Difference between revisions of "General recommendations (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
Line 107: Line 107:
  
 
===Nastavení časové zóny===
 
===Nastavení časové zóny===
* To set your timezone (so local time shows properly) look at <code>/usr/share/zoneinfo/</code> for your timezone, and change the <code>TIMEZONE</code> variable in <code>/etc/rc.conf</code>:
+
* K nastavení časové zóny (tak aby se zobrazoval správný čas) se podívejte do <code>/usr/share/zoneinfo/</code> pro časovou zónu a změňte proměnnou <code>TIMEZONE</code> v <code>/etc/rc.conf</code>:
  TIMEZONE=Asia/Jerusalem
+
  TIMEZONE=Europe/Prague
  
===Disabling IPv6===
+
===Vypnutí IPv6===
Until the widespread adoption of IPv6, you may benefit from [[IPv6_-_Disabling_the_Module|disabling the IPv6 module]].
+
Do obecného rozšíření IPv6 můžete čerpat z [[IPv6_-_Disabling_the_Module|disabling the IPv6 module]].  
  
===PDF file viewer (kghostview)===
+
===PDF prohlížeč (kghostview)===
* To fix PDF files viewer (kghostview), install ghostscript using:
+
* K opravě PDF prohlížeče (kghostview) nainstalujte ghostscript pomocí:  
 
<pre>pacman -S ghostscript</pre>
 
<pre>pacman -S ghostscript</pre>
* and change the Ghostscript section in <code><homedir>/.kde/share/config/kghostviewrc</code> to:
+
* a změňte sekci Ghostscript v <code><homedir>/.kde/share/config/kghostviewrc</code> na:
 
<pre>
 
<pre>
 
   Antialiasing arguments=-sDEVICE=x11 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=&lt;2 -dMaxBitmap=10000000
 
   Antialiasing arguments=-sDEVICE=x11 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=&lt;2 -dMaxBitmap=10000000
Line 125: Line 125:
 
</pre>
 
</pre>
  
===Useful Commands & Programs===
+
===Užitečné programy & příkazy===
*<code>grep</code> - searches for files by its contents. (example: <code>grep -i syslog /etc/*</code> will search all files in /etc for files containing the word "syslog", NOT case sensitive (using the <code>-i</code> parameter))
+
*<code>grep</code> - vyhledávání souborů dle obsahu. (příklad: <code>grep -i syslog /etc/*</code> hledání v /etc pro soubory obsahující slovo "syslog", NENÍ citlivé na velikost písmen (použitím <code>-i</code> parametru))
*<code>killall <process_name></code> - kills processes by name (example: <code>killall kdm</code>)
+
*<code>killall <process_name></code> - "zabije" proces podle jména (příklad: <code>killall kdm</code>)
*<code>ps</code> - display process status (example: <code>ps -xau</code> will display all active processes)
+
*<code>ps</code> - zobrazení statusu procesu (příklad: <code>ps -xau</code> zobrazí všechny aktivní procesy)
*<code>locate</code> - quickly locates files on your hd (use <code>locate -u</code> 1st to create/update the files db...) (example: <code>locate Xservers</code> will find all files named Xservers)
+
*<code>locate</code> - rychlá lokalizace souborů na disku (použijte <code>locate -u</code> prvně k vytvoření/updatu souboru db...) (příklad: <code>locate Xservers</code> nalezne všechny soubory pojmenované Xservers)
  
 
====Pacman====
 
====Pacman====
[[Pacman]] is an automated tool for managing your packages - locally and via the web. It will auto-solve dependencies among packages, which is the biggest headache in the linux-packaging-distribution-world(-as-we-know-it-:) ). For improved performance, pacman can be optimized from time to time:
+
[[Pacman]] je automatizovaný nástroj pro správu balíčků - lokálně nebo pomocí webu. Sám si řeší závislosti jednotlivých balíčků, což je největší problém ve světě balíčkovacích distrubucí linuxu (-tak-jak-víme:)). Pro zlepšení výkonu pacman může být čas od času optimalizován:
 
<pre>pacman-optimize</pre>
 
<pre>pacman-optimize</pre>
  
 
====makepkg====
 
====makepkg====
An automated tool to create packages - it actually automates the <code>./configure && make && make install</code> procedure. it uses a file named PKGBUILD which must exists in the same directory you will build your package. view a PKGBUILD file and read the installation document to learn more how to work with makepkg.
+
Automatický nástroj pro tvorbu balíčků - ve skutečnosti automatizuje <code>./configure && make && make install</code> proceduru.Používá soubor jménem PKGBUILD, který musí být ve stejném adresáři, ve kterém budete sestavovat balíček. Prohlídněte si PKGBUIL soubor a přečtěte si instalační dokument k pochopení jak pracovat s makepkg.
 +
 
