Difference between revisions of "Music Player Daemon (Polski)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (fixes)
(update/translate (2.5/3))
Line 108: Line 108:
 
  # systemctl enable mpd.service
 
  # systemctl enable mpd.service
  
=== Inne opcje konfiguracji ===
+
=== Wszystkie opcje konfiguracji ===
  
{{Expansion|Needs that the new options were included}}
+
Plik {{ic|/etc/mpd.conf}} jest podzielony na kategorie, spolszczone opcje podane są kategoriami w kolejności takiej samej jak w pliku konfiguracyjnym. Opcje dostępne w wersji 0.17.5 lub nowszej.
<nowiki>
 
####################### WYMAGANE ŚCIEŻKI #######################
 
#katalog z muzyką:
 
music_directory                "~/muzyka/"
 
  
#katalog dla playlist:
+
==== Pliki i katalogi ====
playlist_directory              "~/muzyka/playlisty/"
 
  
#plik dla bazy danych:
+
* '''music_directory''' - opcja do ustawienia katalogu z muzyką, która zostanie dodana do bazy MPD. W przypadku zakomentowania, MPD doda katalog XDG, w razie braku tegoż, dodawanie muzyki do MPD będzie dostępne tylko poprzez protokół {{ic|file://}};
db_file                        "~/.mpd/mpd.db"
+
* '''playlist_directory''' - lokalizacja katalogu dla wewnętrznych playlist MPD;
 +
* '''db_file''' - lokalizacja pliku bazy danych;
 +
* '''log_file''' - lokalizacja pliku z rejestrem zdarzeń. Ta opcja jest dobra przy usuwaniu problemów, ilość szczegółów zależy od ustawień opcji: {{ic|log_level}}. Gdy opcja ma wartość {{ic|"syslog"}}, wtedy używany będzie systemowy rejestrator zdarzeń;
 +
* '''pid_file''' - jeżeli życzysz sobie używać {{ic|mpd --kill}} do zatrzymywania mpd, musisz podać ścieżkę do pliku w którym mpd zapisze swój identyfikator procesu;
 +
* '''state_file''' - jeżeli życzysz sobie obsługi sesji (zapisuje stan odtwarzania utworu, playlistę, odtwarzanie/pauza, itp.), podaj ścieżkę do pliku do którego mpd będzie zapisywał te informacje, a po ponownym uruchomieniu sesja zostanie przywrócona;
 +
* '''sticker_file''' - lokalizacja pliku bazy danych z dodatkowymi informacjami przylepionymi do utworów.
  
#plik z logiem:
+
==== Podstawowe ustawienia MPD ====
log_file                        "~/.mpd/mpd.log"
 
  
#plik z logiem błędów:
+
* '''user''' - jeżeli uruchomiony z konta root, MPD porzuci przywileje roota i uruchomi się jako podany użytkownik. Jeżeli uruchomiony z konta użytkownika, mpd będzie pracować jako ten użytkownik. Odradzane jest by mpd posiadało pełne przywileje roota;
error_file                      "~/.mpd/mpd.error"
+
* '''group''' - ta opcja ustawia grupę podstawową na której będzie działał MPD. Jeżeli nie sprecyzowane, używana będzie podstawowa grupa użytkownika. Pożyteczne gdy MPD aby mieć uprawnienia do używania karty dźwiękowej, musi być w grupie "audio";
################################################################
+
* '''bind_to_address''' - adres i port nasłuchiwany przez mpd. Wybierz jedno z poniższych:
 +
bind_to_address      "127.0.0.1"  # tylko lokalnie
 +
bind_to_address      "any"          # dla wszystkich
 +
bind_to_address      "~/.mpd/socket" # socket
 +
* '''port''' - port na którym ma być prowadzony nasłuch;
 +
* '''log_level''' - kontrola poziomu logowanych informacji. Można użyć:
 +
** "default" - domyślnie
 +
** "secure"  - komunikaty bezpieczeństwa
 +
** "verbose" - rozbudowane informacje (polecane do rozwiązywania problemów)
 +
* '''gapless_mp3_playback''' - odtwarzanie bez odstępów (gapless playback). Jeżeli masz problemy z dźwiękiem, wyłącz tą opcję albo użyj programu [http://www.willwap.co.uk/Programs/vbrfix.php vbrfix];
 +
* '''restore_paused''' - ustawienie tej opcji spowoduje że MPD po starcie będzie pauzował odtwarzanie;
 +
* '''save_absolute_paths_in_playlists''' - ta opcja spowoduje zapis playlist tak by można było z nich korzystać w innych programach;
 +
* '''metadata_to_use''' - opcja określa które meta-dane będą importowane do muzycznej bazy danych (działa tylko przy dodawaniu nowych). Dostępne meta-dane to:
 +
** artist - artysta
 +
** album - album
 +
** title - tytuł
 +
** track - numer utworu
 +
** name
 +
** genre - gatunek muzyczny
 +
** date - rok wydania
 +
** composer - kompozytor
 +
** performer - wykonawca
 +
** comment -komentarz
 +
** disc - numer płyty
 +
** musicbrainz_artistid - id artysty w serwisie musicbrainz
 +
** musicbrainz_albumid - id albumu w serwisie musicbrainz
 +
** musicbrainz_albumartistid - id artysty albumu w serwisie musicbrainz
 +
** musicbrainz_trackid - id utworu w serwisie musicbrainz
 +
* '''auto_update''' - automatyczne aktualizuj, gdy pliki w katalogu z muzyką zostały zmodyfikowane;
 +
* '''auto_update_depth''' - głębokość podkatalogów, które będą obserwowane po uaktywnieniu opcji {{ic|auto_update}}. Dla 0 podkatalogi nie będą obserwowane, jedynie pliki w katalogu głównym. Domyślnie zakomentowane co oznacza brak limitów.
  
