Difference between revisions of "LVM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Translated section names)
m (recategorized)
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Česky]]
 
 
[[Category:Getting and installing Arch (Česky)]]
 
[[Category:Getting and installing Arch (Česky)]]
 
[[Category:File systems (Česky)]]
 
[[Category:File systems (Česky)]]
[[Category:HOWTOs (Česky)]]
+
[[en:LVM]]
{{i18n|LVM}}
+
[[es:LVM]]
 
+
[[fr:LVM]]
 +
[[it:LVM]]
 +
[[ru:LVM]]
 +
[[tr:LVM]]
 +
[[zh-CN:LVM]]
 
=Úvod=
 
=Úvod=
  
LVM is a Logical Volume Manager for the Linux kernel. With LVM you can abstract your storage space and have "virtual partitions" which are easier to modify. The basic building blocks of LVM are:
+
LVM je správce logických svazků pro Linux. LVM vytváří abstrakci nad fyzickým úložištěm dat v podobě virtuálních oddílů, které lze snadněji upravovat. Základní termíny při práci s LVM jsou:
  
* '''Physical volume (PV)''': Partition on hard disk (or even hard disk itself or loopback file) on which you can have volume groups. It has a special header and is divided into physical extents. Think of physical volumes as big building blocks which can be used to build your hard drive.
+
* '''Fyzické zařízení (PV)''': je diskový oddíl (celý pevný disk či loopback soubor), na kterém lze vytvářet skupiny svazků. Fyzické zařízení má speciální hlavičku a je dále rozděleno do fyzických bloků. Fyzické oddíly lze chápat jako obdobu fyzických bloků disku.
* '''Volume group (VG)''': Group of physical volumes that are used as storage volume (as one disk). They contain logical volumes. Think of volume groups as hard drives.
+
* '''Skupina svazků (VG)''': je skupina fyzických zařízení použitých jako úložiště, tedy jeden disk. Skupiny svazků obsahují logické svazky. Skupinu svazků lze chápat jako obdobu pevného disku.
* '''Logical volume (LV)''': A "virtual/logical partition" that resides in a volume group and is composed of physical extents. Think of logical volumes as normal partitions.
+
* '''Logické svazky (LV)''': jsou logické či virtuální diskové oddíly, ze kterých se skládá skupina svazků. Tyto logické svazky jsou dále tvořeny fyzickými bloky. Logické svazky lze chápat jako běžné diskové oddíly.
* '''Physical extent (PE)''': A small part of a disk (usually 4MB) that can be assigned to a logical Volume. Think of physical extents as parts of disks that can be allocated to any partition.
+
* '''Fyzický blok (PE)''': je malá část disku (obvykle 4 MB), kterou lze přidělit logickému svazku. Fyzické bloky lze chápat jako části disku, které lze přidělit libovolnému diskovému oddílu.
  
With LVM you can more easily handle your partitions (logical volumes) than normal hard drive partitions. For example, you can:
+
Správa logických svazků LVM je snazší, než správa běžných diskových oddílů:
  
* Use ''any number'' of disks as one big disk(VG)
+
* ''Libovolný počet'' pevných disků lze použit jako jeden velký disk (VG).
* Have partitions(LV) stretched ''over'' several disks (they can be as big as all of your disk storage together)
+
* Diskové oddíly (LV) mohou ''přesahovat'' na několik pevných disků. Logický svazek může mít velikost celého diskového úložiště (tj. všech pevných disků v něm).
* Resize/create/delete partitions(LV) and disks(VG) ''as you like'' (it doesn't depend on position of the logical volumes within volume groups as with normal partitions)
+
* Je možné ''libovolně'' vytářet, rušit a měnit velikost diskových oddílů (LV) a disků (VG). Na umístění logického svazku ve skupině svazků nezáleží tak, jako je tomu s běžnými diskovými oddíly.
* Resize/create/delete partitions(LV) and disks(VG) ''online'' (filesystems on them still need to be resized, but some support online resizing)
+
* Lze měnit vělikost, vytvářet a rušit diskové oddíly (LV) a disky (VG) ''za běhu'' systému. Systémy souborů je pak stále nutné zvětšit či zmenšit. Některé z nich toto za běhu také umožňují.
* ''Name'' your disks(VG) and partitions(LV) as you like
+
* Disky (VG) a diskové oddíly (LV) lze libovolně ''pojmenovat''.
* Create small partitions(LV) and resize them "''dynamically''" as they get more filled (growing must be still done by hand, but you can do it online with some filesystems)
+
* Je možné vytvořit malé diskové oddíly (LV) a ty zvětšovat ''dynamicky'' podle míry zaplnění daty. Zvětšení systému souborů musí být stále provedeno ručně. Některé systéstémy souborů toto umožňují za běhu.
 
* ...
 
* ...
  
Example:  
+
Příklad:  
  '''Physical disks'''
+
  '''Fyzické disky'''
 
                  
 
                  
 
   Disk1 (/dev/sda):
 
   Disk1 (/dev/sda):
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
+
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     |Partition1 50GB (Physical volume) |Partition2 80GB (Physical volume)     |
+
     |Oddíl1 50 GB (Fyzické zařízení)|Oddíl2 80 GB (Fyzické zařízení)   |
     |/dev/sda1                         |/dev/sda2                             |
+
     |/dev/sda1                     |/dev/sda2                         |
     |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
+
     |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
 
                                    
 
                                    
 
   Disk2 (/dev/sdb):
 
   Disk2 (/dev/sdb):
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
+
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     |Partition1 120GB (Physical volume)                 |
+
     |Partition1 120 GB (Fyzické zařízení)           |
     |/dev/sdb1                                         |
+
     |/dev/sdb1                                       |
     | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _|
+
     | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
  
  '''LVM logical volumes'''
+
  '''LVM logické svazky'''
 
   
 
   
   Volume Group1 (/dev/MyStorage/ = /dev/sda1 + /dev/sda2 + /dev/sdb1):
+
   Skupina svazků 1 (/dev/MeUloziste/ = /dev/sda1 + /dev/sda2 + /dev/sdb1):
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
+
       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
     |Logical volume1 15GB  |Logical volume2 35GB      |Logical volume3 200GB              |
+
     |Logický svazek1 15 GB |Logický svazek2 35 GB    |Logický svazek3 200 GB      |
     |/dev/MyStorage/rootvol|/dev/MyStorage/homevol    |/dev/MyStorage/mediavol            |
+
     |/dev/MeUloziste/root  |/dev/MeUloziste/home      |/dev/MeUloziste/media        |
     |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
+
     |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
  
To sum it all up: With LVM you can use all your storage space as one big disk (volume group) and have more flexibility over your partitions (logical volumes).
+
Shrnutí: LVM umožňuje použít veškerou kapacitu disků jako jeden velký disk (skupinu svazků) a tuto pak flexibilněji rozdělit mezi oddíly (logické svazky).
  
