Difference between revisions of "Network configuration (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
 
(synchronized interlanguage links with the other wikis)
(16 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Network]]
+
[[Category:Slovenský]]
 +
[[cs:Configuring Network]]
 +
[[el:Configuring Network]]
 +
[[en:Configuring Network]]
 +
[[es:Configuring Network]]
 +
[[fr:Connexions reseau]]
 +
[[it:Configuring Network]]
 +
[[ja:Network Configuration]]
 +
[[nl:Configuring Network]]
 +
[[pt:Configuring Network]]
 +
[[ro:Configurare retea]]
 +
[[ru:Configuring Network]]
 +
[[tr:Ağ_Yapılandırması]]
 +
[[zh-CN:Configuring Network]]
 +
[[zh-TW:Network Configuration]]
 +
{{out of date}}
 +
==Zhrnutie==
 +
Jednoduchý sprievodca ako spojazdniť vašu sieť.
  
{{i18n_links_start}}
+
==Nahrať modul zariadenia==
{{i18n_entry|English|Static IP and DHCP}}
+
Pridajte váš modul eth0 do poľa modulov v súbore <code>/etc/rc.conf</code>, napr. tg3, (8139too pre karty, ktoré používajú RealTek chipset)
{{i18n_entry|Slovak|Statická IP a DHCP}}
+
MODULES=(!usbserial tg3 snd-cmipci)
{{i18n_links_end}}
 
  
==Summary==
+
==Konfigurovať IP==
A simple guide to get your network running.
 
(tried and tested with prolink 9000/c adsl ethernet modem with a prolink PFE100TX ethernet card and a SingNet connection in Singapore)
 
==Load the device module==
 
Add your eth0 module to the modules array in <code>/etc/rc.conf</code>, eg. tg3, (8139too for prolink PFE100tx card which uses the realtek chipset)
 
MODULES=(!usbserial tg3 snd-cmipci)
 
  
==Configure IP==
+
===Pre DHCP IP===
===For DHCP IP===
 
  
Edit <code>/etc/rc.conf</code> like this:
+
Upravte <code>/etc/rc.conf</code> nasledovne:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 25: Line 35:
 
</pre>
 
</pre>
  
===For Static IP===
+
===Pre statickú IP===
 
 
If you share your internet connection from a Windows box without a router, be sure to use static IPs on both computers. Otherwise you will have LAN issues.
 
  
You need:
+
Ak zdieľate vaše internetové pripojenie z Windowsovského boxu bez rútra, použite na oboch počítačoch statické IP adresy. V opačnom prípade budete mať problémy s LAN.
  
* Your static IP address,
+
Potrebujete:
* The netmask,
 
* The broadcast address,
 
* Your gateway,
 
* Your nameservers' IP addresses,
 
* Your domain name.
 
  
 +
* Vašu statickú IP adresu,
 +
* Masku siete,
 +
* Adresu vysielania,
 +
* Vašu bránu,
 +
* IP adresy vašich nameserverov,
 +
* Meno vašej domény.
  
If you are running a private network, it is safe to use IP addresses in 192.168.*.'* for your IPs, with a netmask of 255.255.0.0 and broadcast address of 192.168.255.255.  Unless your network has a router, the gateway address does not matterEdit <code>/etc/rc.conf</code> like this, substituting your own values for the IP, netmask, broadcast, and gateway:
+
Ak bežíte pod súkromnou sieťou, je bezpečné používať IP adresy v škále 192.168.*.* pre vaše IP, s maskou 255.255.0.0 a adresou vysielania 192.168.255.255.  Pokiaľ vaša sieť nemá rúter, na adrese brány nezáležíUpravte <code >/etc/rc.conf</code > nasledovne, avšak nahradte IP, masku siete, vysielanie a bránu vašimi vlastnými hodnotami:
 
<pre>
 
<pre>
 
   lo="lo 127.0.0.1"
 
   lo="lo 127.0.0.1"
Line 47: Line 56:
 
   ROUTES=(gateway)
 
   ROUTES=(gateway)
 
</pre>
 
</pre>
and your <code>/etc/resolv.conf</code> like this, substituting your nameservers' IPs and your domain name:
+
a váš súbor <code >/etc/resolv.conf</code > nasledovne, nahradte IP nameserverov a meno domény vašimi vlastnými:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 55: Line 64:
 
</pre>
 
</pre>
  
You may include as many nameserver lines as you wish.
+
Môžete uviesť toľko riadkov nameserverov koľko len chcete.
  
