Difference between revisions of "LXDE (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Created page with 'Category:Desktop environments (Česky) Category:HOWTOs (Česky) [[Category:Česky] {{i18n|LXDE}} Tento článek vás naučí, jak nainstalovat a nastavit různé součá…')
 
m (update link)
(12 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Desktop environments (Česky)]]
 
[[Category:Desktop environments (Česky)]]
 
[[Category:HOWTOs (Česky)]]
 
[[Category:HOWTOs (Česky)]]
[[Category:Česky]
+
[[Category:Česky]]
{{i18n|LXDE}}
+
[[en:LXDE]]
 
+
[[es:LXDE]]
 +
[[fr:LXDE]]
 +
[[it:LXDE]]
 +
[[pl:LXDE]]
 +
[[ru:LXDE]]
 +
[[sr:LXDE]]
 +
[[tr:LXDE_Masaüstü_Ortamı]]
 +
[[uk:LXDE]]
 +
[[zh-CN:LXDE]]
 +
[[zh-TW:LXDE]]
 
Tento článek vás naučí, jak nainstalovat a nastavit různé součásti desktopového prostředí '''L'''ightweight '''X'''11 '''D'''esktop '''E'''nvironment.  LXDE je designováno ke spouštění na počítačích s minimálními hardwarovými požadavky. Vyžaduje několik závislostí. Filosofií LXDE je být odlehčené, ale plně použitelné.
 
Tento článek vás naučí, jak nainstalovat a nastavit různé součásti desktopového prostředí '''L'''ightweight '''X'''11 '''D'''esktop '''E'''nvironment.  LXDE je designováno ke spouštění na počítačích s minimálními hardwarovými požadavky. Vyžaduje několik závislostí. Filosofií LXDE je být odlehčené, ale plně použitelné.
  
Line 29: Line 38:
 
* '''[http://tarot.freeshell.org/leafpad/ Leafpad]''': Odlehčený a jednoduchý textový editor (nevyvíjený projektem LXDE).
 
* '''[http://tarot.freeshell.org/leafpad/ Leafpad]''': Odlehčený a jednoduchý textový editor (nevyvíjený projektem LXDE).
 
* '''[http://xarchiver.xfce.org/ XArchiver]''': Odlehčený archivátor souborů (nevyvíjený projektem LXDE).
 
* '''[http://xarchiver.xfce.org/ XArchiver]''': Odlehčený archivátor souborů (nevyvíjený projektem LXDE).
* '''[http://lxde.sourceforge.net/about.html LXNM]''' Odlehčený správce sítě pro bezdrátové sítě - ve vývoji. Balíček {{Package AUR|LXNM}} lze nalézt v repozitáři [[AUR]].
+
* '''[http://lxde.sourceforge.net/about.html LXNM]''' Odlehčený správce sítě pro bezdrátové sítě - ve vývoji. Balíček {{AUR|LXNM}} lze nalézt v repozitáři [[AUR]].
  
 
== Instalace ==
 
== Instalace ==
  
LXDE is modular so you can choose the packages you need. Some packages are experimental and you will need to use the [[AUR]] repository to install them.  
+
LXDE je modulární, takže si můžete zvolit balíčky. které potřebujete. Některé balíčky jsou experimentální a pro jejich instalaci je nutné použít repozitář [[AUR]].
  
The minimal obligatory packages which you have to install to run LXDE are {{Package Official|lxde-common}}, {{Package Official|lxsession}}, {{Package Official|desktop-file-utils}}, and a window manager.
+
Minimální povinné balíčky pro instalaci a spuštění prostředí LXDE jsou {{Pkg|lxde-common}}, {{Pkg|lxsession}}, {{Pkg|desktop-file-utils}} a správce oken.
  
Install the LXDE group by:
+
Skupinu LXDE lze nainstalovat příkazem:
  
 
  # pacman -S lxde
 
  # pacman -S lxde
  
Installing the group lxde will install the following packages:
+
Instalace skupiny lxde nainstaluje následující balíčky:
  
 
* gpicview
 
* gpicview
Line 58: Line 67:
 
* pcmanfm
 
* pcmanfm
  
You will also need to install [[gamin|Gamin]]. Gamin is a file and directory monitoring tool designed to be a subset of the FAM.  It runs on demand for programs that have support for it so does not require a daemon like fam does. If you have fam installed, remove it from the DAEMONS array in {{Filename|/etc/rc.conf}} and stop the daemon before installing gamin.
+
Možná budete potřebovat nainstalovat [[gamin|Gamin]]. Gamin je monitorovací nástroj pro soubory a adresáře, designovaný jako jiná verze programu FAM.  Spouští se na žádost programů, které jej podporují, takže nemusí být spuštěn jako démon, na rozdíl od programu fam. Pokud máte fam nainstalován, odstraňte jej z řetězce DAEMONS v souboru {{ic|/etc/rc.conf}} a zastavte jeho démona před instalací programu gamin.
  
 
  pacman -S gamin
 
  pacman -S gamin
  
Other lightweight packages you might want to install:
+
Další odlehčené balíčky, které můžete chtít nainstalovat:
  
 
  pacman -S mousepad xarchiver obconf epdfview
 
  pacman -S mousepad xarchiver obconf epdfview
  
For more look at [[Lightweight_Applications]].
+
Další programy jsou uvedeny v článku [[Lightweight_Applications]].
  
== Starting the Desktop ==
+
== Spuštění desktopu ==
  
You can start LXDE in several different ways. If you are using display managers like [[SLiM]], [[GDM]], or [[KDM]], open the session option and choose LXDE. To be able to do this from the console, several other options exist.
+
LXDE lze spustit několika odlišnými způsoby. Pokud používáte přihlašovací manažer - např. [[SLiM]], [[GDM]] nebo [[KDM]], zvolte si v nich LXDE v možnostech sezení. Pro spuštění z konzole existují další možnosti.
  