 
=Instalace=
 
=Instalace=
  
Before doing anything we need to load the appropriate module:
+
Nejprve je potřeba načíst příslušný jaderný modul:
 
  # modprobe dm-mod
 
  # modprobe dm-mod
If you already have Arch Linux installed and you just want to add/try a partition with LVM, jump to [[Lvm#Partition_disks|partition disks]].
+
Pokud už máte Arch Linux nainstalovaný a pouze chcete přidat či vyzkoušet LVM, přeskočte na
 +
[[LVM_(Česky)#Rozdělení_disků|rozdělení disků]].
  
 
====Instalace Arch Linuxu na LVM====
 
====Instalace Arch Linuxu na LVM====
Prior to running Arch Linux install scripts (/arch/setup) to install Arch Linux, you need to partition your disk with {{Codeline|cfdisk}} (or any other tool of your liking). Because grub legacy (grub with version less than 1.0) can't boot from LVM logical volumes you can't have {{Filename|/boot}} in LVM, so you need to create a boot partition. 100MB should be enough. The other solution would be to use lilo or grub with version 1.95 or newer.
+
Před spuštěním instalačních skritpů Arch Linuxu (/arch/setup), je potřeba rozdělit disk(y) nástrojem  {{ic|cfdisk}} (či jiným Vámi oblíbeným). Protože grub legacy (tj. s verzí menší než 1.0) neumí bootovat z logického svazku LVM, nemůžete vytvořit oddíl {{ic|/boot}} na LVM. Vytvořte tedy samostatný bootovací oddíl. Za dostatečnou velikost se považuje 100MB. Alternativně můžete použít zavaděč lilo nebo grub 2 (od verze 1.95).
  
 
====Rozdělení disků====
 
====Rozdělení disků====
Next you need to create a partition for LVM. Its filesystem type should be 'Linux LVM', so use a partition id 0x8e (filesystem type: 8e). You need to create only one LVM partition on each disk you want to use with LVM. Your logical volumes will reside inside these partitions so size them accordingly. If you will use only LVM and no other external partitions, use all the free space on each disk.
+
Dalším krokem je vytvoření diskového oddílu pro LVM. Pro tento oddíl použijte systém souborů typu ''Linux LVM'', tedy id oddílu 0x8e (typ systému souborů: 8e). Na každém disku, kde chcete použít LVM, stačí vytvořit jeden diskový oddíl typu LVM. Ten bude využit pro logické svazky, volte tedy vhodnou velikost. Pokud chcete používat pouze LVM, využijte pro diskový oddíl LVM veškeré volné místo na každém disku.
  
{{Warning|/boot can't reside in an LVM partition because grub (version<1.95) does not support LVM.}}
+
{{Tip|Lze nastavit, aby se všechny LVM oddíly na všech discích tvářily jako jeden velký disk.}}
 
 
{{Tip|All LVM partitions on all disks can be configured to appear as one big disk.}}
 
  
 
====Vytvoření fyzických zařízení====
 
====Vytvoření fyzických zařízení====
  
Now you need to initialize these partitions so they can be used by LVM. Use {{Codeline|fdisk -l}} to find out which partitions have filesystem type 'Linux LVM' and create a physical volume on them:
+
Nyní je třeba inicializovat vytvořené LVM diskové oddíly. Příkazem {{ic|fdisk -l}} zjistěte, které diskové oddíly mají typ systému souborů ''Linux LVM'' a vytvořte z nich fyzické zařízení LVM:
 
  # pvcreate /dev/sda2
 
  # pvcreate /dev/sda2
Substitute {{Filename|/dev/sda2}} with all your partitions to create physical volumes on all of them. This command creates a header on each partition so it can be used for LVM.
+
Nahraďte {{ic|/dev/sda2}} všemi oddíly, ze kterých chcete vytvořit fyzické zařízení LVM. Tento příkaz vytvoří LVM hlavičku na daných diskových oddílech.
You can track created physical volumes with:
+
Vytvořená fyzická zařízení můžete sledovat příkazem:
 
  # pvdisplay
 
  # pvdisplay
  
 
====Vytvoření skupin(y) svazků====
 
====Vytvoření skupin(y) svazků====
Next step is to create a volume group on this physical volume. First you need to create a volume group on one of the new partitions and then add to it all other physical volumes you want to have in it:
+
V dalším kroku vytvoříte na fyzickém zařízení skupinu svazků. Nejprve vytvořte skupinu svazků na jednom z nových fyzických zařízení. Poté můžete přidat všechna ostatní fyzická zařízení, která chcete do skupiny svazků zahrnout:
 
  # vgcreate VolGroup00 /dev/sda2
 
  # vgcreate VolGroup00 /dev/sda2
 
  # vgextend VolGroup00 /dev/sdb1
 
  # vgextend VolGroup00 /dev/sdb1
Also you can use any other name you like instead of VolGroup00 for a volume group when creating it. You can track how your volume group grows with:
+
Namísto VolGroup00 můžete použít libovolné jméno skupiny svazků, kterou chcete vytvořit. Růst skupiny svazků můžete sledovat příkazem:
 
  # vgdisplay
 
  # vgdisplay
  
{{Note|You can create more than one volume group if you need to, but then you won't have all your storage presented as one disk.}}
+
{{Note|Pokud chcete, můžete vytvořit více skupin svazků. Celé Vaše datové úložiště se pak však nebude tvářit jako jeden disk.}}
  
 
====Vytvoření logických svazků====
 
====Vytvoření logických svazků====
Now we need to create logical volumes on this volume group. You create a logical volume with the next command by giving the name of a new logical volume, its size, and the volume group it will live on:
+
Nyní nastal čas vytvořit ve skupině svazků logické svazky. Toho dosáhnete spuštěním následujícího příkazu, ve kterém určujete jméno nového logického svazku, jeho velikost a skupinu svazků, ve které má být vytvořen:
 
  # lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome
 
  # lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome
This will create a logical volume that you can access later with {{Filename|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}} or {{Filename|/dev/VolGroup00/lvolhome}}. Same as with the volume groups, you can use any name you want for your logical volume when creating it.
+
Dojde k vytvoření logického svazku, ke kterému můžete přistupovat jako k {{ic|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}} nebo {{ic|/dev/VolGroup00/lvolhome}}. Stejně jako při vytváření skupiny svazků i pro logický svazek můžete použít libovolné jméno.
  
