Difference between revisions of "KDE Packages"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
[[zh-CN:KDE Packages]]
 
[[zh-CN:KDE Packages]]
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary start}}
{{Article summary text|An explanation of KDE package groups and meta-packages.}}
+
{{Article summary text|Objaśnienie grup pakietów i meta-pakietów w KDE.}}
 
{{Article summary heading|Related articles}}
 
{{Article summary heading|Related articles}}
 
{{Article summary wiki|KDE}}
 
{{Article summary wiki|KDE}}
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
  
Since KDE SC 4.3, separate (split) packages for each application are provided. This article describes the concepts of groups and meta-packages.
+
Od wersji KDE SC 4.3, dla każdej aplikacji dostarczane są oddzielne pakiety. W artykule opisano koncepcję grup i meta-pakietów.
 +
==Terminologia==
 +
; '''moduł''': Kod źródłowy kompilacji oprogramowania KDE podzielony jest na kilka kategorii, zwanych modułami.  Są nimi np. kdebase, kdeutils itp. Projekt KDE wydaje jedno archiwum źródłowe na moduł. Szczegóły patrz [http://techbase.kde.org/Projects/Release_Team#Coordinator_List Coordinator List].
 +
; '''grupa pakietów''': Jest to po prostu grupa pakietów. [[Pacman]] umożliwia wybór wielu pakietów według podziału na grupy podczas procesu ich instalacji bądź usuwania.
 +
; '''meta-pakiety''': meta-pakiet jest pustym pakietem, który tylko łączy kilka pakietów używając zależności.
  
==Terminology==
+
==Korzystanie z grup pakietów==
; '''module''': The KDE software compilation source code is organized into several categories called ''modules''. Examples include kdebase, kdeutils etc. The KDE project releases one source archive per module. See the [http://techbase.kde.org/Projects/Release_Team#Coordinator_List Coordinator List] for more details.
+
Istnieją grupy dla każdego modułu KDE jak np. '''kdebase''', '''kdeutils''' itp. Instalując grupę pakietów zostaną zainstalowane wszystkie pakiety należące do danego modułu na czas danej instalacji. Na przykład, aby zainstalować wszystkie pakiety, które są częścią modułu jak np. '''kdebase''' lub '''kdeutils''' w aktualnym wydaniu wprowadź:
; '''package group''': A package group is simply a group of packages. [[Pacman]] is able to select multiple packages by their group(s) during installation or removal.
 
; '''meta-package''': A meta-package is an empty package which just connects several packages by using dependencies.
 
 
 
==Using Package groups==
 
There are groups for each KDE module, such as '''kdebase''', '''kdeutils''' etc. Installing a package group will install all packages that belong to that module at the time of the installation. For instance, to install all packages that are part of a module such as '''kdebase''' or '''kdeutils''' in the current release, use:
 
 
  # pacman -S kdebase kdeutils ...
 
  # pacman -S kdebase kdeutils ...
 
+
Poza tym istnieje grupa '''kde''' , w skład której wchodzą wszystkie inne grupy KDE. Instalacja grupy pakietów '''kde''' spowoduje instalację aktualnej kompilacji w całości:
In addition to this, there is a '''kde''' group which includes all these groups. Installing the '''kde''' package group will effectively install the current KDE software compilation release in its entirety:
 
 
  # pacman -S kde
 
  # pacman -S kde
  
===Why use groups?===
+
===Dlaczego warto korzystać z grup?===
====Advantages====
+
====Zalety====
* Using groups makes it easier to install or remove a set of packages. This allows you to use a single command (like above) to install or remove all packages in a module.
+
* Wykorzystanie grup umożliwia łatwiejszą instalację lub usunięcie zestawu pakietów. Pozwala to na użycie tylko jednego polecenia (jak powyżej) do instalacji bądź usunięcia wszystkich pakietów w module.
* There is no hard dependency between a group and its packages. This means that there is no reason to have all member packages in a group installed. You may freely remove member packages that belong to a group without touching other member packages of the same group.
+
* Nie istnieją twarde zależności pomiędzy grupą i jej pakietami. Oznacza to, że nie ma potrzeby zachowywania wszystkich pakietów należących do zainstalowanej grupy. Można swobodnie usuwać pakiety członkowskie bez wpływania na inne pakiety członkowskie należące do tej samej grupy.
  
====Disadvantages====
+
====Wady====
* [[Pacman]] will not install any new packages that may be added to a group at a later date. For instance, if the next release of the KDE software compilation includes new applications in one of more modules, these new applications will not be automatically installed when you upgrade your system. You will have to manually install these new packages. To overcome this, use meta-packages (see next section).
+
* [[Pacman]] nie zainstaluje żadnych nowych pakietów, które zostaną dodane do grupy w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli następne wydanie kompilacji oprogramowania KDE będzie zawierało nowe aplikacje w jednym lub więcej modułach, to te nowe aplikacje nie zostaną automatycznie zainstalowane podczas aktualizacji systemu. Należy wtedy ręcznie zainstalować te nowe pakiety. Aby temu zaradzić, można skorzystać z meta-pakietów (patrz następna sekcja).
  