To use '''startx''' you will need to define LXDE in your [[Beginners'_Guide#C:_Test_X|{{Filename|~/.xinitrc}}]] file:
+
Pro spuštění příkazem '''startx''' je nutné nadefinovat LXDE v souboru [[Beginners'_Guide#C:_Test_X|{{ic|~/.xinitrc}}]]:
  
 
  exec ck-launch-session startlxde
 
  exec ck-launch-session startlxde
  
This will launch LXDE with [[HAL]] support that provides the ability to restart or shutdown your computer from the logout dialog. If you don't want to use HAL:
+
Tímto se spustí LXDE s podporou [[HAL]], která umožní restartovat či vypnout počítač z odhlašovacího dialogu. Pokud nechcete použít HAL:
  
 
  exec startlxde
 
  exec startlxde
  
To start LXDE from the command line without a {{Filename|~/.xinitrc}} (if a {{Filename|~/.xinitrc}} already exists this will not work):
+
Spuštění LXDE z příkazové řádky bez souboru {{ic|~/.xinitrc}} (pokud soubor {{ic|~/.xinitrc}} existuje, nebude to fungovat):
  
 
  $ xinit /usr/bin/startlxde
 
  $ xinit /usr/bin/startlxde
  
* Or from a console-kit session:
+
* Nebo ze sezení console-kit:
  
 
  $ xinit /usr/bin/ck-launch-session startlxde
 
  $ xinit /usr/bin/ck-launch-session startlxde
  
If you want to run '''startx''' at boot automatically, take a look at the [[Start X at boot#Starting X as preferred user without logging in | starting X at boot]] guide.
+
Pokud chcete spustit '''startx''' automaticky při startu systému, přečtěte si návod [[Start X at Login#Starting X as preferred user without logging in | spuštění X při startu systému]].
  
== Tips and Bug Fixes ==
+
== Tipy a opravy chyb ==
  
Tips to help with LXDE programs and bug fixes.
+
Tipy pro programy LXDE a opravy chyb.
  
=== Autostart Programs ===
+
=== Programy, spustitelné při startu ===
  
; .desktop files
+
; pomocí souborů: .desktop
  
First you can link a program's {{Filename|.desktop}} file to {{Filename|~/.config/autostart/}}. Installed programs put their {{Filename|.desktop}} file in {{Filename|/usr/share/applications}}. For example:
+
Nejdříve nalinkujte soubor {{ic|.desktop}} konkrétního programu do adresáře {{ic|~/.config/autostart/}}. Nainstalované programy ukládají svoje soubory {{ic|.desktop}} do adresáře {{ic|/usr/share/applications}}. Například:
  
 
  $ ln -s /usr/share/applications/lxterminal.desktop ~/.config/autostart/
 
  $ ln -s /usr/share/applications/lxterminal.desktop ~/.config/autostart/
  
Once {{Filename|.desktop}} files have been added you can manipulate them with the GUI configuration tool {{Package AUR|lxsession-edit}}.
+
Jakmile jsou přidané soubory {{ic|.desktop}}, můžete s nimi manipulovat v grafickém konfiguračním prostředí {{AUR|lxsession-edit}}.
  
; autostart file
+
; pomocí souboru: autostart
  
A second method is to use a {{Filename|~/.config/lxsession/LXDE/autostart}} file.
+
Druhým způsobem je použít soubor {{ic|~/.config/lxsession/LXDE/autostart}}.
  
 
  $ touch ~/.config/lxsession/LXDE/autostart
 
  $ touch ~/.config/lxsession/LXDE/autostart
  
And add the program you would like to start on a newline with the ''@'' prefix (and without ''&'' at the end):
+
Přidejte program, který chcete spustit při startu na nový řádek, začínající znakem ''@'' (bez znaku ''&'' na konci):
  
 
  @lxterminal
 
  @lxterminal
 
  @leafpad
 
  @leafpad
; Global autostart
 
A third method is to use the global file {{filename | /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart}}. This file is not a shell script, but each line represents a different command to be executed. If a line begins with @, the command following the @ will be automatically re-executed if it crashes. If both {{Filename|~/.config/lxsession/LXDE/autostart}} and {{filename | /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart}} files are present, all entries in both files will be executed.
 
  
=== Digital Clock Applet Time ===
+
; globálním souborem: autostart
 +
 
 +
Třetím způsobem je použít globální soubor {{ic| /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart}}. Tento soubor není skriptem shellu; každý řádek reprezentuje odlišný příkaz, který bude spuštěn. Pokud řádek začíná znakem @, bude příkaz za znakem @ automaticky znovu spuštěn, pokud spadne. Pokud existují oba soubory {{ic|~/.config/lxsession/LXDE/autostart}} a {{ic| /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart}}, budou spuštěné všechny položky z obou souborů.
 +
 
 +
=== Nastavení aplletu digitálních hodin ===
  
To get standard time (not military time) use for hh:mm and hh:mm:ss format respectively ({{Codeline|man strftime}} for more options):
+
Standardní čas (ne vojenský) se zobrazí formátem hh:mm nebo hh:mm:ss - další parametry viz({{Ic|man strftime}}):
  
 
  %I:%M
 
  %I:%M
 
  %I:%M:%S
 
  %I:%M:%S
  
=== Application Menu Editing ===
+
=== Editace menu aplikací ===
  
The application menu works by resolving files with program start information in them (called {{Filename|.desktop}} files) located in {{Filename|/usr/share/applications}}. Many desktop environments run programs that supersede these settings to allow customization of the menu. LXDE has yet to create an application menu editor but you can manually build them yourself if you are so inclined.
+
Menu aplikací funguje tak, že vyhledává soubory s informacemi o jejich spuštění a zařazení do kategorií (soubory {{ic|.desktop}}) uložené v adresáři {{ic|/usr/share/applications}}. Mnoho desktopových prostředí spouští programy, které nahrazují tato nastavení z důvodu možnosti úprav menu. LXDE zatím nemá editor aplikačního menu. Menu si samozřejmě můžete upravit podle svého.
  
To add a program to the menu (or edit a menu item), create or link to the {{Filename|.desktop}} file in {{Filename|~/.local/share/applications}}.
+
Přidat program do menu (nebo editovat položku v menu) lze vytvořením nebo nalinkováním souboru {{ic|.desktop}} do adresáře {{ic|~/.local/share/applications}}.
  