  
 
====abs====
 
====abs====
An automated tool which allows you to rebuild any of pacman's packages (so you may provide your own compiler and linker settings, for better optimization, debugging info, etc). Simply executing abs will synchronize all your PKGBUILD scripts from the CVS repository into <code>/var/abs</code>.
+
Automatický nástroj, který umožňuje znovu sestavení kteréhokoliv balíčku (tak že můžete poskytnout své vlastní nastavení kompilátoru a linkeru pro lepší optimalizaci, info o debugging atd.). Spuštění abs synchronizuje všechny Vaše PKGBUILD skripty z CVS repozitáře do <code>/var/abs</code>.
  
===File Descriptions===
+
===Popis souborů===
*<code><homedir>/.xinitrc</code> - controls which programs X11 will load on startup; the last line must be your preferred windows manager and should be prefixed with <code>exec</code>
+
*<code><homedir>/.xinitrc</code> - kontroluje, které programy jsou spuštěny na startu; poslední řádka musí být Váš preferovaný window manager a musí být před ním <code>exec</code>
*<code>/etc/profile</code> - system profiling file; loads environment configuration per profile. (kernel must support profiling)
+
*<code>/etc/profile</code> - profilový soubor systému; načítá konfiguraci prostředí dle profilu. (kernel musí podporovat profily)
*<code>/etc/rc.conf</code> - main configuration file, something like config.sys on steroids...
+
*<code>/etc/rc.conf</code> - hlavní konfigurační soubor,něco jako config.sys v steroids...
*<code>/etc/rc.sysinit</code> - this is like the main autoexec.bat file, which takes care of loading and setting up the system
+
*<code>/etc/rc.sysinit</code> - je to jako hlavní soubor autoexec.bat, který se stará o načítání a nastavování systému
*<code>/etc/rc.single</code> - script file for single user system level
+
*<code>/etc/rc.single</code> - skript pro jednouživatelský systém
*<code>/etc/rc.multi</code> - script file for multiple users system level
+
*<code>/etc/rc.multi</code> - skript pro víceuživatelský systém
*<code>/etc/rc.local</code> - script file for local-multi users system level
+
*<code>/etc/rc.local</code> - kript pro místní víceuživatelský systém
*<code>/etc/rc.shutdown</code> - script file for shutdown system level
+
*<code>/etc/rc.shutdown</code> - skript pro vypínání
*<code>/etc/rc.d/*</code> - configured daemons for the system.
+
*<code>/etc/rc.d/*</code> - konfiguruje démony.
  
 
===Extrakce komprimovaných souborů===
 
===Extrakce komprimovaných souborů===

Revision as of 11:47, 18 August 2009

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:General recommendations (Česky)#)
Template:I18n links start

Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Každý nový archista by měl po čerstvé instalaci dokončit pár věcí. V tomto dokumentu najdete pár tipů a další užitečné informace pro nováčky.

Hardware

Detekce

 • lshwd je nástroj pro rozpoznávání a detekci hardwaru. Informuje uživatele, který modul je třeba nahrát a nastavit.
 • Nebo můžete použíte také hwdetect. Někdy může být rychlejší než hwd. A nezapoměňte také na lshal.

Zrychlení bootovacího procesu LILO

 • Ke zrychlení bootovacího procesu, pokud požíváte LILO, zadejte do souboru /etc/lilo.conf následující parametr:
 compact

Výkon harddisku

 • Výkon harddisku znásobíte, pokud použijete program hdparm. Nejlepší místo, kde ho použít, je /etc/rc.sysinit. Příklad parametrů:
  • -a1024 = nastaví read_ahead buffer na 1024 bajtů
  • -c3 = nastaví IO na 32 bitů se synchronizací (zkuste také c2)
  • -d1 = zapne podporu DMA
  • -m16 = nastaví multiple buffers [l18n fixme] na 16

příklad:

 hdparm -a1024 -c3 -d1 -m16 /dev/hda

(Poznámka: nová jádra 2.6.20+ už nepoužívají hdx, ale sdx - takže použijte adekvátní označení.)


Pauza na konci bootovacího procesu

 • Pokud chcete získat pauzu na konci bootovacího procesu - než se zobrazí login - přidejte na konec /etc/rc.local následující (obvykle se používá pro zjištění chyb během bootu):
 read KEY

Podpora myši v konzoli (gpm)

 • I v konzoli můžete používat myš - nainstalujte gpm:
pacman -S gpm
 • Pokud se kurzor chová zmateně a myš nelze používat, bude třeba změnit /etc/conf.d/gpm.