===Who is it for?===
+
=== Kto powinien korzystać z grup?===
Install package groups if you only want some modules of the current KDE software compilation release. Groups are also useful for those users who only want to retain some packages from a group, while opting to remove the others.
+
Instalujmy grupy pakietów, jeśli chcemy wykorzystywać tylko niektóre moduły z aktualnej kompilacji oprogramowania KDE. Grupy okażą się przydatne dla tych użytkowników, którzy chcą zachować tylko niektóre pakiety z grupy decydując się na usunięcie pozostałych.
  
==Using Meta-Packages==
+
==Korzystanie z meta-pakietów==
Just like groups, there are meta-packages for each KDE module, such as '''kde-meta-kdebase''', '''kde-meta-kdeutils''' etc. Installing these meta-packages will install or upgrade all packages that belong to the module. If new applications are added to the module in a future release, they will automatically be installed when you upgrade your system. To install a specific module such as '''kdebase''' or '''kdeutils''' using meta-packages, use:
+
Podobnie jak w przypadku grup istnieją meta-pakiety dla każdego modułu KDE, jak '''kde-meta-kdebase''', '''kde-meta-kdeutils''' itp. Instalacja meta-pakietów zapewni tak instalację jak i aktualizację wszystkich pakietów należących do modułu. Jeśli w następnych wersjach zostaną dodane nowe aplikacje do modułu, będą one automatycznie instalowane przy aktualizacji systemu. Aby zainstalować konkretny moduł jak np. '''kdebase''' lub '''kdeutils''' wykorzystując meta-pakiety wprowadź:
 
  # pacman -S kde-meta-kdebase kde-meta-kdeutils ...
 
  # pacman -S kde-meta-kdebase kde-meta-kdeutils ...
  
In addition to this, there is a '''kde-meta''' group that includes all these meta-packages. Installing the '''kde-meta''' group will install the entire KDE software compilation:
+
Oprócz tego istnieje grupa '''kde-meta''' która obejmuje wszystkie meta-pakiety KDE. Instalacja grupy '''kde-meta''' spowoduje zainstalowanie całej kompilacji oprogramowania KDE:
 
  # pacman -S kde-meta
 
  # pacman -S kde-meta
  
===Why use meta-packages?===
+
===Dlaczego warto korzystać z meta-pakietów?===
====Advantages====
+
====Zalety====
* Like package groups, meta-packages make it easy to install and maintain a set of packages. This allows you to use a single command (like above) to install all packages in a module.
+
* Podobnie jak grupy, meta-pakiety ułatwiają instalację i utrzymanie pakietów. Pozwala to na wykorzystanie jednego polecenia (jak powyżej) do instalacji wszystkich pakietów z modułu.
* Use of meta-packages ensures that [[pacman]] will install any new member packages automatically when you upgrade your system. This emulates the behavior of the monolithic set of packages that were used before KDE SC 4.3.
+
* Wykorzystanie meta-pakietów zapewni automatyczną instalację wszystkich nowych pakietów członkowskich [[pacman]] podczas aktualizacji systemu. Emuluje to zachowanie wcześniej używanego monolitycznego zestawu pakietów poprzedzających wersję KDE SC 4.3.
  
====Disadvantages====
+
====Wady====
* Meta-packages have a hard dependency on all the member packages that are part of it. This means that you cannot freely remove member packages that are part of a meta-package without removing the meta-package first. For example, if you installed '''kde-meta-kdebase''' and would now like to remove a member package such as, '''kdebase-kwrite''', you will first need to remove the meta-package before removing the member package:
+
* Meta-pakiety utrzymują twarde zależności pomiędzy wszystkimi pakietami będącymi ich częściami. Oznacza to, że nie da się swobodnie usunąć  pakietów, które są częściami meta-pakietu bez uprzedniego usunięcia najpierw jego samego. Jeśli np. zainstalowaliśmy kde-meta-kdebase a następnie chcemy usunąć pakiet członkowski taki jak '''kdebase-kwrite''', musimy najpierw usunąć meta-pakiet zanim będziemy w stanie usunąć pakiet członkowski:
 
  # pacman -R kde-meta-kdebase
 
  # pacman -R kde-meta-kdebase
 
  # pacman -R kdebase-kwrite
 
  # pacman -R kdebase-kwrite
  
Doing this will not remove other member packages in the '''kde-meta-kdebase''' meta-package, but it will also no longer automatically add new packages in that module (possibly from the next release) when you upgrade the system using pacman -Syu. You may re-install '''kde-meta-kdebase''' meta-package at any time to return to the monolithic package behavior.
+
Czyniąc tak nie usuniemy innych pakietów członkowskich z meta-pakietu '''kde-meta-kdebase''', jednak pozbawiamy się w ten sposób możliwości automatycznego dodawania nowych pakietów w danym module (co może się zdarzyć w następnych wydaniach) przy uaktualnianiu systemu poleceniem pacman -Syu. Niemniej reinstalacja meta-pakietu '''kde-meta-kdebase''' w dowolnym momencie przywraca z powrotem jego monolityczne zachowanie.
  
