s390, and  sparc, whereas Arch is i686 and x86_64 only. Arch provides more expedient support for building your own packages and also offers a ports-like system. Debian does not offer a ports system, relying instead on its large binary repositories. The Arch  installation is designed as a minimal base, transparently exposed during system configuration, whereas Debian's method offers a more automatically configured approach.
+
Debian on paljon suurempi projekti ja yhteisö ja jossa on vakaa, testi ja epävakaat haarat, tarjoten yli 18,000 binääripakettia. Arch ei jaa pakettejaan -dev ja -common paketteihin kuin Debian, siksi Archin varastot voivat näyttää pienemmiltä. Arch on joustavampi kun tullaan 'ei-vapaiden' pakettien äärein kuin GNU. Debianin lähtökohta on olla vakaa ja suorittaa kunnon testaus. Arch on keskittynyt enemmän yksinkertaisuuden periaatteelle ja tarjoaa uusimpia paketteja. Arhin paketit ovat uudempia kuin mitä löytyy Debianin Vakaasta tai Testi haaroista ollen samalla tasolla Epävakaan haaran kanssa. Molemmissa on erinomaiset paketinhallinta työkalut. Arch käyttää 'liukuvaa julkaisua' kun taas Debianin Vakaa haara julkaistaan 'jäädytetyin' paketein. Debian on saatavilla useille arkitehtuureille kuten alpha, arm, hppa, i386, ia64, m68k, mips, mipsel, powerpc, s390 ja sparc. Arch on saatavilla vain i686 ja x86_64 alustoille. Arch tarjoaa suoraan tukea omien pakettien luomiseen ja tarjoaa myös ports-kaltaisen järjestelmän. Debian ei tarjoa ports-järjestelmää luottaen suureen binääripakettiensa määrään. Archin asennus suuntaa minimalistiseen perusasennukseen siinä missä Debian tarjoaa automaattisempaa lähtökohtaa.
  
 
==Arch vs Frugalware==
 
==Arch vs Frugalware==
Arch is text-based and command-line oriented. Frugalware provides better multilingual support. Frugalware has adopted Arch's pacman as its package manager, though their packages are not really very compatible. Frugalware doesn't support the JFS file-system by default. Frugalware is no longer based on Slackware but is rather a distro of its own, and is promoted as an i686 distro. Arch is a fundamentally different system, being installed as a minimal base environment and expanded with pacman according to the user's choices and needs. Frugalware is installed from a DVD, with default software choices and desktop environment chosen for the user already. Frugalware has a scheduled release cycle. Again, Arch is more focused on simplicity, minimalism, code-correctness and bleeding edge packages within a rolling release model.
+
Arch on teksti-pohjainen ja komentorivi suuntautunut. Frugalware tarjoaa paremman monikielisyyden tuen. Frugalware on ottanut Archin pacmanin käyttöön paketin hallinta järjestelmäkseen vaikka paketit eivät ole suoraan yhteensopivia. Frugalware ei tuo JFS-tiedostojärjestelmää oletuksena. Frugalware ei enää pohjaudu Slackwareen vaan on oma jakelunsa ja joka on optimoitu i686 alustalle. Arch on pohjimmiltaan erillainen järjestelmä. Frugalware tulee DVD:llä ja sisältää oletussovellukset ja työpöytäympäristön joka on valittu jo käyttäjälle kun taas Arch asentaa vain perustan jota käyttäjä itse laajentaa. Frugalware tulee säännöllisin julkaisuin kun taas Arch käyttää liukuvaa mallia.
  
 
==Arch vs Gobolinux==
 
==Arch vs Gobolinux==
Gobolinux has a unique package system in that it has none. The file system is reorganized so that apps all sit in a /Programs directory, and it works using some symlink magic. Get rid of Program X by rm -rf /Programs/X http://www.gobolinux.org/index.php?page=at_a_glance
+
Gobolinux:lla on oma uniikki paketin hallinta siten ettei siinä ole sellaista. Tiedostojärjestelmä tunnistaa että kaikki ohjelmat ovat /Programs hakemistossa ja kaikki toimii symlink magian avulla. Pääset eroon Ohjelmasta X poistamalla sen symbolisen linkin /Programs kansiosta. Gobolinux ei ole optimoitu i686 alustalle. Se tukee lähdekoodista asentamista.
It does not seem to focus on i686 binaries and does allow source-based package installs.
 