Pro PS/2 myši nahraďte existující řádek následujícím:

GPM_ARGS="-m /dev/psaux -t ps2"

Pro USB myši nahraďte existující řádek následujícím:

GPM_ARGS="-m /dev/input/mice -t imps2"
 • Pokud to funguje, můžete přidat gpm do pole DAEMONS v souboru /etc/rc.conf, aby se spouštěl při startu.

Povolení zvuku (ALSA/OSS)

Start X at boot

Sestavení vlastního kernelu

 • Při sestavování vlastního jádra (Kernel/Hardware Issues) musí být následující volby nastaveny a slinkovány a NE jako moduly:
   • Code maturity level options
   • Prompt for development and/or incomplete code/drivers = on
   • Device Drivers
   • File systems
   • Pseudo filesystems
   • /dev file system support = on
   • Automatically mount at boot = on
  • k možnosti zvýšení výkonu hd pomocí hdparm, nastavte :
   • Device Drivers
   • ATA/ATAPI/MFM/RLL support = on
   • Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support = on
   • Generic PCI bus-master DMA support = on
   • Intel PIIXn chipsets support = on
   • <and your IDE hdw...> = on
 • Ke zvýšení rychlosti načítání jádra nastavte statický link VEŠKERÉHO hardwaru ke specifickým ovladačům (který budete načítat stejně použitím /etc/modprobe.conf nebo jinak) místo vytvoření jako modul.

ABS k sestavení vlastního balíčku (programu)

 • Pokud používáte abs k sestavování vlastních balíčků, nezapomeňte prvně zkopírovat cílový adresář balíčku do /var/abs/local/<pkgname>, vyhnete se tak přepsání souborů a configurace při příštím updatu abs..

Optimalizace balíčků

 • Pro optimalizaci balíčků sestavených pomocí makepkg (kernel je dobrý příklad) nastavte požadované vlastnosti gcc v /etc/makepkg.conf:
 (příklad pro athlon cpu)
 export CFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
 export CXXFLAGS="-march=athlon -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"

Kernel Updates

 • Nezapomeňte spustit lilo po každém updatu kernelu (např. pokaždé když nahradíte boot image, obvykle nazvaný /boot/vmlinuzXX, atd.).
  • Pokud jste zapoměli a potřebujete provést obnovu z CD, tady je pár kroků:
 modprobe xfs
 mount -t xfs /dev/discs/discX/partY /mnt
 mount -t xfs /dev/discs/discV/partW /mnt/boot (pokud máte)
 mount -t devfs none /mnt/dev
 mount -t proc none /mnt/proc
 chroot /mnt /sbin/lilo

Osobní příkazové aliasy

 • Můžete si vytvořit vlastní příkazové aliasy použitím code><homedir>/.bashrc</code> nebo /etc/profile. Obojí může být použito k vytvoření vlastních:
 #alias ls="ls --color=auto" není nutné v ARCH LINUXu
 alias ll="ls -lh"
 alias la="ls -a"
 alias exit="clear; exit"
 alias x="startx"

Snížení "Sleeping time" při vypínání

 • Můžete snížit systémový "Sleeping time" při vypínání změnou "sleep" parametrů v /etc/rc.shutdown a /etc/rc.single.


Nastavení časové zóny

 • K nastavení časové zóny (tak aby se zobrazoval správný čas) se podívejte do /usr/share/zoneinfo/ pro časovou zónu a změňte proměnnou TIMEZONE v /etc/rc.conf:
TIMEZONE=Europe/Prague

Vypnutí IPv6

Do obecného rozšíření IPv6 můžete čerpat z disabling the IPv6 module.

PDF prohlížeč (kghostview)

 • K opravě PDF prohlížeče (kghostview) nainstalujte ghostscript pomocí:
pacman -S ghostscript
 • a změňte sekci Ghostscript v <homedir>/.kde/share/config/kghostviewrc na:
 Antialiasing arguments=-sDEVICE=x11 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=<2 -dMaxBitmap=10000000
 GS Version=
 Interpreter=/usr/bin/gs
 Non-antialiasing arguments=-sDEVICE=x11
 Redetection Counter=2 

Užitečné programy & příkazy

 • grep - vyhledávání souborů dle obsahu. (příklad: grep -i syslog /etc/* hledání v /etc pro soubory obsahující slovo "syslog", NENÍ citlivé na velikost písmen (použitím -i parametru))
 • killall <process_name> - "zabije" proces podle jména (příklad: killall kdm)
 • ps - zobrazení statusu procesu (příklad: ps -xau zobrazí všechny aktivní procesy)
 • locate - rychlá lokalizace souborů na disku (použijte locate -u prvně k vytvoření/updatu souboru db...) (příklad: locate Xservers nalezne všechny soubory pojmenované Xservers)

