Installation guide (Slovenský)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

zh-CN:Beginners' Guide zh-TW:Beginners' Guide Template:Temporary i18n

Tip: Tento sprievodca je dostupný aj ako niekoľko strán, nie len ako jeden dlhý článok. Ak ho chcete prezerať radšej tak, začnite tu. (Niektoré časti zatiaľ len v angličtine)
Note: Táto stránka ešte nie je kompletne preložená.

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: Táto stránka ešte nie je kompletne preložená. (Discuss in Talk:Installation guide (Slovenský)#)

Contents

Úvod

Predstavenie

Vitajte. Tento dokument vás prevedie procesom inštalácie Arch Linux-u; jednoduchej, na hardvér nenáročnej Linuxovej distribúcie cielenej na kompetentných používateľov. Tento sprievodca je zacielený na nových používateľov, ale snaží sa slúžiť ako referencia a informatívny základ pre všetkých.

Pred inštaláciou je dobré prezrieť si FAQ.

Hlavné myšlienky distribúcie Arch Linux

 • Jednoduchý dizajn a filozofia
 • Všetky softvérové balíky kompilované pre architektúry i686 a x86_64
 • Init skripty na BSD štýl, používajúce jeden centralizovaný konfiguračný súbor
 • mkinitcpio: Jednoduchý a dynamický skript na vytváranie initramfs
 • Pacman správca balíkov je nenáročný a agilný a používa málo pamäte
 • Arch Build System: Ports-inšpirovaný systém pre kompilovanie balíkov, poskytujúci jednoduchý framework pre vytváranie inštalovateľných Arch balíkov zo zdrojového kódu
 • Arch User Repository: poskytuje tisícky build scriptov poskytnuté užívateľmi a príležitosť zdieľať vaše vlastné

Licencia

Arch Linux, pacman, dokumentácia, a skripty sú chránené copyrightom ©2002-2007 by Judd Vinet, ©2007-2011 by Aaron Griffin a sú licencované GNU General Public License Version 2.

The Arch Way

Dizajnové princípy za Arch Linux-om sú zacielené na jednoduchosť.

'Jednoduchý', v tomto kontexte, znamená 'bez zbytočných prídavkov, modifikácií, alebo komplikácií. V skratke: elegantný, minimalistický prístup.

Zopár myšlienok keď uvažujeme o jednoduchosti:

 • " 'Jednoduchý' je definované z technického pohľadu, nie pohľadu používania. Je lepšie byť technicky elegantný s náročnejším procesom učenia sa, ako byť jednoduchý na používanie a technicky [na horšej úrovni]." -Aaron Griffin
 • Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem alebo "Entity by nemali byť zbytočne viacnásobné." -Occamova britva. Termín britva referuje na zbavenie sa zbytočných komplikácií, aby sa dospelo k tomu najjednoduchšiemu vysvetleniu, metóde alebo teórii.
 • "Tá výnimočná súčasť [mojej metódy] je jej jednoduchosť." - Bruce Lee

O tomto sprievodcovi

Komunitou spravovaná Arch Wiki je vynikajúci zdroj informácií a mala by byť prvým miestom kde hľadať odpovede. IRC (irc://irc.freenode.net/#archlinux), a [1] sú taktiež dostupné ak riešenie problému nie je dostupné inde. Taktiež určite používajte man stránky pre akýkoľvek príkaz, ktorý dobre nepoznáte; tieto obvykle zobrazí príkaz man príkaz.

Note: Presné nasledovanie tohto sprievodcu je potrebné pre úspešnú inštaláciu Arch Linux-u, takže prosím prečítajte si ho poriadne. Je odporúčané kompletne prečítať celú sekciu predtým ako vykonáte obsiahnuté inštrukcie.

Tento sprievodca je rozdelený do 3 hlavných častí:

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: Tyto odkazy vedou na anglické stránky. (Discuss in Talk:Installation guide (Slovenský)#)

This document is a guide for installing Arch Linux from the live system booted with the official installation image. Before installing, it would be advised to view the FAQ. For conventions used in this document, see Help:Reading. In particular, code examples may contain placeholders (formatted in italics) that must be replaced manually.

