Difference between revisions of "LVM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Úvod: Translation of Introduction)
(Instalace: Translation of Installation section.)
Line 51: Line 51:
 
=Instalace=
 
=Instalace=
  
Before doing anything we need to load the appropriate module:
+
Nejprve je potřeba načíst příslušný modul:
 
  # modprobe dm-mod
 
  # modprobe dm-mod
If you already have Arch Linux installed and you just want to add/try a partition with LVM, jump to [[Lvm#Partition_disks|partition disks]].
+
Pokud už máte Arch Linux nainstalovaný a pouze chcete přidat či vyzkoušet LVM, přeskočte na
 +
[[Lvm#Rozdělení_disků|rozdělení disků]].
  
 
====Instalace Arch Linuxu na LVM====
 
====Instalace Arch Linuxu na LVM====
Prior to running Arch Linux install scripts (/arch/setup) to install Arch Linux, you need to partition your disk with {{Codeline|cfdisk}} (or any other tool of your liking). Because grub legacy (grub with version less than 1.0) can't boot from LVM logical volumes you can't have {{Filename|/boot}} in LVM, so you need to create a boot partition. 100MB should be enough. The other solution would be to use lilo or grub with version 1.95 or newer.
+
Před spuštěním instalačních skritpů Arch Linuxu (/arch/setup), je potřeba rozdělit disk(y) nástrojem  {{Codeline|cfdisk}} (či jiným Vámi oblíbeným). Protože grub legacy (tj. s verzí menší než 1.0) neumí bootovat z logického svazku LVM, nemůžete vytvořit oddíl {{Filename|/boot}} na LVM. Vytvořte tedy samostatný bootovací oddíl. Za dostatečnou velikost se považuje 100MB. Alternativně můžete použít zavaděč lilo nebo grub 2 (od verze 1.95).
  
 
====Rozdělení disků====
 
====Rozdělení disků====
Next you need to create a partition for LVM. Its filesystem type should be 'Linux LVM', so use a partition id 0x8e (filesystem type: 8e). You need to create only one LVM partition on each disk you want to use with LVM. Your logical volumes will reside inside these partitions so size them accordingly. If you will use only LVM and no other external partitions, use all the free space on each disk.
+
Dalším krokem je vytvoření diskového oddílu pro LVM. Pro tento oddíl použijte systém souborů typu 'Linux LVM', tedy id oddílu 0x8e (typ systému souborů: 8e). Na každém disku, kde chcete použít LVM, stačí vytvořit jeden diskový oddíl typu LVM. Ten bude využit pro logické svazky, volte tedy vhodnou velikost. Pokud chcete využít pouze LVM, využte pro diskový oddíl LVM veškeré volné místo na každém disku.
  
{{Warning|/boot can't reside in an LVM partition because grub (version<1.95) does not support LVM.}}
+
{{Tip|Lze nastavit, aby se všechny LVM oddíly na všech discích tvářily jako jeden velký disk.}}
 
 
{{Tip|All LVM partitions on all disks can be configured to appear as one big disk.}}
 
  
 
====Vytvoření fyzických zařízení====
 
====Vytvoření fyzických zařízení====
  
Now you need to initialize these partitions so they can be used by LVM. Use {{Codeline|fdisk -l}} to find out which partitions have filesystem type 'Linux LVM' and create a physical volume on them:
+
Nyní je třeba inicializovat vytvořené LVM diskové oddíly. Příkazem {{Codeline|fdisk -l}} zjistěte, které diskové oddíly mají typ systému souborů 'Linux LVM' a vytvořte z nich fyzické zařízení LVM:
 
  # pvcreate /dev/sda2
 
  # pvcreate /dev/sda2
Substitute {{Filename|/dev/sda2}} with all your partitions to create physical volumes on all of them. This command creates a header on each partition so it can be used for LVM.
+
Nahraďte {{Filename|/dev/sda2}} všemi oddíly, ze kterých chcete vytvořit fyzické zařízení LVM. Tento příkaz vytvoří LVM hlavičku na daných diskových oddílech.
You can track created physical volumes with:
+
Vytvořená fyzická zařízení můžete sledovat příkazem:
 
