Difference between revisions of "KDE Packages"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Disadvantages)
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
[[Category:Desktop environments]]
 
[[Category:Desktop environments]]
 
[[zh-CN:KDE Packages]]
 
[[zh-CN:KDE Packages]]
 +
[[pl:KDE Packages]]
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary start}}
{{Article summary text|Objaśnienie grup pakietów i meta-pakietów w KDE.}}
+
{{Article summary text|An explanation of KDE package groups and meta-packages.}}
 
{{Article summary heading|Related articles}}
 
{{Article summary heading|Related articles}}
 
{{Article summary wiki|KDE}}
 
{{Article summary wiki|KDE}}
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
  
Od wersji KDE SC 4.3, dla każdej aplikacji dostarczane są oddzielne pakiety. W artykule opisano koncepcję grup i meta-pakietów.
+
Since KDE SC 4.3, separate (split) packages for each application are provided. This article describes the concepts of groups and meta-packages.
==Terminologia==
 
; '''moduł''': Kod źródłowy kompilacji oprogramowania KDE podzielony jest na kilka kategorii, zwanych modułami.  Są nimi np. kdebase, kdeutils itp. Projekt KDE wydaje jedno archiwum źródłowe na moduł. Szczegóły patrz [http://techbase.kde.org/Projects/Release_Team#Coordinator_List Coordinator List].
 
; '''grupa pakietów''': Jest to po prostu grupa pakietów. [[Pacman]] umożliwia wybór wielu pakietów według podziału na grupy podczas procesu ich instalacji bądź usuwania.
 
; '''meta-pakiety''': meta-pakiet jest pustym pakietem, który tylko łączy kilka pakietów używając zależności.
 
  
==Korzystanie z grup pakietów==
+
==Terminology==
Istnieją grupy dla każdego modułu KDE jak np. '''kdebase''', '''kdeutils''' itp. Instalując grupę pakietów zostaną zainstalowane wszystkie pakiety należące do danego modułu na czas danej instalacji. Na przykład, aby zainstalować wszystkie pakiety, które są częścią modułu jak np. '''kdebase''' lub '''kdeutils''' w aktualnym wydaniu wprowadź:
+
; '''module''': The KDE software compilation source code is organized into several categories called ''modules''. Examples include kdebase, kdeutils etc. The KDE project releases one source archive per module. See the [http://techbase.kde.org/Projects/Release_Team#Coordinator_List Coordinator List] for more details.
 +
; '''package group''': A package group is simply a group of packages. [[Pacman]] is able to select multiple packages by their group(s) during installation or removal.
 +
; '''meta-package''': A meta-package is an empty package which just connects several packages by using dependencies.
 +
 
 +
==Using Package groups==
 +
There are groups for each KDE module, such as '''kdebase''', '''kdeutils''' etc. Installing a package group will install all packages that belong to that module at the time of the installation. For instance, to install all packages that are part of a module such as '''kdebase''' or '''kdeutils''' in the current release, use:
 
  # pacman -S kdebase kdeutils ...
 
  # pacman -S kdebase kdeutils ...
Poza tym istnieje grupa '''kde''' , w skład której wchodzą wszystkie inne grupy KDE. Instalacja grupy pakietów '''kde''' spowoduje instalację aktualnej kompilacji w całości:
+
 
 +
In addition to this, there is a '''kde''' group which includes all these groups. Installing the '''kde''' package group will effectively install the current KDE software compilation release in its entirety:
 
  # pacman -S kde
 
  # pacman -S kde
  
===Dlaczego warto korzystać z grup?===
+
===Why use groups?===
====Zalety====
+
====Advantages====
* Wykorzystanie grup umożliwia łatwiejszą instalację lub usunięcie zestawu pakietów. Pozwala to na użycie tylko jednego polecenia (jak powyżej) do instalacji bądź usunięcia wszystkich pakietów w module.
+
* Using groups makes it easier to install or remove a set of packages. This allows you to use a single command (like above) to install or remove all packages in a module.
* Nie istnieją twarde zależności pomiędzy grupą i jej pakietami. Oznacza to, że nie ma potrzeby zachowywania wszystkich pakietów należących do zainstalowanej grupy. Można swobodnie usuwać pakiety członkowskie bez wpływania na inne pakiety członkowskie należące do tej samej grupy.
+
* There is no hard dependency between a group and its packages. This means that there is no reason to have all member packages in a group installed. You may freely remove member packages that belong to a group without touching other member packages of the same group.
  