  
 
==Arch vs Minix 3==
 
==Arch vs Minix 3==
Arch is a complete distro with a modern community and hardware support. Minix 3 is a slim, usable advanced-research OS with some interesting features, e.g. the use of a [http://en.wikipedia.org/wiki/Microkernel microkernel]. http://www.minix3.org/
+
Arch on kokonainen jakelu modernilla yhteisöllä ja rauta tuolla. Minix 3 on sutjakka, käytettävä kehityskäyttöön suunnattu käyttöjärjestelmä mielenkiintoisilla ominaisuuksilla kuten [http://en.wikipedia.org/wiki/Microkernel mikroydin]. http://www.minix3.org/

Revision as of 10:25, 23 May 2008

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Tämä sivu kiteyttää joitakin yhtäläisyyksiä ja eroja Arch Linuksin ja muiden GNU/Linux jakeluiden tai UNIXin kaltaistaisten käyttöjärjestelmien välillä. Huomioi että paras tapa verrata Archia muihin jakeluihin on asentaa ja kokeilla muita jakeluita itse. Archilla on mahtava käyttäjäyhteisö joka on aina valmis auttamaan uutta käyttäjää. Alla oleva yhteenveto on tarkoitettu antamaan sinulle tarpeeksi tietoa päättääksesi onko Arch Linux sinulle sopiva.

Lähdekoodipohjainen

Lähdekoodipohjaiset jakelut ovat erittäin alustariippumattomia antaen hyödyn siitä että käyttöjärjestelmä on käännetty juuri kyseenomaiselle alustalle. Haittapuolina voidaan mainita koodin kääntämiseen kuluva aika. Archin pohja ja kaikki paketit ovat optimoituja i686 ja x86-64 arkitehtuureille tarjoten potentiaalisen suorituskyky edun i386/i486/i586 jakeluihin nähden.

Arch vs Gentoo

Koska Arch asennus on binäärinen, on se paljon nopeampi suorittaa kuin lähdekoodipohjaisen Gentoon asennus. Sekä Gentoo että Arch tarjovat binääri että lähdekoodipohjaisia paketteja mutta Gentoon perusasennus on lähdekoodipohjainen kun taas Arch on binääripohjainen. Molemmat käyttävät 'liukuvaa julkaisua' Archin PKGBUILD:it ovat laajalti nähty helpommiksi ja nopeammiksi tehdä kuin Gentoon ebuildit. Gentoo tarjoaa tukea x86, ppc, sparc, alpha, amd64, mips, hppa ja itanium alustoille kun Arch tarjoaa vain i686 ja x86-64 alustoille (käyttäjäpohjainen i586-sivuprojekti on tekeillä). Ei ole olemassa dokumentoitua todistetta että Gentoo olisi yhtään nopeami kuin Arch ja päinvastoin. Archin suunnittelun lähtökohdat ovat enemmän keskittyneitä yksinkertaisuuteen ja minimalistisuuteen kun taas Gentoo keskittyy globaalisti koko koodin käännös jokaisen yksityiskohdan hallintaan. Molemmat jakelut sallivat kattavan kustomoinnin joten Gentoon käyttäjät tuntevat itsensä kotoisaksi käyttäessään Archia.

Arch vs Sorcerer/Lunar-linux/Sourcemage

Sorcerer/Lunar-linux/Sourcemage (SLS) ovat kaikki lähdekoodipohjaisia kuten Gentookin mutta ovat sukua toisilleen. SLS jakelut käyttävät varsin yksinkertaisia skriptejä pakettien luomiseen ja käyttävät globaalia asennustiedostoa käännösprosessin kustomointiin kuten Archin ABS systeemi. SLS työkalut tekevät täyden riippuvuuksien tarkistuksen (ja hanskaavat valinnaisen ominaisuudet) and paketin seurannan (ja poiston/päivityksen). SLS jakeluille ei ole binääri-paketteja vaikka kaikki pystyvät palaamaan aikaisemmin asennettuun pakettiin jos tarve vaatii.

Asennus koostuu perusjärjestelmän asennuksesta (kuten Archikin: i686-optimoitu, CLI ja ncurses menut, vain runkotyökalut) ja koko pohjan uudelleen (valinnaisesta) kääntämisestä jälkeenpäin. Selvästikkään millään jakeluilla ei ole "standardi" ikkunamanageria eivätkä ne asenna X palvelinta perusasennuksen yhteydessä. Mutta ne tarjoavat helpon tavan X palvelimen asennukseen (X.Org 6.8 tai 7, XFree86).