  # pvdisplay
 
  # pvdisplay
  
 
====Vytvoření skupin(y) svazků====
 
====Vytvoření skupin(y) svazků====
Next step is to create a volume group on this physical volume. First you need to create a volume group on one of the new partitions and then add to it all other physical volumes you want to have in it:
+
V dalším kroku vytvoříte na fyzickém zařízení skupinu svazků. Nejprve vytvořte skupinu svazků na jednom z nových fyzických zařízení. Poté můžete přidat všechny ostatní fyzická zařízení, která chcete do skupiny svazků zahrnout:
 
  # vgcreate VolGroup00 /dev/sda2
 
  # vgcreate VolGroup00 /dev/sda2
 
  # vgextend VolGroup00 /dev/sdb1
 
  # vgextend VolGroup00 /dev/sdb1
Also you can use any other name you like instead of VolGroup00 for a volume group when creating it. You can track how your volume group grows with:
+
Namísto VolGroup00 můžete použít libovolné jméno skupiny svazků, kterou chcete vytvořit. Růst skupiny svazků můžete sledovat příkazem:
 
  # vgdisplay
 
  # vgdisplay
  
{{Note|You can create more than one volume group if you need to, but then you won't have all your storage presented as one disk.}}
+
{{Note|Pokud chcete, můžete vytvořit více skupin svazků. Celé Vaše datové úložiště se pak však nebude tvářit jako jeden disk.}}
  
 
====Vytvoření logických svazků====
 
====Vytvoření logických svazků====
Now we need to create logical volumes on this volume group. You create a logical volume with the next command by giving the name of a new logical volume, its size, and the volume group it will live on:
+
Nyní nastal čas na skupině svazků vytvořit logické svazky. Toho dosáhnete spuštěním následujícího příkazu, ve kterém určujete jméno nového logického svazku, jeho velikost a skupinu svazků, na které má být vytvořen:
 
  # lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome
 
  # lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome
This will create a logical volume that you can access later with {{Filename|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}} or {{Filename|/dev/VolGroup00/lvolhome}}. Same as with the volume groups, you can use any name you want for your logical volume when creating it.
+
Dojde k vytvoření logického svazku, ke kterému můžete přistupovat jako k {{Filename|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}} nebo {{Filename|/dev/VolGroup00/lvolhome}}. Stejně jako při vytváření skupiny svazků i pro logický svazek můžete použít libovolné jméno.
  
To create swap on a logical volume, an additional argument is needed:
+
Při vytváření oddílu swap na logickém svazku použijte následující příkaz:
 
  # lvcreate -C y -L 10G VolGroup00 -n lvolswap
 
  # lvcreate -C y -L 10G VolGroup00 -n lvolswap
The {{Codeline|-C y}} is used to create a contiguous partition, which means that your swap space doesn't get partitioned over one or more disks nor over non-contiguous physical extents.
+
Parametr {{Codeline|-C y}} určuje, že má být vytvořen souvislý oddíl. To znamená, že se swap oddíl nerozdrobí mezi více disků, či několik nesouvislých fyzických bloků.
  
If you want to fill all the free space left on a volume group, use the next command:
+
Pokud chcete vyplnit vytvářeným logickým svazkem zbytek místa ve skupině svazků, použijte následující příkaz:
 
  # lvcreate -l +100%FREE VolGroup00 -n lvolmedia
 
  # lvcreate -l +100%FREE VolGroup00 -n lvolmedia
  
You can track created logical volumes with:
+
Logické svazky můžete sledovat příkazem:
 
  # lvdisplay
 
  # lvdisplay
  
{{Note|You may need to load the ''device-mapper'' kernel module ('''modprobe dm-mod''') for the above commands to succeed:}}
+
{{Note|Pro funkčnost předchozích příkazů může být pořeba načíst modul ''device-mapper''.  Toho docílíte příkazem '''modprobe dm-mod'''.}}
  
{{Tip|You can start out with relatively small logical volumes and expand them later if needed. For simplicity, leave some free space in the volume group so there is room for expansion.}}
+
{{Tip|Pro začátek můžete vytvořit relativně malé logické svazky a ty rozšiřovat až podle potřeby. Jednoduše nechte ve skupině svazků volné místo.}}
  