To remove items from the menu, you'll have to edit the {{Filename|.desktop}} files and describe that the program shouldn't be displayed. First, copy the files from your global list location to your local user's menu location.
+
Odstranit program z menu lze editací konkrétního souboru {{ic|.desktop}} a změnou parametru, který zabrání zobrazování daného programu. Nejdříve zkopírujte konkrétní soubor z globálního adresáře do svého uživatelského.
  
 
  cp /usr/share/applications/example.desktop ~/.local/share/applications
 
  cp /usr/share/applications/example.desktop ~/.local/share/applications
  
Then add to the file <tt>NoDisplay=true</tt>. To expedite the process for a good number of files you can put it in a loop. For example:
+
Pak do souboru přidejte řádek {{ic|1=NoDisplay=true}}. Urychlit tento proces pro větší množství souborů lze vytvořením smyčky. Například:
  
<pre>
+
{{bc|1=
 
cd /usr/share/applications
 
cd /usr/share/applications
 
for i in program1.desktop program2.desktop ...; do cp /usr/share/applications/$i \
 
for i in program1.desktop program2.desktop ...; do cp /usr/share/applications/$i \
 
/home/user/.local/share/applications/; echo "NoDisplay=true" >> \
 
/home/user/.local/share/applications/; echo "NoDisplay=true" >> \
 
/home/user/.local/share/applications/$i; done
 
/home/user/.local/share/applications/$i; done
</pre>
+
}}
  
This will work for all applications except KDE applications. For these the only way to remove them from the menu is to log into KDE itself and use it's menu editor. For every item that you do not want displayed, check the 'Show only in KDE' option.
+
Funguje to pro všechny aplikace kromě aplikací KDE. Ty lze z menu odstranit pouze přihlášením do prostředí KDE a použitím jeho menu editoru. Pro každou položku, kterou nechcete zobrazit zvolte volbu 'Zobrazit pouze v KDE'.
  
=== My Documents name ===
+
=== Jméno položky My Documents ===
  
The folder on the Desktop named 'My Documents' is hard-coded into pcmanfm. At this time there is no ability to be able to rename it.
+
Název adresáře 'My Documents' na ploše je natvrdo zakódován v programu pcmanfm. V tuto chvíli jej nelze přejmenovat.
  
=== Font Settings ===
+
=== Nastavení fontů ===
  
Most users of LXDE usually try to use GTK programs because GTK is used as a backend for LXDE. To set the fonts, you can use {{Package Official|lxappearance}} and set the main font but for other fonts you will need to use the Gnome 'Font Preferences' Control Panel. To install it:
+
Většina uživatelů LXDE obvykle používá programy GTK, protože je GTK použito jako pozadí pro LXDE. Hlavní font lze nastavit balíčkem {{Pkg|lxappearance}} a další fonty pomocí ovládacího panelu z Gnome - 'Nastavení fontů'. Instalace:
  
 
  pacman -S gnome-control-center
 
  pacman -S gnome-control-center
  
After you have set your preferences, you can remove the programs as the settings will be retained.
+
Po dokončení nastavení můžete programy odinstalovat, nastavení zůstanou zachována.
  
=== Auto Mount ===  
+
=== Automatické připojování záznamových jednotek ===  
  
If you want a removable storage device to mount automatically with [[PCManFM]], you must install [[HAL]] and add your user to hal group:
+
Pokud chcete, aby se přídavné záznamové jednotky samy připojovaly pomocí programu [[PCManFM]], musíte nainstalovat [[HAL]] a přidat svůj uživatelský účet do skupiny hal:
  
 
  # gpasswd -a your_username hal
 
  # gpasswd -a your_username hal
  
Then pmount is required for mounting removable devices without root access:
+
Aby šlo jednotky připojovat bez práv root, je nutné nainstalovat balíček pmount:
  
 
  pacman -S pmount
 
  pacman -S pmount
  
Now logout and back in again to so that your user is recognized as part of the hal group.
+
Nyní se odhlašte a znovu přihlašte, aby se zařazení do skupiny hal projevilo.
  
==== NTFS with Chinese Characters ====
+
==== NTFS s čínskými znaky ====
  
For a storage device that has an NTFS filesystem, you will need to install the [[NTFS-3G]] package. Generally, PCManFM works well, however there is one bug affecting NTFS users that if you have files or folders on an NTFS filesystem, the names of which contain non-latin characters (ie: Chinese Characters) may disappear when opening (or automounting) the NTFS volume. This happens because the lxsession (or lxsession-lite) mounthelper is not correctly parsing the policies and locale option. There is a workaround for this:  
+
Pro záznamové jednotky se souborovým systémem NTFS je třeba nainstalovat balíček [[NTFS-3G]]. Obecně funguje PCManFM dobře, ovšem obsahuje chybu, díky které nedokáže korektně zobrazit znaky jiných znakových sad při použití souborového systému NTFS - tyto znaky mohou při otevření nebo připojení jednotky s NTFS zmizet (např: čínské znaky). Způsobuje to lxsession (nebo lxsession-lite), který nedokáže korektně načíst parametry lokalizace. Existuje řešení:  
  
* Remove the "/sbin/mount.ntfs-3g" which is a symlink.  
+
* Odstraňte symbolický odkaz "/sbin/mount.ntfs-3g".  
  
 
  rm /sbin/mount.ntfs-3g
 
  rm /sbin/mount.ntfs-3g
  
* Create a new "/sbin/mount.ntfs-3g" with a new bash script containing:  
+
* Vytvořte nový "/sbin/mount.ntfs-3g" s novým bash skriptem:  
  
 
  #!/bin/bash
 
  #!/bin/bash
 
  /bin/ntfs-3g $1 $2 -o locale=en_US.UTF-8
 
  /bin/ntfs-3g $1 $2 -o locale=en_US.UTF-8
  
* Make it executable:  
+
* Nastavte jej jako spustitelný:  
  
 
  chmod +x /sbin/mount.ntfs-3g  
 
  chmod +x /sbin/mount.ntfs-3g  
  
* Add "NoUpgrade = sbin/mount.ntfs-3g" to pacman.conf under the "[options]"
+
* Přidejte "NoUpgrade = sbin/mount.ntfs-3g" do souboru pacman.conf v sekci "[options]"
  
 
=== LXNM ===
 
=== LXNM ===
  
LXNM is a program based on scripts that attempts to manage the network connections. It is script-based and strives to make networking configuration as automatic as possible.  It is not a full blown networking system like [[NetworkManager]]. If you want greater control, [[Wicd]] and Gnome's verions of [[NetworkManager]] works well with LXDE.  {{Package AUR|LXNM}} is in the AUR:
+
LXNM je skriptovací program, určený ke správě síťového připojení. Používá skripty a snaží se co nejvíce zautomatizovat konfiguraci sítě. Není to kompletní síťový systém jako [[NetworkManager]]. Pokud chcete více možností, [[Wicd]] a Gnome verze [[NetworkManager]] v LXDE fungují výborně.  {{AUR|LXNM}} je v repozitáři AUR:
  
 
  yaourt -S lxnm
 
  yaourt -S lxnm
  
The main script will need to be run as root. If you plan on consistently using it, put it in your {{Filename|/etc/rc.conf}}. LXNM works with the Network Status Monitor of the Lxpanel so you'll need to add that too the panel. LXNM works well most of the time, though at times it can take awhile to get a connection.
+
Hlavní skript je nutné spustit jako root. Pokud jej budete chtít používat trvale, vložte jej do souboru {{ic|/etc/rc.conf}}. LXNM funguje s appletem Network Status Monitor v Lxpanelu, takže si jej na panel přidejte. LXNM většinu času funguje korektně, občas mu může chvilku trvat, než se připojí.
  