====Wady====
+
====Disadvantages====
* [[Pacman]] nie zainstaluje żadnych nowych pakietów, które zostaną dodane do grupy w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli następne wydanie kompilacji oprogramowania KDE będzie zawierało nowe aplikacje w jednym lub więcej modułach, to te nowe aplikacje nie zostaną automatycznie zainstalowane podczas aktualizacji systemu. Należy wtedy ręcznie zainstalować te nowe pakiety. Aby temu zaradzić, można skorzystać z meta-pakietów (patrz następna sekcja).
+
* [[Pacman]] will not install any new packages that may be added to a group at a later date. For instance, if the next release of the KDE software compilation includes new applications in one or more modules, these new applications will not be automatically installed when you upgrade your system. You will have to manually install these new packages. To overcome this, use meta-packages (see next section).
  
=== Kto powinien korzystać z grup?===
+
===Who is it for?===
Instalujmy grupy pakietów, jeśli chcemy wykorzystywać tylko niektóre moduły z aktualnej kompilacji oprogramowania KDE. Grupy okażą się przydatne dla tych użytkowników, którzy chcą zachować tylko niektóre pakiety z grupy decydując się na usunięcie pozostałych.
+
Install package groups if you only want some modules of the current KDE software compilation release. Groups are also useful for those users who only want to retain some packages from a group, while opting to remove the others.
  
==Korzystanie z meta-pakietów==
+
==Using Meta-Packages==
Podobnie jak w przypadku grup istnieją meta-pakiety dla każdego modułu KDE, jak '''kde-meta-kdebase''', '''kde-meta-kdeutils''' itp. Instalacja meta-pakietów zapewni tak instalację jak i aktualizację wszystkich pakietów należących do modułu. Jeśli w następnych wersjach zostaną dodane nowe aplikacje do modułu, będą one automatycznie instalowane przy aktualizacji systemu. Aby zainstalować konkretny moduł jak np. '''kdebase''' lub '''kdeutils''' wykorzystując meta-pakiety wprowadź:
+
Just like groups, there are meta-packages for each KDE module, such as '''kde-meta-kdebase''', '''kde-meta-kdeutils''' etc. Installing these meta-packages will install or upgrade all packages that belong to the module. If new applications are added to the module in a future release, they will automatically be installed when you upgrade your system. To install a specific module such as '''kdebase''' or '''kdeutils''' using meta-packages, use:
 
  # pacman -S kde-meta-kdebase kde-meta-kdeutils ...
 
  # pacman -S kde-meta-kdebase kde-meta-kdeutils ...
  
Oprócz tego istnieje grupa '''kde-meta''' która obejmuje wszystkie meta-pakiety KDE. Instalacja grupy '''kde-meta''' spowoduje zainstalowanie całej kompilacji oprogramowania KDE:
+
In addition to this, there is a '''kde-meta''' group that includes all these meta-packages. Installing the '''kde-meta''' group will install the entire KDE software compilation:
 
  # pacman -S kde-meta
 
  # pacman -S kde-meta
  
===Dlaczego warto korzystać z meta-pakietów?===
+
===Why use meta-packages?===
====Zalety====
+
====Advantages====
* Podobnie jak grupy, meta-pakiety ułatwiają instalację i utrzymanie pakietów. Pozwala to na wykorzystanie jednego polecenia (jak powyżej) do instalacji wszystkich pakietów z modułu.
+
* Like package groups, meta-packages make it easy to install and maintain a set of packages. This allows you to use a single command (like above) to install all packages in a module.
* Wykorzystanie meta-pakietów zapewni automatyczną instalację wszystkich nowych pakietów członkowskich [[pacman]] podczas aktualizacji systemu. Emuluje to zachowanie wcześniej używanego monolitycznego zestawu pakietów poprzedzających wersję KDE SC 4.3.
+
* Use of meta-packages ensures that [[pacman]] will install any new member packages automatically when you upgrade your system. This emulates the behavior of the monolithic set of packages that were used before KDE SC 4.3.
  
====Wady====
+
====Disadvantages====
* Meta-pakiety utrzymują twarde zależności pomiędzy wszystkimi pakietami będącymi ich częściami. Oznacza to, że nie da się swobodnie usunąć  pakietów, które są częściami meta-pakietu bez uprzedniego usunięcia najpierw jego samego. Jeśli np. zainstalowaliśmy kde-meta-kdebase a następnie chcemy usunąć pakiet członkowski taki jak '''kdebase-kwrite''', musimy najpierw usunąć meta-pakiet zanim będziemy w stanie usunąć pakiet członkowski:
+
* Meta-packages have a hard dependency on all the member packages that are part of it. This means that you cannot freely remove member packages that are part of a meta-package without removing the meta-package first. For example, if you installed '''kde-meta-kdebase''' and would now like to remove a member package such as, '''kdebase-kwrite''', you will first need to remove the meta-package before removing the member package:
 
  # pacman -R kde-meta-kdebase
 
  # pacman -R kde-meta-kdebase
 
  # pacman -R kdebase-kwrite
 
  # pacman -R kdebase-kwrite
  
Czyniąc tak nie usuniemy innych pakietów członkowskich z meta-pakietu '''kde-meta-kdebase''', jednak pozbawiamy się w ten sposób możliwości automatycznego dodawania nowych pakietów w danym module (co może się zdarzyć w następnych wydaniach) przy uaktualnianiu systemu poleceniem pacman -Syu. Niemniej reinstalacja meta-pakietu '''kde-meta-kdebase''' w dowolnym momencie przywraca z powrotem jego monolityczne zachowanie.
+
Doing this will not remove other member packages in the '''kde-meta-kdebase''' meta-package, but it will also no longer automatically add new packages in that module (possibly from the next release) when you upgrade the system using pacman -Syu. You may re-install '''kde-meta-kdebase''' meta-package at any time to return to the monolithic package behavior.
  
Jeśli mamy zainstalowany pakiet kde-meta, możemy usunąć naraz wszystkie meta-pakiety używając polecenia:
+
If you installed the kde-meta package, you can remove all meta-packages at once by using:
 
  # pacman -R kde-meta
 
  # pacman -R kde-meta
  
Usuniemy w ten sposób tylko meta-pakiety, bez pakietów członkowskich.
+
This will only remove the meta-packages and not the actual member packages.
  
===Kto powinien korzystać z meta-pakietów?===
+
===Who is it for?===
Skorzystajmy z meta-pakietów, jeśli mamy zamiar zainstalować całą kompilację oprogramowania KDE, a także gdy instalujemy jeden lub więcej modułów w całości. Zapewni to nam płynną aktualizację poprzez automatyczne dodawanie nowo podzielonych pakietów z kolejnych wydań.  
+
Use meta-packages if you desire to install the entire KDE software compilation or one or more of its modules in its entirety. This ensures a smooth upgrade path by automatically adding new split packages from subsequent releases.
  
==Listy pakietów członkowskich.==
+
==Listing the member packages==
Aby otrzymać pełną listę aplikacji KDE wprowadź polecenie:
+
To get a complete list of KDE applications use
 
  pacman -Sg kde
 
  pacman -Sg kde
Otrzymywanie pełnej listy meta-pakietów:
+
Get a list of all meta packages:
 
  pacman -Sg kde-meta
 
  pacman -Sg kde-meta
Otrzymywanie listy wszystkich grup modułów KDE:
+
Get a list of all KDE module groups:
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do echo ${i#kde-meta-};done
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do echo ${i#kde-meta-};done
Otrzymywanie listy wszystkich pakietów KDE wraz z ich grupami modułów:
+
Get a list of all KDE packages and their module group:
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do pacman -Sg ${i#kde-meta-};done
 
  for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do pacman -Sg ${i#kde-meta-};done
  
Możemy także skorzystać z interfejsu sieciowego pod adresem [https://www.archlinux.de/?page=Packages;group=5 archlinux.de] do przeglądania grup pakietów.
+
You could also use the web interface at [https://www.archlinux.de/?page=Packages;group=5 archlinux.de] to browse package groups.

Revision as of 11:25, 7 February 2013

zh-CN:KDE PackagesTemplate:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Since KDE SC 4.3, separate (split) packages for each application are provided. This article describes the concepts of groups and meta-packages.

Terminology

module
The KDE software compilation source code is organized into several categories called modules. Examples include kdebase, kdeutils etc. The KDE project releases one source archive per module. See the Coordinator List for more details.
package group
A package group is simply a group of packages. Pacman is able to select multiple packages by their group(s) during installation or removal.
meta-package
A meta-package is an empty package which just connects several packages by using dependencies.

Using Package groups

There are groups for each KDE module, such as kdebase, kdeutils etc. Installing a package group will install all packages that belong to that module at the time of the installation. For instance, to install all packages that are part of a module such as kdebase or kdeutils in the current release, use:

# pacman -S kdebase kdeutils ...

In addition to this, there is a kde group which includes all these groups. Installing the kde package group will effectively install the current KDE software compilation release in its entirety:

# pacman -S kde

Why use groups?

Advantages

  • Using groups makes it easier to install or remove a set of packages. This allows you to use a single command (like above) to install or remove all packages in a module.
  • There is no hard dependency between a group and its packages. This means that there is no reason to have all member packages in a group installed. You may freely remove member packages that belong to a group without touching other member packages of the same group.

Disadvantages

  • Pacman will not install any new packages that may be added to a group at a later date. For instance, if the next release of the KDE software compilation includes new applications in one or more modules, these new applications will not be automatically installed when you upgrade your system. You will have to manually install these new packages. To overcome this, use meta-packages (see next section).

Who is it for?

Install package groups if you only want some modules of the current KDE software compilation release. Groups are also useful for those users who only want to retain some packages from a group, while opting to remove the others.

Using Meta-Packages

Just like groups, there are meta-packages for each KDE module, such as kde-meta-kdebase, kde-meta-kdeutils etc. Installing these meta-packages will install or upgrade all packages that belong to the module. If new applications are added to the module in a future release, they will automatically be installed when you upgrade your system. To install a specific module such as kdebase or kdeutils using meta-packages, use:

# pacman -S kde-meta-kdebase kde-meta-kdeutils ...

In addition to this, there is a kde-meta group that includes all these meta-packages. Installing the kde-meta group will install the entire KDE software compilation:

# pacman -S kde-meta

Why use meta-packages?

Advantages

  • Like package groups, meta-packages make it easy to install and maintain a set of packages. This allows you to use a single command (like above) to install all packages in a module.
  • Use of meta-packages ensures that pacman will install any new member packages automatically when you upgrade your system. This emulates the behavior of the monolithic set of packages that were used before KDE SC 4.3.

Disadvantages

  • Meta-packages have a hard dependency on all the member packages that are part of it. This means that you cannot freely remove member packages that are part of a meta-package without removing the meta-package first. For example, if you installed kde-meta-kdebase and would now like to remove a member package such as, kdebase-kwrite, you will first need to remove the meta-package before removing the member package:
# pacman -R kde-meta-kdebase
# pacman -R kdebase-kwrite

Doing this will not remove other member packages in the kde-meta-kdebase meta-package, but it will also no longer automatically add new packages in that module (possibly from the next release) when you upgrade the system using pacman -Syu. You may re-install kde-meta-kdebase meta-package at any time to return to the monolithic package behavior.

If you installed the kde-meta package, you can remove all meta-packages at once by using:

# pacman -R kde-meta

This will only remove the meta-packages and not the actual member packages.

Who is it for?

Use meta-packages if you desire to install the entire KDE software compilation or one or more of its modules in its entirety. This ensures a smooth upgrade path by automatically adding new split packages from subsequent releases.

Listing the member packages

To get a complete list of KDE applications use

pacman -Sg kde

Get a list of all meta packages:

pacman -Sg kde-meta

Get a list of all KDE module groups:

for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do echo ${i#kde-meta-};done

Get a list of all KDE packages and their module group:

for i in $(pacman -Sqg kde-meta); do pacman -Sg ${i#kde-meta-};done

You could also use the web interface at archlinux.de to browse package groups.