Difference between revisions of "NetworkManager (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
Line 10: Line 10:
  
  
[http://projects.gnome.org/NetworkManager/ NetworkManager] je program pro poskytování detekce a konfigurace pro systém k automatickému připojení k síti. Funkcionalit NetworkManageru může být použitelná jak pro bezdrátové tak i pro drátové sítě.  Pro bezdrátové sítě, NetworkManager upřednostňuje známé bezdrátové sítě a má schopnost vhodně přepínat do nejhodnověrnějších sítí. NetworkManager-vnímající aplikace mohou přepínat mezi online a offline módem. NetworkManager also prefers wired connections over wireless ones, podporu pro modemová připojení a určitých druhů VPN.  NetworkManager byl původně vyvinut společností RedHat a nyní je hostován projektem [[GNOME]].
+
[http://projects.gnome.org/NetworkManager/ NetworkManager] je program pro poskytování detekce a konfigurace pro systém automatického připojování k síti. Funkcionalita NetworkManageru může být použitelná jak pro bezdrátové tak i pro drátové sítě.  Pro bezdrátové sítě, NetworkManager upřednostňuje známé bezdrátové sítě a má schopnost vhodně přepínat do nejspolehlivějších sítí. NetworkManager-vnímající aplikace mohou přepínat mezi online a offline módem. NetworkManager také upřednostňuje kabelové spoje před bezdrátovými, obsahuje podporu modemových připojení a určitých druhů VPN.  NetworkManager byl původně vyvinut společností RedHat a nyní je hostován projektem [[GNOME]].
  
 
== Základní instalace ==
 
== Základní instalace ==
Line 24: Line 24:
 
=== GNOME ===
 
=== GNOME ===
  
GNOME miniaplikace (dříve gnome-network-manager) je dostatečně odlehčené a pracuje přes všechna prostředí:
+
GNOME aplety (dříve gnome-network-manager) je dostatečně odlehčené a pracuje přes všechna prostředí:
  
 
  # pacman -S network-manager-applet
 
  # pacman -S network-manager-applet
Line 50: Line 50:
 
=== Openbox ===
 
=== Openbox ===
  
GNOME miniaplikace pracuje dobře s xfce4-notifyd notification daemon:
+
GNOME aplet pracuje dobře s xfce4-notifyd notification daemon:
  
 
  # pacman -S network-manager-applet xfce4-notifyd hicolor-icon-theme gnome-icon-theme
 
  # pacman -S network-manager-applet xfce4-notifyd hicolor-icon-theme gnome-icon-theme
Line 68: Line 68:
 
=== Ostatní desktopy a Okenní manažery ===
 
=== Ostatní desktopy a Okenní manažery ===
  
Je doporučeno používat GNOME miniaplikaci. Také je potřeba zajistit, že GNOME hicolor theme je nainstalováno, kvůli zobrazení této miniaplikace:
+
Je doporučeno používat GNOME aplety. Také je potřeba zajistit, že GNOME hicolor theme je nainstalováno, kvůli zobrazení tohoto apletu:
  
 
  # pacman -S hicolor-icon-theme gnome-icon-theme
 
  # pacman -S hicolor-icon-theme gnome-icon-theme
Line 88: Line 88:
 
=== Vypnutí současného síťového nastavení ===
 
=== Vypnutí současného síťového nastavení ===
  
Abyste správně otestovali NetworkManagera, změnte své současné síťové nastavení.  Zaprvé (Při použítí Arch Linux síťových skriptů) zastavte sítě:
+
Abyste správně otestovali NetworkManagera, změnte své současné síťové nastavení.  Nejdříve (Při použítí Arch Linux síťových skriptů) zastavte sítě:
  
 
  /etc/rc.d/network stop
 
  /etc/rc.d/network stop
Line 111: Line 111:
 
  DAEMONS=( ...'''dbus networkmanager'''... )
 
  DAEMONS=( ...'''dbus networkmanager'''... )
  
Ujistěte se, že balíček {{Package Official|dbus}} je nainstalován tak jak to NetworkManager vyžaduje. Ke nastartování ostatních služeb (démonů) které vyžaduje síťové připojení si ukážeme v následující sekcí na jejich nastavení. Ačkoliv je zde NetworkManager démon nastartován, nepřipojí se (v základu) do sítě dokud není miniaplikace nahraná a specifikace miniapletu potřebné k připojení. To znamená, že síťové služby je potřeba specifikovat NetworkManageru až když běží.
+
Ujistěte se, že balíček {{Package Official|dbus}} je nainstalován tak jak to NetworkManager vyžaduje. Ke nastartování ostatních služeb (démonů) které vyžaduje síťové připojení si ukážeme v následující sekcí na jejich nastavení. Ačkoliv je zde NetworkManager démon nastartován, nepřipojí se (v základu) do sítě dokud není aplet nahrany a specifikace apletu potřebné k připojení. To znamená, že síťové služby je potřeba specifikovat NetworkManageru až když běží.
  
 
=== Síťové služby s NetworkManager Dispatcher===
 
=== Síťové služby s NetworkManager Dispatcher===
Line 143: Line 143:
 
</pre>
 
</pre>
  
{{Warning|Jestliže se připojujete k cizím nebo veřejným sítím, uvědomte si které služby spouštíte a které servery očekáváte, že budou dostupné pro ty kteří se chtějí připojit. You could make a security hole by starting the wrong services while connected to a public network.}}
+
{{Warning|Jestliže se připojujete k cizím nebo veřejným sítím, uvědomte si které služby spouštíte a které servery očekáváte, že budou dostupné pro ty kteří se chtějí připojit.
 +
Mohl byste vytvořit bezpečnostní riziko spuštěním špatné služby během připojení k veřejné síti.}}
  
==== Use dispatcher to connect to a vpn after a network-connection is established ====
+
==== Použití dispatcheru k připojení vpn přes již navázané síťové připojení ====
  
In this example we want to connect automatically to a vpn-connection we defined previously with NetworkManager. First thing to to is to create the dispatcher-script that defines what to do after we connected to the network.
+
V tomto případě se chceme automaticky připojit k vpn definovaném pomocí NetworManager-skriptu - viz. předešlý příklad. Nejdříve vytvoříme dispather skript, který definuje co se bude dělat po připojení síti.
  
1. Create the dispatcher script in {{Filename|/etc/NetworkManager/dispatcher.d/vpn-up}}
+
1. Vytvořte dispatcher sckipt v {{Filename|/etc/NetworkManager/dispatcher.d/vpn-up}}
  
 
  case "$2" in
 
  case "$2" in
Line 157: Line 158:
 
  esac
 
  esac
  
Remember to make it executable with chmod +x and change '''username''' to the right one.
+
Nezapomeňte změnit příznak spustitelný pomocí chmod +x a správný '''username'''.
  
2. Create the {{Filename|/etc/NetworkManager/vpn-up.py}} and change '''network-ESSID''' to the desired one. You'll find the code [http://dpaste.com/hold/203441/ here].
+
2. Vytvořte {{Filename|/etc/NetworkManager/vpn-up.py}} a změňte '''network-ESSID''' na vámi požadované. Kók najdete [http://dpaste.com/hold/203441/ zde].
  
Now NetworkManager should try to connect to your vpn which you had defined in your profile.
+
Nyní by se měl NetworkManager pokusit připojik k vaší vpn, která je definována ve vašem profilu.
  
=== Proxy settings ===
+
=== Nastavení proxy ===
  
Network Manager does not directly handle proxy settings, but if you are using GNOME, you could use [http://marin.jb.free.fr/proxydriver/ proxydriver] wich handles proxy settings using Network Manager's informations. Package {{Package AUR|proxydriver}} is in the [[AUR]].
+
Network Manager nezvládá přímé nastavení proxy, ale jestliže používáte GNOME, mohli by jste použít [http://marin.jb.free.fr/proxydriver/ proxydriver], který  zvládá proxy nastavení s použitím informací z Network Manageru. Balíček {{Package AUR|proxydriver}} je dostupný v [[AUR]].
  
In order for proxydriver to be able to change the proxy settings, you would need to execute this command, as part of the GNOME startup process (
+
Aby byl proxydriver schopen měnit nastavení proxy, měl by jste vykonoat tento příkaz jako součást GNOME startovacího procesu (
 
System->Preferences->Startup Applications):
 
System->Preferences->Startup Applications):
  
Line 174: Line 175:
 
</pre>
 
</pre>
  
See: [[Proxy settings]]
+
Podívejte se: [[Proxy settings]]
  
== Testing ==
+
== Testování ==
  
NetworkManager applets are designed to load upon login so no further configuration should be necessary for most users. If you have already disabled your previous network settings and disconnected from your network, you can now test if NetworkManager will workFirst start the daemon:
+
NetworkManager applety jsou konstruovány tak aby byli nahrány před přihlášením, proto by žádná další konfigurace, pro většínu uživatelů, neměla být nutná. Jestliže jste si již vypnuli předchozí síťové nastavení a odpojili jste se od vaší sítě, nyní můžete otestovat, zda-li váš NetworkManager fungujueNejdříve spustíme démona:
  
 
  /etc/rc.d/networkmanager start
 
  /etc/rc.d/networkmanager start
  
Some applets will provide you with a .desktop file so that the NetworkManager applet can be loaded through the application menu. If it doesn't, you're going to either have to discover the command to use or logout and login again to start the applet. Once the applet is started, it will likely begin polling network connections with for auto-configuration with a DHCP server.
+
Některé aplety vám jsou poskytovány jako .desktop soubory, takže aplet NetworkManageru může být nahrán skrz aplikační menu. A když ne, buď budete muset objevit příkaz k použití nebo se odhlásit a znovu příhlásit ke spuštění apletu. Jakmile je aplet nastartován, pravděpodobně vám dovolí volit síťová připojení s podporou automatického nastavení pomocí DHCP serveru.
  
To start the GNOME applet in non-xdg-compliant Window Managers like Awesome:
+
Ke spuštění GNOME apletu v non-xdg-compliant Window Manageru jako Awesome:
  
 
  nm-applet --sm-disable &
 
  nm-applet --sm-disable &
  
For static IPs you will have to configure NetworkManager to understand them. The process usually involves right-clicking the applet and selecting something like 'Edit Connections'.
+
Pro statické IP budete muset nakonfigurovat NetworkManager tak aby je znal. Proces obvykle zahrnuje kliknutí pravým tlačítkem myši na aplet a výběr něčeho jako je 'Správa spojení' nebo 'Edit Connections'.
  
==Troubleshooting==
+
==Řešení problémů==
  
Some fixes to common problems.
+
Řešení některých běžných problémů.
  
===Permission problems===
+
===Problémy s přístupovými právy===
Make sure consolekit is installed and use
+
Ujistěte se že consolekit je nainstalován a používán
 
  exec ck-launch-session wm
 
  exec ck-launch-session wm
instead of
+
namísto
 
  exec wm
 
  exec wm
in {{Filename|~/.xinitrc}}. Most [[Display Manager]]s will take care of consolekit automatically, but if you use [[SLiM]], follow [[SLiM#PolicyKit]].
+
v {{Filename|~/.xinitrc}}. Většina [[Display Manager]] se sama automaticky postará o consolekit, ale jestliže používáte [[SLiM]], prostudujte [[SLiM#PolicyKit]].
  
 
=== Network Management Disabled ===
 
=== Network Management Disabled ===
  
Sometimes when NM shuts down the pid (state) file does not get removed and you will get a 'Network management disabled' message. If this happens, you'l have to remove it manually:
+
Někdy při vypnutí NM, není pid (statusový) soubor vymazán a obdržíte zprávu 'Network management disabled'. Jakmile se toto stane budete muset tento soubor vymazat manuálně:
  
 
  rm /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
 
  rm /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
  
If this happens upon reboot, you can add an action to your {{Filename|etc/rc.local}} to have it removed upon bootup:
+
Jestliže se toto stane po restartu, můžete přidat tuto akci do vašeho {{Filename|etc/rc.local}} pro vymazání při startu systému:
  
 
<pre>nmpid=/var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
 
<pre>nmpid=/var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
 
[ -f $nmpid ] && rm $nmpid</pre>
 
[ -f $nmpid ] && rm $nmpid</pre>
  
=== NetworkManager prevents DHCPCD from using resolv.conf.head and resolv.conf.tail ===
+
=== NetworkManager zabraňuje DHCPCD aby používal resolv.conf.head and resolv.conf.tail ===
  
Sometimes it's problematic to add static items to resolv.conf when it's constantly rewritten by nm and dhcpcd. You can use networkmanager-dhclient package from AUR but a better solution is to use this simple script:
+
Občas je problematické přidat statické položky do resolv.con když je neustále přepisován nm a dhcpcd. Můžete použít balíček networkmanager-dhclient z AUR, ale lepším řešením je použití následujícího skriptu:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 232: Line 233:
 
</pre>
 
</pre>
  
===Preserving changes to resolv.conf===
+
===Zamezení změnám v resolv.conf===
NetworkManager will attempt to write DNS information from DHCP into <code>/etc/resolv.conf</code>, overwriting the existing contents. To prevent this, you can set the immutable bit on the file (as root):
+
NetworkManager se pokusí zapsat DNS informace z DHCP do <code>/etc/resolv.conf</code>, přepsáním již existujícího obsahu. K zamezení můžete použít immutable(neměnný) bit na souboru (jako root):
 
  # chattr +i /etc/resolv.conf
 
  # chattr +i /etc/resolv.conf
  
To modify the file in the future, first remove the immutable bit:
+
Pro budoucí upravy tohoto souboru, nejdříve odstraňte immutable (neměnný) bit:
 
  # chattr -i /etc/resolv.conf
 
  # chattr -i /etc/resolv.conf
  
===DHCP problems===
+
===Problémy s DHCP===
If you have problems with getting an IP via DHCP try to add the following to your {{Filename|/etc/dhclient.conf}}:
+
Jestliže máte problémy s obdržením IP adrasy skrz DHCP, zkuste přidat následující řádky do vašeho {{Filename|/etc/dhclient.conf}}:
 
   interface "eth0" {
 
   interface "eth0" {
 
     send dhcp-client-identifier 01:aa:bb:cc:dd:ee:ff;
 
     send dhcp-client-identifier 01:aa:bb:cc:dd:ee:ff;
 
   }
 
   }
Where {{Codeline|aa:bb:cc:dd:ee:ff}} is the MAC-adress of this NIC.
+
Kde {{Codeline|aa:bb:cc:dd:ee:ff}} je MAC-adresa tohoto NIC.
  
===How to bypass Gnome keyring for normal users connecting with wireless===
+
===Jak se vyhnout Gnome keyring při normálním uživatelském připojení bezdrátové sítě===
It's super simple! First, create a group called '''networkmanager''' with the following command (or any other method you prefer):
+
Je to velice jednoduché! Nejdříve vytvořte skupinu zvanou '''networkmanager''' následujícím příkazem (nebo jiným způsobem, jenž upřednostňujete):
 
  # groupadd networkmanager
 
  # groupadd networkmanager
  
Then add your user to that group using the following command (or any other preferred method):
+
Po té předejte uživatele do této skupiny použítím nasledujícího příkazu (nebo jiným způsobem, jenž upřednostňujete):
 
  # gpasswd -a username networkmanager
 
  # gpasswd -a username networkmanager
Replace username in the above command with your actual username.
+
Nahraďte, v předchozím príkazu, username vaším aktuálním uživatelským jménem.
  
Now, as root, launch nm-connection-editor and configure the connections:
+
Nyní jako root spusťte nm-connection-editor a nastavte připojení:
 
  # nm-connection-editor
 
  # nm-connection-editor
Put a check mark next to "Available to all users" and apply the settings.  
+
Označte zatržítko vedle "Available to all users" a použijte nastavení.  
  
Now you won't be bothered by Gnome keyring! ''(citation needed)''
+
Od teď nebudete vyrušováni Gnome keyringem! ''(citation needed)''
Also, if you additionally enable "connect automatically", your connection will be available and connected before you even log in to your desktop, making your whole startup process even faster!
+
Také, případně zapnete-li "connect automatically", vaše připojení bude dostupné a připojené dokonce předtím než se nalogujete k vašemu desktopu a dělá tím celý startovací proces ještě rychlejší!
  
===Missing default route===
+
===Chybějící default route===
On at least one KDE4 system, no default route was created when establishing wireless connections with NetworkManager. Changing the route settings of the wireless connection to remove the default selection "Use only for resources on this connection" solved the issue.
+
Přinejmenším v KDE4 systému, není vytvořena default route při navázání bezdrátového spojení pomocí NetvworkManageru. Pro změnu route nastavení bezdrátového připojení odstraňte základní výběr "Use only for resources on this noccection",které řeší tuto zálažitost.
  
===3G modem not detected===
+
===3G modem není detekován===
If NetworkManager (from v0.7.999) does not detect your 3G modem, but you still can connect using [[wvdial]], try installing
+
Jestliže NetworkManager (od verze 0.7.999) nedetekuje váš 3G modem, ale i nadále jste schopní se připojit přes [[wvdial]], zkuste nainstalovat balíček
[http://www.archlinux.org/packages/extra/i686/modemmanager/ modemmanager] package using {{Codeline|pacman -S modemmanager}} and restart NetworkManager daemon with {{Codeline|/etc/rc.d/networkmanager restart}}. Replug your modem or restart. This utility provides support for hardware not in networkmanager's default database.
+
[http://www.archlinux.org/packages/extra/i686/modemmanager/ modemmanager] příkazem {{Codeline|pacman -S modemmanager}} a restartujte NetworkManager démona {{Codeline|/etc/rc.d/networkmanager restart}}. Replug your modem or restart. This utility provides support for hardware not in networkmanager's default database.
  
 
===VPN problems in Networkmanager 0.7.999===
 
===VPN problems in Networkmanager 0.7.999===

Revision as of 12:20, 13 March 2011

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start

Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary text Template:Article summary end


NetworkManager je program pro poskytování detekce a konfigurace pro systém automatického připojování k síti. Funkcionalita NetworkManageru může být použitelná jak pro bezdrátové tak i pro drátové sítě. Pro bezdrátové sítě, NetworkManager upřednostňuje známé bezdrátové sítě a má schopnost vhodně přepínat do nejspolehlivějších sítí. NetworkManager-vnímající aplikace mohou přepínat mezi online a offline módem. NetworkManager také upřednostňuje kabelové spoje před bezdrátovými, obsahuje podporu modemových připojení a určitých druhů VPN. NetworkManager byl původně vyvinut společností RedHat a nyní je hostován projektem GNOME.

Základní instalace

NetworkManager je dostupný z oficiálních repozitářů:

# pacman -S networkmanager

Grafická nástavba

Ke konfiguraci a snadnému přístupu k NetworkManageru bude mnoho lidí chtít nainstalovat miniaplikaci. Tato GUI nástavba se obvykle usadí v system tray (nebo oznamovací oblasti) a dovolí výběr sítě a nastavení NetworkManageru. Různé miniaplikace existují pro rozdílné druhy desktopů.

GNOME

GNOME aplety (dříve gnome-network-manager) je dostatečně odlehčené a pracuje přes všechna prostředí:

# pacman -S network-manager-applet

Jestliže chcete uchovávat autentizační detaily (Wireless/DSL) a zapnout globální nastavení připojení, např "dostupnost pro všechny uživatele":

# pacman -S gnome-keyring

KDE4

KNetworkManager nadstavba je dostupná v KDE verzy 4.4 jako plasma widget:

# pacman -S kdeplasma-applets-networkmanagement

GNOME protějšek pracuje stejně pěkně nebo dokonce lépe (má více prvků a detekuje víc hardwaru).

Template:Poznámka

KDE3

Ačkoliv již není podporován, Template:Package AUR je dostupný z AUR. Název balíčku:

knetworkmanager

Openbox

GNOME aplet pracuje dobře s xfce4-notifyd notification daemon:

# pacman -S network-manager-applet xfce4-notifyd hicolor-icon-theme gnome-icon-theme

Jestliže chcete uchovávat autentizační detaily (Wireless/DSL):

# pacman -S gnome-keyring

K vyhnutí se nm-applet dbus chybám, upravte ~/.xinitrc a změňte "exec openbox-session" na "exec ck-launch-session openbox-session".

Aby Openboxový autostart.sh nastartoval nm-applet dobře, bude možná potřeba smazat soubor /etc/xdg/autostart/nm-applet.desktop (Je možné, že bude potřeba mazat tento soubor po každé změně v network-manager-apletu)

Potom v autostart.sh, nastartuje nm-applet tímto řádkem:

(sleep 3 && /usr/bin/nm-applet --sm-disable) &

Ostatní desktopy a Okenní manažery

Je doporučeno používat GNOME aplety. Také je potřeba zajistit, že GNOME hicolor theme je nainstalováno, kvůli zobrazení tohoto apletu:

# pacman -S hicolor-icon-theme gnome-icon-theme

Příkazový řádek

Balíček Networkmanager od verze 0.8.1 obsahuje nmcli

Nastavení

NetworkManager vyžaduje pár dodatečných kroků, aby mohl pracovat korektně.

Ověřte zda je váš Template:Filename je správný, před tím než budete pokračovat. Jestliže jste se předčasně pokoušeli připojit před následujícím krokem, NetworkManager to může oznámit. Příklad hostname řádku v Template:Filename:

#<ip-address> <hostname.domain.org>      <hostname>            
127.0.0.1   localhost.localdomain localhost dell-latitude

Vypnutí současného síťového nastavení

Abyste správně otestovali NetworkManagera, změnte své současné síťové nastavení. Nejdříve (Při použítí Arch Linux síťových skriptů) zastavte sítě:

/etc/rc.d/network stop

Ukončete vaše NIC's (Network Interface Controllers, tj. síťové karty). Například:

ifconfig eth0 down
ifconfig wlan0 down

Upravte Template:Filename a kde je definováno DHCP nebo statická IP adresa, okomentujte:

#eth0="dhcp"                                  
#wlan0="dhcp"                                  
INTERFACES=(!eth0 !wlan0)

Úprava démonů

Musíte odstranit základního network démona a přidat networkmanager démona, za dbus démona:

DAEMONS=( ...dbus networkmanager... )

Ujistěte se, že balíček Template:Package Official je nainstalován tak jak to NetworkManager vyžaduje. Ke nastartování ostatních služeb (démonů) které vyžaduje síťové připojení si ukážeme v následující sekcí na jejich nastavení. Ačkoliv je zde NetworkManager démon nastartován, nepřipojí se (v základu) do sítě dokud není aplet nahrany a specifikace apletu potřebné k připojení. To znamená, že síťové služby je potřeba specifikovat NetworkManageru až když běží.

Síťové služby s NetworkManager Dispatcher

Je zde pár síťových služeb, které nebudou chtít běžet na rozhraní spuštěném NetworkManagerem. Dobrým příkladem jsou openntpd a síťová souborová připojení různých typů (například netfs). NetworkManager má schopnost spustit tyto služby když se připojujete k síti (interface up), a zastavit je když už nejsou potřeba (interface down).

Pro použítí těchto pruvku může být přidán skript do adresáře Template:Filename. Tyto skripty potřebují mít uživatelské právo ke spuštění. Kvůli bezpečnosti je dobrým zvykem udělat jejich vlastníkem uživatele root:root a příznak zápisu jen pro vlastníka.

Warning: Z bezpečnostních důvodů byste měli vypnout právo zápisu pro skupiny a ostatní. Například použít masku 755. Jinak Dispatcher může odmítnout vykonat skrip s chybovou zprávou "nm-dispatcher.action: Script could not be executed: writable by group or other, or set-UID." in /var/log/messages.log

Skripty budou spouštěny v abecedním pořadí v čase připojení (s argumenty interface up), a v obráceném abecedním pořadí v čase odpojení (interface down). Pro zajištění správného pořadí, je běžné použití číslic před jménem skriptu (například Template:Filename nebo Template:Filename (který zajišťuje že portmapper je spuštěn před pokusem o přimountování NFS).

Následují skript nastartuje démona openntpd když je rozhraní spouštěno. Uložte soubor jako Template:Filename a udělte mu práva ke spuštění.

#!/bin/sh

INTERFACE=$1 # The interface which is brought up or down
STATUS=$2 # The new state of the interface

case "$STATUS" in
  'up') # $INTERFACE is up
	exec /etc/rc.d/openntpd start
	;;
  'down') # $INTERFACE is down
	# Check for active interface and down if no one active
	if [ ! `nm-tool|grep State|cut -f2 -d' '` == "connected" ]; then
		exec /etc/rc.d/openntpd stop
	fi
	;;
esac
Warning: Jestliže se připojujete k cizím nebo veřejným sítím, uvědomte si které služby spouštíte a které servery očekáváte, že budou dostupné pro ty kteří se chtějí připojit. Mohl byste vytvořit bezpečnostní riziko spuštěním špatné služby během připojení k veřejné síti.

Použití dispatcheru k připojení vpn přes již navázané síťové připojení

V tomto případě se chceme automaticky připojit k vpn definovaném pomocí NetworManager-skriptu - viz. předešlý příklad. Nejdříve vytvoříme dispather skript, který definuje co se bude dělat po připojení síti.

1. Vytvořte dispatcher sckipt v Template:Filename

case "$2" in
    up)
        sudo -u username DISPLAY=:0 /usr/bin/python /etc/NetworkManager/vpn-up.py
        ;;
esac

Nezapomeňte změnit příznak spustitelný pomocí chmod +x a správný username.

2. Vytvořte Template:Filename a změňte network-ESSID na vámi požadované. Kók najdete zde.

Nyní by se měl NetworkManager pokusit připojik k vaší vpn, která je definována ve vašem profilu.

Nastavení proxy

Network Manager nezvládá přímé nastavení proxy, ale jestliže používáte GNOME, mohli by jste použít proxydriver, který zvládá proxy nastavení s použitím informací z Network Manageru. Balíček Template:Package AUR je dostupný v AUR.

Aby byl proxydriver schopen měnit nastavení proxy, měl by jste vykonoat tento příkaz jako součást GNOME startovacího procesu ( System->Preferences->Startup Applications):

xhost +si:localuser:your_username

Podívejte se: Proxy settings

Testování

NetworkManager applety jsou konstruovány tak aby byli nahrány před přihlášením, proto by žádná další konfigurace, pro většínu uživatelů, neměla být nutná. Jestliže jste si již vypnuli předchozí síťové nastavení a odpojili jste se od vaší sítě, nyní můžete otestovat, zda-li váš NetworkManager fungujue. Nejdříve spustíme démona:

/etc/rc.d/networkmanager start

Některé aplety vám jsou poskytovány jako .desktop soubory, takže aplet NetworkManageru může být nahrán skrz aplikační menu. A když ne, buď budete muset objevit příkaz k použití nebo se odhlásit a znovu příhlásit ke spuštění apletu. Jakmile je aplet nastartován, pravděpodobně vám dovolí volit síťová připojení s podporou automatického nastavení pomocí DHCP serveru.

Ke spuštění GNOME apletu v non-xdg-compliant Window Manageru jako Awesome:

nm-applet --sm-disable &

Pro statické IP budete muset nakonfigurovat NetworkManager tak aby je znal. Proces obvykle zahrnuje kliknutí pravým tlačítkem myši na aplet a výběr něčeho jako je 'Správa spojení' nebo 'Edit Connections'.

Řešení problémů

Řešení některých běžných problémů.

Problémy s přístupovými právy

Ujistěte se že consolekit je nainstalován a používán

exec ck-launch-session wm

namísto

exec wm

v Template:Filename. Většina Display Manager se sama automaticky postará o consolekit, ale jestliže používáte SLiM, prostudujte SLiM#PolicyKit.

Network Management Disabled

Někdy při vypnutí NM, není pid (statusový) soubor vymazán a obdržíte zprávu 'Network management disabled'. Jakmile se toto stane budete muset tento soubor vymazat manuálně:

rm /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state

Jestliže se toto stane po restartu, můžete přidat tuto akci do vašeho Template:Filename pro vymazání při startu systému:

nmpid=/var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
[ -f $nmpid ] && rm $nmpid

NetworkManager zabraňuje DHCPCD aby používal resolv.conf.head and resolv.conf.tail

Občas je problematické přidat statické položky do resolv.con když je neustále přepisován nm a dhcpcd. Můžete použít balíček networkmanager-dhclient z AUR, ale lepším řešením je použití následujícího skriptu:

#!/bin/bash
# 
# /etc/NetworkManager/dispatcher.d/99-resolv.conf-head_and_tail
# Include /etc/resolv.conf.head and /etc/resolv.conf.tail to /etc/resolv.conf
#
# scripts in the /etc/NetworkManager/dispatcher.d/ directory
# are called alphabetically and are passed two parameters:
# $1 is the interface name, and $2 is “up” or “down” as the
# case may be.

resolvconf='/etc/resolv.conf';
cat "$resolvconf"{.head,,.tail} 2>/dev/null > "$resolvconf".tmp
mv -f "$resolvconf".tmp "$resolvconf"

Zamezení změnám v resolv.conf

NetworkManager se pokusí zapsat DNS informace z DHCP do /etc/resolv.conf, přepsáním již existujícího obsahu. K zamezení můžete použít immutable(neměnný) bit na souboru (jako root):

# chattr +i /etc/resolv.conf

Pro budoucí upravy tohoto souboru, nejdříve odstraňte immutable (neměnný) bit:

# chattr -i /etc/resolv.conf

Problémy s DHCP

Jestliže máte problémy s obdržením IP adrasy skrz DHCP, zkuste přidat následující řádky do vašeho Template:Filename:

 interface "eth0" {
  send dhcp-client-identifier 01:aa:bb:cc:dd:ee:ff;
 }

Kde Template:Codeline je MAC-adresa tohoto NIC.

Jak se vyhnout Gnome keyring při normálním uživatelském připojení bezdrátové sítě

Je to velice jednoduché! Nejdříve vytvořte skupinu zvanou networkmanager následujícím příkazem (nebo jiným způsobem, jenž upřednostňujete):

# groupadd networkmanager

Po té předejte uživatele do této skupiny použítím nasledujícího příkazu (nebo jiným způsobem, jenž upřednostňujete):

# gpasswd -a username networkmanager

Nahraďte, v předchozím príkazu, username vaším aktuálním uživatelským jménem.

Nyní jako root spusťte nm-connection-editor a nastavte připojení:

# nm-connection-editor

Označte zatržítko vedle "Available to all users" a použijte nastavení.

Od teď nebudete vyrušováni Gnome keyringem! (citation needed) Také, případně zapnete-li "connect automatically", vaše připojení bude dostupné a připojené dokonce předtím než se nalogujete k vašemu desktopu a dělá tím celý startovací proces ještě rychlejší!

Chybějící default route

Přinejmenším v KDE4 systému, není vytvořena default route při navázání bezdrátového spojení pomocí NetvworkManageru. Pro změnu route nastavení bezdrátového připojení odstraňte základní výběr "Use only for resources on this noccection",které řeší tuto zálažitost.

3G modem není detekován

Jestliže NetworkManager (od verze 0.7.999) nedetekuje váš 3G modem, ale i nadále jste schopní se připojit přes wvdial, zkuste nainstalovat balíček modemmanager příkazem Template:Codeline a restartujte NetworkManager démona Template:Codeline. Replug your modem or restart. This utility provides support for hardware not in networkmanager's default database.

VPN problems in Networkmanager 0.7.999

If you get the error message "invalid secrets" when trying to connect to your VPN provider using the PPTP protocol, try installing the git versions instead: networkmanager, nm-applet and the pptp plugin.

Switching off WLAN on laptops

Sometimes networkmanager won't work when you disable your Wifi-adapter with a switch on your laptop and try to enable it again afterwards. This is often a problem with rfkill. Install rfkill from the repo:

# pacman -S rfkill

and use

$ watch -n1 rfkill list all

to check if the driver notifies rfkill about the wireless adapter's status. If one identifier stays blocked after you switch on the adapter you could try to manually unblock it with (where X is the number of the identifier provided by the above output):

# rfkill event unblock X

Static IP Settings Revert To DHCP

Due to an unresolved bug, when changing default connections to static IP, nm-applet may not properly store the configuration change, and will revert to automatic DHCP. A workaround for this issue follows.

Edit the default connection (eg "Auto eth0") in nm-applet. Change the connection name (eg "my eth0"), uncheck the "Available to all users" checkbox, change your static IP settings as desired, and click Apply. This will save a new connection with the given name.

Next, you will want to make the default connection not connect automatically. To do so, run

$ sudo nm-connection-editor # you must use sudo, not su

In the connection editor, edit the default connection (eg "Auto eth0") and uncheck "Connect automatically". Click Apply and close the connection editor.

Tips and tricks

Checking if networking is up inside a cron job or script

Some cron jobs require networking to be up to succeed. You may wish to avoid running these jobs when the network is down. To accomplish this, add an if test for networking that queries NetworkManager's nm-tool and checks the state of networking. The test shown here succeeds if any interface is up, and fails if they are all down. This is convenient for laptops that might be hardwired, might be on wireless, or might be off the network.

if [ `nm-tool|grep State|cut -f2 -d' '` == "connected" ]; then
    #Whatever you want to do if the network is online
else
    #Whatever you want to do if the network is offline - note, this and the else above are optional
fi

This useful for a cron.hourly script that runs fpupdate for the F-Prot virus scanner signature update, as an example. Another way it might be useful, with a little modification, is to differentiate between networks using various parts of the output from nm-tool; for example, since the active wireless network is denoted with an asterisk, you could grep for the network name and then grep for a literal asterisk.

Automatically unlock keyring after login

Gnome

 1. Right click on the NM icon in your panel and select Edit Connections and open the Wireless tab
 2. Select the connection you want to work with and click the Edit button
 3. Check the boxes “Connect Automatically” and “Available to all users”

Log out and log back in to complete.

Note: The following method is dated and known not to work on at least one machine!

*In Template:Filename (or your corresponding daemon in /etc/pam.d), add these lines at the end of the "auth" and "session" blocks if they do not exist already:

 auth      optional    pam_gnome_keyring.so
 session     optional    pam_gnome_keyring.so auto_start
 password  optional  pam_gnome_keyring.so
Next time you log in, you should be asked if you want the password to be unlocked automatically on login.

KDE

Note: See http://live.gnome.org/GnomeKeyring/Pam for reference, and if you are using kde / kdm, you can use pam-keyring-tool from the AUR.
 • Put a script like the following in ~/.kde4/Autostart:
 $!/bin/sh
 echo PASSWORD | /usr/bin/pam-keyring-tool --unlock --keyring=default -s
Similar should work with openbox, lxde, etc.

Automatically connect on boot

Since version 0.7 the NetworkManager is able to connect on boot, before a user has logged in and unlocked the keyring.

 • First make sure that the keyfile plugin is loaded; Template:Filename should look like this:
 [main]
 plugins=keyfile
 • If this was not in the file before, you have to restart nm-system-settings:
 # killall -TERM nm-system-settings
or simply reboot.
 • Now grant your user the right to modify system-connections:

With polkit:

Place the following in /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/10-org-freedesktop-network-manager-settings.pkla

[Allow user YOURUSERNAME to create wireless connections for all users]
Identity=unix-user:YOURUSERNAME
Action=org.freedesktop.network-manager-settings.system.modify
ResultAny=no
ResultInactive=no
ResultActive=yes
Finally, in the connection-editor (of the gnome applet), check the Available to all users box.

The connection is now saved in /etc/NetworkManager/system-connections/"CONNECTION NAME". On reboot, NetworkManager will try to connect to it, when in range.

Note: As per this bug report, knetworkmanager does not yet implement this feature. You will need to use the GNOME network applet (nm-applet). Install it as described above in this page, "killall knetworkmanager", then start nm-applet.
Please vote for the bug!

Ignore specific devices

Sometimes it is desired, that network manager ignores some devices and do not try to get an IP.

 • First you have to find out the Hal UDI (e.g. with lshal):
 ...
 info.product = 'Networking Interface' (string)
 info.subsystem = 'net' (string)
 info.udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_1f_11_01_06_55' (string)
 linux.hotplug_type = 2 (0x2) (int)
 linux.subsystem = 'net' (string)
 ...
 • Add the udi to /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf:
 [keyfile]
  unmanaged-devices=/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_1f_11_01_06_55
Multiple devices can be specified, delimited by semicolons:
 [keyfile]
  unmanaged-devices=/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_1f_11_01_06_55;/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_2c_6d_e2_08_af

You do not need to restart NetworkManager for the changes to take effect.

 • Ignoring a type of device at boot time.

this script was used to ignore all ethernet devices at boot time of a archiso build, it can be changed to ignore wifi devices etc. /!\being used on a non-persistant filesystem, the nm-system-settings.conf is default at run time

 #!/bin/sh
 # author: tim noise <darknoise@drkns.net>
 COUNT=0
 TARGET_FILE="/etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf"
 for i in `lshal | grep -A6 'Networking Interface' | awk -F "'" '/info.udi = / {print $2}'`; do
   if [ $COUNT = 0 ]; then
     COUNT=$COUNT+1;
     echo "unmanaged-devices=$i" >> $TARGET_FILE
   else
     echo -n ";$i" >> $TARGET_FILE
   fi
 done
 printf "\n" >> $TARGET_FILE