=== KDM and LXDE session ===
+
=== Sezení LXDE v KDM ===
  
As of KDE 4.3.3, KDM will not recognize the LXDE desktop session. To have it do so:
+
Od verze KDE 4.3.3 KDM nerozpozná sezení desktopu LXDE. Změnit to lze příkazem:
  
 
  # cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/
 
  # cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/
  
=== lxpanel Add Launcher (application) ===
+
=== lxpanel - přidání programu do launch baru ===
  
lxpanel comes with a launcher applet by default and all you need to do to add new apps to it is:
+
lxpanel applet launch bar defaultně aktivovaný, takže do něj stačí přidat nové programy:
  
# Make sure launch bar applet is enabled:  
+
# Ujistit se, zda je applet launch bar aktivovaný:  
#*1a. right click the panel
+
#*1a. kliknout pravým tlačítkem na panel
#*1b. select "add/remove panel items"
+
#*1b. vybrat "add/remove panel items"
#*1c. make sure "application launch bar" is listed (if it's not, select "add" and add it)
+
#*1c. ujistit se, zda je položka "application launch bar" zobrazena (pokud ne, zvolte "add" a přidejte ji)
# Right click anywhere on the launch bar applet
+
# Kliknout pravým tlačítkem na launch bar applet
# Choose "application launch bar settings"
+
# Vybrat "application launch bar settings"
# Choose "add"
+
# Zvolit "add"
# Direct it to the .desktop file of whatever application you want to add (found in usr/share/applications)
+
# Přejít na soubor .desktop aplikace, kterou chcete přidat (v adresáři usr/share/applications)
  
=== lxpanel Add Launcher (location) ===
+
=== lxpanel - přidáni lokace do launch baru ===
To add a launcher to a specific location such as a media hard drive or folder you need to create a .desktop file and save it in /usr/share/applications.  You can then add it the same way as adding an application to the panel.
+
Pro přidání lokace do launch baru - např. harddisku nebo adresáře je třeba vytvořit soubor .desktop a uložit jej do adresáře /usr/share/applications.  Nyní jej přidáte stejným způsobem, jako program.
  
Here is a custom .desktop file as an example, edit lines "Exec" and "Icon" as needed:
+
Příklad souboru .desktop, editujte řádky "Exec" a "Icon" dle svých požadavků:
  
 
  [Desktop Entry]
 
  [Desktop Entry]
Line 224: Line 235:
 
  Encoding=UTF-8
 
  Encoding=UTF-8
 
  Name=media
 
  Name=media
  Exec=pcmanfm /mnt/xbox (basically you're telling pcmanfm to open a specific location - /mnt/xbox in this case)
+
  Exec=pcmanfm /mnt/xbox (program pcmanfm otevře specifikovanou lokaci - v tomto případě /mnt/xbox)
  Icon=xbmc.png (this should be the name of an icon in /usr/share/pixmaps)
+
  Icon=xbmc.png (jméno ikony v adresáři /usr/share/pixmaps)
 
  Terminal=false
 
  Terminal=false
 
  X-MultipleArgs=false
 
  X-MultipleArgs=false
Line 232: Line 243:
 
  StartupNotify=true
 
  StartupNotify=true
  
=== Icons/Cursors ===
+
=== Ikony/Kurzory ===
  
Setting up icons and cursors.
+
Nastavení ikon a kurzorů.
  
==== Cursors ====
+
==== Kurzory ====
  
LXDE has no preference panel to choose your mouse pointer. To do so, you will have to define your cursor in your {{Filename|~/.Xdefaults}} file. See [[X11_Cursors#Configuring_Cursor_Themes]].
+
LXDE nemá program pro nastavení kurzoru myši. Je třeba nadefinovat nový kurzor v souboru {{ic|~/.Xdefaults}}. Viz [[X11_Cursors#Configuring_Cursor_Themes]].
  
A basic way of doing this is to add the cursor to the default theme. First you will need the directory:
+
Nejjednodušším způsobem je přidat kurzor do defaultního tématu. Vytvoříme adresář:
  
 
  mkdir /usr/share/icons/default
 
  mkdir /usr/share/icons/default
  
Then you can specify to add to the icon theme the cursor. This will use the {{Package Official|xcursor-bluecurve}} pointer theme:
+
Přidáme do tématu téma nového kurzoru. Použijeme balíček témat kurzoru {{Pkg|xcursor-bluecurve}}:
  
 
  echo '[icon theme]
 
  echo '[icon theme]
 
  Inherits=Bluecurve' > /usr/share/icons/default/index.theme
 
  Inherits=Bluecurve' > /usr/share/icons/default/index.theme
  
==== lxpanel Icons ====
+
==== Ikony pro lxpanel ====
  
Default icons used by lxpanel are stored in {{Filename|/usr/share/pixmaps}} and any custom icons you want lxpanel to use need to be saved there as well.
+
Defaultní ikony lxpanelu jsou uložené v adresáři {{ic|/usr/share/pixmaps}} a další ikony, které budete chtít použít se tam musí uložit také.
  
You can change default icons for applications by taking the following steps:
+
Defaultní ikony pro aplikace lze změnit takto:
  
# Save the new icon to /usr/share/pixmaps  
+
# Uložte novou ikonu do adresáře /usr/share/pixmaps  
# Use a text editor to open the .desktop file of the program whose icon you want to change (.desktop files can be found in /usr/share/applications)
+
# V textovém editoru otevřete soubor .desktop programu, jehož ikonu chcete změnit (soubory .desktop jsou v adresáři /usr/share/applications)
# Change
+
# Změňte
 
  Icon=/default/icon/.png  
 
  Icon=/default/icon/.png  
to
+
na
 
  Icon=/name/of/new/icon/added/to/pixmaps/.png
 
  Icon=/name/of/new/icon/added/to/pixmaps/.png
  
==== My Documents Icon ====
+
==== Ikona My Documents ====
  
The desktop entry for "My Documents" cannot be removed. It is compiled directly into pcmanfm, file src/desktop/desktop-window.c. The icon that is used is gnome-fs-home, with folder-home as fallback. If the chosen icon theme does not have this icon, it needs to be created, or else the desktop entry will have no icon associated with it.  
+
Položku "My Documents" z plochy nelze odstranit. Je kompilována přímo do programu pcmanfm, v souboru src/desktop/desktop-window.c. Používá ikonu gnome-fs-home v folder-home. Pokud zvolené téma ikon tuto ikonu neobsahuje, musí být vytvořena, jinak nebude s touto položkou žádná ikona asociována.  
  