SLS on monimutkainen historia. Parhaan yhteenvedon asiasta voit lukea: http://wiki.sourcemage.org/SourceMage/History

Lunar Linux: http://lunar-linux.org/
SourceMage: http://www.sourcemage.org/
Sorcerer: http://sorcerer.berlios.de/

Arch vs Rock

Vapaa käännös osoitteesta http://www.rocklinux.org/wiki/About

ROCK Linux on joustava Linux jakelun rakennussarja eli se on työkalukokoelma oman Linux jakelun rakentamiseen. Katso myös Tehtävä tavoitteemme. Jos sinua ei kiinnosta rakentaa omaa jakelu mutta olet kiinnostunut hyvästä peruskäyttöön soveltuvasta jakelusta sinun kannattaa katsastaa Crystal ROCK. http://www.rocklinux.org/wiki/Crystal_ROCK

Jakelu joka on periaatteessa vain jakelun rakennustyökalukokoelma. Samat syyt pätee tähänkin kuten muilla lähdekoodipohjaisille, aika mikä kuluu koodin kääntymistä odottamiseen. Näyttäisi toimivan usealla prosessoriarkitehtuurilla jne.

Minimalistinen

Minimalistiset jakelut ovat hyvin verrattavissa Archin kanssa sillä näillä on monia yhtäläisyyksiä.

Arch vs Crux

  • K: Perustuuko Arch CRUXiin?
  • V: Ei. Arch on itsenäisesti kehitetty ja se ei perustu mihinkään toiseen GNU/Linux jakeluun.

Arch Linuxin perustaja, Judd Vinet, käytti CRUX ennen kuin hän loi Archin. Arch on CRUXin ideoiden inspiroimana rakennettu tyhjästä johon sitten C -ohjelmointikielellä koodattu pacman lisättiin. Molemmat jakavat jotain periaatteita; esimerkiksi molemmat ovat arkitehtuurioptimoija, minimalistisia, P.S.S.T. Molemmat tulevat ports-kaltaisen systeemillä, käyttävät *BSD-tyylisiä aloitusskriptejä ja (kuten *BSD) molemmat tarjoavat minimaalisen perusympäristön jota käyttäjät voivat laajentaa. Archissa on pacman joka hallitsee binääri-pohjaiset paketit ja toimii saumattomasti ABSin kanssa, Archin ports-kaltainen systeemi. CRUX käyttää järjestelmää nimeltä prt-get, joka sen oman ports-järjestelmän kanssa hoitaa riippuvuuksien hallinnan mutta kääntää kaikki paketit suoraan lähdekoodista. Arch tukee virallisesti x86-64 ja i686 arkitehtuureja mutta CRUX vain i686.

Arch vs Slackware

Slackware ja Arch ovat melko samanlaisia siinä että molemmat ovat yksinkertaisia jakeluita jotka keskittyvät eleganttiin ja minimalistisuuteen. Slackware on kuuluisa muokkaamattomista paketeistaan aina ytimestä saakka. Arch tyypillisesti paikkaa paketteja hieman (vähenevässä määrin ajan kuluessa). Molemmat käyttävät BSD-tyylisiä käynnistysskriptejä. Arch tarjoo paketin hallintaan pacmanin joka toisin kuin Slackwaren perustyökalut, tarjoaa automaattisen riippuvuuksien hallinnan ja sallii helpot järjestelmän päivitykset. Slackwaren käyttäjät tyypillisesti suosivat manuaalista riippuvuuksien ratkomista vannoen sen tuoman järjestelmän hallinnan puoleen. Arch on liukuvaa julkaisua käyttäjä järjestelmä. Slackware on maltillisempi julkasuidensa suhteen suosien vakaiksi todettuja paketteja. Arch on 'tuoreempi' näin ollen. Arch tukee i686 ja x86_64 kun taas Slackware on tehty pyörimään i486 järjestelmissä. Molemmissa on saatavilla ports-kaltainen järjestelmä normaalien paketinhallinta ohjelmien lisäksi, - (epävirallinen) Slackbuild järjestelmä on erittäin samanlainen Arch Build System:in (ABS) vaikka jälkimmäinen onkin automaattisempi. Arch on erittäin hyvä järjestelmä Slackwaren käyttäjille jotka tahtovat automaattisen riippuvuuksien ratkonnan ja uudempia paketteja.