For more detailed instructions, see the respective ArchWiki articles or the various programs' man pages, both linked from this guide. For interactive help, the IRC channel and the forums are also available.

Arch Linux should run on any x86_64-compatible machine with a minimum of 512 MB RAM. A basic installation with all packages from the base group should take less than 800 MB of disk space. As the installation process needs to retrieve packages from a remote repository, this guide assumes a working internet connection is available.

Pre-installation

Download and boot the installation medium as explained in Category:Getting and installing Arch. You will be logged in on the first virtual console as the root user, and presented with a Zsh shell prompt.

To switch to a different console—for example, to view this guide with ELinks alongside the installation—use the Alt+arrow shortcut. To edit configuration files, nano, vi and vim are available.

Set the keyboard layout

The default console keymap is US. Available layouts can be listed with:

# ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz

To modify the layout, append a corresponding file name to loadkeys(1), omitting path and file extension. For example, to set a German keyboard layout:

# loadkeys de-latin1

Console fonts are located in /usr/share/kbd/consolefonts/ and can likewise be set with setfont(8).

Verify the boot mode

If UEFI mode is enabled on an UEFI motherboard, Archiso will boot Arch Linux accordingly via systemd-boot. To verify this, list the efivars directory:

# ls /sys/firmware/efi/efivars

If the directory does not exist, the system may be booted in BIOS or CSM mode. Refer to your motherboard's manual for details.

Connect to the Internet

The installation image enables the dhcpcd daemon for wired network devices on boot. The connection may be verified with ping:

# ping archlinux.org

If no connection is available, stop the dhcpcd service with systemctl stop dhcpcd@interface where the interface name can be tab-completed. Proceed to configure the network as described in Network configuration.

Update the system clock

Use timedatectl(1) to ensure the system clock is accurate:

# timedatectl set-ntp true

To check the service status, use timedatectl status.

Partition the disks

When recognized by the live system, disks are assigned to a block device such as /dev/sda or /dev/nvme0n1. To identify these devices, use lsblk or fdisk.

# fdisk -l

Results ending in rom, loop or airoot may be ignored.

The following partitions are required for a chosen device:

Note: Swap space can be set on a separate partition or a swap file.

To modify partition tables, use fdisk or parted.

# fdisk /dev/sda

See Partitioning for more information.

Note: If you want to create any stacked block devices for LVM, disk encryption or RAID, do it now.

Format the partitions

Once the partitions have been created, each must be formatted with an appropriate file system. For example, to format the root partition on /dev/sda1 with ext4, run:

# mkfs.ext4 /dev/sda1

If you created a partition for swap (for example /dev/sda3), initialize it with mkswap:

# mkswap /dev/sda3
# swapon /dev/sda3

See File systems#Create a file system for details.

Mount the file systems

Mount the file system on the root partition to /mnt, for example:

# mount /dev/sda1 /mnt

Create mount points for any remaining partitions and mount them accordingly:

# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda2 /mnt/boot

genfstab will later detect mounted file systems and swap space.

Installation

Select the mirrors

Packages to be installed must be downloaded from mirror servers, which are defined in /etc/pacman.d/mirrorlist. On the live system, all mirrors are enabled, and sorted by their synchronization status and speed at the time the installation image was created.

The higher a mirror is placed in the list, the more priority it is given when downloading a package. You may want to edit the file accordingly, and move the geographically closest mirrors to the top of the list, although other criteria should be taken into account.

This file will later be copied to the new system by pacstrap, so it is worth getting right.

Install the base packages

Use the pacstrap script to install the base package group:

# pacstrap /mnt base

This group does not include all tools from the live installation, such as btrfs-progs or specific wireless firmware; see packages.both for comparison.

To install packages and other groups such as base-devel, append the names to pacstrap (space separated) or to individual pacman commands after the #Chroot step.

Configure the system

Fstab

Generate an fstab file (use -U or -L to define by UUID or labels, respectively):

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Check the resulting file in /mnt/etc/fstab afterwards, and edit it in case of errors.

Chroot

Change root into the new system:

# arch-chroot /mnt

Time zone

Set the time zone:

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Region/City /etc/localtime

Run hwclock(8) to generate /etc/adjtime:

# hwclock --systohc

This command assumes the hardware clock is set to UTC. See Time#Time standard for details.