=== Replace Window Manager ===  
+
=== Náhrada správce oken ===  
  
OpenBox, the default window manager of LXDE, can be easily replaced by any one you like, such as fvwm, icewm, dwm and awesome... etc..  
+
OpenBox, předvolený správce oken pro LXDE, může být snadno nahrazen jakýmkoliv jiným správcem, např. fvwm, icewm, dwm či awesome... atd..  
  
The window manager LXDE will attempt to use is defined this file:
+
Správce oken pro LXDE je definován v souboru:
 
::/etc/xdg/lxsession/LXDE/config
 
::/etc/xdg/lxsession/LXDE/config
Per default this is defined as
+
Defaultně je nastaveno
 
  [Session]
 
  [Session]
 
  window_manager=openbox-lxde
 
  window_manager=openbox-lxde
Replace openbox-lxde with the window manager of your choice.
+
Nahraďte openbox-lxde jiným správcem oken.
  
It might be also worth looking at:
+
Za pozornost ještě stojí soubor:
 
::/etc/xdg/lxsession/LXDE/default
 
::/etc/xdg/lxsession/LXDE/default
  
These default settings however appear to be deprecated, as there is this note in the file:
+
Toto předvolené nastavení je zavržené, viz tato poznámka:
  ! This file is kept for backward compatibility.
+
  ! Tento soubor je zachován z důvodu zpětné kompatibility.
  ! Only used by obsolete lxsession, not lxsession-lite.
+
  ! Používán pouze zastaralým programem lxsession, lxsession-lite jej nepoužívá.
  
Anyhow, for example, somebody's  /etc/xdg/lxsession/LXDE/default looks like this:
+
Tento soubor /etc/xdg/lxsession/LXDE/default může vypadat takto:
 
  smproxy
 
  smproxy
 
  openbox
 
  openbox
 
  lxpanel
 
  lxpanel
smproxy is a program provided in xorg. It provides session management support for programs which don't know X11 R6 session management protocol.
+
smproxy je program z xorg. Poskytuje podporu správy sezení pro programy, které neznají protokol správy sezení X11 R6.
It is highly recommended you include this line in your desktop.
+
Je doporučeno tento řádek ve vašem systému použít.
  
=== Shutdown and Reboot from LXDE ===
+
=== Vypnutí a restart z LXDE ===
  
To be able to shutdown, reboot, suspend and so on from lxde make sure that DBus and HAL are running. Then add your user to the power group.  
+
Aby bylo možné počítač vypnout, restartovat, uspat atd. z lxde, ujistěte se, zda běží DBus a HAL. Přidejte své uživatelské jméno do skupiny power.  
  
 
  # gpasswd -a <USERNAME> power
 
  # gpasswd -a <USERNAME> power
  
If you still encounter problems, add inbetween the <config></config> tags in /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf the folowing lines:
+
Pokud problémy přetrvávají, přidejte mezi tagy <config></config> v souboru /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf následující řádky:
  
 
  <match action="org.freedesktop.hal.power-management.shutdown">
 
  <match action="org.freedesktop.hal.power-management.shutdown">
Line 312: Line 323:
 
  </match>
 
  </match>
  
Then restart HAL.
+
Potom restartujte HAL.
  
=== Problems when updating to Version 0.4.1 of lxsession ===
+
Nebo přidejte do souboru /etc/dbus-1/system.d/hal.conf:
  
When starting GTK2 programs you get:
+
<policy group="power">
 +
    <allow send_destination="org.freedesktop.Hal"
 +
      send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManagement"/>
 +
</policy>
 +
 
 +
Potom restartujte HAL.
 +
 
 +
=== Problémy po upgradu lxsession na verzi 0.4.1 ===
 +
 
 +
Po spuštění programu GTK2 se objeví chyba:
  
 
   GTK+ icon them is not properly set
 
   GTK+ icon them is not properly set
  
   This usually means you don't have an XSETTINGS manager running. Desktop environment like GNOME or XFCE automatically execute
+
   Znamená to, že neběží správce XSETTINGS. Desktopová prostředí jako je GNOME či XFCE automaticky spouští
   their XSETTING managers like gnome-settings-daemon or xfce-mcs-manager.
+
   své správce XSETTING, např. gnome-settings-daemon či xfce-mcs-manager.
 
 
  
Functionality/Config files of lxde-settings-daemon was recently merged into lxsession. If you made customizations to config files you are in need of merging those config files:
+
Konfigurační soubory lxde-settings-daemon byly nedávno spojeny s lxsession. Pokud je upravujete, musíte spojit tyto konfigurační soubory:
  
 
   /usr/share/lxde/config
 
   /usr/share/lxde/config
 
   ~/.config/lxde/config
 
   ~/.config/lxde/config
  
into
+
do
  
 
   etc/xdg/lxsession/LXDE/desktop.conf
 
   etc/xdg/lxsession/LXDE/desktop.conf
 
   ~/.config/lxsession/LXDE/desktop.conf
 
   ~/.config/lxsession/LXDE/desktop.conf
  
You can also use lxappearance from the community repository to fix this.
+
Pro opravu také můžete použít balíček lxappearance z repozitáře community.
  
=== LXsession full ===
+
=== LXsession - plná verze ===
  
There are some bugs in lxsession related to session management. '''''lxsession-lite''''' is a version of lxsession which does not have the session management capability. The stability of lxsession-lite is better than lxsession, however it can not save and restore sessions. Thus it is recommended to use '''''lxsession-lite''''' till the problems in lxsession are fixed.
+
V lxsession je několik chyb v souvislosti se správou sezení. '''''lxsession-lite''''' je verzí lxsession, která neobsahuje možnost správy sezení. lxsession-lite je stabilnější než lxsession, pouze nedokáže ukládat a obnovovat sezení. Je doporučeno použít '''''lxsession-lite''''', dokud nebudou chyby v lxsession odstraněny.
  