 +
==== Zachowywanie symbolicznych linków ====
  
###################### OPCJONALNE ŚCIEŻKI ######################
+
* '''follow_outside_symlinks''' - ustaw tą opcje na {{ic|"yes"}} jeśli chcesz by MPD podążał za linkami do zewnętrznych katalogów;
#
+
* '''follow_inside_symlinks''' - ustaw tą opcję na {{ic|"yes"}} jeśli chcesz by MPD traktował linki do wewnętrznych katalogów jak kopie muzyki.
# Jeżeli życzysz sobie używać mpd --kill do zatrzymania mpd,
 
# musisz podać ścieżkę do pliku w którym mpd zapisze swój
 
# numer procesu.
 
#
 
pid_file                        "/home/kowalski/.mpd/mpd.pid"
 
#
 
# Jeżeli życzysz sobie obsługi sesji (zapisuje stan odtwarzania
 
# utworu, playlistę, odtwarzanie/pauza, itp.), podaj ścieżkę
 
# do pliku do którego mpd będzie zapisywał te informacje aby
 
# po ponownym uruchomieniu sesja zostanie przywrócona..
 
#
 
state_file                      "/home/kowalski/.mpd/mpdstate"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
==== Zeroconf / Avahi ====
  
######################### OPCJĘ DAEMONA ########################
+
* '''zeroconf_enabled''' - jeśli ustawione na {{ic|"yes"}}, MPD będzie publikować informacje za pomocą Zeroconf/Avahi;
#
+
* '''zeroconf_name''' - unikatowa nazwa dla MPD, którą będzie przedstawiał się w sieci.
# Jeżeli uruchomiony jako root, MPD porzuci przywileje roota i
 
# uruchomi się jako podany użytkownik. W przeciwnym wypadku mpd
 
# będzie pracować na użytkowniku który uruchomił mpd, nie
 
# polecane w przypadku gdy mpd nie porzuca przywilejów roota.
 
#
 
user                            "kowalski"
 
#
 
# Adres i port nasłuchiwany przez mpd.
 
#
 
bind_to_address                  "127.0.0.1" # tylko lokalnie
 
#bind_to_address                "any"      # dla wszystkich
 
#port                            "6600"
 
#
 
# Kontrola poziomu logowanych informacji. Można użyć:
 
# "default" - domyślnie
 
# "secure"  - bezpieczeństwo
 
# "verbose" - rozbudowane informacje.
 
#
 
#log_level                      "default"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
==== Kontrola dostępu ====
  
########################### ZEZWOLENIA #########################
+
* '''password''' - MPD może wymagać od użytkownika podanie hasła. Możesz ustawić jedno lub więcej haseł. Możesz podać co ten użytkownik będzie mógł robić, a co zostanie mu zabronione. Po zalogowaniu się z użyciem danego {{ic|"[hasło]@[użytkownik będzie miał do tego],[do tego],[do tego]"}};
#
+
* '''default_permissions''' - domyślne ustawienia dla nie zalogowanych użytkowników. Ta opcja określa na co pozwalasz nie zalogowanym użytkownikom. Domyślnie wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do MPD jeżeli żadne hasło nie zostało określone powyżej. W przeciwnym wypadku nie mają żadnego dostępu aby to zmienić ustaw tą opcję.
# MPD może wymagać od użytkownika podanie hasła. Możesz ustawić
 
# jedno lub więcej haseł. Możesz podać co ten użytkownik będzie
 
# mógł robić, a co zostanie mu zabronione. Po zalogowaniu się z
 
# użyciem danego "hasła @ użytkownik będzie miał takie prawa".
 
#
 
#password                        "password@read,add,control,admin"
 
#
 
# Ta opcja określa na co pozwalasz nie zalogowanym użytkownikom.
 
# Domyślnie wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do MPD jeżeli
 
# żadne hasło nie zostało określone powyżej. W przeciwnym wypadku
 
# nie mają żadnego dostępu aby to zmienić ustaw tą opcję.
 
#
 
#default_permissions            "read,add,control,admin"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
==== Wyjście dźwięku ====
  
######################### WYJŚCIE DŹWIĘKU ######################
+
* '''audio_output{}''' - MPD obsługuje wiele typów wyjść dźwięku, potrafi jednocześnie wysyłać dźwięk na wiele wyjść. Możesz tutaj ustawić jedno lub więcej. Jeżeli tego nie ustawisz, MPD będzie ustawiał wyjście automatycznie przy każdym uruchomieniu.. Zobacz [http://mpd.wikia.com/wiki/Configuration#Audio_Outputs przykłady konfiguracji];
#
+
* '''audio_output_format''' - wszystkie dekodowane dźwięki będą konwertowane do tego formatu zanim zostaną wysłane do wyjścia dźwięku. Format zawartości opcji: {{ic|"próbkowanie:głębia:kanały"}};
# MPD obsługuje wiele typów wyjść dźwięku, potrafi jednocześnie
+
* '''samplerate_converter''' - ustaw jakość konwertowania próbkowania, możliwe opcje:
# wysyłać dźwięk na wiele wyjść. Możesz tutaj ustawić jedno lub
+
** '''Best Sinc Interpolator''' - najlepsza jakość ale najwolniejsze
# więcej. Jeżeli tego nie ustawisz, MPD będzie ustawiał wyjście
+
** '''Medium Sinc Interpolator''' - średnia jakość
# automatycznie przy każdym uruchomieniu..
+
** '''Fastest Sinc Interpolator''' - szybkość ponad jakość
#
+
** '''ZOH Interpolator''' - jakieś ubogie
# Zobacz <http://mpd.wikia.com/wiki/Configuration#Audio_Outputs>
+
** '''Linear Interpolator''' - i jeszcze bardziej
# przykłady konfiguracji.
+
** '''internal''' - wbudowane, kiepskie
#
 
# Przykład dla wyjścia do ALSY:
 
#
 
#audio_output {
 
#        type                    "alsa"
 
#        name                    "My ALSA Device"
 
#        device                  "hw:0,0"    # opcjonalne
 
#        format                  "44100:16:2" # opcjonalne
 
}
 
#
 
# Przykład dla wyjścia do OSS:
 
#
 
#audio_output {
 
#        type                    "oss"
 
#        name                    "My OSS Device"
 
#        device                  "/dev/dsp"  # opcjonalne
 
#        format                  "44100:16:2" # opcjonalne
 
#}
 
#
 
# Przykład dla wyjścia do strumienia radiowego (dla strumieni Icecast):
 
#
 
#audio_output {
 
#        type                    "shout"
 
#        name                    "Moja nazwa radia"
 
#        host                    "localhost"
 
#        port                    "8000"
 
#        mount                  "/mpd.ogg"
 
#        password                "hackme"
 
#        quality                "5.0"
 
#        bitrate                "128"
 
#        format                  "44100:16:1"
 
#        user                    "source"                # opcjonalne
 
#        description            "Mój opis strumienia"  # opcjonalne
 
#        genre                  "jazz"                  # opcjonalne
 
#        public                  "no"                    # opcjonalne
 
#}
 
#
 
# Wszystkie dekodowane dźwięki będą konwertowane do tego formatu
 
# zanim zostaną wysłane do wyjścia dźwięku.
 
#
 
#audio_output_format            "44100:16:2"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
==== Normalizacja lub obsługa replaygain ====
  
############################# MIKSER ###########################
+
* '''replaygain''' - ustaw obsługę [http://www.replaygain.org replaygain] na {{ic|"off"}} (wyłączona), {{ic|"track"}} (utwór), {{ic|"album"}} (album);
#
+
* '''replaygain_preamp''' - przycisz lub pogłośnić pliki o podaną ilość decybeli. Obsługa replaygain musi być włączona, a plik musi zawierać niezbędne tagi;
# MPD potrzebuje wiedzieć jaki mikser przestawić gdy ty zmienisz
+
* '''volume_normalization''' - wyciszanie w locie, tak aby wszystkie pliki miały podobny poziom hałasu, poprzednik replaygain. Jeśli chcesz włączyć, ustaw na {{ic|"yes"}}.
# głośność dźwięku. Jeśli nie określisz jednego tu, MPD will
 
# pick one based on which ones it was compiled with support for.
 
#
 
# Przykład dla kontroli przez ALSA mikser:
 
#
 
mixer_type                      "alsa"
 
mixer_device                    "default"
 
mixer_control                  "VOL"
 
#
 
# Przykład dla kontroli przez OSS mikser:
 
#
 
#mixer_type                      "oss"
 
#mixer_device                    "/dev/mixer"
 
#mixer_control                  "PCM"
 
#
 
# Jeżeli chcesz aby MPD programowo ustawiał głośność dźwięku
 
# i wysyłał tak na wyjście dźwięku, użyj tego:
 
#
 
#mixer_type                      "software"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
==== Wewnętrzne bufory MPD ====
  
######################### NORMALIZACJA #########################
+
* '''audio_buffer_size''' - rozmiar buforu dekodowanego dźwięku, nie zmieniaj jeśli dalej nie wiesz co to robi;
#
+
* '''buffer_before_play''' - minimalny rozmiar zapełnionego buforu w procentach, przed rozpoczęciem odtwarzania.
# Określ typ regulatora poziomu głośności (ReplayGain). Możesz
 
# użyć "album" lub "track" (utwór). Jeżeli nie określisz,
 
# regulacja nie będzie używana. Zobacz <http://www.replaygain.org>
 
# więcej szczegółów.
 
#
 
#replaygain                      "album"
 
#
 
# Ustawia pre-amp dla plików mających tagi ReplayGain.
 
#
 
#replaygain_preamp              "0"
 
#
 
# Włącz normalizacje dźwięku "w locie". To ustawienie sprawi
 
# że wszystkie grane piosenki będą grane z jednakowym poziomem
 
# głośności.
 
#
 
#volume_normalization            "no"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
==== Limitacja zasobów ====
  
######################### BUFOR DŹWIĘKU ########################
+
Za pomocą tych ustawień można zmniejszyć zużycie zasobów. Te opcje powinny być na tyle małe by nie spowodować zagrożeń bezpieczeństwa.
#
+
* '''connection_timeout''' - czas (w sec.) bezczynności połączenia po którym zostanie ono zamknięte;
# Rozmiar buforu dla dekodowanego dźwięku. Prawdopodobnie nie
+
* '''max_connections''' - maksymalna ilość równoległych połączeń;
# powinieneś tego zmieniać.
+
* '''max_playlist_length''' - maksymalna wielkość playlisty;
#
+
* '''max_command_list_size''' - maksymalna długość listy poleceń;
#audio_buffer_size              "2048"
+
* '''max_output_buffer_size''' - maksymalny rozmiar buforu wyjścia.
#
 
# Jak dużo ma załadować do buforu zanim zacznie odtwarzać?
 
#
 
#buffer_before_play              "0%"
 
#
 
# Ustawienia buforu strumieni HTTP. Jeżeli słyszysz przerywanie
 
# podczas odtwarzania strumienia HTTP to możesz sobie to tutaj
 
# poprawić.
 
#
 
#http_buffer_size                "128"
 
#http_prebuffer_size            "25%"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
==== Ustawienia TCP (keep alive) ====
  
########################### HTTP PROXY #########################
+
Tylko dla klientów podłączonych przy pomocy systemów obsługujących tą funkcję. Pozwala wykryć systemy, które nie zamknęły połączenia, a nie są dostępne w sieci.
#
 
# Ustaw proxy które będzie używane do odtwarzania strumieni HTTP.
 
#
 
#http_proxy_host                "proxy.isp.com"
 
#http_proxy_port                "8080"
 
#http_proxy_user                "user"
 
#http_proxy_password            "password"
 
#
 
################################################################
 
  
 +
To nie jest zazwyczaj konieczne lecz może się przydać dla połączeń typu wifi, które lubią rwać połączenia. W połączeniu z {{ic|max_connections}} może doprowadzić do zapełnienia limitu uniemożliwiając na nowe połączenia.
 +
* '''tcp_keep_alive''' - ustaw na {{ic|"yes"}} aby włączyć keepalive;
 +
* '''tcp_keep_alive_idle''' - czas nieaktywności, po upływie którego, połączenie zostanie sprawdzone;
 +
* '''tcp_keep_alive_interval''' - czas każdego kolejnego sprawdzania po {{ic|tcp_keep_alive_idle}};
 +
* '''tcp_keep_alive_count''' - liczba nieudanych prób zanim połączenie zostanie zamknięte.
  
############################# LIMITY ###########################
+
==== Kodowanie znaków ====
#
 
# To są ustawienia różnych limitów MPD. Zmień je jeżeli twój MPD
 
# zajmuje Ci za wiele zasobów. Powinieneś zmienić to tylko wtedy
 
# gdy to jest konieczne.
 
#
 
#connection_timeout              "60"
 
#max_connections                "5"
 
#max_playlist_length            "16384"
 
#max_command_list_size          "2048"
 
#max_output_buffer_size          "8192"
 
#
 
################################################################
 
  
 
+
Jeżeli nazwy plików lub katalogów nie są wyświetlane prawidłowo, możesz tu, to zmienić. W większości przypadków powinno wystarczyć {{ic|"ISO-8859-1"}} lub {{ic|"UTF-8"}}. Musisz ponownie stworzyć bazę danych aby twoje ustawienia zostały zapisane (użyj mpd --create-db).
######################## KODOWANIE ZNAKÓW ######################
+
* '''filesystem_charset''' - kodowanie dla systemu plików;
#
+
* '''id3v1_encoding''' - kodowanie meta-danych.
# Jeżeli nazwy plików lub katalogów nie są wyświetlane prawidłowo,
 
# możesz to tu zmienić. W większości przypadków powinno wystarczyć
 
# "ISO-8859-1" lub "UTF-8". Musisz ponownie stworzyć bazę danych
 
# aby twoje ustawienia zostały zapisane (użyj mpd --create-db).
 
#
 
filesystem_charset              "UTF-8"
 
#
 
# Tagi ID3v1 powinny być odczytywane w formacie:
 
#
 
id3v1_encoding                  "ISO-8859-2"
 
#
 
################################################################
 
 
 
 
 
########################### INNE OPCJE #########################
 
#
 
# Typy metadanych które będą rozpoznawane przez MPD.
 
#
 
#metadata_to_use  "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
 
#
 
# Włącz to jeżeli życzysz sobie używać tworzonych przez MPD
 
# playlist w innych odtwarzaczach.
 
#
 
#save_absolute_paths_in_playlists "no"
 
#
 
################################################################</nowiki>
 
*'''Uwaga:''' jest to wersja rozwojowa polskiego tłumaczenia pliku <code>/etc/mpd.conf.example</code>. Przetłumaczony tekst może zawierać błędy. W razie wątpliwości zapraszam do "dyskusji".
 
 
 
*''W razie jakichś problemów z dźwiękiem upewnij się że masz poprawnie skonfigurowaną kartę i mixer. Jeżeli nadal są problemy, zajrzyj tu: /var/log/mpd/mpd.error''
 
 
 
*W przypadku problemów z uprawnieniami przy użyciu ESD w MPD uruchom to jako root:
 
  chsh -s /bin/true mpd
 
  
 
== Klienty ==
 
== Klienty ==

Revision as of 14:46, 30 September 2013

zh-CN:Music Player Daemon

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Artykuł wymaga rozszerzenia i sprawdzenia poprawności istniejących już informacji. (Discuss in Talk:Music Player Daemon (Polski)#)

MPD (Music Player Daemon) jest to lekki i szybki odtwarzacz dźwięku działający na zasadzie serwer-klient. MPD uruchamia się w tle jako usługa systemowa (daemon). Posiada obsługę playlist, zarządza muzyką na podstawie bazy danych. Do obsługi potrzebny będzie jeden z klientów czyli program obsługujący serwer mpd.

Instalacja MPD

Ostatnia stabilna wersja mpd dostępna jest w oficjalny repozytorium.

Wersje eksperymentalne/rozwojowe można znaleźć w AUR. Przykład: mpd-git

Konfiguracja MPD

MPD można używać lokalnie (na ustawieniach użytkownika), globalnie (ustawienia odnoszą się do wszystkich użytkowników), a także równolegle. Wybór kierunku zależy od przeznaczenia, przykładowo na komputerach domowych lepszym rozwiązaniem może okazać się konfiguracja lokalna.

Niezbędne katalogi i foldery do prawidłowego działania aplikacji:

database - baza danych muzyki
pid - plik w którym przechowywany jest identyfikator procesu
log - dziennik zdarzeń
state - obecnie odtwarzane
playlists - katalog z listami odtwarzania
sticker.sql - plik bazy danych z dodatkowymi danymi programów-klientów

Aby MPD mogło odtwarzać dźwięk, ALSA, PulseAudio lub OSS muszą być prawidłowo skonfigurowane.

Konfiguracja lokalna

MPD może być skonfigurowany na koncie użytkownika (zamiast typowej konfiguracji globalnej). Takie rozwiązanie ma swoje korzyści:

 • Pojedynczy katalog ~/.mpd (lub jakikolwiek inny w /home/$USER/) będzie zawierał wszystkie pliki konfiguracyjne.
 • Łatwiej uniknąć problemów z uprawnieniami.

Aby rozpocząć: stwórz katalog dla niezbędnych plików i playlist; stwórz wszystkie wymagane pliki:

$ mkdir -p ~/.mpd/playlists
$ cp /usr/share/doc/mpd/mpdconf.example ~/.mpdconf
$ touch ~/.mpd/{database,log,state,pid,sticker.sql}

Edytuj ~/.mpdconf i sprecyzuj położenie plików:

~/.mpdconf
music_directory  "~/Muzyka"     # Zakomentuj jeśli XDG wskazuje na muzykę.
playlist_directory "~/.mpd/playlists"
db_file      "~/.mpd/database"
log_file      "~/.mpd/log"
pid_file      "~/.mpd/pid"
state_file     "~/.mpd/state"
sticker_file    "~/.mpd/sticker.sql"

Od teraz MPD może być uruchomione polecenie mpd (wpierw sprawdzi ~/.mpdconf, później ~/etc/mpd.conf [brak wsparcia dla katalogów konfiguracji XDG, jak ~/.config/mpd/mpd.conf]). Aby sprecyzować położenie pliku:

mpd /path/to/mpd.conf

Aby uruchomić MPD po zalogowaniu, dodaj do ~/.profile (lub innego Autostart file):

# Uruchamianie MPD (jeżeli nie został już uruchomiony)
[ ! -s ~/.mpd/pid ] && mpd

Aby uruchomić wraz z X.org(iem), dodaj do xprofile lub xinitrc. Przez niektóre DE, pliki te są ignorowane (np. przez GNOME), zastąpić je można plikiem autostart (specyfikacja XDG) - tu: ~/.config/autostart/mpd.desktop; to:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Type=Application
Name=Music Player Daemon
Comment=Serwer odtwarzający muzykę
Exec=mpd
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false
X-GNOME-Autostart-enabled=false

Konfiguracja globalna

Domyślnie w Archu pliki MPD trzymane są tu: /var/lib/mpd; domyślny użytkownik to mpd.

Edytuj /etc/mpd.conf aby ustawić:

/etc/mpd.conf
music_directory    "/ścieżka/do/katalogu/z/muzyką"
playlist_directory  "/var/lib/mpd/playlists"
db_file        "/var/lib/mpd/mpd.db"
log_file       "syslog"
pid_file       "/run/mpd/mpd.pid"
state_file      "/var/lib/mpd/mpdstate"
user         "mpd"

Ustawiliśmy właśnie MPD aby był uruchamiany na użytkowniku mpd, lecz właścicielem /var/lib/mpd jest root, możemy to zmienić:

# chown -R mpd /var/lib/mpd

Aby uruchomić MPD wykonaj:

# systemctl start mpd.service

Jeżeli chcesz by MPD było automatycznie uruchamiane przy każdym starcie systemu, wykonaj:

# systemctl enable mpd.service

Wszystkie opcje konfiguracji

Plik /etc/mpd.conf jest podzielony na kategorie, spolszczone opcje podane są kategoriami w kolejności takiej samej jak w pliku konfiguracyjnym. Opcje dostępne w wersji 0.17.5 lub nowszej.

Pliki i katalogi

 • music_directory - opcja do ustawienia katalogu z muzyką, która zostanie dodana do bazy MPD. W przypadku zakomentowania, MPD doda katalog XDG, w razie braku tegoż, dodawanie muzyki do MPD będzie dostępne tylko poprzez protokół file://;
 • playlist_directory - lokalizacja katalogu dla wewnętrznych playlist MPD;
 • db_file - lokalizacja pliku bazy danych;
 • log_file - lokalizacja pliku z rejestrem zdarzeń. Ta opcja jest dobra przy usuwaniu problemów, ilość szczegółów zależy od ustawień opcji: log_level. Gdy opcja ma wartość "syslog", wtedy używany będzie systemowy rejestrator zdarzeń;
 • pid_file - jeżeli życzysz sobie używać mpd --kill do zatrzymywania mpd, musisz podać ścieżkę do pliku w którym mpd zapisze swój identyfikator procesu;
 • state_file - jeżeli życzysz sobie obsługi sesji (zapisuje stan odtwarzania utworu, playlistę, odtwarzanie/pauza, itp.), podaj ścieżkę do pliku do którego mpd będzie zapisywał te informacje, a po ponownym uruchomieniu sesja zostanie przywrócona;
 • sticker_file - lokalizacja pliku bazy danych z dodatkowymi informacjami przylepionymi do utworów.

Podstawowe ustawienia MPD

 • user - jeżeli uruchomiony z konta root, MPD porzuci przywileje roota i uruchomi się jako podany użytkownik. Jeżeli uruchomiony z konta użytkownika, mpd będzie pracować jako ten użytkownik. Odradzane jest by mpd posiadało pełne przywileje roota;
 • group - ta opcja ustawia grupę podstawową na której będzie działał MPD. Jeżeli nie sprecyzowane, używana będzie podstawowa grupa użytkownika. Pożyteczne gdy MPD aby mieć uprawnienia do używania karty dźwiękowej, musi być w grupie "audio";
 • bind_to_address - adres i port nasłuchiwany przez mpd. Wybierz jedno z poniższych:
bind_to_address   "127.0.0.1"  # tylko lokalnie
bind_to_address   "any"     # dla wszystkich
bind_to_address   "~/.mpd/socket" # socket
 • port - port na którym ma być prowadzony nasłuch;
 • log_level - kontrola poziomu logowanych informacji. Można użyć:
  • "default" - domyślnie
  • "secure" - komunikaty bezpieczeństwa
  • "verbose" - rozbudowane informacje (polecane do rozwiązywania problemów)
 • gapless_mp3_playback - odtwarzanie bez odstępów (gapless playback). Jeżeli masz problemy z dźwiękiem, wyłącz tą opcję albo użyj programu vbrfix;
 • restore_paused - ustawienie tej opcji spowoduje że MPD po starcie będzie pauzował odtwarzanie;
 • save_absolute_paths_in_playlists - ta opcja spowoduje zapis playlist tak by można było z nich korzystać w innych programach;
 • metadata_to_use - opcja określa które meta-dane będą importowane do muzycznej bazy danych (działa tylko przy dodawaniu nowych). Dostępne meta-dane to:
  • artist - artysta
  • album - album
  • title - tytuł
  • track - numer utworu
  • name
  • genre - gatunek muzyczny
  • date - rok wydania
  • composer - kompozytor
  • performer - wykonawca
  • comment -komentarz
  • disc - numer płyty
  • musicbrainz_artistid - id artysty w serwisie musicbrainz
  • musicbrainz_albumid - id albumu w serwisie musicbrainz
  • musicbrainz_albumartistid - id artysty albumu w serwisie musicbrainz
  • musicbrainz_trackid - id utworu w serwisie musicbrainz
 • auto_update - automatyczne aktualizuj, gdy pliki w katalogu z muzyką zostały zmodyfikowane;
 • auto_update_depth - głębokość podkatalogów, które będą obserwowane po uaktywnieniu opcji auto_update. Dla 0 podkatalogi nie będą obserwowane, jedynie pliki w katalogu głównym. Domyślnie zakomentowane co oznacza brak limitów.

Zachowywanie symbolicznych linków

 • follow_outside_symlinks - ustaw tą opcje na "yes" jeśli chcesz by MPD podążał za linkami do zewnętrznych katalogów;
 • follow_inside_symlinks - ustaw tą opcję na "yes" jeśli chcesz by MPD traktował linki do wewnętrznych katalogów jak kopie muzyki.

Zeroconf / Avahi

 • zeroconf_enabled - jeśli ustawione na "yes", MPD będzie publikować informacje za pomocą Zeroconf/Avahi;
 • zeroconf_name - unikatowa nazwa dla MPD, którą będzie przedstawiał się w sieci.

Kontrola dostępu

 • password - MPD może wymagać od użytkownika podanie hasła. Możesz ustawić jedno lub więcej haseł. Możesz podać co ten użytkownik będzie mógł robić, a co zostanie mu zabronione. Po zalogowaniu się z użyciem danego "[hasło]@[użytkownik będzie miał do tego],[do tego],[do tego]";
 • default_permissions - domyślne ustawienia dla nie zalogowanych użytkowników. Ta opcja określa na co pozwalasz nie zalogowanym użytkownikom. Domyślnie wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do MPD jeżeli żadne hasło nie zostało określone powyżej. W przeciwnym wypadku nie mają żadnego dostępu aby to zmienić ustaw tą opcję.

Wyjście dźwięku

 • audio_output{} - MPD obsługuje wiele typów wyjść dźwięku, potrafi jednocześnie wysyłać dźwięk na wiele wyjść. Możesz tutaj ustawić jedno lub więcej. Jeżeli tego nie ustawisz, MPD będzie ustawiał wyjście automatycznie przy każdym uruchomieniu.. Zobacz przykłady konfiguracji;
 • audio_output_format - wszystkie dekodowane dźwięki będą konwertowane do tego formatu zanim zostaną wysłane do wyjścia dźwięku. Format zawartości opcji: "próbkowanie:głębia:kanały";
 • samplerate_converter - ustaw jakość konwertowania próbkowania, możliwe opcje:
  • Best Sinc Interpolator - najlepsza jakość ale najwolniejsze
  • Medium Sinc Interpolator - średnia jakość
  • Fastest Sinc Interpolator - szybkość ponad jakość
  • ZOH Interpolator - jakieś ubogie
  • Linear Interpolator - i jeszcze bardziej
  • internal - wbudowane, kiepskie

Normalizacja lub obsługa replaygain

 • replaygain - ustaw obsługę replaygain na "off" (wyłączona), "track" (utwór), "album" (album);
 • replaygain_preamp - przycisz lub pogłośnić pliki o podaną ilość decybeli. Obsługa replaygain musi być włączona, a plik musi zawierać niezbędne tagi;
 • volume_normalization - wyciszanie w locie, tak aby wszystkie pliki miały podobny poziom hałasu, poprzednik replaygain. Jeśli chcesz włączyć, ustaw na "yes".

Wewnętrzne bufory MPD

 • audio_buffer_size - rozmiar buforu dekodowanego dźwięku, nie zmieniaj jeśli dalej nie wiesz co to robi;
 • buffer_before_play - minimalny rozmiar zapełnionego buforu w procentach, przed rozpoczęciem odtwarzania.

Limitacja zasobów

Za pomocą tych ustawień można zmniejszyć zużycie zasobów. Te opcje powinny być na tyle małe by nie spowodować zagrożeń bezpieczeństwa.

 • connection_timeout - czas (w sec.) bezczynności połączenia po którym zostanie ono zamknięte;
 • max_connections - maksymalna ilość równoległych połączeń;
 • max_playlist_length - maksymalna wielkość playlisty;
 • max_command_list_size - maksymalna długość listy poleceń;
 • max_output_buffer_size - maksymalny rozmiar buforu wyjścia.

Ustawienia TCP (keep alive)

Tylko dla klientów podłączonych przy pomocy systemów obsługujących tą funkcję. Pozwala wykryć systemy, które nie zamknęły połączenia, a nie są dostępne w sieci.

To nie jest zazwyczaj konieczne lecz może się przydać dla połączeń typu wifi, które lubią rwać połączenia. W połączeniu z max_connections może doprowadzić do zapełnienia limitu uniemożliwiając na nowe połączenia.

 • tcp_keep_alive - ustaw na "yes" aby włączyć keepalive;
 • tcp_keep_alive_idle - czas nieaktywności, po upływie którego, połączenie zostanie sprawdzone;
 • tcp_keep_alive_interval - czas każdego kolejnego sprawdzania po tcp_keep_alive_idle;
 • tcp_keep_alive_count - liczba nieudanych prób zanim połączenie zostanie zamknięte.

Kodowanie znaków

Jeżeli nazwy plików lub katalogów nie są wyświetlane prawidłowo, możesz tu, to zmienić. W większości przypadków powinno wystarczyć "ISO-8859-1" lub "UTF-8". Musisz ponownie stworzyć bazę danych aby twoje ustawienia zostały zapisane (użyj mpd --create-db).

 • filesystem_charset - kodowanie dla systemu plików;
 • id3v1_encoding - kodowanie meta-danych.

Klienty

Do obsługi MPD potrzebny jest oddzielny klient. Zobacz listę klientów na mpd wiki. Popularne to:

Konsola

 • mpc — Prosty klient w duchu KISS. Dostępne są wszystkie podstawowe funkcje
http://mpd.wikia.com/wiki/Client:Mpc || mpc
 • ncmpc — Klient oparty o bibliotekę Ncurses
http://mpd.wikia.com/wiki/Client:Ncmpc || ncmpc
 • ncmpcpp — Niemalże identyczny klon ncmpc, z kilkoma dodatkowymi funkcjami jak: edytor tagów, wyszukiwarka
http://unkart.ovh.org/ncmpcpp/ || ncmpcpp
 • pms — Wysoce rozbudowany i funkcjonalny klient Ncurses
http://pms.sourceforge.net/ || pmusAUR
 • vimpc — Klient oparty o Ncurses z obsługą w stylu edytora vi
http://sourceforge.net/projects/vimpc/ || vimpcAUR

Graficzne

 • Ario — Bogaty w funkcje klient GTK2, wygląd inspirowany Rythmboxem
http://ario-player.sourceforge.net/ || ario
 • QmpdClient — Klient napisany przy użyciu Qt 4.x
http://bitcheese.net/wiki/QMPDClient || qmpdclient
 • Sonata — Elegancki program napisany w Python i GTK+
http://sonata.berlios.de/ || sonata
 • gmpc — Klient w GTK2. Projektowany by być lekkim, łatwym, a przy okazji dostarczać wszystkie opcje MPD. Użytkownicy mogą wybierać kilka różnych metod przeglądania bazy muzycznej, rozszerzać opcje wtyczkami.
http://gmpc.wikia.com/wiki/Gnome_Music_Player_Client || gmpc
 • Dmpc — Klient opart o Dmenu, z zarządzaniem listami odtwarzania
http://wintervenom.mine.nu/ || dmpcAUR
 • Cantata — Bogaty w opcje, z dużą swobodą konfiguracji interfejsu, klient MPD dla KDE4
https://code.google.com/p/cantata/ || cantata-qtAUR

Sieć

 • Patchfork — Aplikacja internetowa do obsługi MPD, napisana w PHP i Ajaxie
http://mpd.wikia.com/wiki/Client:Pitchfork || patchfork-gitAUR.

Linki zewnętrzne