 
====Vytvoření systému souborů a připojení logického svazku====
 
====Vytvoření systému souborů a připojení logického svazku====
Your logical volumes should now be located in {{Filename|/dev/mapper/}} and {{Filename|/dev/YourVolumeGroupName}}. If you can't find them, use the next commands to bring up the module for creating device nodes and to make volume groups available:
+
Vytvořené logické svazky najdete ve složce {{Filename|/dev/mapper/}} a {{Filename|/dev/YourVolumeGroupName}}. Pokud je nemůžete najít, použijte následující příkazy pro zavedení modulu vytváření uzlů zařízení a pro aktivaci skupin svazků:
 
  # modprobe dm-mod
 
  # modprobe dm-mod
 
  # vgchange -ay
 
  # vgchange -ay
Now you can create filesystems on logical volumes and mount them as normal partitions (if you are installing Arch linux, skip this step. Use the arch installer to pick the LVM partitions that you have created):
+
Nyní můžete na logických svazcích vytvřit systémy souborů. Poté už jen připojíte logické svazky jako běžné diskové oddíly. (Pokud právě instalujete Arch linux, tento krok přeskočte. K připojení logických svazků využijte instalátor, ve kterém vyberte vytvořené LVM oddíly.):
 
  # mkfs.ext3 /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome
 
  # mkfs.ext3 /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome
 
  # mount /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome /home
 
  # mount /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome /home
If you are installing Arch linux, start /arch/setup, go to ''Prepare Hard Drive'' directly to step 3 ''Set Filesystem Mountpoints'' and '''''read the [[Lvm#Important|Important]] section below before proceeding with installation!'''''
+
Pokud instalujete Arch Linux, spusťte /arch/setup, vyberte volbu ''Prepare Hard Drive'' a pak přímo krok 3 ''Set Filesystem Mountpoints'' a '''''přečtěte si sekci [[Lvm#Důležité_informace|Důležité informace]] před tím, než budete s instalací systému pokračovat!'''''
  
 
===Důležité informace===
 
===Důležité informace===
There are just a few things you need to be careful with while using/installing Arch Linux with LVM (in brackets are the corresponding menus during installation):
+
Při používání Arch Linuxu s LVM, či instalaci na LVM dbejte na následující (v závorkách jsou uvedena odpovídající menu instalátoru):
* When choosing mountpoints, just select your newly created logical volumes (use: {{Filename|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}}).<br>Do NOT select the actual partitions on which logical volumes were created (don't use: {{Filename|/dev/sda2}}). (''Set Filesystem Mountpoints'')
+
* Při výběru přípojných bodů vybírejte pouze nově vytvořené logické svazky (použijte: {{Filename|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}}).<br>NEVYBÍREJTE skutečné oddíly,  na kterých jsou logické svazky vytvořeny. Tedy nepoužívejte: {{Filename|/dev/sda2}}. (''Set Filesystem Mountpoints'')
* Make sure you change ''USELVM="no"'' to ''USELVM="yes"'' in {{Filename|/etc/rc.conf}}  (''Configure System'')
+
* Změňte volbu ''USELVM="no"'' na ''USELVM="yes"'' v souboru {{Filename|/etc/rc.conf}}  (''Configure System'')
* Make sure that ''lvm2'' is in the HOOKS section of {{Filename|/etc/mkinitcpio.conf}} just before the ''filesystems'' so that your kernel will find LVM volumes at boot time. Also, if you wish to use LVM snapshots, add ''dm-snapshot'' to the MODULES variable. (''Configure System'')
+
* Přidejte ''lvm2'' do sekce HOOKS v souboru {{Filename|/etc/mkinitcpio.conf}} těsně před ''filesystems'', aby kernel dokázal najít LVM oddíly při bootu. Pokud chcete využívat LVM snímky, přidejte ''dm-snapshot'' proměnné MODULES. (''Configure System'')
* If your root filesystem ( "/" ) is put onto a logical volume, make sure regenerate kernel image (''/boot/kernel26.img'') based on above modified {{Filename|/etc/mkinitcpio.conf}} by using below command so that bootloader can find your root during booting (''Configure System'')       
+
* Pokud jste na logický svazek umístili i systém souborů kořenového adresáře ( "/" ), znovu sestavte obraz kernelu (''/boot/kernel26.img'') s využitím upraveného souboru {{Filename|/etc/mkinitcpio.conf}}. Tím umožníte zavaděči nalezení oddílu root při bootu. Využijte k tomu níže uvedený příkaz: (''Configure System'')       
 