=== Using KDEmod3 applications under LXDE ===
+
=== Použití aplikací KDEmod3 v LXDE ===
  
As older versions of KDEmod[-legacy] are still installed under /opt/kde/bin, they are not automatically recognized by LXDE. To use them, you can either edit your PATH with the following command:
+
Starší verze programů KDEmod[-legacy] nainstalované v /opt/kde/bin nejsou automaticky LXDE rozpoznané. Aby šly použít, je třeba editovat cestu PATH následujícím způsobem:
 
  echo 'PATH=$PATH:/opt/kde/bin' >> /etc/rc.local
 
  echo 'PATH=$PATH:/opt/kde/bin' >> /etc/rc.local
or you can add the following script to /etc/profile.d:
+
nebo přidejte do souboru /etc/profile.d skript:
 
  #!/bin/sh
 
  #!/bin/sh
 
  PATH=$PATH:/opt/kde/bin
 
  PATH=$PATH:/opt/kde/bin
Save it as "kde3path.sh" and make it executable:
+
Uložte jej pod názvem "kde3path.sh" a nastavte jako spustitelný:
 
  chmod +x /etc/profile.d/kde3path.sh
 
  chmod +x /etc/profile.d/kde3path.sh
  
== Resources ==
+
== Zdroje ==
* [http://wiki.lxde.org/en/ArchLinux LXDE wiki entry related to Arch Linux]
+
* [http://wiki.lxde.org/en/ArchLinux LXDE wiki článek, věnovaný Arch Linuxu]
* [http://lxde.sourceforge.net LXDE Project]
+
* [http://lxde.sourceforge.net LXDE projekt]
* [http://forum.lxde.org LXDE Forum]
+
* [http://forum.lxde.org LXDE fórum]
* [https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=180858 The Latest LX... Packages]
+
* [https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=180858 Nejnovější LX... balíčky]
* [https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=156956 PCMan File Manager]
+
* [https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=156956 Správce souborů PCMan]

Revision as of 00:40, 31 October 2012

zh-CN:LXDE zh-TW:LXDE Tento článek vás naučí, jak nainstalovat a nastavit různé součásti desktopového prostředí Lightweight X11 Desktop Environment. LXDE je designováno ke spouštění na počítačích s minimálními hardwarovými požadavky. Vyžaduje několik závislostí. Filosofií LXDE je být odlehčené, ale plně použitelné.

Vlastnosti

Některé vlastnosti LXDE:

 • Odlehčenost - běží s přijatelnými nároky na paměť (po spuštění Xorg serveru a LXDE je celkové využití paměti asi 45 MB na i686 PC.)
 • Rychlost - běží dobře i na starších strojích (hardwarové požadavky LXDE jsou podobné Windows 98)
 • Praktický design - uživatelské prostředí gtk2 a vysoké standardy GNOME.
 • Nezávislé na desktopu - součásti mohou být použité bez LXDE.
 • Vyhovující standardům - dodržuje specifikace projektu Freedesktop.

Součásti

Informace o některých součástech:

 • PCManFM: Správce souborů, funkce desktopu a tapeta na plochu.
 • LXPanel: Panel se správcem aplikací, aplikačním menu a spoustou appletů.
 • LXSession: Správce sezení s podporou standardů X11 a podporou příkazů shutdown/reboot/suspend (vyžaduje HAL).
 • LXAppearance: Editor témat, který dokáže změnit témata GTK+, témata ikon a fontů pro aplikace GTK.
 • Openbox: Odlehčený, podporující standardy a vysoce konfigurovatlený správce oken (doporučený, ale nevyvíjený projektem LXDE).
 • Obconf - Nástroj pro konfiguraci témat Openboxu.
 • GPicView: Jednoduchý odlehčený prohlížeč obrázků.
 • Leafpad: Odlehčený a jednoduchý textový editor (nevyvíjený projektem LXDE).
 • XArchiver: Odlehčený archivátor souborů (nevyvíjený projektem LXDE).
 • LXNM Odlehčený správce sítě pro bezdrátové sítě - ve vývoji. Balíček LXNMAUR lze nalézt v repozitáři AUR.

Instalace

LXDE je modulární, takže si můžete zvolit balíčky. které potřebujete. Některé balíčky jsou experimentální a pro jejich instalaci je nutné použít repozitář AUR.

Minimální povinné balíčky pro instalaci a spuštění prostředí LXDE jsou lxde-common, lxsession, desktop-file-utils a správce oken.

Skupinu LXDE lze nainstalovat příkazem:

# pacman -S lxde

Instalace skupiny lxde nainstaluje následující balíčky:

 • gpicview
 • lxappearance
 • lxde-common
 • lxde-icon-theme
 • lxlauncher
 • lxmenu-data
 • lxpanel
 • lxrandr
 • lxsession-lite
 • lxtask
 • lxterminal
 • menu-cache
 • openbox
 • pcmanfm

Možná budete potřebovat nainstalovat Gamin. Gamin je monitorovací nástroj pro soubory a adresáře, designovaný jako jiná verze programu FAM. Spouští se na žádost programů, které jej podporují, takže nemusí být spuštěn jako démon, na rozdíl od programu fam. Pokud máte fam nainstalován, odstraňte jej z řetězce DAEMONS v souboru /etc/rc.conf a zastavte jeho démona před instalací programu gamin.

pacman -S gamin

Další odlehčené balíčky, které můžete chtít nainstalovat:

pacman -S mousepad xarchiver obconf epdfview

Další programy jsou uvedeny v článku Lightweight_Applications.

Spuštění desktopu

LXDE lze spustit několika odlišnými způsoby. Pokud používáte přihlašovací manažer - např. SLiM, GDM nebo KDM, zvolte si v nich LXDE v možnostech sezení. Pro spuštění z konzole existují další možnosti.

Pro spuštění příkazem startx je nutné nadefinovat LXDE v souboru ~/.xinitrc:

exec ck-launch-session startlxde

Tímto se spustí LXDE s podporou HAL, která umožní restartovat či vypnout počítač z odhlašovacího dialogu. Pokud nechcete použít HAL:

exec startlxde

Spuštění LXDE z příkazové řádky bez souboru ~/.xinitrc (pokud soubor ~/.xinitrc existuje, nebude to fungovat):

$ xinit /usr/bin/startlxde
 • Nebo ze sezení console-kit:
$ xinit /usr/bin/ck-launch-session startlxde

Pokud chcete spustit startx automaticky při startu systému, přečtěte si návod spuštění X při startu systému.