Graafiset Jakelut

Joskus 'aloittelija' jakeluiksi kutsutuilla graafisilla jakeluilla on paljon yhtäläisyyksiä keskenään, ja Arch on hyvin erillainen näistä. Arch on teksti-pohjainen ja komentorivi suuntautunut. Arch voi ehkä olla parempi vaihtoehto jos haluat oppia GNU/Linuksia rakentamalla sen alusta asti itse. Graafiset jakelut tapaavat tulla graafisella asennusohjelmalla (kuten Fedoran Anaconda) ja graafisilla järjestelmän asennustyökaluilla (kuten SuSE:n YaST). Tarkemmat erot listattuna alla.

Arch vs Ubuntu

Ubuntu on erittäin suosittu Debian-pohjainen jakelu joka on Canonical Ltd. sponsoroima, kun taas Arch on itsenäisesti kehitetty järjestelmä joka on rakennettu alusta asti itse. Archilla on yksinkertaisempi perusta kuin Ubuntulla. Jos haluat kääntää oman ytimesi, kokeilet kehityksen kärjessä olevia CVS:n kautta jaettavia projekteja tai käännät ohjelmia lähdekoodista niin Arch on paremmin suunnattu sinulle. Jos halut järjestelmän joka toimii suoraan ilman mitään ylimääräistä säätämistä Ubuntu on parempi vaihtoehto sinulle. Arch on minimalistisempi jo asennuksesta lähtien luottaen käyttäjän taitoihin kustomoida järjestelmä heidän tarpeihinsa sopivaksi. Yleisesti, kehittäjät ja säätäjät tuntevat itsensä kotoisammaksi Archin äärellä kuin Ubuntun. Monet entiset Ubuntun käyttäjät ovat siirtyneet käyttämään Archia.

Arch vs Zenwalk

Zenwalk on pohjautettu Slackwaresta ja on käytettävä ja moderni. Suurin ero on siinä että Zenwalk sentaa paketit jotka kehittäjä ovat valinneet sinulle. Tämä säästää aikaa jos pidät heidän valinnastaan mutta on haitaksi jos haluat asentaa jotain muuta.

Arch vs Fedora

Fedora on Red Hat:stä erotettu jakelu ja on jatkuvasti yksi suosituimmista jakeluista. Sellaisena Fedoran taustalla vaikuttaa massiivinen käyttäjäyhteisö ja paljon valmiiksi käännettyjä binääripaketteja. Fedora on RPM-pohjainen. Arch käyttää pacmania hallitsemaan tar.gz paketteja. Fedora on kuuluisa siitä ettei se tuo esim MP3 formaattia patentti syistä. Arch on joustavampi tämän ja muiden medioiden suhteen. Fedora käyttää graafista asennusohjelmaa. Arch käyttää ncurses-pohjaista asennusta. Fedora on grafiikka-vetoinen. Arch on yksinkertaisempi kuin Fedora, luottaen käyttäjien suorittamaan manuaaliseen säätöön. Fedoralla on säännölliset julkaisut. Arch käyttää 'liukuvaa julkaisua'. Archin suunnittelu lähtökohdat ovat suunnattu kevyeen eleganttiin ja minimalistista näkökantaa silmällä pitäen eikä automaattista konfigurointia kohden kuten Fedora. Fedora on innovatiivinen ja hiljattain sai ylistystä sisällyttäen SELinux ja GCJ käännetyt paketit poistaakseen SUNin JRE:n. Versiosta 8 lähtien Fedora ei tuo JFS tai ReiserFS tiedostojärjestelmiä.

Arch vs Mandriva

Mandriva Linux (entinen Mandrakelinux) luotiin 1998 tavoitteena luoda GNU/Linux jota kaikkien on helppo käyttää. Se on RPM-pohjainen ja käyttää urpmi paketin hallintaa. Taas, Archilla on yksinkertaisempi lähtökohta, luottaen manuaaliseen konfigurointiin ja on suunnattu osaavammille käyttäjille.

Arch vs SUSE

SUSE on keskittynyt kattavan YaST asennustyökalun ympärille jolla lähes kaikki käyttäjän säädöt voidaan toteuttaa. Arch ei tarjoa vastaavaa sillä se olisi ristiriidassa Arhin TheArchWay_(Suomi)periaatteiden kanssa. SUSE on täten yleisesti ottaen suunnattu vähemmin Linuksia osaaville tai heille jotka haluavat GUI-suuntaisen ympäristön, automaattiset säädöt ja suoraan laatikosta toimivan järjestelmän.