To create swap on a logical volume, an additional argument is needed:
+
Při vytváření oddílu swap na logickém svazku použijte následující příkaz:
 
  # lvcreate -C y -L 10G VolGroup00 -n lvolswap
 
  # lvcreate -C y -L 10G VolGroup00 -n lvolswap
The {{Codeline|-C y}} is used to create a contiguous partition, which means that your swap space doesn't get partitioned over one or more disks nor over non-contiguous physical extents.
+
Parametr {{ic|-C y}} určuje, že má být vytvořen souvislý oddíl. To znamená, že se swap oddíl nerozdrobí mezi více disků, či několik nesouvislých fyzických bloků.
  
If you want to fill all the free space left on a volume group, use the next command:
+
Pokud chcete vyplnit vytvářeným logickým svazkem zbytek místa ve skupině svazků, použijte následující příkaz:
 
  # lvcreate -l +100%FREE VolGroup00 -n lvolmedia
 
  # lvcreate -l +100%FREE VolGroup00 -n lvolmedia
  
You can track created logical volumes with:
+
Logické svazky můžete sledovat příkazem:
 
  # lvdisplay
 
  # lvdisplay
  
{{Note|You may need to load the ''device-mapper'' kernel module ('''modprobe dm-mod''') for the above commands to succeed:}}
+
{{Note|Pro funkčnost předchozích příkazů může být pořeba načíst modul ''device-mapper''.  Toho docílíte příkazem '''modprobe dm-mod'''.}}
  
{{Tip|You can start out with relatively small logical volumes and expand them later if needed. For simplicity, leave some free space in the volume group so there is room for expansion.}}
+
{{Tip|Pro začátek můžete vytvořit relativně malé logické svazky a ty rozšiřovat až podle potřeby. Jednoduše nechte ve skupině svazků volné místo.}}
  
 
====Vytvoření systému souborů a připojení logického svazku====
 
====Vytvoření systému souborů a připojení logického svazku====
Your logical volumes should now be located in {{Filename|/dev/mapper/}} and {{Filename|/dev/YourVolumeGroupName}}. If you can't find them, use the next commands to bring up the module for creating device nodes and to make volume groups available:
+
Vytvořené logické svazky najdete ve složce {{ic|/dev/mapper/}} a {{ic|/dev/YourVolumeGroupName}}. Pokud je nemůžete najít, použijte následující příkazy pro zavedení modulu vytváření uzlů zařízení a pro aktivaci skupin svazků:
 
  # modprobe dm-mod
 
  # modprobe dm-mod
 
  # vgchange -ay
 
  # vgchange -ay
Now you can create filesystems on logical volumes and mount them as normal partitions (if you are installing Arch linux, skip this step. Use the arch installer to pick the LVM partitions that you have created):
+
Nyní můžete na logických svazcích vytvořit systémy souborů. Poté už jen připojíte logické svazky jako běžné diskové oddíly. (Pokud právě instalujete Arch linux, tento krok přeskočte. K připojení logických svazků využijte instalátor, ve kterém vyberte vytvořené LVM oddíly.):
 
  # mkfs.ext3 /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome
 
  # mkfs.ext3 /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome
 
  # mount /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome /home
 
  # mount /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome /home
If you are installing Arch linux, start /arch/setup, go to ''Prepare Hard Drive'' directly to step 3 ''Set Filesystem Mountpoints'' and '''''read the [[Lvm#Important|Important]] section below before proceeding with installation!'''''
+
Pokud instalujete Arch Linux, spusťte /arch/setup, vyberte volbu ''Prepare Hard Drive'' a pak přímo krok 3 ''Set Filesystem Mountpoints'' a '''''přečtěte si sekci [[LVM_(Česky)#Důležité_informace|Důležité informace]] před tím, než budete s instalací systému pokračovat!'''''
  
 
===Důležité informace===
 
===Důležité informace===
There are just a few things you need to be careful with while using/installing Arch Linux with LVM (in brackets are the corresponding menus during installation):
+
Při používání Arch Linuxu s LVM, či instalaci na LVM dbejte na následující (v závorkách jsou uvedena odpovídající menu instalátoru):
* When choosing mountpoints, just select your newly created logical volumes (use: {{Filename|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}}).<br>Do NOT select the actual partitions on which logical volumes were created (don't use: {{Filename|/dev/sda2}}). (''Set Filesystem Mountpoints'')
+
* Při výběru přípojných bodů vybírejte pouze nově vytvořené logické svazky (použijte: {{ic|/dev/mapper/Volgroup00-lvolhome}}).<br>NEVYBÍREJTE skutečné oddíly,  na kterých jsou logické svazky vytvořeny. Tedy nepoužívejte: {{ic|/dev/sda2}}. (''Set Filesystem Mountpoints'')
* Make sure you change ''USELVM="no"'' to ''USELVM="yes"'' in {{Filename|/etc/rc.conf}}  (''Configure System'')
+
* Změňte volbu ''USELVM="no"'' na ''USELVM="yes"'' v souboru {{ic|/etc/rc.conf}}. (''Configure System'')
* Make sure that ''lvm2'' is in the HOOKS section of {{Filename|/etc/mkinitcpio.conf}} just before the ''filesystems'' so that your kernel will find LVM volumes at boot time. Also, if you wish to use LVM snapshots, add ''dm-snapshot'' to the MODULES variable. (''Configure System'')
+
* Přidejte ''lvm2'' do sekce HOOKS v souboru {{ic|/etc/mkinitcpio.conf}} těsně před ''filesystems'', aby kernel dokázal najít LVM oddíly při bootu. Pokud chcete využívat LVM snímky, přidejte ''dm-snapshot'' do proměnné MODULES. (''Configure System'')
* If your root filesystem ( "/" ) is put onto a logical volume, make sure regenerate kernel image (''/boot/kernel26.img'') based on above modified {{Filename|/etc/mkinitcpio.conf}} by using below command so that bootloader can find your root during booting (''Configure System'')       
+
* Pokud jste na logický svazek umístili i systém souborů kořenového adresáře ( "/" ), znovu sestavte obraz kernelu (''/boot/kernel26.img'') s využitím upraveného souboru {{ic|/etc/mkinitcpio.conf}}. Tím umožníte zavaděči nalezení oddílu root při bootu. Využijte k tomu níže uvedený příkaz: (''Configure System'')       
 
       mkinitcpio -g /boot/kernel26.img  
 
       mkinitcpio -g /boot/kernel26.img  
* Make sure {{Filename|/boot/grub/menu.lst}} uses the right volumes for root. It should look something like this: (''Install Bootloader'')
+
* V konfiguračním systému zavaděče grub: {{ic|/boot/grub/menu.lst}} použijte správný oddíl pro root, například: (''Install Bootloader'')
 
       ...
 