Tipy a opravy chyb

Tipy pro programy LXDE a opravy chyb.

Programy, spustitelné při startu

pomocí souborů
.desktop

Nejdříve nalinkujte soubor .desktop konkrétního programu do adresáře ~/.config/autostart/. Nainstalované programy ukládají svoje soubory .desktop do adresáře /usr/share/applications. Například:

$ ln -s /usr/share/applications/lxterminal.desktop ~/.config/autostart/

Jakmile jsou přidané soubory .desktop, můžete s nimi manipulovat v grafickém konfiguračním prostředí lxsession-editAUR.

pomocí souboru
autostart

Druhým způsobem je použít soubor ~/.config/lxsession/LXDE/autostart.

$ touch ~/.config/lxsession/LXDE/autostart

Přidejte program, který chcete spustit při startu na nový řádek, začínající znakem @ (bez znaku & na konci):

@lxterminal
@leafpad
globálním souborem
autostart

Třetím způsobem je použít globální soubor /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart. Tento soubor není skriptem shellu; každý řádek reprezentuje odlišný příkaz, který bude spuštěn. Pokud řádek začíná znakem @, bude příkaz za znakem @ automaticky znovu spuštěn, pokud spadne. Pokud existují oba soubory ~/.config/lxsession/LXDE/autostart a /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart, budou spuštěné všechny položky z obou souborů.

Nastavení aplletu digitálních hodin

Standardní čas (ne vojenský) se zobrazí formátem hh:mm nebo hh:mm:ss - další parametry viz(man strftime):

%I:%M
%I:%M:%S

Editace menu aplikací

Menu aplikací funguje tak, že vyhledává soubory s informacemi o jejich spuštění a zařazení do kategorií (soubory .desktop) uložené v adresáři /usr/share/applications. Mnoho desktopových prostředí spouští programy, které nahrazují tato nastavení z důvodu možnosti úprav menu. LXDE zatím nemá editor aplikačního menu. Menu si samozřejmě můžete upravit podle svého.

Přidat program do menu (nebo editovat položku v menu) lze vytvořením nebo nalinkováním souboru .desktop do adresáře ~/.local/share/applications.

Odstranit program z menu lze editací konkrétního souboru .desktop a změnou parametru, který zabrání zobrazování daného programu. Nejdříve zkopírujte konkrétní soubor z globálního adresáře do svého uživatelského.

cp /usr/share/applications/example.desktop ~/.local/share/applications

Pak do souboru přidejte řádek NoDisplay=true. Urychlit tento proces pro větší množství souborů lze vytvořením smyčky. Například:

cd /usr/share/applications
for i in program1.desktop program2.desktop ...; do cp /usr/share/applications/$i \
/home/user/.local/share/applications/; echo "NoDisplay=true" >> \
/home/user/.local/share/applications/$i; done

Funguje to pro všechny aplikace kromě aplikací KDE. Ty lze z menu odstranit pouze přihlášením do prostředí KDE a použitím jeho menu editoru. Pro každou položku, kterou nechcete zobrazit zvolte volbu 'Zobrazit pouze v KDE'.

Jméno položky My Documents

Název adresáře 'My Documents' na ploše je natvrdo zakódován v programu pcmanfm. V tuto chvíli jej nelze přejmenovat.

Nastavení fontů

Většina uživatelů LXDE obvykle používá programy GTK, protože je GTK použito jako pozadí pro LXDE. Hlavní font lze nastavit balíčkem lxappearance a další fonty pomocí ovládacího panelu z Gnome - 'Nastavení fontů'. Instalace:

pacman -S gnome-control-center

Po dokončení nastavení můžete programy odinstalovat, nastavení zůstanou zachována.

Automatické připojování záznamových jednotek

Pokud chcete, aby se přídavné záznamové jednotky samy připojovaly pomocí programu PCManFM, musíte nainstalovat HAL a přidat svůj uživatelský účet do skupiny hal:

# gpasswd -a your_username hal

Aby šlo jednotky připojovat bez práv root, je nutné nainstalovat balíček pmount:

pacman -S pmount

Nyní se odhlašte a znovu přihlašte, aby se zařazení do skupiny hal projevilo.

NTFS s čínskými znaky

Pro záznamové jednotky se souborovým systémem NTFS je třeba nainstalovat balíček NTFS-3G. Obecně funguje PCManFM dobře, ovšem obsahuje chybu, díky které nedokáže korektně zobrazit znaky jiných znakových sad při použití souborového systému NTFS - tyto znaky mohou při otevření nebo připojení jednotky s NTFS zmizet (např: čínské znaky). Způsobuje to lxsession (nebo lxsession-lite), který nedokáže korektně načíst parametry lokalizace. Existuje řešení:

 • Odstraňte symbolický odkaz "/sbin/mount.ntfs-3g".
rm /sbin/mount.ntfs-3g
 • Vytvořte nový "/sbin/mount.ntfs-3g" s novým bash skriptem:
#!/bin/bash
/bin/ntfs-3g $1 $2 -o locale=en_US.UTF-8
 • Nastavte jej jako spustitelný:
chmod +x /sbin/mount.ntfs-3g 
 • Přidejte "NoUpgrade = sbin/mount.ntfs-3g" do souboru pacman.conf v sekci "[options]"

LXNM

LXNM je skriptovací program, určený ke správě síťového připojení. Používá skripty a snaží se co nejvíce zautomatizovat konfiguraci sítě. Není to kompletní síťový systém jako NetworkManager. Pokud chcete více možností, Wicd a Gnome verze NetworkManager v LXDE fungují výborně. LXNMAUR je v repozitáři AUR:

yaourt -S lxnm

Hlavní skript je nutné spustit jako root. Pokud jej budete chtít používat trvale, vložte jej do souboru /etc/rc.conf. LXNM funguje s appletem Network Status Monitor v Lxpanelu, takže si jej na panel přidejte. LXNM většinu času funguje korektně, občas mu může chvilku trvat, než se připojí.