Locale

Uncomment en_US.UTF-8 UTF-8 and other needed localizations in /etc/locale.gen, and generate them with:

# locale-gen

Set the LANG variable in locale.conf(5) accordingly, for example:

/etc/locale.conf
LANG=en_US.UTF-8

If you set the keyboard layout, make the changes persistent in vconsole.conf(5):

/etc/vconsole.conf
KEYMAP=de-latin1

Network configuration

Create the hostname file:

/etc/hostname
myhostname

Add matching entries to hosts(5):

/etc/hosts
127.0.0.1	localhost
::1		localhost
127.0.1.1	myhostname.localdomain	myhostname

If the system has a permanent IP address, it should be used instead of 127.0.1.1.

Complete the network configuration for the newly installed environment.

Initramfs

Creating a new initramfs is usually not required, because mkinitcpio was run on installation of the linux package with pacstrap.

For special configurations, modify the mkinitcpio.conf(5) file and recreate the initramfs image:

# mkinitcpio -p linux

Root password

Set the root password:

# passwd

Boot loader

A Linux-capable boot loader must be installed in order to boot Arch Linux. See Category:Boot loaders for available choices.

If you have an Intel CPU, install the intel-ucode package in addition, and enable microcode updates.

Reboot

Exit the chroot environment by typing exit or pressing Ctrl+D.

Optionally manually unmount all the partitions with umount -R /mnt: this allows noticing any "busy" partitions, and finding the cause with fuser(1).

Finally, restart the machine by typing reboot: any partitions still mounted will be automatically unmounted by systemd. Remember to remove the installation media and then login into the new system with the root account.

Post-installation

See General recommendations for system management directions and post-installation tutorials (like setting up a graphical user interface, sound or a touchpad).

For a list of applications that may be of interest, see List of applications. This document is a guide for installing Arch Linux from the live system booted with the official installation image. Before installing, it would be advised to view the FAQ. For conventions used in this document, see Help:Reading. In particular, code examples may contain placeholders (formatted in italics) that must be replaced manually.

For more detailed instructions, see the respective ArchWiki articles or the various programs' man pages, both linked from this guide. For interactive help, the IRC channel and the forums are also available.

Arch Linux should run on any x86_64-compatible machine with a minimum of 512 MB RAM. A basic installation with all packages from the base group should take less than 800 MB of disk space. As the installation process needs to retrieve packages from a remote repository, this guide assumes a working internet connection is available.

Pre-installation

Download and boot the installation medium as explained in Category:Getting and installing Arch. You will be logged in on the first virtual console as the root user, and presented with a Zsh shell prompt.

To switch to a different console—for example, to view this guide with ELinks alongside the installation—use the Alt+arrow shortcut. To edit configuration files, nano, vi and vim are available.

Set the keyboard layout

The default console keymap is US. Available layouts can be listed with:

# ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz

To modify the layout, append a corresponding file name to loadkeys(1), omitting path and file extension. For example, to set a German keyboard layout:

# loadkeys de-latin1

Console fonts are located in /usr/share/kbd/consolefonts/ and can likewise be set with setfont(8).

Verify the boot mode

If UEFI mode is enabled on an UEFI motherboard, Archiso will boot Arch Linux accordingly via systemd-boot. To verify this, list the efivars directory:

# ls /sys/firmware/efi/efivars

If the directory does not exist, the system may be booted in BIOS or CSM mode. Refer to your motherboard's manual for details.

Connect to the Internet

The installation image enables the dhcpcd daemon for wired network devices on boot. The connection may be verified with ping:

# ping archlinux.org

If no connection is available, stop the dhcpcd service with systemctl stop dhcpcd@interface where the interface name can be tab-completed. Proceed to configure the network as described in Network configuration.

Update the system clock

Use timedatectl(1) to ensure the system clock is accurate:

# timedatectl set-ntp true

To check the service status, use timedatectl status.

Partition the disks

When recognized by the live system, disks are assigned to a block device such as /dev/sda or /dev/nvme0n1. To identify these devices, use lsblk or fdisk.

# fdisk -l

Results ending in rom, loop or airoot may be ignored.