Arch vs PCLinuxOS

PCLinuxOS on suosittu Mandriva-pohjainen jakelu tarjoten täydellisen työpöytäympäristön joka on suunniteltu käyttäjäystävällisyyttä ja yksinkertaiseksi vaikka yksinkertainen tässä tapauksessa poikkeaa Archin näkemyksestä. Arch on suunniteltu yksinkertaiseksi perustaksi joka on kustomoitavissa alusta asti ja on suunnattu edistyneimmille käyttäjille. PCLOS käyttää apt paketinhallintaa liittymänä RPM-paketeille. Arch käyttää omaa itsenäisesti kehitettyä pacman paketinhallintaa .tar.gz paketeilla. PCLOS on GUI-suuntainen tarjoten GUI raudan tunnistustyökaluja ja Synaptic paketinhallinnan graafisen ulkoasun and lupaa ettei käyttäjän tarvitse käyttää komentoriviä mihinkään. Arch on komentorivi suuntautunut ja suunniteltu yksinkertaisempaa lähestymistapaa järjestelmän säätämiseen, hallintaa ja ylläpitoon. PCLOS suosittelee 256MB RAM minimivaatimuksena. Kevyempänä Arch pyörii järjestelmissä joissa on huomattavasti vähemmän muistia, vaatien noin 64MB muistia perusasennukselle ja pyörii sulavasti millä tahansa modernilla koneella.

The *BSDt

Archilla on ehkä enemmän yhtäläisyyksiä eri BSD:n kanssa suunnittelu näkökannan puolesta kuin muilla GNU/Linux jakeluilla. BSDt juontavat juurensa Berkeley UNIXsta. Siksi *BSDn eivät ole GNU/Linux jakeluita vaan UNIX-kaltaisia käyttöjärjestelmiä.

Arch vs FreeBSD

Sekä Arch ja FreeBSD tarjoavat ohjelmia jotka voidaan asentaa joko binääripaketeista tai kääntää ports-järjestelmästä. Molemmat käyttävät samanlaista aloitusjärjestelmää. FreeBSD kehuu sillä että järjestelmä on 'kokonaisempi' kuin GNU/Linux jakelut ja jokainen sovellus on 'portattu' FreeBSD:lle ja varmistettu että se toimii. Arch suuntaa enemmänkin julkaisemaan viimeisimpiä sovelluksia. Molemmat käyttävät /etc/rc.conf tiedostoa pääasiallisena konfigurointitiedostona. FreeBSD:n lisenssi on enemmän 'vapaa-kuin-olut' kuin mitä jotkin GNU/Linux käyttäjät suosivat. Arch on julkaistu GPL-lisenssillä. FreeBSD:ssä, kuten Archissa, päätökset on annettu käyttäjälle. Tämä on ehkä kaikkein kovin kilpailija Archille sille molemmat järjestelmät ovat hyvin samanlaisia.

Arch vs NetBSD

NetBSD on ilmainen, turvallinne ja erittäin alustariippumaton UNIX-kaltainen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä joka on saatavilla yli 50 alustalle, 64-bittisistä Opteroneista ja työasemista aina kämmentietokoneisiin ja sulautettuihin järjestelmiin saakka. Sen selkeä suunnittelu ja edistykselliset ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen tuotanto ja tutkimusympäristöihin ja käyttäjätuotte koko lähdekoodilla. Monet ohjelmat ovat helposti saatavilla pkgsrc:n, NetBSD Packages Collecionin kautta. Arch ei ehkä toimi niin monella alustalla kuin NetBSD mutta i686 alustalla se saattaa tarjota enemmän ohjelmia. Myös, oletuksena pkgsrc lataa koneelle lähdekoodin ja kääntää ohjelman siitä missä taas Arch käyttää binääripaketteja. Arch jakaa monta yhtäläisyyttä NetBSD:n kanssa; molemmat käyttävät /etc/rc.conf tiedostoa pääasiallisena konfigurointitiedostona, molemmat ovat minimalistisia ja kevyitä, molemmat tarjovat ports-kaltaisen järjestelmän ja binääripaketteja. Molemmilla on myös asiallinent ja osaavat kehittäjät ja käyttäjäyhteisöt. Arch myös lainaa BSD:stä käynnistys rutiinin.

Arch vs OpenBSD

OpenBSD projekti tuottaa vapaan, monialustaisen 4.4BSD:hen pohjautujanUNIXin-kaltaisen käyttöjärjestelmän. Kehitys keskittyy portattavuuteen, standardien noudattamiseen, koodin oikeellisuuteen, turvallisuuteen ja integroituun kryptokrafiaan. Arch keskittyy enemmän yksinkertaisuuteen, eleganssiin ja minimalistisuuteen ja uusimpiin paketteihin. OpenBSD tukee binääriemuloinnin avulla useimpia ohjelmia SVR4 (Solaris), FreeBSD, GNU/Linux, BSD/OS, SunOS ja HP-UX käyttöjärjestelmistä. OpenBSD on ehkä turvallisin kaikista käyttöjärjestelmistä. Archin ja OpenBSD:n yhtäläisyyksiä on pieni, elegantti perusasennus ja molemmat käyttävät ports-järjestelmää ja paketinhallinta järjetelmiä jotta ohjelmien asentamiseen jota ei tule perusasennuksen mukana. Toisin kuin GNU/Linux käyttöjärjestelmissä kuten Archissa ydin ja yleisimmät työkalut kehitetään samaan aikaan suuressa lähdekoodin säilytyspaikassa.

Muut

Muut käyttöjärjestelmät kuuluvat tähän kategoriaan.

Arch vs Debian GNU/Linux

Debian on paljon suurempi projekti ja yhteisö ja jossa on vakaa, testi ja epävakaat haarat, tarjoten yli 18,000 binääripakettia. Arch ei jaa pakettejaan -dev ja -common paketteihin kuin Debian, siksi Archin varastot voivat näyttää pienemmiltä. Arch on joustavampi kun tullaan 'ei-vapaiden' pakettien äärein kuin GNU. Debianin lähtökohta on olla vakaa ja suorittaa kunnon testaus. Arch on keskittynyt enemmän yksinkertaisuuden periaatteelle ja tarjoaa uusimpia paketteja. Arhin paketit ovat uudempia kuin mitä löytyy Debianin Vakaasta tai Testi haaroista ollen samalla tasolla Epävakaan haaran kanssa. Molemmissa on erinomaiset paketinhallinta työkalut. Arch käyttää 'liukuvaa julkaisua' kun taas Debianin Vakaa haara julkaistaan 'jäädytetyin' paketein. Debian on saatavilla useille arkitehtuureille kuten alpha, arm, hppa, i386, ia64, m68k, mips, mipsel, powerpc, s390 ja sparc. Arch on saatavilla vain i686 ja x86_64 alustoille. Arch tarjoaa suoraan tukea omien pakettien luomiseen ja tarjoaa myös ports-kaltaisen järjestelmän. Debian ei tarjoa ports-järjestelmää luottaen suureen binääripakettiensa määrään. Archin asennus suuntaa minimalistiseen perusasennukseen siinä missä Debian tarjoaa automaattisempaa lähtökohtaa.

Arch vs Frugalware

Arch on teksti-pohjainen ja komentorivi suuntautunut. Frugalware tarjoaa paremman monikielisyyden tuen. Frugalware on ottanut Archin pacmanin käyttöön paketin hallinta järjestelmäkseen vaikka paketit eivät ole suoraan yhteensopivia. Frugalware ei tuo JFS-tiedostojärjestelmää oletuksena. Frugalware ei enää pohjaudu Slackwareen vaan on oma jakelunsa ja joka on optimoitu i686 alustalle. Arch on pohjimmiltaan erillainen järjestelmä. Frugalware tulee DVD:llä ja sisältää oletussovellukset ja työpöytäympäristön joka on valittu jo käyttäjälle kun taas Arch asentaa vain perustan jota käyttäjä itse laajentaa. Frugalware tulee säännöllisin julkaisuin kun taas Arch käyttää liukuvaa mallia.

Arch vs Gobolinux

Gobolinux:lla on oma uniikki paketin hallinta siten ettei siinä ole sellaista. Tiedostojärjestelmä tunnistaa että kaikki ohjelmat ovat /Programs hakemistossa ja kaikki toimii symlink magian avulla. Pääset eroon Ohjelmasta X poistamalla sen symbolisen linkin /Programs kansiosta. Gobolinux ei ole optimoitu i686 alustalle. Se tukee lähdekoodista asentamista.

Arch vs Minix 3

Arch on kokonainen jakelu modernilla yhteisöllä ja rauta tuolla. Minix 3 on sutjakka, käytettävä kehityskäyttöön suunnattu käyttöjärjestelmä mielenkiintoisilla ominaisuuksilla kuten mikroydin. http://www.minix3.org/