       ...
 
       (0) Arch Linux
 
       (0) Arch Linux
Line 125: Line 127:
 
       initrd /kernel26.img
 
       initrd /kernel26.img
 
       ...
 
       ...
* If you are using LILO check {{Filename|/etc/lilo.conf}}:
+
* Pokud používáte LILO nastavte ho obdobně: {{ic|/etc/lilo.conf}}:
 
       image=/boot/vmlinuz26
 
       image=/boot/vmlinuz26
 
         label=arch
 
         label=arch
Line 134: Line 136:
  
 
== Rozšíření logického svazku ==
 
== Rozšíření logického svazku ==
To grow a logical volume you first need to grow the logical volume and then the filesystem to use the newly created free space. Let's say we have a logical volume of 15GB with ext3 on it and we want to grow it to 20G. We need to do the following steps:  
+
Nejprve je třeba zvětšit logický svazek a pak ještě zbývá zvětšit systém souborů, aby využil nově vytvořené místo. Řekněme, že máme logický svazek o velikosti 15 GB, na kterém je systém souborů ext3. Tento chceme zvětšit na 20 GB. Musíme tedy udělat následující:  
  # lvextend -L 20G VolGroup00/lvolhome (or lvresize -L +5G VolGroup00/lvolhome)
+
  # lvextend -L 20G VolGroup00/lvolhome
 
  # resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome
 
  # resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome
You may use {{Codeline|lvresize}} instead of {{Codeline|lvextend}}.
+
Lze také využít příkaz {{ic|lvresize}} namísto {{ic|lvextend}}:
 +
# lvresize -L +5G VolGroup00/lvolhome
  
If you want to fill all the free space on a volume group, use the next command:
+
Pokud chcete vyplnit veškeré zbývající volné místo ve skupině svazků, použijte následující příkaz:
 
  # lvextend -l +100%FREE VolGroup00/lvolhome
 
  # lvextend -l +100%FREE VolGroup00/lvolhome
  
{{Warning|Not all filesystems support growing without loss of data and/or growing online.}}
+
{{Warning|Ne všechny souborové systémy podporují zvětšení beze ztráty dat, či zvětšení za běhu.}}
  
{{Note|If you don't resize your filesystem, you will still have a volume with the same size as before (volume will be bigger but partly unused).}}
+
{{Note|Pokud nezvětšíte systém souborů, bude jemu odpovídající oddíl stále stejně velký. Logický svazek pak bude mít novou velikost a bude částečně nevyužitý.}}
  
 
== Zmenšení logického svazku ==
 
== Zmenšení logického svazku ==
Because your filesystem is probably as big as the logical volume it resides on, you need to shrink the filesystem first and then shrink the logical volume. Depending on your filesystem, you may need to unmount it first. Let's say we have a logical volume of 15GB with ext3 on it and we want to shrink it to 10G. We need to do the following steps:  
+
Protože nejspíše máte systém souborů tak velký jako logický svazek, na kterém je umístěn, je nejprve nutné zmenšit systém souborů. Podle toho, jaký systém souborů používáte, může být nejprve nutné systém souborů odpojit. Řekněme, že máme logický svazek o velikosti 15 GB, na kterém je systém souborů ext3. Tento svazek chceme zmenšit na 10 GB. Musíme tedy udělat následující:
 
  # resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome 9G
 
  # resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome 9G
  # lvreduce -L 10G VolGroup00/lvolhome (or lvresize -L -5G VolGroup00/lvolhome)
+
  # lvreduce -L 10G VolGroup00/lvolhome
 
  # resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome
 
  # resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome
Here we shrunk the filesystem more than needed so that when we shrunk the logical volume we didn't accidentally cut off the end of the filesystem. After that we normally grow the filesystem to fill all free space left on logical volume. You may use {{Codeline|lvresize}} instead of {{Codeline|lvreduce}}.
+
Lze také využít příkaz {{ic|lvresize}} namísto {{ic|lvreduce}}:
 +
# lvresize -L -5G VolGroup00/lvolhome
 +
V příkladě jsme zmenšili systém souborů více, než bylo potřeba. Učinili jsme tak proto, abychom náhodně nesmazali některé z posledních bloků systému souborů. Zbývá tedy ještě zvětšit systém souborů tak, aby vyplnil zbývající místo na logickém svazku.  
  
{{Warning|Don't reduce the filesystem size to less than the amount of space occupied by data or you risk data loss.}}
+
{{Warning|Zmenšujte systém souborů pouze o tolik, aby zbylo dost místa pro uložená data.}}
  
{{Warning|Not all filesystems support shrinking without loss of data and/or shrinking online.}}
+
{{Warning|Ne všechny systémy souborů umožňují zmenšení beze ztráty dat, či zmenšení za běhu.}}
 
 
{{Note|It is better to reduce the filesystem to a smaller size than the logical volume, so that after resizing the logical volume, we don't accidentally cut off some data from the end of the filesystem.}}
 
  
 
== Přidání diskového oddílu do skupiny svazků ==
 
== Přidání diskového oddílu do skupiny svazků ==
To add a partition to your volume group you must first make its type 'Linux LVM' (for example with {{Codeline|cfdisk}}). Then you need to create a physical volume on it and extend the volume group over it:
+
Aby bylo možné přidat oddíl do skupiny svazků, musíte nejprve změnit jeho typ na ''Linux LVM'' (například nástrojem {{ic|cfdisk}}). Poté zbývá ještě vytvořit z oddílu fyzické zařízení a rozšířit o něj skupinu svazků:
 
  # pvcreate /dev/sdb1
 
  # pvcreate /dev/sdb1
 
  # vgextend VolGroup00 /dev/sdb1
 
  # vgextend VolGroup00 /dev/sdb1
Now you have free space in your volume group that can be used by logical volumes in this group.
+
Tím jste získali volné místo ve skupině svazků, které může být využito logickými svazky.
  