The following partitions are required for a chosen device:

Note: Swap space can be set on a separate partition or a swap file.

To modify partition tables, use fdisk or parted.

# fdisk /dev/sda

See Partitioning for more information.

Note: If you want to create any stacked block devices for LVM, disk encryption or RAID, do it now.

Format the partitions

Once the partitions have been created, each must be formatted with an appropriate file system. For example, to format the root partition on /dev/sda1 with ext4, run:

# mkfs.ext4 /dev/sda1

If you created a partition for swap (for example /dev/sda3), initialize it with mkswap:

# mkswap /dev/sda3
# swapon /dev/sda3

See File systems#Create a file system for details.

Mount the file systems

Mount the file system on the root partition to /mnt, for example:

# mount /dev/sda1 /mnt

Create mount points for any remaining partitions and mount them accordingly:

# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda2 /mnt/boot

genfstab will later detect mounted file systems and swap space.

Installation

Select the mirrors

Packages to be installed must be downloaded from mirror servers, which are defined in /etc/pacman.d/mirrorlist. On the live system, all mirrors are enabled, and sorted by their synchronization status and speed at the time the installation image was created.

The higher a mirror is placed in the list, the more priority it is given when downloading a package. You may want to edit the file accordingly, and move the geographically closest mirrors to the top of the list, although other criteria should be taken into account.

This file will later be copied to the new system by pacstrap, so it is worth getting right.

Install the base packages

Use the pacstrap script to install the base package group:

# pacstrap /mnt base

This group does not include all tools from the live installation, such as btrfs-progs or specific wireless firmware; see packages.both for comparison.

To install packages and other groups such as base-devel, append the names to pacstrap (space separated) or to individual pacman commands after the #Chroot step.

Configure the system

Fstab

Generate an fstab file (use -U or -L to define by UUID or labels, respectively):

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Check the resulting file in /mnt/etc/fstab afterwards, and edit it in case of errors.

Chroot

Change root into the new system:

# arch-chroot /mnt

Time zone

Set the time zone:

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Region/City /etc/localtime

Run hwclock(8) to generate /etc/adjtime:

# hwclock --systohc

This command assumes the hardware clock is set to UTC. See Time#Time standard for details.

Locale

Uncomment en_US.UTF-8 UTF-8 and other needed localizations in /etc/locale.gen, and generate them with:

# locale-gen

Set the LANG variable in locale.conf(5) accordingly, for example:

/etc/locale.conf
LANG=en_US.UTF-8

If you set the keyboard layout, make the changes persistent in vconsole.conf(5):

/etc/vconsole.conf
KEYMAP=de-latin1

Network configuration

Create the hostname file:

/etc/hostname
myhostname

Add matching entries to hosts(5):

/etc/hosts
127.0.0.1	localhost
::1		localhost
127.0.1.1	myhostname.localdomain	myhostname

If the system has a permanent IP address, it should be used instead of 127.0.1.1.

Complete the network configuration for the newly installed environment.

Initramfs

Creating a new initramfs is usually not required, because mkinitcpio was run on installation of the linux package with pacstrap.

For special configurations, modify the mkinitcpio.conf(5) file and recreate the initramfs image:

# mkinitcpio -p linux

Root password

Set the root password:

# passwd

Boot loader

A Linux-capable boot loader must be installed in order to boot Arch Linux. See Category:Boot loaders for available choices.

If you have an Intel CPU, install the intel-ucode package in addition, and enable microcode updates.

Reboot

Exit the chroot environment by typing exit or pressing Ctrl+D.

Optionally manually unmount all the partitions with umount -R /mnt: this allows noticing any "busy" partitions, and finding the cause with fuser(1).

Finally, restart the machine by typing reboot: any partitions still mounted will be automatically unmounted by systemd. Remember to remove the installation media and then login into the new system with the root account.

Post-installation

See General recommendations for system management directions and post-installation tutorials (like setting up a graphical user interface, sound or a touchpad).

For a list of applications that may be of interest, see List of applications.

This document is an annotated index of popular articles and important information for improving and adding functionalities to the installed Arch system. Readers are assumed to have read and followed the Installation guide to obtain a basic Arch Linux installation. Having read and understood the concepts explained in #System administration and #Package management is required for following the other sections of this page and the other articles in the wiki.

