Main page (ไทย)

From ArchWiki
Revision as of 20:34, 21 November 2006 by Pkc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Template:Navigate i18n mainpagesTemplate:Newpagelinksmain

ArchLinux Wiki

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ArchLinux (ไทย) Wiki.

Template:Sn

ข่าว Wiki

ในบางกรณี ข้อมูลสำคัญที่เป็นข่าวจะถูกแสดงในส่วนนี้ โปรดดู Wiki News สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม Occasionally something is newsworthy, but only to the wiki. In those events, check the Wiki News page for the latest lowdown on the Wiki.


ผู้ใช้มือใหม่

โปรดอ่าน ข้อควรคิดก่อนเปลี่ยนมาใช้ Linux หากท่านกำลังตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ Linux

หากท่านกำลังศึกษาใช้งาน Arch Linux อยู่ ท่านอาจจะสนใจบทความเหล่านี้

การติดตั้ง Arch Linux แบบเร็ว | ติดตั้งโปรแกรมแบบเร็ว


ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการช่วยเหลือในการแปลบทความเป็นภาษาไทย หรือว่าช่วยเหลือในการจัดการโครงสร้างของ Wiki ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก Priority Todo และ WikiTodo

โปรดติดต่อ admins และ sysops และ ผู้ดูแลบทความ


สร้างบทความของคุณเอง

คุณต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเขียนบทความได้ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถลองเล่นได้ที่ Sandbox เพื่อทำให้คุณคุ้นเคยกับ ArchWiki มีความช่วยเหลืออื่นๆ อยู่ที่ Wiki Help Category


ติดต่อ

โปรดดูหน้า ContactList หากท่านต้องการให้คำแนะนำหรือสอบถาม

Template:Navigatearchlinux