{{Tip|You can add partitions from any disks to volume groups.}}
+
{{Tip|Přidané diskové oddíly se mohou nacházet na libovolných discích.}}
  
 
== Odebrání diskového oddílu ze skupiny svazků ==
 
== Odebrání diskového oddílu ze skupiny svazků ==
All of the data on that partition needs to be moved to another partition. Fortunately, LVM makes this easy:
+
Při odebírání diskového oddílu ze skupiny svazků je potřeba přesunout všechna data, která se na něm nachází, na jiný diskový oddíl. LVM toto umožňuje následovně:
 
  # pvmove /dev/sdb1
 
  # pvmove /dev/sdb1
If you want to have the data on a specific physical volume, specify that as the second argument to {{Codeline|pvmove}}:
+
Pokud chete přesunout data na určité fyzické zařízení, použijte následující příkaz:
 
  # pvmove /dev/sdb1 /dev/sdf1
 
  # pvmove /dev/sdb1 /dev/sdf1
Then the physical volume needs to be removed from the volume group:
+
Poté můžete odebrat fyzické zařízení ze skupiny oddílů:
 
  # vgreduce myVg /dev/sdb1
 
  # vgreduce myVg /dev/sdb1
Or remove all empty physical volumes:
+
Nebo také můžete odstranit všechna prázdná fyzická zařízení:
 
  # vgreduce --all vg0
 
  # vgreduce --all vg0
  
And lastly, if you want to use the partition for something else, and want to avoid LVM thinking that the partition is a physical volume:
+
Konečně, pokud chcete využívat diskový oddíl pro jiné učely, a zabránit tomu, aby byl chápán jako fyzické zařízení LVM, použijte následující příkaz:
 
  # pvremove /dev/sdb1
 
  # pvremove /dev/sdb1
  
 
== Snímky ==
 
== Snímky ==
 +
 
====Úvod====
 
====Úvod====
LVM allows you to take a snapshot of your system in a much more efficient way than a traditional backup. It does this efficiently by using a COW (copy-on-write) policy. The initial snapshot you take simply contains hard-links to the inodes of your actual data. So long as your data remains unchanged, the snapshot merely contains its inode pointers and not the data itself. Whenever you modify a file or directory that the snapshot points to, LVM automatically clones the data, the old copy referenced by the snapshot, and the new copy referenced by your active system. Thus, you can snapshot a system with 35GB of data using just 2GB of free space so long as you modify less than 2GB (on both the original and snapshot).
+
LVM umožuje efektivnější vytvářní snímků systému, než klasické metody zálohování. Pro tento účel používá techniku kopírování při zápisu. Na počátku obsahuje snímek pouze pevné odkazy na inody skutečných dat. Dokud zůstávají data nezměněna, snímek tedy pouze obsahuje odkazy inodů a nikoliv samotná data. V okamžiku, kdy změníte soubor (či adresář), na který snímek odkazuje, LVM automaticky naklonuje data tak, že snímek odkazuje na starou kopii a aktivní systém souborů odkazuje na novou. Takto je možné vytvořit snímek 35 GB dat, který využije jen 2 GB prostoru navíc, pokud tedy nezměníte více jak 2 GB původních dat (či dat ve snímku).
  
 
====Nastavení====
 
====Nastavení====
You create snapshot logical volumes just like normal ones.
+
Snímek logického svazku vytvoříte obdobně jako samotný logický svazek:
 
 
 
  # lvcreate --size 100M --snapshot --name snap01 /dev/mapper/vg0-pv
 
  # lvcreate --size 100M --snapshot --name snap01 /dev/mapper/vg0-pv
With that volume, you may modify less than 100M of data, before the snapshot volume fills up.
+
Takto můžete změnit méně než 100 MB dat, než se svazek snímku zaplní.
  
It is important to have the ''dm-snapshot'' module listed in the MODULES variable of {{Filename|/etc/mkinitcpio.conf}}, otherwise the system will not boot. If you do this on an already installed system, make sure to rebuild the image with
+
Aby systém nabootoval, je potřeba mít v proměnné MODULES souboru {{ic|/etc/mkinitcpio.conf}} uveden  modul ''dm-snapshot''. Pokud toto provedete na již používaném systému, nezapomeňte přegenerovat obraz jádra:
 
  # mkinitcpio -g /boot/kernel26.img
 
  # mkinitcpio -g /boot/kernel26.img
  
Todo: scripts to automate snapshots of root before updates, to rollback... updating {{Filename|menu.lst}} to boot snapshots (separate article?)
+
TODO: Skripty automatizující snímky kořenového systému souborů před updatováním systému, což umožní pozdější návrat k předchozímu stavu. Úprava {{ic|menu.lst}}, aby šlo bootovat snímky (samostatný článek?).
  
snapshots are primarily used to provide a frozen copy of a filesystem to make backups; a backup taking two hours provides a more consistent image of the filesystem than directly backing up the partition.
+
Primárním účelem snímku je poskytnout zmraženou kopii systému souborů pro účel zálohování. Obzvláště pro dlouhoběžící zálohovací úlohy tak lze dosáhnout mnohem konzistentnějšího obrazu systému souborů, než při přímém zálohování diskového oddílu.
  
 
= Řešení problémů =
 
= Řešení problémů =
 
====LVM příkazy nefungují====
 
====LVM příkazy nefungují====
*Load proper module:
+
*Načtěte správný jaderný modul:
 
  # modprobe dm-mod
 
  # modprobe dm-mod
*Try preceding commands with ''lvm'' like this:
+
*Zkuste předcházet příkazy slovem ''lvm'' následovně:
 
  # lvm pvdisplay
 
  # lvm pvdisplay
  
 
==== Výpis nastavení přípojných bodů systému souborů nezobrazuje logické svazky ====
 
==== Výpis nastavení přípojných bodů systému souborů nezobrazuje logické svazky ====
If you are installing on a system where there is an existing volume group, you may find that even after doing "modprobe dm-mod" you don't see the list of logical volumes.
+
Pokud instalujete systém někam, kde už existuje LVM skupina svazků, může se stát, že i po vykonání příkazu {{ic|modprobe dm-mod}} nepůjde zobrazit seznam logických svazků.
  