       mkinitcpio -g /boot/kernel26.img  
 
       mkinitcpio -g /boot/kernel26.img  
* Make sure {{Filename|/boot/grub/menu.lst}} uses the right volumes for root. It should look something like this: (''Install Bootloader'')
+
* V konfiguračním systému zavaděče grub: {{Filename|/boot/grub/menu.lst}} použijte správný oddíl pro root, například: (''Install Bootloader'')
 
       ...
 
       ...
 
       (0) Arch Linux
 
       (0) Arch Linux
Line 125: Line 124:
 
       initrd /kernel26.img
 
       initrd /kernel26.img
 
       ...
 
       ...
* If you are using LILO check {{Filename|/etc/lilo.conf}}:
+
* Pokud používáte LILO nastavte ho obdobně: {{Filename|/etc/lilo.conf}}:
 
       image=/boot/vmlinuz26
 
       image=/boot/vmlinuz26
 
         label=arch
 
         label=arch

Revision as of 11:42, 5 March 2011

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Úvod

LVM je správce logických svazků pro Linux. LVM vytváří abstrakci nad fyzickým úložištěm dat v podobě virtuálních oddílů, které lze snadněji upravovat. Základní termíny při práci s LVM jsou:

 • Fyzické zařízení (PV): je diskový oddíl (celý pevný disk či loopback soubor), na kterém lze vytvářet skupiny svazků. Fyzické zařízení má speciální hlavičku a je dále rozděleno do fyzických oddílů. Fyzické oddíly lze chápat jako obdobu fyzických bloků disku.
 • Skupina svazků (VG)': je skupina fyzických zařízení použitých jako úložiště, tedy jeden disk. Skupiny svazků obsahují logické svazky. Skupinu svazků lze chápat jako obdobu pevného disku.
 • Logické svazky (LV): jsou logické či virtuální diskové oddíly, ze kterých se skládá skupina svazků. Tyto logické svazky jsou dále tvořeny fyzickými bloky. Logické svazky lze chápat jako běžné diskové oddíly.
 • Fyzický blok (PE): je malá část disku (obvykle 4MB), kterou lze přidělit logickému svazku. Fyzické bloky lze chápat jako části disku, které lze přidělit libovolnému diskovému oddílu.

Správa logických svazků LVM je snazší, než správa běžných diskových oddílů:

 • Lze použit libovolný počet pevných disků jako jeden velký disk (VG).
 • Diskové oddíly (LV) mohou přesahovat na několik pevných disků. Logický svazek může mít velikost celého diskového úložiště (všech pevných disků v něm).
 • Je možné libovolně vytářet, rušit a měnit velikost diskových oddílů (LV) a disků (VG). Na umístění logického svazku ve skupině svazků nezáleží tak jako je tomu s běžnými diskovými oddíly.
 • Lze měnit vělikost, vytvářet a rušit diskové oddíly (LV) a disky (VG) za běhu systému. Systémy souborů je pak stále nutné zvětšit či zmenšit. Některé z nich toto za běhu také umožňují.
 • Disky (VG) a diskové oddíly (LV) lze libovolně pojmenovat.
 • Je možné vytvořit malé diskové oddíly (LV) a ty zvětšovat "dynamicky" podle míry zaplnění daty. Zvětšení systému souborů musí být stále provedeno ručně. Některé systéstémy souborů toto umožňují za běhu.
 • ...