If you use DHCP and you don't want your DNS servers to change every time you start your network, be sure to add the <code>-R</code> option to <code>DHCPCD_ARGS</code> in <code>/etc/conf.d/dhcpcd</code> (used by in <code>/etc/rc.d/network</code>). This prevents DHCP from rewritting your <code>/etc/resolv.conf</code> every time:
+
Ak používate DHCP a nechcete, aby sa vaše DNS servre menili pri každom spustení vašej siete, pridajte voľbu <code >-R</code > do <code >DHCPCD_ARGS</code > v súbore <code >/etc/conf.d/dhcpcd</code > (používanom v <code >/etc/rc.d/network</code >). Týmto sa zabráni, aby zakaždým DHCP prepisovalo váš <code >/etc/resolv.conf</code > :
 
  DHCPCD_ARGS="-R -t 30 -h $HOSTNAME"
 
  DHCPCD_ARGS="-R -t 30 -h $HOSTNAME"
  
==Set computer name==
+
==Nastaviť meno počítača==
Edit <code>/etc/rc.conf</code> and set HOSTNAME to your desired computer name :
+
Upravte <code >/etc/rc.conf</code > a nastavte HOSTNAME na vami požadované meno počítača:
 
  HOSTNAME="banana"
 
  HOSTNAME="banana"
  
==Set host name/ip==
+
==Nastaviť meno hostiteľa/ip==
  
Edit <code>/etc/hosts</code> and add a similar line with the same HOSTNAME you entered at <code>/etc/rc.conf</code> :
+
Upravte <code >/etc/hosts</code > a pridajte podobný riadok s rovnakým HOSTNAME aké ste zadali v <code >/etc/rc.conf</code > :
 
  127.0.0.1              banana.localdomain            banana
 
  127.0.0.1              banana.localdomain            banana

Revision as of 16:13, 23 February 2014

zh-CN:Configuring Network zh-TW:Network Configuration

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Network configuration (Slovenský)#)

Zhrnutie

Jednoduchý sprievodca ako spojazdniť vašu sieť.

Nahrať modul zariadenia

Pridajte váš modul eth0 do poľa modulov v súbore /etc/rc.conf, napr. tg3, (8139too pre karty, ktoré používajú RealTek chipset)

MODULES=(!usbserial tg3 snd-cmipci)

Konfigurovať IP

Pre DHCP IP

Upravte /etc/rc.conf nasledovne:

 lo="lo 127.0.0.1"
 eth0="dhcp"
 INTERFACES=(lo eth0)
 ROUTES=(!gateway)

Pre statickú IP

Ak zdieľate vaše internetové pripojenie z Windowsovského boxu bez rútra, použite na oboch počítačoch statické IP adresy. V opačnom prípade budete mať problémy s LAN.

Potrebujete:

 • Vašu statickú IP adresu,
 • Masku siete,
 • Adresu vysielania,
 • Vašu bránu,
 • IP adresy vašich nameserverov,
 • Meno vašej domény.

Ak bežíte pod súkromnou sieťou, je bezpečné používať IP adresy v škále 192.168.*.* pre vaše IP, s maskou 255.255.0.0 a adresou vysielania 192.168.255.255. Pokiaľ vaša sieť nemá rúter, na adrese brány nezáleží. Upravte /etc/rc.conf nasledovne, avšak nahradte IP, masku siete, vysielanie a bránu vašimi vlastnými hodnotami:

  lo="lo 127.0.0.1"
  eth0="eth0 82.137.129.59 netmask 255.255.255.0 broadcast 82.137.129.255"
  INTERFACES=(lo eth0)
  gateway="default gw 82.137.129.1"
  ROUTES=(gateway)

a váš súbor /etc/resolv.conf nasledovne, nahradte IP nameserverov a meno domény vašimi vlastnými:

 nameserver 61.23.173.5
 nameserver 61.95.849.8
 search example.com

Môžete uviesť toľko riadkov nameserverov koľko len chcete.

Ak používate DHCP a nechcete, aby sa vaše DNS servre menili pri každom spustení vašej siete, pridajte voľbu -R do DHCPCD_ARGS v súbore /etc/conf.d/dhcpcd (používanom v /etc/rc.d/network). Týmto sa zabráni, aby zakaždým DHCP prepisovalo váš /etc/resolv.conf :

DHCPCD_ARGS="-R -t 30 -h $HOSTNAME"

Nastaviť meno počítača

Upravte /etc/rc.conf a nastavte HOSTNAME na vami požadované meno počítača:

HOSTNAME="banana"

Nastaviť meno hostiteľa/ip

Upravte /etc/hosts a pridajte podobný riadok s rovnakým HOSTNAME aké ste zadali v /etc/rc.conf :

127.0.0.1        banana.localdomain       banana