In this case, you may also need to do:
+
V takovém případě musíte ještě spustit příkaz:
  # vgchange -ay <volgroup>
+
  # vgchange -ay <skupina svazků>
  
in order to activate the volume group and make the logical volumes available.
+
Takto aktivujete skupinu svazků a zpřístupníte logické svazky.
  
 
= Tipy a triky =
 
= Tipy a triky =
Todo
+
TODO:
  
 
= Další zdroje =
 
= Další zdroje =
Other LVM articles on the Archwiki:
+
Další články týkající se LVM na Archwiki:
 
* [[Installing_with_Software_RAID_or_LVM|Installing with software RAID or LVM]]
 
* [[Installing_with_Software_RAID_or_LVM|Installing with software RAID or LVM]]
 
* [[RAID_Encryption_LVM|RAID encryption LVM]]
 
* [[RAID_Encryption_LVM|RAID encryption LVM]]
External resources:
+
Externí zdroje:
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_(Linux) LVM on wikipedia]
+
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_Volume_Manager_(Linux) LVM na Wikipedii (anglicky)]
* [http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ LVM HOWTO on tldp.org ]
+
* [http://tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ LVM HOWTO na tldp.org (anglicky)]
* [http://www.gentoo.org/doc/en/lvm2.xml Gentoo LVM2 installation at gentoo.org ]
+
* [http://www.gentoo.org/doc/en/lvm2.xml Instalace LVM2 v systému Gentoo na gentoo.org (anglicky)]
* [http://en.gentoo-wiki.com/wiki/LVM LVM at en.gentoo-wiki.com]
+
* [http://en.gentoo-wiki.com/wiki/LVM LVM na en.gentoo-wiki.com (anglicky)]
* [http://www.joshbryan.com/blog/2008/01/02/lvm2-mirrors-vs-md-raid-1 LVM2 mirrors vs MD raid 1]
+
* [http://www.joshbryan.com/blog/2008/01/02/lvm2-mirrors-vs-md-raid-1 LVM2 zrcadlení vs. MD raid 1 (anglicky)]

Revision as of 06:40, 2 June 2013

zh-CN:LVM

Úvod

LVM je správce logických svazků pro Linux. LVM vytváří abstrakci nad fyzickým úložištěm dat v podobě virtuálních oddílů, které lze snadněji upravovat. Základní termíny při práci s LVM jsou:

 • Fyzické zařízení (PV): je diskový oddíl (celý pevný disk či loopback soubor), na kterém lze vytvářet skupiny svazků. Fyzické zařízení má speciální hlavičku a je dále rozděleno do fyzických bloků. Fyzické oddíly lze chápat jako obdobu fyzických bloků disku.
 • Skupina svazků (VG): je skupina fyzických zařízení použitých jako úložiště, tedy jeden disk. Skupiny svazků obsahují logické svazky. Skupinu svazků lze chápat jako obdobu pevného disku.
 • Logické svazky (LV): jsou logické či virtuální diskové oddíly, ze kterých se skládá skupina svazků. Tyto logické svazky jsou dále tvořeny fyzickými bloky. Logické svazky lze chápat jako běžné diskové oddíly.
 • Fyzický blok (PE): je malá část disku (obvykle 4 MB), kterou lze přidělit logickému svazku. Fyzické bloky lze chápat jako části disku, které lze přidělit libovolnému diskovému oddílu.

Správa logických svazků LVM je snazší, než správa běžných diskových oddílů:

 • Libovolný počet pevných disků lze použit jako jeden velký disk (VG).
 • Diskové oddíly (LV) mohou přesahovat na několik pevných disků. Logický svazek může mít velikost celého diskového úložiště (tj. všech pevných disků v něm).
 • Je možné libovolně vytářet, rušit a měnit velikost diskových oddílů (LV) a disků (VG). Na umístění logického svazku ve skupině svazků nezáleží tak, jako je tomu s běžnými diskovými oddíly.
 • Lze měnit vělikost, vytvářet a rušit diskové oddíly (LV) a disky (VG) za běhu systému. Systémy souborů je pak stále nutné zvětšit či zmenšit. Některé z nich toto za běhu také umožňují.
 • Disky (VG) a diskové oddíly (LV) lze libovolně pojmenovat.
 • Je možné vytvořit malé diskové oddíly (LV) a ty zvětšovat dynamicky podle míry zaplnění daty. Zvětšení systému souborů musí být stále provedeno ručně. Některé systéstémy souborů toto umožňují za běhu.
 • ...

Příklad:

Fyzické disky
        
 Disk1 (/dev/sda):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  |Oddíl1 50 GB (Fyzické zařízení)|Oddíl2 80 GB (Fyzické zařízení)  |
  |/dev/sda1           |/dev/sda2             |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
                 
 Disk2 (/dev/sdb):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  |Partition1 120 GB (Fyzické zařízení)      |
  |/dev/sdb1                    |
  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
LVM logické svazky

 Skupina svazků 1 (/dev/MeUloziste/ = /dev/sda1 + /dev/sda2 + /dev/sdb1):
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  |Logický svazek1 15 GB |Logický svazek2 35 GB   |Logický svazek3 200 GB    |
  |/dev/MeUloziste/root |/dev/MeUloziste/home   |/dev/MeUloziste/media    |
  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Shrnutí: LVM umožňuje použít veškerou kapacitu disků jako jeden velký disk (skupinu svazků) a tuto pak flexibilněji rozdělit mezi oddíly (logické svazky).

Instalace

Nejprve je potřeba načíst příslušný jaderný modul:

# modprobe dm-mod

Pokud už máte Arch Linux nainstalovaný a pouze chcete přidat či vyzkoušet LVM, přeskočte na rozdělení disků.

Instalace Arch Linuxu na LVM

Před spuštěním instalačních skritpů Arch Linuxu (/arch/setup), je potřeba rozdělit disk(y) nástrojem cfdisk (či jiným Vámi oblíbeným). Protože grub legacy (tj. s verzí menší než 1.0) neumí bootovat z logického svazku LVM, nemůžete vytvořit oddíl /boot na LVM. Vytvořte tedy samostatný bootovací oddíl. Za dostatečnou velikost se považuje 100MB. Alternativně můžete použít zavaděč lilo nebo grub 2 (od verze 1.95).