Příklad:

Fyzické disky
        
 Disk1 (/dev/sda):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  |Oddíl1 50GB (Fyzické zařízení) |Oddíl2 80GB (Fyzické zařízení)  |
  |/dev/sda1           |/dev/sda2             |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
                 
 Disk2 (/dev/sdb):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  |Partition1 120GB (Fyzické zařízení)       |
  |/dev/sdb1                    |
  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
LVM logické svazky

 Skupina svazků 1 (/dev/MeUloziste/ = /dev/sda1 + /dev/sda2 + /dev/sdb1):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  |Logický svazek1 15GB |Logický svazek2 35GB   |Logický svazek3 200GB    |
  |/dev/MeUloziste/root |/dev/MeUloziste/home   |/dev/MeUloziste/media    |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Shrnutí: LVM umožňuje použít veškerou kapacitu disků jako jeden velký disk (skupinu svazků) a tuto pak flexibilněji rozdělit mezi oddíly (logické svazky).

Instalace

Nejprve je potřeba načíst příslušný modul:

# modprobe dm-mod

Pokud už máte Arch Linux nainstalovaný a pouze chcete přidat či vyzkoušet LVM, přeskočte na rozdělení disků.

Instalace Arch Linuxu na LVM

Před spuštěním instalačních skritpů Arch Linuxu (/arch/setup), je potřeba rozdělit disk(y) nástrojem Template:Codeline (či jiným Vámi oblíbeným). Protože grub legacy (tj. s verzí menší než 1.0) neumí bootovat z logického svazku LVM, nemůžete vytvořit oddíl Template:Filename na LVM. Vytvořte tedy samostatný bootovací oddíl. Za dostatečnou velikost se považuje 100MB. Alternativně můžete použít zavaděč lilo nebo grub 2 (od verze 1.95).

Rozdělení disků

Dalším krokem je vytvoření diskového oddílu pro LVM. Pro tento oddíl použijte systém souborů typu 'Linux LVM', tedy id oddílu 0x8e (typ systému souborů: 8e). Na každém disku, kde chcete použít LVM, stačí vytvořit jeden diskový oddíl typu LVM. Ten bude využit pro logické svazky, volte tedy vhodnou velikost. Pokud chcete využít pouze LVM, využte pro diskový oddíl LVM veškeré volné místo na každém disku.

Tip: Lze nastavit, aby se všechny LVM oddíly na všech discích tvářily jako jeden velký disk.

Vytvoření fyzických zařízení

Nyní je třeba inicializovat vytvořené LVM diskové oddíly. Příkazem Template:Codeline zjistěte, které diskové oddíly mají typ systému souborů 'Linux LVM' a vytvořte z nich fyzické zařízení LVM:

# pvcreate /dev/sda2

Nahraďte Template:Filename všemi oddíly, ze kterých chcete vytvořit fyzické zařízení LVM. Tento příkaz vytvoří LVM hlavičku na daných diskových oddílech. Vytvořená fyzická zařízení můžete sledovat příkazem:

# pvdisplay

Vytvoření skupin(y) svazků

V dalším kroku vytvoříte na fyzickém zařízení skupinu svazků. Nejprve vytvořte skupinu svazků na jednom z nových fyzických zařízení. Poté můžete přidat všechny ostatní fyzická zařízení, která chcete do skupiny svazků zahrnout:

# vgcreate VolGroup00 /dev/sda2
# vgextend VolGroup00 /dev/sdb1

Namísto VolGroup00 můžete použít libovolné jméno skupiny svazků, kterou chcete vytvořit. Růst skupiny svazků můžete sledovat příkazem:

# vgdisplay
Note: Pokud chcete, můžete vytvořit více skupin svazků. Celé Vaše datové úložiště se pak však nebude tvářit jako jeden disk.

Vytvoření logických svazků

Nyní nastal čas na skupině svazků vytvořit logické svazky. Toho dosáhnete spuštěním následujícího příkazu, ve kterém určujete jméno nového logického svazku, jeho velikost a skupinu svazků, na které má být vytvořen:

# lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome

Dojde k vytvoření logického svazku, ke kterému můžete přistupovat jako k Template:Filename nebo Template:Filename. Stejně jako při vytváření skupiny svazků i pro logický svazek můžete použít libovolné jméno.

Při vytváření oddílu swap na logickém svazku použijte následující příkaz:

# lvcreate -C y -L 10G VolGroup00 -n lvolswap

Parametr Template:Codeline určuje, že má být vytvořen souvislý oddíl. To znamená, že se swap oddíl nerozdrobí mezi více disků, či několik nesouvislých fyzických bloků.

Pokud chcete vyplnit vytvářeným logickým svazkem zbytek místa ve skupině svazků, použijte následující příkaz:

# lvcreate -l +100%FREE VolGroup00 -n lvolmedia

Logické svazky můžete sledovat příkazem:

# lvdisplay
Note: Pro funkčnost předchozích příkazů může být pořeba načíst modul device-mapper. Toho docílíte příkazem modprobe dm-mod.
Tip: Pro začátek můžete vytvořit relativně malé logické svazky a ty rozšiřovat až podle potřeby. Jednoduše nechte ve skupině svazků volné místo.

Vytvoření systému souborů a připojení logického svazku

Vytvořené logické svazky najdete ve složce Template:Filename a Template:Filename. Pokud je nemůžete najít, použijte následující příkazy pro zavedení modulu vytváření uzlů zařízení a pro aktivaci skupin svazků:

# modprobe dm-mod
# vgchange -ay

Nyní můžete na logických svazcích vytvřit systémy souborů. Poté už jen připojíte logické svazky jako běžné diskové oddíly. (Pokud právě instalujete Arch linux, tento krok přeskočte. K připojení logických svazků využijte instalátor, ve kterém vyberte vytvořené LVM oddíly.):

# mkfs.ext3 /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome
# mount /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome /home

Pokud instalujete Arch Linux, spusťte /arch/setup, vyberte volbu Prepare Hard Drive a pak přímo krok 3 Set Filesystem Mountpoints a přečtěte si sekci Důležité informace před tím, než budete s instalací systému pokračovat!

Důležité informace

Při používání Arch Linuxu s LVM, či instalaci na LVM dbejte na následující (v závorkách jsou uvedena odpovídající menu instalátoru):

 • Při výběru přípojných bodů vybírejte pouze nově vytvořené logické svazky (použijte: Template:Filename).
  NEVYBÍREJTE skutečné oddíly, na kterých jsou logické svazky vytvořeny. Tedy nepoužívejte: Template:Filename. (Set Filesystem Mountpoints)
 • Změňte volbu USELVM="no" na USELVM="yes" v souboru Template:Filename (Configure System)
 • Přidejte lvm2 do sekce HOOKS v souboru Template:Filename těsně před filesystems, aby kernel dokázal najít LVM oddíly při bootu. Pokud chcete využívat LVM snímky, přidejte dm-snapshot proměnné MODULES. (Configure System)
 • Pokud jste na logický svazek umístili i systém souborů kořenového adresáře ( "/" ), znovu sestavte obraz kernelu (/boot/kernel26.img) s využitím upraveného souboru Template:Filename. Tím umožníte zavaděči nalezení oddílu root při bootu. Využijte k tomu níže uvedený příkaz: (Configure System)
   mkinitcpio -g /boot/kernel26.img 
 • V konfiguračním systému zavaděče grub: Template:Filename použijte správný oddíl pro root, například: (Install Bootloader)
   ...
   (0) Arch Linux
   title Arch Linux
   root  (hd0,0)
   kernel /vmlinuz26 root=/dev/mapper/VolGroup00-lvolroot resume=/dev/mapper/VolGroup00-lvolswap ro
   initrd /kernel26.img
   ...
   image=/boot/vmlinuz26
    label=arch
    append="root=/dev/mapper/VolGroup00-lvolroot resume=/dev/mapper/VolGroup00-lvolswap ro"
    initrd=/boot/kernel26.img

Nastavení

Rozšíření logického svazku

To grow a logical volume you first need to grow the logical volume and then the filesystem to use the newly created free space. Let's say we have a logical volume of 15GB with ext3 on it and we want to grow it to 20G. We need to do the following steps:

# lvextend -L 20G VolGroup00/lvolhome (or lvresize -L +5G VolGroup00/lvolhome)
# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome

You may use Template:Codeline instead of Template:Codeline.

If you want to fill all the free space on a volume group, use the next command:

# lvextend -l +100%FREE VolGroup00/lvolhome
Warning: Not all filesystems support growing without loss of data and/or growing online.
Note: If you don't resize your filesystem, you will still have a volume with the same size as before (volume will be bigger but partly unused).

Zmenšení logického svazku

Because your filesystem is probably as big as the logical volume it resides on, you need to shrink the filesystem first and then shrink the logical volume. Depending on your filesystem, you may need to unmount it first. Let's say we have a logical volume of 15GB with ext3 on it and we want to shrink it to 10G. We need to do the following steps:

# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome 9G
# lvreduce -L 10G VolGroup00/lvolhome (or lvresize -L -5G VolGroup00/lvolhome)
# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome

Here we shrunk the filesystem more than needed so that when we shrunk the logical volume we didn't accidentally cut off the end of the filesystem. After that we normally grow the filesystem to fill all free space left on logical volume. You may use Template:Codeline instead of Template:Codeline.

Warning: Don't reduce the filesystem size to less than the amount of space occupied by data or you risk data loss.
Warning: Not all filesystems support shrinking without loss of data and/or shrinking online.
Note: It is better to reduce the filesystem to a smaller size than the logical volume, so that after resizing the logical volume, we don't accidentally cut off some data from the end of the filesystem.

Přidání diskového oddílu do skupiny svazků

To add a partition to your volume group you must first make its type 'Linux LVM' (for example with Template:Codeline). Then you need to create a physical volume on it and extend the volume group over it:

# pvcreate /dev/sdb1
# vgextend VolGroup00 /dev/sdb1

Now you have free space in your volume group that can be used by logical volumes in this group.

Tip: You can add partitions from any disks to volume groups.

Odebrání diskového oddílu ze skupiny svazků

All of the data on that partition needs to be moved to another partition. Fortunately, LVM makes this easy:

# pvmove /dev/sdb1

If you want to have the data on a specific physical volume, specify that as the second argument to Template:Codeline:

# pvmove /dev/sdb1 /dev/sdf1

Then the physical volume needs to be removed from the volume group:

# vgreduce myVg /dev/sdb1

Or remove all empty physical volumes:

# vgreduce --all vg0

And lastly, if you want to use the partition for something else, and want to avoid LVM thinking that the partition is a physical volume:

# pvremove /dev/sdb1

Snímky

Úvod

LVM allows you to take a snapshot of your system in a much more efficient way than a traditional backup. It does this efficiently by using a COW (copy-on-write) policy. The initial snapshot you take simply contains hard-links to the inodes of your actual data. So long as your data remains unchanged, the snapshot merely contains its inode pointers and not the data itself. Whenever you modify a file or directory that the snapshot points to, LVM automatically clones the data, the old copy referenced by the snapshot, and the new copy referenced by your active system. Thus, you can snapshot a system with 35GB of data using just 2GB of free space so long as you modify less than 2GB (on both the original and snapshot).

Nastavení

You create snapshot logical volumes just like normal ones.

# lvcreate --size 100M --snapshot --name snap01 /dev/mapper/vg0-pv

With that volume, you may modify less than 100M of data, before the snapshot volume fills up.

It is important to have the dm-snapshot module listed in the MODULES variable of Template:Filename, otherwise the system will not boot. If you do this on an already installed system, make sure to rebuild the image with

# mkinitcpio -g /boot/kernel26.img

Todo: scripts to automate snapshots of root before updates, to rollback... updating Template:Filename to boot snapshots (separate article?)

snapshots are primarily used to provide a frozen copy of a filesystem to make backups; a backup taking two hours provides a more consistent image of the filesystem than directly backing up the partition.

Řešení problémů

LVM příkazy nefungují

 • Load proper module:
# modprobe dm-mod
 • Try preceding commands with lvm like this:
# lvm pvdisplay

Výpis nastavení přípojných bodů systému souborů nezobrazuje logické svazky

If you are installing on a system where there is an existing volume group, you may find that even after doing "modprobe dm-mod" you don't see the list of logical volumes.

In this case, you may also need to do:

# vgchange -ay <volgroup>

in order to activate the volume group and make the logical volumes available.

Tipy a triky

Todo

Další zdroje

Other LVM articles on the Archwiki:

External resources: