Difference between revisions of "Music Player Daemon (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Do not use -Sy when installing packages)
(Blanked the page)
Line 1: Line 1:
[[Category:Audio/Video (Polski)]]
 
[[Category:Daemons and system services (Polski)]]
 
[[Category:HOWTOs (Polski)]]
 
{{i18n|Music Player Daemon}}
 
  
=Co to jest MPD?=
 
'''MPD''' ('''M'''usic '''P'''layer '''D'''aemon) jest to lekki i szybki odtwarzacz dźwięku działający na zasadzie serwer-klient. MPD uruchamia się w tle jako usługa systemowa (daemon). Posiada obsługę playlist, zarządza muzyką na podstawie bazy danych. Do obsługi potrzebny będzie jeden z klientów czyli program obsługujący serwer mpd.
 
 
=Instalacja MPD=
 
Instalacja za pomocą pacmana
 
pacman -S mpd
 
 
=Konfiguracja MPD=
 
Edytowanie pliku konfiguracyjnego:
 
cp /etc/mpd.conf.example /etc/mpd.conf
 
$EDYTOR /etc/mpd.conf
 
==Konfiguracja po polsku==
 
<nowiki>
 
####################### WYMAGANE ŚCIEŻKI #######################
 
#katalog z muzyką:
 
music_directory                "~/muzyka/"
 
 
#katalog dla playlist:
 
playlist_directory              "~/muzyka/playlisty/"
 
 
#plik dla bazy danych:
 
db_file                        "~/.mpd/mpd.db"
 
 
#plik z logiem:
 
log_file                        "~/.mpd/mpd.log"
 
 
#plik z logiem błędów:
 
error_file                      "~/.mpd/mpd.error"
 
################################################################
 
 
 
###################### OPCJONALNE ŚCIEŻKI ######################
 
#
 
# Jeżeli życzysz sobie używać mpd --kill do zatrzymania mpd,
 
# musisz podać ścieżkę do pliku w którym mpd zapisze swój
 
# numer procesu.
 
#
 
pid_file                        "/home/kowalski/.mpd/mpd.pid"
 
#
 
# Jeżeli życzysz sobie obsługi sesji (zapisuje stan odtwarzania
 
# utworu, playlistę, odtwarzanie/pauza, itp.), podaj ścieżkę
 
# do pliku do którego mpd będzie zapisywał te informacje aby
 
# po ponownym uruchomieniu sesja zostanie przywrócona..
 
#
 
state_file                      "/home/kowalski/.mpd/mpdstate"
 
#
 
################################################################
 
 
 
######################### OPCJĘ DAEMONA ########################
 
#
 
# Jeżeli uruchomiony jako root, MPD porzuci przywileje roota i
 
# uruchomi się jako podany użytkownik. W przeciwnym wypadku mpd
 
# będzie pracować na użytkowniku który uruchomił mpd, nie
 
# polecane w przypadku gdy mpd nie porzuca przywilejów roota.
 
#
 
user                            "kowalski"
 
#
 
# Adres i port nasłuchiwany przez mpd.
 
#
 
bind_to_address                  "127.0.0.1" # tylko lokalnie
 
#bind_to_address                "any"      # dla wszystkich
 
#port                            "6600"
 
#
 
# Kontrola poziomu logowanych informacji. Można użyć:
 
# "default" - domyślnie
 
# "secure"  - bezpieczeństwo
 
# "verbose" - rozbudowane informacje.
 
#
 
#log_level                      "default"
 
#
 
################################################################
 
 
 
########################### ZEZWOLENIA #########################
 
#
 
# MPD może wymagać od użytkownika podanie hasła. Możesz ustawić
 
# jedno lub więcej haseł. Możesz podać co ten użytkownik będzie
 
# mógł robić, a co zostanie mu zabronione. Po zalogowaniu się z
 
# użyciem danego "hasła @ użytkownik będzie miał takie prawa".
 
#
 
#password                        "password@read,add,control,admin"
 
#
 
# Ta opcja określa na co pozwalasz nie zalogowanym użytkownikom.
 
# Domyślnie wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do MPD jeżeli
 
# żadne hasło nie zostało określone powyżej. W przeciwnym wypadku
 
# nie mają żadnego dostępu aby to zmienić ustaw tą opcję.
 
#
 
#default_permissions            "read,add,control,admin"
 
#
 
################################################################
 
 
 
######################### WYJŚCIE DŹWIĘKU ######################
 
#
 
# MPD obsługuje wiele typów wyjść dźwięku, potrafi jednocześnie
 
# wysyłać dźwięk na wiele wyjść. Możesz tutaj ustawić jedno lub
 
# więcej. Jeżeli tego nie ustawisz, MPD będzie ustawiał wyjście
 
# automatycznie przy każdym uruchomieniu..
 
#
 
# Zobacz <http://mpd.wikia.com/wiki/Configuration#Audio_Outputs>
 
# przykłady konfiguracji.
 
#
 
# Przykład dla wyjścia do ALSY:
 
#
 
#audio_output {
 
#        type                    "alsa"
 
#        name                    "My ALSA Device"
 
#        device                  "hw:0,0"    # opcjonalne
 
#        format                  "44100:16:2" # opcjonalne
 
}
 
#
 
# Przykład dla wyjścia do OSS:
 
#
 
#audio_output {
 
#        type                    "oss"
 
#        name                    "My OSS Device"
 
#        device                  "/dev/dsp"  # opcjonalne
 
#        format                  "44100:16:2" # opcjonalne
 
#}
 
#
 
# Przykład dla wyjścia do strumienia radiowego (dla strumieni Icecast):
 
#
 
#audio_output {
 
#        type                    "shout"
 
#        name                    "Moja nazwa radia"
 
#        host                    "localhost"
 
#        port                    "8000"
 
#        mount                  "/mpd.ogg"
 
#        password                "hackme"
 
#        quality                "5.0"
 
#        bitrate                "128"
 
#        format                  "44100:16:1"
 
#        user                    "source"                # opcjonalne
 
#        description            "Mój opis strumienia"  # opcjonalne
 
#        genre                  "jazz"                  # opcjonalne
 
#        public                  "no"                    # opcjonalne
 
#}
 
#
 
# Wszystkie dekodowane dźwięki będą konwertowane do tego formatu
 
# zanim zostaną wysłane do wyjścia dźwięku.
 
#
 
#audio_output_format            "44100:16:2"
 
#
 
################################################################
 
 
 
############################# MIKSER ###########################
 
#
 
# MPD potrzebuje wiedzieć jaki mikser przestawić gdy ty zmienisz
 
# głośność dźwięku. Jeśli nie określisz jednego tu, MPD will
 
# pick one based on which ones it was compiled with support for.
 
#
 
# Przykład dla kontroli przez ALSA mikser:
 
#
 
mixer_type                      "alsa"
 
mixer_device                    "default"
 
mixer_control                  "VOL"
 
#
 
# Przykład dla kontroli przez OSS mikser:
 
#
 
#mixer_type                      "oss"
 
#mixer_device                    "/dev/mixer"
 
#mixer_control                  "PCM"
 
#
 
# Jeżeli chcesz aby MPD programowo ustawiał głośność dźwięku
 
# i wysyłał tak na wyjście dźwięku, użyj tego:
 
#
 
#mixer_type                      "software"
 
#
 
################################################################
 
 
 
######################### NORMALIZACJA #########################
 
#
 
# Określ typ regulatora poziomu głośności (ReplayGain). Możesz
 
# użyć "album" lub "track" (utwór). Jeżeli nie określisz,
 
# regulacja nie będzie używana. Zobacz <http://www.replaygain.org>
 
# więcej szczegółów.
 
#
 
#replaygain                      "album"
 
#
 
# Ustawia pre-amp dla plików mających tagi ReplayGain.
 
#
 
#replaygain_preamp              "0"
 
#
 
# Włącz normalizacje dźwięku "w locie". To ustawienie sprawi
 
# że wszystkie grane piosenki będą grane z jednakowym poziomem
 
# głośności.
 
#
 
#volume_normalization            "no"
 
#
 
################################################################
 
 
 
######################### BUFOR DŹWIĘKU ########################
 
#
 
# Rozmiar buforu dla dekodowanego dźwięku. Prawdopodobnie nie
 
# powinieneś tego zmieniać.
 
#
 
#audio_buffer_size              "2048"
 
#
 
# Jak dużo ma załadować do buforu zanim zacznie odtwarzać?
 
#
 
#buffer_before_play              "0%"
 
#
 
# Ustawienia buforu strumieni HTTP. Jeżeli słyszysz przerywanie
 
# podczas odtwarzania strumienia HTTP to możesz sobie to tutaj
 
# poprawić.
 
#
 
#http_buffer_size                "128"
 
#http_prebuffer_size            "25%"
 
#
 
################################################################
 
 
 
########################### HTTP PROXY #########################
 
#
 
# Ustaw proxy które będzie używane do odtwarzania strumieni HTTP.
 
#
 
#http_proxy_host                "proxy.isp.com"
 
#http_proxy_port                "8080"
 
#http_proxy_user                "user"
 
#http_proxy_password            "password"
 
#
 
################################################################
 
 
 
############################# LIMITY ###########################
 
#
 
# To są ustawienia różnych limitów MPD. Zmień je jeżeli twój MPD
 
# zajmuje Ci za wiele zasobów. Powinieneś zmienić to tylko wtedy
 
# gdy to jest konieczne.
 
#
 
#connection_timeout              "60"
 
#max_connections                "5"
 
#max_playlist_length            "16384"
 
#max_command_list_size          "2048"
 
#max_output_buffer_size          "8192"
 
#
 
################################################################
 
 
 
######################## KODOWANIE ZNAKÓW ######################
 
#
 
# Jeżeli nazwy plików lub katalogów nie są wyświetlane prawidłowo,
 
# możesz to tu zmienić. W większości przypadków powinno wystarczyć
 
# "ISO-8859-1" lub "UTF-8". Musisz ponownie stworzyć bazę danych
 
# aby twoje ustawienia zostały zapisane (użyj mpd --create-db).
 
#
 
filesystem_charset              "UTF-8"
 
#
 
# Tagi ID3v1 powinny być odczytywane w formacie:
 
#
 
id3v1_encoding                  "ISO-8859-2"
 
#
 
################################################################
 
 
 
########################### INNE OPCJE #########################
 
#
 
# Typy metadanych które będą rozpoznawane przez MPD.
 
#
 
#metadata_to_use  "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
 
#
 
# Włącz to jeżeli życzysz sobie używać tworzonych przez MPD
 
# playlist w innych odtwarzaczach.
 
#
 
#save_absolute_paths_in_playlists "no"
 
#
 
################################################################</nowiki>
 
*'''Uwaga:''' jest to wersja rozwojowa polskiego tłumaczenia pliku <code>/etc/mpd.conf.example</code>. Przetłumaczony tekst może zawierać błędy. W razie wątpliwości zapraszam do "dyskusji".
 
 
*''W razie jakichś problemów z dźwiękiem upewnij się że masz poprawnie skonfigurowaną kartę i mixer. Jeżeli nadal są problemy, zajrzyj tu: /var/log/mpd/mpd.error''
 
 
*W przypadku problemów z uprawnieniami przy użyciu ESD w MPD uruchom to jako root:
 
chsh -s /bin/true mpd
 
 
==Uruchamianie==
 
Aby uruchomić mpd wydaj polecenie:
 
/etc/rc.d/mpd start
 
Możesz też dodać mpd do initu aby startował razem z systemem. Wystarczy że wyedytujesz plik <code>/etc/rc.conf</code> i do linijki <code>DAEMONS</code> dodasz <code>mpd</code>, o tak:
 
DAEMONS=(.. network alsa mpd cron ..)
 
 
=Instalacja klientów MPD=
 
Instalacja klienta odbywa się przy pomocy pacmana:
 
pacman -S mpc sonata itp.
 
lub przy pomocy programu służącego do instalacji z [[ArchLinux_User-community_Repository_%28AUR%29|AUR]] np:
 
aurbuild -s gbemol pympd itp.
 
 
===Konsola===
 
*'''mpc''' - malutki programik obsługiwany z linij poleceń (http://musicpd.org)
 
*'''ncmpc''' - wygodny, mały, program napisany na ncurses (http://hem.bredband.net/kaw/ncmpc/)
 
 
===GTK===
 
*'''Sonata''' - lekki i wygodny program napisany w pygtk (http://sonata.berlios.de)
 
*'''gmpc''' - program napisany pod gnome w C, glade (http://sarine.nl/gmpc)
 
*'''gimmix''' - kolejny program napisany w C tym razem młodszy, lżejszy i mniej rozwinięty niż gmpc (http://gimmix.berlios.de/)
 
*'''gbemol''' - bardzo lekki program napisany pod gtk2, wyglądem przypomina itunes (http://gbemol.sourceforge.net) AUR
 
*'''pygmy''' - program napisany w pygtk, wyglądem przypomina gimmixa (http://pygmy.berlios.de) AUR
 
*'''pympd''' - dość duży program przypominający Rhythmbox napisany w pygtk (http://pympd.sourceforge.net/) AUR
 
 
===QT===
 
*'''qmpdclient''' - klient ten został napisany pod QT4 (http://havtknut.tihlde.org/qmpdclient)
 
*'''KMP''' - klent przypomina winampa bez skórki? (http://www.threadbox.net/pages/kmp) AUR
 
 
=Linki zewnętrzne=
 
*[http://www.musicpd.org/ Strona domowa (en)]
 
*[http://mpd.wikia.com/wiki/Main_Page Wiki projektu (en)]
 
*[http://mpd.wikia.com/wiki/Clients Lista klientów MPD (en)]
 
*[http://www.musicpd.org/forum/ Forum MPD (en)]
 
*[http://pl.wikipedia.org/wiki/Music_Player_Daemon Opis na wikipedii (pl)]
 

Revision as of 06:00, 13 July 2010