System administration

This section deals with administrative tasks and system management. For more, please see Core utilities and Category:System administration.

Users and groups

A new installation leaves you with only the superuser account, better known as "root". Logging in as root for prolonged periods of time, possibly even exposing it via SSH on a server, is insecure. Instead, you should create and use unprivileged user account(s) for most tasks, only using the root account for system administration. See Users and groups#User management for details.

Users and groups are a mechanism for access control; administrators may fine-tune group membership and ownership to grant or deny users and services access to system resources. Read the Users and groups article for details and potential security risks.

Privilege escalation

Both the su and sudo commands allow you to run commands as another user. By default su drops you to a login shell as the root user, and sudo by default temporarily grants you root privileges for a single command. See their respective articles for differences.

Service management

Arch Linux uses systemd as the init process, which is a system and service manager for Linux. For maintaining your Arch Linux installation, it is a good idea to learn the basics about it. Interaction with systemd is done through the systemctl command. Read systemd#Basic systemctl usage for more information.

System maintenance

Arch is a rolling release system and has rapid package turnover, so users have to take some time to do system maintenance. Read Security for recommendations and best practices on hardening the system.

Package management

This section contains helpful information related to package management. For more, please see FAQ#Package management and Category:Package management.

Note: It is imperative to keep up to date with changes in Arch Linux that require manual intervention before upgrading your system. Subscribe to the arch-announce mailing list or check the front page Arch news every time before you update. Alternatively, you may find it useful to subscribe to this RSS feed or follow @archlinux on Twitter.

pacman

pacman is the Arch Linux package manager: all users are required to become familiar with it before reading any other articles.

See pacman/Tips and tricks for suggestions on how to improve your interaction with pacman and package management in general.

Repositories

See Official repositories for details about the purpose of each officially maintained repository.

If you plan on using 32-bit applications, you will want to enable the multilib repository.

Unofficial user repositories lists several other unsupported repositories.

You may consider installing the pkgstats service.

Mirrors

Visit Mirrors for steps on taking full advantage of using the fastest and most up to date mirrors of the official repositories. As explained in the article, a particularly good advice is to routinely check the Mirror Status page for a list of mirrors that have been recently synced.

Arch Build System

Ports is a system initially used by BSD distributions consisting of build scripts that reside in a directory tree on the local system. Simply put, each port contains a script within a directory intuitively named after the installable third-party application.

The Arch Build System offers the same functionality by providing build scripts called PKGBUILDs, which are populated with information for a given piece of software; integrity hashes, project URL, version, license and build instructions. These PKGBUILDs are later parsed by makepkg, the actual program that generates packages is cleanly manageable by pacman.

Every package in the repositories along with those present in the AUR are subject to recompilation with makepkg.

Arch User Repository

While the Arch Build System allows the ability of building software available in the official repositories, the Arch User Repository (AUR) is the equivalent for user submitted packages. It is an unsupported repository of build scripts accessible through the web interface or through AurJson.

Booting

This section contains information pertaining to the boot process. An overview of the Arch boot process can be found at Arch boot process. For more, please see Category:Boot process.

Hardware auto-recognition

Hardware should be auto-detected by udev during the boot process by default. A potential improvement in boot time can be achieved by disabling module auto-loading and specifying required modules manually, as described in Kernel modules. Additionally, Xorg should be able to auto-detect required drivers using udev, but users have the option to configure the X server manually too.

Microcode

Processors may have faulty behaviour, which the kernel can correct by updating the microcode on startup. Intel processors require a separate package to this effect. See Microcode for details.

Retaining boot messages

Once it concludes, the screen is cleared and the login prompt appears, leaving users unable to gather feedback from the boot process. Disable clearing of boot messages to overcome this limitation.

Num Lock activation

Num Lock is a toggle key found in most keyboards. For activating Num Lock's number key-assignment during startup, see Activating Numlock on Bootup.

Graphical user interface

This section provides orientation for users wishing to run graphical applications on their system. See Category:X server for additional resources.

Display server

Xorg is the public, open-source implementation of the X Window System (commonly X11, or X). It is required for running applications with graphical user interfaces (GUIs), and the majority of users will want to install it.

