Help:Editing (Slovenský)

From ArchWiki
Revision as of 06:25, 2 April 2011 by Xyuri (talk | contribs) (Úvod)
Jump to: navigation, search

Úvod

ArchWiki slúži komunite pre tvorbu a udržovanie dokumentácie. Jej obsah tvoria členovia komunity pre ostatných členov komunity.

Wiki-stránky sú rozširované vďaka spolupráci dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní investovať svoj čas a silu aby zdieľali svoje vedomosti s ostatnými. Vítané sú príspevky od všetkých užívateľov. Úlohy na ArchWiki sa dajú zhruba rozdeliť následne:

  • Technická údržba
  • Správa obsahu
  • Úpravy obsahu
  • Tvorba obsahu a jeho preklad

ArchWiki beží na MediaWiki, ktorá je slobodným softvérom napísaným v PHP pôpdne použitým pre Wikipédiu. Viac podrobností nájdete na Help:Contents on MediaWiki a Help:Contents on Wikipedia.


Pred úpravami a tvorbou stránok, je potrebné aby sa užívatelia zoznámili s obecne zaužívanými zvyklosťami pri tvorbe existujúcich článkov, aby mohli svoje vlastné príspevky k obsahu udržovať v konzistentnom stave so zvyškom ArchWiki.

Celkový tón, rozloženie a štýl

Vo všeobecnosti má byť použitý jazyk stručne a výstižne. Píšte objektívne a vyhýbajte sa osobným názorom. Vžy keď je to možné, použie odkazy na existujúce články, aby ste predišli duplicitám.

V rámci rozloženia sú články na ArchWiki zložené z dvoch častí - hlavičky a tela článku.


Hlavička (preface)
Je časťou textu, ktorý sa nachádza pred všetkymi nadpismi. Na začiatku článku by sa mali udržovať údaje v nasledujúcom poradí - metadáta, ako kategórie, [Help:i18n|i18n]], stav článku a jeho prehľad. Niektoré články obsahujú ešte stručný úvod pred naspisom.


Telo
Telom článku rozumieme zvyšný obsah celého článku. Aj keď sa stránky v závislosti na téme líšia, väčšina z nich dodržuje nasledujúcu všeobecnú osnovu.
Úvod
Zhrnutie toho čím sa článok zaoberá
Inštalácia
Pokiaľ sa to týka článku, tak sa tu popíše inštalácia softvéru
Konfigurácia
Ak je to potrebné sú uvedené nastavenia softvéru po jeho inštalácii
Tipy a triky
Táto časť môže popisovať pokročilé postupy či príklady použitia
Riešenia problémov
Často kladené otázky týkajúce sa daného softvéru
Ďalšie zdroje
Zoznam rozširujúcich odkazov a zdrojov
Okrem týchto hlavných častí by mali byť použité aj podnadpisy pre úseky článku v nich (viď #Headings and subheadings). Tento popis štruktúry je iba približným návodom a spôsob akým z neho budete vychádzať je ponechaný na vás.

While writing, remember not only to answer how, but also why? Explanatory information always goes further toward imparting knowledge than does instruction alone.

See Help:Reading for an overview of common stylistic conventions. Additional considerations are detailed in the sections that follow.