Rozdělení disků

Dalším krokem je vytvoření diskového oddílu pro LVM. Pro tento oddíl použijte systém souborů typu Linux LVM, tedy id oddílu 0x8e (typ systému souborů: 8e). Na každém disku, kde chcete použít LVM, stačí vytvořit jeden diskový oddíl typu LVM. Ten bude využit pro logické svazky, volte tedy vhodnou velikost. Pokud chcete používat pouze LVM, využijte pro diskový oddíl LVM veškeré volné místo na každém disku.

Tip: Lze nastavit, aby se všechny LVM oddíly na všech discích tvářily jako jeden velký disk.

Vytvoření fyzických zařízení

Nyní je třeba inicializovat vytvořené LVM diskové oddíly. Příkazem fdisk -l zjistěte, které diskové oddíly mají typ systému souborů Linux LVM a vytvořte z nich fyzické zařízení LVM:

# pvcreate /dev/sda2

Nahraďte /dev/sda2 všemi oddíly, ze kterých chcete vytvořit fyzické zařízení LVM. Tento příkaz vytvoří LVM hlavičku na daných diskových oddílech. Vytvořená fyzická zařízení můžete sledovat příkazem:

# pvdisplay

Vytvoření skupin(y) svazků

V dalším kroku vytvoříte na fyzickém zařízení skupinu svazků. Nejprve vytvořte skupinu svazků na jednom z nových fyzických zařízení. Poté můžete přidat všechna ostatní fyzická zařízení, která chcete do skupiny svazků zahrnout:

# vgcreate VolGroup00 /dev/sda2
# vgextend VolGroup00 /dev/sdb1

Namísto VolGroup00 můžete použít libovolné jméno skupiny svazků, kterou chcete vytvořit. Růst skupiny svazků můžete sledovat příkazem:

# vgdisplay
Note: Pokud chcete, můžete vytvořit více skupin svazků. Celé Vaše datové úložiště se pak však nebude tvářit jako jeden disk.

Vytvoření logických svazků

Nyní nastal čas vytvořit ve skupině svazků logické svazky. Toho dosáhnete spuštěním následujícího příkazu, ve kterém určujete jméno nového logického svazku, jeho velikost a skupinu svazků, ve které má být vytvořen:

# lvcreate -L 10G VolGroup00 -n lvolhome

Dojde k vytvoření logického svazku, ke kterému můžete přistupovat jako k /dev/mapper/Volgroup00-lvolhome nebo /dev/VolGroup00/lvolhome. Stejně jako při vytváření skupiny svazků i pro logický svazek můžete použít libovolné jméno.

Při vytváření oddílu swap na logickém svazku použijte následující příkaz:

# lvcreate -C y -L 10G VolGroup00 -n lvolswap

Parametr -C y určuje, že má být vytvořen souvislý oddíl. To znamená, že se swap oddíl nerozdrobí mezi více disků, či několik nesouvislých fyzických bloků.

Pokud chcete vyplnit vytvářeným logickým svazkem zbytek místa ve skupině svazků, použijte následující příkaz:

# lvcreate -l +100%FREE VolGroup00 -n lvolmedia

Logické svazky můžete sledovat příkazem:

# lvdisplay
Note: Pro funkčnost předchozích příkazů může být pořeba načíst modul device-mapper. Toho docílíte příkazem modprobe dm-mod.
Tip: Pro začátek můžete vytvořit relativně malé logické svazky a ty rozšiřovat až podle potřeby. Jednoduše nechte ve skupině svazků volné místo.

Vytvoření systému souborů a připojení logického svazku

Vytvořené logické svazky najdete ve složce /dev/mapper/ a /dev/YourVolumeGroupName. Pokud je nemůžete najít, použijte následující příkazy pro zavedení modulu vytváření uzlů zařízení a pro aktivaci skupin svazků:

# modprobe dm-mod
# vgchange -ay

Nyní můžete na logických svazcích vytvořit systémy souborů. Poté už jen připojíte logické svazky jako běžné diskové oddíly. (Pokud právě instalujete Arch linux, tento krok přeskočte. K připojení logických svazků využijte instalátor, ve kterém vyberte vytvořené LVM oddíly.):

# mkfs.ext3 /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome
# mount /dev/mapper/VolGroup00-lvolhome /home

Pokud instalujete Arch Linux, spusťte /arch/setup, vyberte volbu Prepare Hard Drive a pak přímo krok 3 Set Filesystem Mountpoints a přečtěte si sekci Důležité informace před tím, než budete s instalací systému pokračovat!

Důležité informace

Při používání Arch Linuxu s LVM, či instalaci na LVM dbejte na následující (v závorkách jsou uvedena odpovídající menu instalátoru):

 • Při výběru přípojných bodů vybírejte pouze nově vytvořené logické svazky (použijte: /dev/mapper/Volgroup00-lvolhome).
  NEVYBÍREJTE skutečné oddíly, na kterých jsou logické svazky vytvořeny. Tedy nepoužívejte: /dev/sda2. (Set Filesystem Mountpoints)
 • Změňte volbu USELVM="no" na USELVM="yes" v souboru /etc/rc.conf. (Configure System)
 • Přidejte lvm2 do sekce HOOKS v souboru /etc/mkinitcpio.conf těsně před filesystems, aby kernel dokázal najít LVM oddíly při bootu. Pokud chcete využívat LVM snímky, přidejte dm-snapshot do proměnné MODULES. (Configure System)
 • Pokud jste na logický svazek umístili i systém souborů kořenového adresáře ( "/" ), znovu sestavte obraz kernelu (/boot/kernel26.img) s využitím upraveného souboru /etc/mkinitcpio.conf. Tím umožníte zavaděči nalezení oddílu root při bootu. Využijte k tomu níže uvedený příkaz: (Configure System)
   mkinitcpio -g /boot/kernel26.img 
 • V konfiguračním systému zavaděče grub: /boot/grub/menu.lst použijte správný oddíl pro root, například: (Install Bootloader)
   ...
   (0) Arch Linux
   title Arch Linux
   root  (hd0,0)
   kernel /vmlinuz26 root=/dev/mapper/VolGroup00-lvolroot resume=/dev/mapper/VolGroup00-lvolswap ro
   initrd /kernel26.img
   ...
 • Pokud používáte LILO nastavte ho obdobně: /etc/lilo.conf:
   image=/boot/vmlinuz26
    label=arch
    append="root=/dev/mapper/VolGroup00-lvolroot resume=/dev/mapper/VolGroup00-lvolswap ro"
    initrd=/boot/kernel26.img