Wayland is a newer, alternative display server protocol and the Weston reference implementation is available.

Display drivers

The default vesa display driver will work with most video cards, but performance can be significantly improved and additional features harnessed by installing the appropriate driver for ATI, Intel, or NVIDIA products.

Desktop environments

Although Xorg provides the basic framework for building a graphical environment, additional components may be considered necessary for a complete user experience. Desktop environments such as GNOME, KDE, LXDE, and Xfce bundle together a wide range of X clients, such as a window manager, panel, file manager, terminal emulator, text editor, icons, and other utilities. Users with less experience may wish to install a desktop environment for a more familiar environment. See Category:Desktop environments for additional resources.

Window managers

A full-fledged desktop environment provides a complete and consistent graphical user interface, but tends to consume a considerable amount of system resources. Users seeking to maximize performance or otherwise simplify their environment may opt to install a window manager alone and hand-pick desired extras. Most desktop environments allow use of an alternative window manager as well. Dynamic, stacking, and tiling window managers differ in their handling of window placement.

Display manager

Most desktop environments include a display manager for automatically starting the graphical environment and managing user logins. Users without a desktop environment can install one separately. Alternatively you may start X at login as a simple alternative to a display manager.

Power management

This section may be of use to laptop owners or users otherwise seeking power management controls. For more, please see Category:Power management.

See Power management for more general overview.

ACPI events

Users can configure how the system reacts to ACPI events such as pressing the power button or closing a laptop's lid. For the new (recommended) method using systemd, see Power management with systemd. For the old method, see acpid.

CPU frequency scaling

Modern processors can decrease their frequency and voltage to reduce heat and power consumption. Less heat leads to more quiet system and prolongs the life of hardware. See CPU frequency scaling for details.

Laptops

For articles related to portable computing along with model-specific installation guides, please see Category:Laptops. For a general overview of laptop-related articles and recommendations, see Laptop.

Suspend and Hibernate

See main article: Suspend and hibernate.

Multimedia

Category:Multimedia includes additional resources.

Sound

Sound is provided by kernel sound drivers:

 • ALSA is included with the kernel and is recommended because usually it works out of the box (it just needs to be unmuted).
 • OSS is a viable alternative in case ALSA does not work.

Users may additionally wish to install and configure a sound server such as PulseAudio. For advanced audio requirements, see professional audio.

Browser plugins

For access to certain web content, browser plugins such as Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, and Java can be installed.

Codecs

Codecs are utilized by multimedia applications to encode or decode audio or video streams. In order to play encoded streams, users must ensure an appropriate codec is installed.

Networking

This section is confined to small networking procedures. Head over to Network configuration for a full guide. For more, please see Category:Networking.

Clock synchronization

The Network Time Protocol (NTP) is a protocol for synchronizing the clocks of computer systems over packet-switched, variable-latency data networks. See Time#Time synchronization for implementations of such protocol.

DNS security

For better security while browsing web, paying online, connecting to SSH services and similar tasks consider using DNSSEC-enabled client software which can validate signed DNS records, and DNSCrypt to encrypt DNS traffic.

Setting up a firewall

A firewall can provide an extra layer of protection on top of the Linux networking stack. While the stock Arch kernel is capable of using Netfilter's iptables and nftables, neither are enabled by default. It is highly recommended to set up some form of firewall. See Category:Firewalls for available guides.

Resource sharing

To share files among the machines in a network, follow the NFS or the SSHFS article.

Use Samba to join a Windows network. To configure the machine to use Active Directory for authentication, read Active Directory Integration.

See also Category:Network sharing.

Input devices

This section contains popular input device configuration tips. For more, please see Category:Input devices.

Keyboard layouts

Non-English or otherwise non-standard keyboards may not function as expected by default. The necessary steps to configure the keymap are different for virtual console and Xorg, they are described in Keyboard configuration in console and Keyboard configuration in Xorg respectively.

Mouse buttons

Owners of advanced or unusual mice may find that not all mouse buttons are recognized by default, or may wish to assign different actions for extra buttons. Instructions can be found in Mouse buttons.

Laptop touchpads

Many laptops use Synaptics or ALPS "touchpad" pointing devices. For these, and several other touchpad models, you can use either the Synaptics input driver or libinput; see Touchpad Synaptics and libinput for installation and configuration details.

TrackPoints

See the TrackPoint article to configure your TrackPoint device.

Optimization

This section aims to summarize tweaks, tools and available options useful to improve system and application performance.

Benchmarking

Benchmarking is the act of measuring performance and comparing the results to another system's results or a widely accepted standard through a unified procedure.

Improving performance

The Improving performance article gathers information and is a basic rundown about gaining performance in Arch Linux.

Solid state drives

The Solid State Drives article covers many aspects of solid state drives, including configuring them to maximize their lifetimes.

System service

This section relates to daemons. For more, please see Category:Daemons and system services.

File index and search

Most distributions have a locate command available to be able to quickly search for files. To get this functionality in Arch Linux, mlocate is the recommended install. After the install you should run updatedb to index the filesystems.

Desktop search engines provide a similar service, while better integrated into desktop environments.

Local mail delivery

A default setup does not provide a way to sync mail. To configure Postfix for simple local mailbox delivery, see Postfix. Other options are SSMTP, msmtp and fdm.

Printing

CUPS is a standards-based, open source printing system developed by Apple. See Category:Printers for printer-specific articles.

Appearance

This section contains frequently-sought "eye candy" tweaks for an aesthetically pleasing Arch experience. For more, please see Category:Eye candy.

Fonts

You may wish to install a set of TrueType fonts, as only unscalable bitmap fonts are included in a basic Arch system. There are several general-purpose font families providing large Unicode coverage and even metric compatibility with fonts from other operating systems.

A plethora of information on the subject can be found in the Fonts and Font configuration articles.

If spending a significant amount of time working from the virtual console (i.e. outside an X server), users may wish to change the console font to improve readability; see Fonts#Console fonts.

GTK+ and Qt themes

A big part of the applications with a graphical interface for Linux systems are based on the GTK+ or the Qt toolkits. See those articles and Uniform look for Qt and GTK applications for ideas to improve the appearance of your installed programs and adapt it to your liking.

Console improvements

This section applies to small modifications that improve console programs' practicality. For more, please see Category:Command shells.

Tab-completion enhancements

It is recommended to properly set up extended tab completion right away, as instructed in the article of your chosen shell.

Aliases

Aliasing a command, or a group thereof, is a way of saving time when using the console. This is specially helpful for repetitive tasks that do not need significant alteration to their parameters between executions. Common time-saving aliases can be found in Bash#Aliases, which are easily portable to zsh as well.

Alternative shells

Bash is the shell that is installed by default in an Arch system. The live installation media, however, uses zsh with the grml-zsh-config addon package. See Command-line shell#List of shells for more alternatives.

Bash additions

A list of miscellaneous Bash settings, history search and Readline macros is available in Bash#Tips and tricks.

Colored output

This section is covered in Color output in console.

Compressed files

Compressed files, or archives, are frequently encountered on a GNU/Linux system. Tar is one of the most commonly used archiving tools, and users should be familiar with its syntax (Arch Linux packages, for example, are simply xzipped tarballs). See Archiving and compression tools.

Console prompt

The console prompt (PS1) can be customized to a great extent. See Bash/Prompt customization or Zsh#Prompts if using Bash or Zsh, respectively.

Emacs shell

Emacs is known for featuring options beyond the duties of regular text editing, one of these being a full shell replacement. Consult Emacs#Colored output issues for a fix regarding garbled characters that may result from enabling colored output.

Mouse support

Using a mouse with the console for copy-paste operations can be preferred over GNU Screen's traditional copy mode. Refer to Console mouse support for comprehensive directions. Note that you can already do this in terminal emulators with the clipboard.

Scrollback buffer

To be able to save and view text which has scrolled off the screen, refer to General troubleshooting#Scrollback.

Session management

Using terminal multiplexers like tmux or GNU Screen, programs may be run under sessions composed of tabs and panes that can be detached at will, so when the user either kills the terminal emulator, terminates X, or logs off, the programs associated with the session will continue to run in the background as long as the terminal multiplexer server is active. Interacting with the programs requires reattaching to the session. Beginners' Guide/Extra