If you installed the kde-meta package, you can remove all meta-packages at once by using:
+
Jeśli mamy zainstalowany pakiet kde-meta, możemy usunąć naraz wszystkie meta-pakiety używając polecenia:
 
  # pacman -R kde-meta
 
  # pacman -R kde-meta
  
This will only remove the meta-packages and not the actual member packages.
+
Usuniemy w ten sposób tylko meta-pakiety, bez pakietów członkowskich.
  
===Who is it for?===
+
===Kto powinien korzystać z meta-pakietów?===
Use meta-packages if you desire to install the entire KDE software compilation or one or more of its modules in its entirety. This ensures a smooth upgrade path by automatically adding new split packages from subsequent releases.
+
Skorzystajmy z meta-pakietów, jeśli mamy zamiar zainstalować całą kompilację oprogramowania KDE, a także gdy instalujemy jeden lub więcej modułów w całości. Zapewni to nam płynną aktualizację poprzez automatyczne dodawanie nowo podzielonych pakietów z kolejnych wydań.  
  
==Listing the member packages==
+
==Listy pakietów członkowskich.==
To get a complete list of KDE applications use
+
Aby otrzymać pełną listę aplikacji KDE wprowadź polecenie:
 
  pacman -Sg kde
 
  pacman -Sg kde
Get a list of all meta packages:
+
Otrzymywanie pełnej listy meta-pakietów:
 
  pacman -Sg kde-meta
 
  pacman -Sg kde-meta
Get a list of all KDE module groups:
+
Otrzymywanie listy wszystkich grup modułów KDE:
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do echo ${i#kde-meta-};done
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do echo ${i#kde-meta-};done
Get a list of all KDE packages and their module group:
+
Otrzymywanie listy wszystkich pakietów KDE wraz z ich grupami modułów:
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do pacman -Sg ${i#kde-meta-};done
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do pacman -Sg ${i#kde-meta-};done
  
You could also use the web interface at [https://www.archlinux.de/?page=Packages;group=5 archlinux.de] to browse package groups.
+
Możemy także skorzystać z interfejsu sieciowego pod adresem [https://www.archlinux.de/?page=Packages;group=5 archlinux.de] do przeglądania grup pakietów.

Revision as of 17:29, 29 September 2012

zh-CN:KDE Packages Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Od wersji KDE SC 4.3, dla każdej aplikacji dostarczane są oddzielne pakiety. W artykule opisano koncepcję grup i meta-pakietów.

Terminologia

moduł
Kod źródłowy kompilacji oprogramowania KDE podzielony jest na kilka kategorii, zwanych modułami. Są nimi np. kdebase, kdeutils itp. Projekt KDE wydaje jedno archiwum źródłowe na moduł. Szczegóły patrz Coordinator List.
grupa pakietów
Jest to po prostu grupa pakietów. Pacman umożliwia wybór wielu pakietów według podziału na grupy podczas procesu ich instalacji bądź usuwania.
meta-pakiety
meta-pakiet jest pustym pakietem, który tylko łączy kilka pakietów używając zależności.

Korzystanie z grup pakietów

Istnieją grupy dla każdego modułu KDE jak np. kdebase, kdeutils itp. Instalując grupę pakietów zostaną zainstalowane wszystkie pakiety należące do danego modułu na czas danej instalacji. Na przykład, aby zainstalować wszystkie pakiety, które są częścią modułu jak np. kdebase lub kdeutils w aktualnym wydaniu wprowadź:

# pacman -S kdebase kdeutils ...

Poza tym istnieje grupa kde , w skład której wchodzą wszystkie inne grupy KDE. Instalacja grupy pakietów kde spowoduje instalację aktualnej kompilacji w całości:

# pacman -S kde

Dlaczego warto korzystać z grup?

Zalety

  • Wykorzystanie grup umożliwia łatwiejszą instalację lub usunięcie zestawu pakietów. Pozwala to na użycie tylko jednego polecenia (jak powyżej) do instalacji bądź usunięcia wszystkich pakietów w module.
  • Nie istnieją twarde zależności pomiędzy grupą i jej pakietami. Oznacza to, że nie ma potrzeby zachowywania wszystkich pakietów należących do zainstalowanej grupy. Można swobodnie usuwać pakiety członkowskie bez wpływania na inne pakiety członkowskie należące do tej samej grupy.

Wady

  • Pacman nie zainstaluje żadnych nowych pakietów, które zostaną dodane do grupy w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli następne wydanie kompilacji oprogramowania KDE będzie zawierało nowe aplikacje w jednym lub więcej modułach, to te nowe aplikacje nie zostaną automatycznie zainstalowane podczas aktualizacji systemu. Należy wtedy ręcznie zainstalować te nowe pakiety. Aby temu zaradzić, można skorzystać z meta-pakietów (patrz następna sekcja).

Kto powinien korzystać z grup?

Instalujmy grupy pakietów, jeśli chcemy wykorzystywać tylko niektóre moduły z aktualnej kompilacji oprogramowania KDE. Grupy okażą się przydatne dla tych użytkowników, którzy chcą zachować tylko niektóre pakiety z grupy decydując się na usunięcie pozostałych.

Korzystanie z meta-pakietów

Podobnie jak w przypadku grup istnieją meta-pakiety dla każdego modułu KDE, jak kde-meta-kdebase, kde-meta-kdeutils itp. Instalacja meta-pakietów zapewni tak instalację jak i aktualizację wszystkich pakietów należących do modułu. Jeśli w następnych wersjach zostaną dodane nowe aplikacje do modułu, będą one automatycznie instalowane przy aktualizacji systemu. Aby zainstalować konkretny moduł jak np. kdebase lub kdeutils wykorzystując meta-pakiety wprowadź:

# pacman -S kde-meta-kdebase kde-meta-kdeutils ...

Oprócz tego istnieje grupa kde-meta która obejmuje wszystkie meta-pakiety KDE. Instalacja grupy kde-meta spowoduje zainstalowanie całej kompilacji oprogramowania KDE:

# pacman -S kde-meta

Dlaczego warto korzystać z meta-pakietów?

Zalety

  • Podobnie jak grupy, meta-pakiety ułatwiają instalację i utrzymanie pakietów. Pozwala to na wykorzystanie jednego polecenia (jak powyżej) do instalacji wszystkich pakietów z modułu.
  • Wykorzystanie meta-pakietów zapewni automatyczną instalację wszystkich nowych pakietów członkowskich pacman podczas aktualizacji systemu. Emuluje to zachowanie wcześniej używanego monolitycznego zestawu pakietów poprzedzających wersję KDE SC 4.3.

Wady

  • Meta-pakiety utrzymują twarde zależności pomiędzy wszystkimi pakietami będącymi ich częściami. Oznacza to, że nie da się swobodnie usunąć pakietów, które są częściami meta-pakietu bez uprzedniego usunięcia najpierw jego samego. Jeśli np. zainstalowaliśmy kde-meta-kdebase a następnie chcemy usunąć pakiet członkowski taki jak kdebase-kwrite, musimy najpierw usunąć meta-pakiet zanim będziemy w stanie usunąć pakiet członkowski:
# pacman -R kde-meta-kdebase
# pacman -R kdebase-kwrite

Czyniąc tak nie usuniemy innych pakietów członkowskich z meta-pakietu kde-meta-kdebase, jednak pozbawiamy się w ten sposób możliwości automatycznego dodawania nowych pakietów w danym module (co może się zdarzyć w następnych wydaniach) przy uaktualnianiu systemu poleceniem pacman -Syu. Niemniej reinstalacja meta-pakietu kde-meta-kdebase w dowolnym momencie przywraca z powrotem jego monolityczne zachowanie.

Jeśli mamy zainstalowany pakiet kde-meta, możemy usunąć naraz wszystkie meta-pakiety używając polecenia:

# pacman -R kde-meta

Usuniemy w ten sposób tylko meta-pakiety, bez pakietów członkowskich.

Kto powinien korzystać z meta-pakietów?

Skorzystajmy z meta-pakietów, jeśli mamy zamiar zainstalować całą kompilację oprogramowania KDE, a także gdy instalujemy jeden lub więcej modułów w całości. Zapewni to nam płynną aktualizację poprzez automatyczne dodawanie nowo podzielonych pakietów z kolejnych wydań.

Listy pakietów członkowskich.

Aby otrzymać pełną listę aplikacji KDE wprowadź polecenie:

pacman -Sg kde

Otrzymywanie pełnej listy meta-pakietów:

pacman -Sg kde-meta

Otrzymywanie listy wszystkich grup modułów KDE:

for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do echo ${i#kde-meta-};done

Otrzymywanie listy wszystkich pakietów KDE wraz z ich grupami modułów:

for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do pacman -Sg ${i#kde-meta-};done

Możemy także skorzystać z interfejsu sieciowego pod adresem archlinux.de do przeglądania grup pakietów.