Sezení LXDE v KDM

Od verze KDE 4.3.3 KDM nerozpozná sezení desktopu LXDE. Změnit to lze příkazem:

# cp /usr/share/xsessions/LXDE.desktop /usr/share/apps/kdm/sessions/

lxpanel - přidání programu do launch baru

lxpanel má applet launch bar defaultně aktivovaný, takže do něj stačí přidat nové programy:

 1. Ujistit se, zda je applet launch bar aktivovaný:
  • 1a. kliknout pravým tlačítkem na panel
  • 1b. vybrat "add/remove panel items"
  • 1c. ujistit se, zda je položka "application launch bar" zobrazena (pokud ne, zvolte "add" a přidejte ji)
 2. Kliknout pravým tlačítkem na launch bar applet
 3. Vybrat "application launch bar settings"
 4. Zvolit "add"
 5. Přejít na soubor .desktop aplikace, kterou chcete přidat (v adresáři usr/share/applications)

lxpanel - přidáni lokace do launch baru

Pro přidání lokace do launch baru - např. harddisku nebo adresáře je třeba vytvořit soubor .desktop a uložit jej do adresáře /usr/share/applications. Nyní jej přidáte stejným způsobem, jako program.

Příklad souboru .desktop, editujte řádky "Exec" a "Icon" dle svých požadavků:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=media
Exec=pcmanfm /mnt/xbox (program pcmanfm otevře specifikovanou lokaci - v tomto případě /mnt/xbox)
Icon=xbmc.png (jméno ikony v adresáři /usr/share/pixmaps)
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Categories=Application
StartupNotify=true

Ikony/Kurzory

Nastavení ikon a kurzorů.

Kurzory

LXDE nemá program pro nastavení kurzoru myši. Je třeba nadefinovat nový kurzor v souboru ~/.Xdefaults. Viz X11_Cursors#Configuring_Cursor_Themes.

Nejjednodušším způsobem je přidat kurzor do defaultního tématu. Vytvoříme adresář:

mkdir /usr/share/icons/default

Přidáme do tématu téma nového kurzoru. Použijeme balíček témat kurzoru xcursor-bluecurve:

echo '[icon theme]
Inherits=Bluecurve' > /usr/share/icons/default/index.theme

Ikony pro lxpanel

Defaultní ikony lxpanelu jsou uložené v adresáři /usr/share/pixmaps a další ikony, které budete chtít použít se tam musí uložit také.

Defaultní ikony pro aplikace lze změnit takto:

 1. Uložte novou ikonu do adresáře /usr/share/pixmaps
 2. V textovém editoru otevřete soubor .desktop programu, jehož ikonu chcete změnit (soubory .desktop jsou v adresáři /usr/share/applications)
 3. Změňte
Icon=/default/icon/.png 

na

Icon=/name/of/new/icon/added/to/pixmaps/.png

Ikona My Documents

Položku "My Documents" z plochy nelze odstranit. Je kompilována přímo do programu pcmanfm, v souboru src/desktop/desktop-window.c. Používá ikonu gnome-fs-home v folder-home. Pokud zvolené téma ikon tuto ikonu neobsahuje, musí být vytvořena, jinak nebude s touto položkou žádná ikona asociována.

Náhrada správce oken

OpenBox, předvolený správce oken pro LXDE, může být snadno nahrazen jakýmkoliv jiným správcem, např. fvwm, icewm, dwm či awesome... atd..

Správce oken pro LXDE je definován v souboru:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/config

Defaultně je nastaveno

[Session]
window_manager=openbox-lxde

Nahraďte openbox-lxde jiným správcem oken.

Za pozornost ještě stojí soubor:

/etc/xdg/lxsession/LXDE/default

Toto předvolené nastavení je zavržené, viz tato poznámka:

! Tento soubor je zachován z důvodu zpětné kompatibility.
! Používán pouze zastaralým programem lxsession, lxsession-lite jej nepoužívá.

Tento soubor /etc/xdg/lxsession/LXDE/default může vypadat takto:

smproxy
openbox
lxpanel

smproxy je program z xorg. Poskytuje podporu správy sezení pro programy, které neznají protokol správy sezení X11 R6. Je doporučeno tento řádek ve vašem systému použít.

Vypnutí a restart z LXDE

Aby bylo možné počítač vypnout, restartovat, uspat atd. z lxde, ujistěte se, zda běží DBus a HAL. Přidejte své uživatelské jméno do skupiny power.

# gpasswd -a <USERNAME> power

Pokud problémy přetrvávají, přidejte mezi tagy <config></config> v souboru /etc/PolicyKit/PolicyKit.conf následující řádky:

<match action="org.freedesktop.hal.power-management.shutdown">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.reboot">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.suspend">
 <return result="yes"/>
</match>
<match action="org.freedesktop.hal.power-management.hibernate">
 <return result="yes"/>
</match>

Potom restartujte HAL.

Nebo přidejte do souboru /etc/dbus-1/system.d/hal.conf:

<policy group="power">
  <allow send_destination="org.freedesktop.Hal"
  	  send_interface="org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManagement"/>
</policy>

Potom restartujte HAL.

Problémy po upgradu lxsession na verzi 0.4.1

Po spuštění programu GTK2 se objeví chyba:

 GTK+ icon them is not properly set
 Znamená to, že neběží správce XSETTINGS. Desktopová prostředí jako je GNOME či XFCE automaticky spouští 
 své správce XSETTING, např. gnome-settings-daemon či xfce-mcs-manager.

Konfigurační soubory lxde-settings-daemon byly nedávno spojeny s lxsession. Pokud je upravujete, musíte spojit tyto konfigurační soubory:

 /usr/share/lxde/config
 ~/.config/lxde/config

do

 etc/xdg/lxsession/LXDE/desktop.conf
 ~/.config/lxsession/LXDE/desktop.conf

Pro opravu také můžete použít balíček lxappearance z repozitáře community.

LXsession - plná verze

V lxsession je několik chyb v souvislosti se správou sezení. lxsession-lite je verzí lxsession, která neobsahuje možnost správy sezení. lxsession-lite je stabilnější než lxsession, pouze nedokáže ukládat a obnovovat sezení. Je doporučeno použít lxsession-lite, dokud nebudou chyby v lxsession odstraněny.

Použití aplikací KDEmod3 v LXDE

Starší verze programů KDEmod[-legacy] nainstalované v /opt/kde/bin nejsou automaticky LXDE rozpoznané. Aby šly použít, je třeba editovat cestu PATH následujícím způsobem:

echo 'PATH=$PATH:/opt/kde/bin' >> /etc/rc.local

nebo přidejte do souboru /etc/profile.d skript:

#!/bin/sh
PATH=$PATH:/opt/kde/bin

Uložte jej pod názvem "kde3path.sh" a nastavte jako spustitelný:

chmod +x /etc/profile.d/kde3path.sh

Zdroje