Pacman

Pacman je automatizovaný nástroj pro správu balíčků - lokálně nebo pomocí webu. Sám si řeší závislosti jednotlivých balíčků, což je největší problém ve světě balíčkovacích distrubucí linuxu (-tak-jak-víme:)). Pro zlepšení výkonu pacman může být čas od času optimalizován:

pacman-optimize

makepkg

Automatický nástroj pro tvorbu balíčků - ve skutečnosti automatizuje ./configure && make && make install proceduru.Používá soubor jménem PKGBUILD, který musí být ve stejném adresáři, ve kterém budete sestavovat balíček. Prohlídněte si PKGBUIL soubor a přečtěte si instalační dokument k pochopení jak pracovat s makepkg.


abs

Automatický nástroj, který umožňuje znovu sestavení kteréhokoliv balíčku (tak že můžete poskytnout své vlastní nastavení kompilátoru a linkeru pro lepší optimalizaci, info o debugging atd.). Spuštění abs synchronizuje všechny Vaše PKGBUILD skripty z CVS repozitáře do /var/abs.

Popis souborů

 • <homedir>/.xinitrc - kontroluje, které programy jsou spuštěny na startu; poslední řádka musí být Váš preferovaný window manager a musí být před ním exec
 • /etc/profile - profilový soubor systému; načítá konfiguraci prostředí dle profilu. (kernel musí podporovat profily)
 • /etc/rc.conf - hlavní konfigurační soubor,něco jako config.sys v steroids...
 • /etc/rc.sysinit - je to jako hlavní soubor autoexec.bat, který se stará o načítání a nastavování systému
 • /etc/rc.single - skript pro jednouživatelský systém
 • /etc/rc.multi - skript pro víceuživatelský systém
 • /etc/rc.local - kript pro místní víceuživatelský systém
 • /etc/rc.shutdown - skript pro vypínání
 • /etc/rc.d/* - konfiguruje démony.

Extrakce komprimovaných souborů

 file.tar : tar xvf file.tar
 file.tgz : tar xvzf file.tgz
 file.tar.gz : tar xvzf file.tar.gz
 file.bz : bzip -cd file.bz | tar xvf -
 file.bz2 : tar xvjf file.tar.bz2 NEBO bzip2 -cd file.bz2 | tar xvf -
 file.zip : unzip file.zip
 file.rar : unrar x file.rar

WikiMigration & Rewrite--dlanor 15:36, 23 Jul 2005 (EDT)

Nastavení zrcadel a repozitářů

Pokud jste si již běhěm instalace neurčili, jaká zrcadla chcete využívat pro stahování balíčků, nebo vám prostě z nějakého důvodu nefungují tak, jak byste si přáli, měli byste se podívat do souboru /etc/pacman.conf.

 nano /etc/pacman.conf

V tomto souboru nenastavujete, jaké konkrétní zrcadlo budete využívat. Zde nastavujete, jaký druh repozitářů budete sledovat - nastavení tohoto souboru určuje, jaké balíky budete moci stáhnout jednoduchým použitím

 pacman -S Název_balíku

Nastavení probíhá formou odkomentování (smazání mřížky na začátku řádky) řádku obsahujícího název repozitáře v hranatých závorkách a k němu příslušícímu řádku ve tvaru "include=Cesta_k_souboru_obsahujímu_název_zrcadla".

Je vhodné mít odkomentované repozitáře Current, Extra a Community. Testing a Unstable odkomentujte, pouze tehdy, pokud víte, co děláte.

Nastavení jednotlivých zrcadel najdete ve výše zmíněných souborech a to, které zrcadlo chcete využívat, určíte opět odkomentováním příslušného řádku.

Více se o Pacmanovi a jeho funkcích dozvíte na jeho stránce.

Nastavení grafického zobrazování

Nastavení X serveru (programu, který má na starosti grafické zobrazování), se stejně jako v drtivé většině současných linuxových distribucí nachází v souboru /etc/X11/xorg.conf. Je možné, že tam ještě svoje vlastní nastavení nemáte (po instalaci), můžete jej tedy vytvořit pomocí

 hwd -x

Tento příkaz vytvoří soubor v /etc/X11/xorg.conf.hwd, je tedy vhodné ho zkopírovat na jeho správné místo (místo, kde ho Xserver hledá).

 cp /etc/X11/xorg.conf.hwd /etc/X11/xorg.conf

Nyní můžete v tomto souboru měnit jednotlivé informace. Viz Nastavení Xorg