Nastavení

Rozšíření logického svazku

Nejprve je třeba zvětšit logický svazek a pak ještě zbývá zvětšit systém souborů, aby využil nově vytvořené místo. Řekněme, že máme logický svazek o velikosti 15 GB, na kterém je systém souborů ext3. Tento chceme zvětšit na 20 GB. Musíme tedy udělat následující:

# lvextend -L 20G VolGroup00/lvolhome
# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome

Lze také využít příkaz lvresize namísto lvextend:

# lvresize -L +5G VolGroup00/lvolhome

Pokud chcete vyplnit veškeré zbývající volné místo ve skupině svazků, použijte následující příkaz:

# lvextend -l +100%FREE VolGroup00/lvolhome
Warning: Ne všechny souborové systémy podporují zvětšení beze ztráty dat, či zvětšení za běhu.
Note: Pokud nezvětšíte systém souborů, bude jemu odpovídající oddíl stále stejně velký. Logický svazek pak bude mít novou velikost a bude částečně nevyužitý.

Zmenšení logického svazku

Protože nejspíše máte systém souborů tak velký jako logický svazek, na kterém je umístěn, je nejprve nutné zmenšit systém souborů. Podle toho, jaký systém souborů používáte, může být nejprve nutné systém souborů odpojit. Řekněme, že máme logický svazek o velikosti 15 GB, na kterém je systém souborů ext3. Tento svazek chceme zmenšit na 10 GB. Musíme tedy udělat následující:

# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome 9G
# lvreduce -L 10G VolGroup00/lvolhome
# resize2fs /dev/VolGroup00/lvolhome

Lze také využít příkaz lvresize namísto lvreduce:

# lvresize -L -5G VolGroup00/lvolhome

V příkladě jsme zmenšili systém souborů více, než bylo potřeba. Učinili jsme tak proto, abychom náhodně nesmazali některé z posledních bloků systému souborů. Zbývá tedy ještě zvětšit systém souborů tak, aby vyplnil zbývající místo na logickém svazku.

Warning: Zmenšujte systém souborů pouze o tolik, aby zbylo dost místa pro uložená data.
Warning: Ne všechny systémy souborů umožňují zmenšení beze ztráty dat, či zmenšení za běhu.

Přidání diskového oddílu do skupiny svazků

Aby bylo možné přidat oddíl do skupiny svazků, musíte nejprve změnit jeho typ na Linux LVM (například nástrojem cfdisk). Poté zbývá ještě vytvořit z oddílu fyzické zařízení a rozšířit o něj skupinu svazků:

# pvcreate /dev/sdb1
# vgextend VolGroup00 /dev/sdb1

Tím jste získali volné místo ve skupině svazků, které může být využito logickými svazky.

Tip: Přidané diskové oddíly se mohou nacházet na libovolných discích.

Odebrání diskového oddílu ze skupiny svazků

Při odebírání diskového oddílu ze skupiny svazků je potřeba přesunout všechna data, která se na něm nachází, na jiný diskový oddíl. LVM toto umožňuje následovně:

# pvmove /dev/sdb1

Pokud chete přesunout data na určité fyzické zařízení, použijte následující příkaz:

# pvmove /dev/sdb1 /dev/sdf1

Poté můžete odebrat fyzické zařízení ze skupiny oddílů:

# vgreduce myVg /dev/sdb1

Nebo také můžete odstranit všechna prázdná fyzická zařízení:

# vgreduce --all vg0

Konečně, pokud chcete využívat diskový oddíl pro jiné učely, a zabránit tomu, aby byl chápán jako fyzické zařízení LVM, použijte následující příkaz:

# pvremove /dev/sdb1

Snímky

Úvod

LVM umožuje efektivnější vytvářní snímků systému, než klasické metody zálohování. Pro tento účel používá techniku kopírování při zápisu. Na počátku obsahuje snímek pouze pevné odkazy na inody skutečných dat. Dokud zůstávají data nezměněna, snímek tedy pouze obsahuje odkazy inodů a nikoliv samotná data. V okamžiku, kdy změníte soubor (či adresář), na který snímek odkazuje, LVM automaticky naklonuje data tak, že snímek odkazuje na starou kopii a aktivní systém souborů odkazuje na novou. Takto je možné vytvořit snímek 35 GB dat, který využije jen 2 GB prostoru navíc, pokud tedy nezměníte více jak 2 GB původních dat (či dat ve snímku).

Nastavení

Snímek logického svazku vytvoříte obdobně jako samotný logický svazek:

# lvcreate --size 100M --snapshot --name snap01 /dev/mapper/vg0-pv

Takto můžete změnit méně než 100 MB dat, než se svazek snímku zaplní.

Aby systém nabootoval, je potřeba mít v proměnné MODULES souboru /etc/mkinitcpio.conf uveden modul dm-snapshot. Pokud toto provedete na již používaném systému, nezapomeňte přegenerovat obraz jádra:

# mkinitcpio -g /boot/kernel26.img

TODO: Skripty automatizující snímky kořenového systému souborů před updatováním systému, což umožní pozdější návrat k předchozímu stavu. Úprava menu.lst, aby šlo bootovat snímky (samostatný článek?).

Primárním účelem snímku je poskytnout zmraženou kopii systému souborů pro účel zálohování. Obzvláště pro dlouhoběžící zálohovací úlohy tak lze dosáhnout mnohem konzistentnějšího obrazu systému souborů, než při přímém zálohování diskového oddílu.

Řešení problémů

LVM příkazy nefungují

 • Načtěte správný jaderný modul:
# modprobe dm-mod
 • Zkuste předcházet příkazy slovem lvm následovně:
# lvm pvdisplay

Výpis nastavení přípojných bodů systému souborů nezobrazuje logické svazky

Pokud instalujete systém někam, kde už existuje LVM skupina svazků, může se stát, že i po vykonání příkazu modprobe dm-mod nepůjde zobrazit seznam logických svazků.

V takovém případě musíte ještě spustit příkaz:

# vgchange -ay <skupina svazků>

Takto aktivujete skupinu svazků a zpřístupníte logické svazky.

Tipy a triky

TODO:

Další zdroje

Další články týkající se LVM na Archwiki:

Externí zdroje: