Difference between revisions of "Official repositories (Česky)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(Some progress)
(Finished; up to date for now, yeeea)
Line 15: Line 15:
  
 
== Úvod – co je to repozitář? ==
 
== Úvod – co je to repozitář? ==
Slovo repozitář z anglického slova "repository" znamená schránka, úschovna, skladiště nebo zdroj. V souvislosti s balíčkovacími systémy linuxových distribucí repozitář představuje nejčatěji server (ale může to být i lokální adresář nebo vyměnitelný disk), na kterém jsou fyzicky umístěny softwarové balíčky připravené pro instalaci do systému. Těchto repozitářu (jak uvidíte v textu níže) existuje většinou více podle účelu, pro který jsou určeny (stabilní software, software k testovaní, ...). Software z připravených repozitářů můžete pohodlně instalovat pomocí správce balíčků – v případě Arch Linuxu se jedná o [[Pacman (Česky)|pacmana]]. Jediné, co je vaším úkolem, je nastavit v konfiguračním souboru správce balíčků adresy (cesty) k repozitářům a aktualizovat databází dostupných baličků, které se ve zvolených repozitářích nacházejí.
+
Slovo repozitář z anglického slova "repository" znamená schránka, úschovna, skladiště nebo zdroj. V souvislosti s balíčkovacími systémy linuxových distribucí repozitář představuje nejčatěji server (ale může to být i lokální adresář nebo vyměnitelný disk), na kterém jsou fyzicky umístěny softwarové balíčky připravené pro instalaci do systému. Těchto repozitářu (jak uvidíte v textu níže) existuje většinou více podle účelu, pro který jsou určeny (stabilní software, software k testovaní, ...). Software z připravených repozitářů můžete pohodlně instalovat pomocí správce balíčků – v případě Arch Linuxu se jedná o [[Pacman (Česky)|pacmana]]. Jediné, co musíte udělat, je nastavit v konfiguračním souboru správce balíčků adresy (cesty) k repozitářům a aktualizovat databází dostupných baličků, které se ve zvolených repozitářích nacházejí.
  
 
== Historické pozadí ==
 
== Historické pozadí ==
Line 35: Line 35:
 
''Instalační CD obsahuje jednoduše instalační skript a obsah repozitáře core z některého dne.''
 
''Instalační CD obsahuje jednoduše instalační skript a obsah repozitáře core z některého dne.''
  
<!--
 
 
== [extra] ==
 
== [extra] ==
  
The [extra] repository can be found in ''extra/os/i686'' or ''extra/os/x86_64'' on your favorite mirror. It contains all packages that don't fit in [core]<br>
+
Repozitář [extra] můžete najít v ''extra/os/i686'' nebo ''extra/os/x86_64'' na svém oblíbeném zrcadle. Obsahuje všechny balíčky, které nezapadají do [core] &ndash; například X.org, okenní správci, webové servery, multimediální přehrávače, jazyky jako Python, Ruby a Perl a mnoho dalších.
Example: X.org, window managers, web servers, media players, languages like Python, Ruby and Perl, and a lot more.
 
  
 
== [community] ==
 
== [community] ==
  
The [community] repository can be found in ''community/os/i686'' or ''community/os/x86_64'' on your favorite mirror. It is maintained by the ''Trusted Users (TUs)'' and is part of the ''Arch User Repository (AUR)''. It contains packages from the ''AUR'' that have enough votes and were adopted by a ''TU''.
+
Repozitář [community] můžete najít v ''community/os/i686'' nebo ''community/os/x86_64'' na svém oblíbeném zrcadle. Je udržován ''důvěryhodnými uživateli'' (Trusted Users) a je součástí ''AUR''. Obsahuje ty balíčky z ''AUR'', které obdržely dostatečný počet hlasů a byly adoptovány některým z ''důvěryhodných uživatelů''.
  
 
== [testing] ==
 
== [testing] ==
  
The [testing] repository can be found in ''testing/os/i686'' on your favorite mirror. [testing] is special because it contains packages that are candidates for the [core] or [extra] repositories. New packages go into [testing] if:
+
Repozitář [testing] můžete najít v ''testing/os/i686'' nebo ''testing/os/x86_64'' na svém oblíbeném zrcadle. [testing] je zvláštní tím, že obsahuje balíčky, které jsou kandidáty na přesun do repozitářů [core] nebo [extra]. Nové balíčky do [testing] putují, pokud:
* they are expected to break something on update and need to be tested first
+
* se očekává, že něco mohou při aktualizaci rozbít, a musí tak být nejprve otestovány
* they require other packages to be rebuilt. In this case, all packages that need to be rebuilt are put into [testing] first and when all rebuilds are done, they are moved back to the other repositories.
+
* vyžadují znovusestavení jiných balíčků. V tomto případě jsou všechny balíčky, které musí být znovu sestaveny, umístěny nejprve do [testing] a když je jejich sestavování dokončeno, jsou přesunuty zpět do ostatních repozitářů.
  
[testing] is the only repository that can have name collisions with any of the other official repositories. If enabled, it has to be the first repo listed in your ''pacman.conf'' file.
+
[testing] je jediným repozitářem, jehož jména balíčků smí kolidovat s jakýmkoliv jiným oficiálním repozitářem. Pokud je povolen, musí být prvním repozitářem v souboru ''pacman.conf''.
  
Be careful when enabling [testing]. Your system may break after you perform an update with the [testing] repository enabled. Only experienced users who know how to deal with potential system breakage should use it.
+
Při povolení [testing] buďte opatrní. Váš systém se může po aktualizaci s povoleným repozitářem [testing] rozbít. Měli by ho používat pouze zkušení uživatelé, kteří vědí, jak si případně poradit s rozbitým systémem.
  
The [testing] repo is not for the "newest of the new" package versions. Part of its purpose is to hold package updates that have the potential to cause system breakage, either by being part of the [core] set of packages, or by being critical in other ways. As such, users of the [testing] repository are strongly encouraged to subscribe to the arch-dev-public mailing list, and to report all bugs to the bug tracker.
+
Repozitář [testing] není určen pro "nejnovější z nejnovějších" verze balíčků. Jeho částečný účel je pozdržet aktualizace balíčků, které mají potenciál způsobit rozbití systému, ať už proto, že jsou součástí balíčků v [core], nebo kvůli nějakým jiným důvodům. Proto jsou uživatelé repozitáře [testing] silně vyzýváni zapsat se na (anglický) mailing list arch-dev-public a ohlašovat všechny bugy na bug tracker.
  
 
== [community-testing] ==
 
== [community-testing] ==
  
The [community-testing] repository is like the [testing] repository but for packages that are candidates for the [community] repository.
+
Repozitář [community-testing] je podobný repozitáři [testing], ale je určen pro balíčky, které jsou kandidáty pro vstup do repozitáře [community].
  
 
== AUR nebo-li [unsupported] ==
 
== AUR nebo-li [unsupported] ==
  
[[AUR]] or Arch User Repository is not really a repository at all. It refers to a database of user-submitted build scripts known as [[PKGBUILD]] files, thus this repository truly is unofficial. Users cannot download or install packages from [[AUR]] using [[pacman]]. They must download the [[PKGBUILD]] files and run [[makepkg]] which downloads the sources and builds packages. These locally build packages can then be installed using [[pacman]]. To automate this task, one of the popular [[AUR Helpers]] can be used.
+
[[Arch User Repository (Česky)|AUR]] (z anglického Arch User Repository) ve skutečnosti není vůbec repozitářem. Odkazuje na databázi skriptů pro sestavování balíčků, též známých jako PKGBUILD soubory, kterými přispěli sami uživatelé, proto je tento repozitář skutečně neoficiální. Uživatelé nemohou stahovat nebo instalovat balíčky z [[Arch User Repository (Česky)|AUR]] pomocí [[pacman (Česky)|pacmana]]. Musí nejprve stáhnout soubory nutné pro sestavení balíčku a spustit program [[makepkg (Česky)|makepkg]], který stáhne zdrojové soubory a postará se o samotné sestavení balíčku. Tyto lokálně sestavené balíčky lze posléze nainstalovat pomocí [[pacman (Česky)|pacmana]]. K automatizaci tohoto procesu lze použít některý z populárních [[AUR Helpers (Česky)|AUR pomocníků]].
 
 
-->
 
 
 
 
 
== [extra] ==
 
 
 
Obsah extra repozitáře najdete v ''extra/os/i686'' or ''extra/os/x86_64''. Obsahuje všechny balíčky pro Arch, které se nedostaly do current. Důležitý software jako KDE nebo GNOME se nachází právě v extra repozitáři.
 
 
 
== [unstable] ==
 
 
 
Obsah unstable repozitáře najdete v ''unstable/os/i686''. Jedná se o repozitář, který obsahuje experimentální a nestabilní software. V tomto repozitáři naleznete vývojové verze programů, protože se vždy najdou důvody proč takovýto software používat. Například zde naleznete experimentální linuxové ovladače nebo verze programů zkompilovaných přímo ze subversion.
 
 
 
Používat unstable repozitář je naprosto bezpečné, protože neexistují žádné jmenné kolize mezi baličky v unstable a current nebo extra repozitářích. To tedy znamená, že balíčky z unstable jsou instalovány pouze, pokud chcete takovýto balíček úmyslně nainstalovat.
 
 
 
Unstable repozitář není aktuálně dostupný pro 64 bitovou verzi (''x86_64'') Arch Linuxu.
 
 
 
== [testing] ==
 
 
 
Obsah testing repozitáře najdete v ''testing/os/i686''. Obsahuje balíčky ucházející se o místo v current, extra, nebo unstable repozitáři. Nové balíčky příchazí do testing repozitáře jestliže:
 
* se u balíčku očekavá podstatná aktualizace a proto musí být nejdříve otestován
 
* potřebují pro svůj chod překompilovat (orig. angl. to be rebuilt) i jiné balíčky. V takovém případě se všechny balíčky, které potřebují být překopilovány umístí nejprve do testing repozitáře. Když je všechno dokončeno a vše běží jak má, dostávájí se tyto balíky zpět do normálních repozitářů.
 
 
 
Baličky z testing repozitáře mohou mít jmenné kolize s balíčky v ostatních oficiálních repozitářích! Pokud tedy nechete používat software z testing repozitáře, vůbec jej nepovolujte.
 
 
 
Buďte opatrní pokud používáte testing. Váš systém nemusí po provedené aktualizaci z testing repozitáře fungovat . Testing je doporučován jen velice zkušeným nebo dobrodružným uživatelům.
 
 
 
== [release] ==
 
 
 
Release repozitář je snapshot aktuálního stavu current repozitáře. Release repozitář nenaleznete na žádném zrcadle, protože tvoří obsah instalačního cd Arch Linuxu.
 
 
 
== [community] ==
 
 
 
Obsah community repozitáře najdete v  ''community/os/i686'' nebo ''community/os/x86_64''. Tento repozitář je spravován ''Trusted Users'' (důvěryhodnými uživateli) a je součástí [[Uživatelské repozitáře]] (AUR). Obsahuje balíčky z AUR, které dostaly dostatek důvěry a jsou spravovány některým z důvěryhodných uživatelů.
 
 
 
Community repozitář se stal teprve nedávno dostupný pro ''x86_64'', proto zatím neočekávejte, že v tomto repozitáři neleznete spoustu softwaru pro ''x86_64''.
 
 
 
== [unsupported] ==
 
 
 
Unsupported není skutečný repozitář. Narozdíl od jiných repozitářů, unsupported neposkytuje binární verze balíčků. Tento repozitář se používa k odkazování na kolekci PKGBIULDů (více v [[ABS - The Arch Build System (Česky)]]) v [[Uživatelské repozitáře|AUR]], které jsou posílány obyčejnými uživateli. Mějte na paměti, že unsupported repozitář, jak už název napovídá, je neoficiální.
 

Revision as of 02:44, 14 April 2010

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Jelikož je kolem oficiálních repozitářů spousta zmatků, tento článek se pokouší vysvětlit jejich význam.

Úvod – co je to repozitář?

Slovo repozitář z anglického slova "repository" znamená schránka, úschovna, skladiště nebo zdroj. V souvislosti s balíčkovacími systémy linuxových distribucí repozitář představuje nejčatěji server (ale může to být i lokální adresář nebo vyměnitelný disk), na kterém jsou fyzicky umístěny softwarové balíčky připravené pro instalaci do systému. Těchto repozitářu (jak uvidíte v textu níže) existuje většinou více podle účelu, pro který jsou určeny (stabilní software, software k testovaní, ...). Software z připravených repozitářů můžete pohodlně instalovat pomocí správce balíčků – v případě Arch Linuxu se jedná o pacmana. Jediné, co musíte udělat, je nastavit v konfiguračním souboru správce balíčků adresy (cesty) k repozitářům a aktualizovat databází dostupných baličků, které se ve zvolených repozitářích nacházejí.

Historické pozadí

Většina rozdělení repozitářů má historické důvody. Původně, když byl Arch Linux používán jen velmi malým počtem uživatelů, byl pouze jeden repozitář jménem [official] (nyní [core]). Toho času obsahoval [official] v podstatě aplikace upřednostňované Juddem Vinetem. Byl navržen tak, aby obsahoval jediný od každého "typu" programu -- jedno desktopové prostředí, jeden hlavní prohlížeč atd.

Přirozeně se tehdy vyskytli uživatelé, kterým se výběr Judda nelíbil. Díky jednoduchosti používání ABS si vytvářeli balíčky vlastní. Tyto balíčky šly do repozitáře nazvaného [unofficial] a byly spravovány jinými vývojáři než Juddem. Časem se tyto dva repozitáře staly ze strany vývojářů podporované na stejné úrovni, takže již jména [official] a [unofficial] dále neodrážely jejich pravý účel. Posléze byly někdy poblíž verze vydání 0.5 přejmenovány na [current] a [extra].

Krátce po vydání 2007.8.1 byl [current] přejmenován na [core], aby se předešlo zmatkům ohledně jeho přesného obsahu. Repozitáře jsou nyní v očích vývojářů a komunity víceméně rovnocenné, ale u [core] jsou jisté rozdíly. Hlavní odlišnost je v tom, že pro instalační CD a ukázková vydání jsou použité pouze balíčky z [core]. Tento repozitář poskytuje kompletní linuxový systém, i když to ještě nemusí být linuxový systém, který byste chtěli.

Kolem 0.5 nebo 0.6 zjistilo, že je spousta balíčků, které vývojáři nechtěli udržovat. Jeden z vývojářů (Xentac) založil "repozitáře pro důvěryhodné uživatele" (Trusted User Repositories), což byly neoficiální repozitáře, do kterých mohli důvěryhodní uživatelé umisťovat balíčky, které vytvořili. Existoval repozitář [staging], odkud mohly být balíčky někým z vývojářů Arch Linuxu povýšeny do oficiálních repozitářů, ale jinak byli vývojáři a důvěryhodní uživatelé víceméně oddělení.

Takto to po nějakou dobu fungovalo, ale problém nastal, když byli důvěryhodní uživatelé svými repozitáři znudění a nebo když chtěli nedůvěryhodní uživatelé sdílet své vlastní balíčky. To vedlo k vývoji AUR. Důvěryhodní uživatelé (anglicky Trusted Users nebo zkráceně TU) byli spojeni do více provázané skupiny a nyní kolektivně udržují repozitář [community]. Jsou odděleni od vývojářů Arch Linuxu a moc s nimi nekomunikují, nicméně oblíbené balíčky jsou stále příležitostně povyšovány z [community] do [extra]. AUR též umožňuje nedůvěryhodným uživatelům, pokud chtějí, dát své PKGBUILDy k dispozici jiným uživatelům. Tyto balíčky nejsou podporovány a občas se jim říká repozitář [unsupported], i když jelikož nejsou distribuovány žádné binární balíčky, ve skutečnosti to ani repozitář není. Důvěryhodní uživatelé mohou na základě vlastního úsudku adoptovat balíčky z [unsupported] do [community], ať už to je kvůli popularitě balíčku nebo jejich zájmu o jeho udržování.

[core]

Repozitář [core] můžete najít v core/os/i686 nebo core/os/x86_64 na svém oblíbeném zrcadle. Obsahuje základní balíčky Arch Linuxu a některý rozšiřující software a poskytne vám plně funkční základní systém.

Instalační CD obsahuje jednoduše instalační skript a obsah repozitáře core z některého dne.

[extra]

Repozitář [extra] můžete najít v extra/os/i686 nebo extra/os/x86_64 na svém oblíbeném zrcadle. Obsahuje všechny balíčky, které nezapadají do [core] – například X.org, okenní správci, webové servery, multimediální přehrávače, jazyky jako Python, Ruby a Perl a mnoho dalších.

[community]

Repozitář [community] můžete najít v community/os/i686 nebo community/os/x86_64 na svém oblíbeném zrcadle. Je udržován důvěryhodnými uživateli (Trusted Users) a je součástí AUR. Obsahuje ty balíčky z AUR, které obdržely dostatečný počet hlasů a byly adoptovány některým z důvěryhodných uživatelů.

[testing]

Repozitář [testing] můžete najít v testing/os/i686 nebo testing/os/x86_64 na svém oblíbeném zrcadle. [testing] je zvláštní tím, že obsahuje balíčky, které jsou kandidáty na přesun do repozitářů [core] nebo [extra]. Nové balíčky do [testing] putují, pokud:

  • se očekává, že něco mohou při aktualizaci rozbít, a musí tak být nejprve otestovány
  • vyžadují znovusestavení jiných balíčků. V tomto případě jsou všechny balíčky, které musí být znovu sestaveny, umístěny nejprve do [testing] a když je jejich sestavování dokončeno, jsou přesunuty zpět do ostatních repozitářů.

[testing] je jediným repozitářem, jehož jména balíčků smí kolidovat s jakýmkoliv jiným oficiálním repozitářem. Pokud je povolen, musí být prvním repozitářem v souboru pacman.conf.

Při povolení [testing] buďte opatrní. Váš systém se může po aktualizaci s povoleným repozitářem [testing] rozbít. Měli by ho používat pouze zkušení uživatelé, kteří vědí, jak si případně poradit s rozbitým systémem.

Repozitář [testing] není určen pro "nejnovější z nejnovějších" verze balíčků. Jeho částečný účel je pozdržet aktualizace balíčků, které mají potenciál způsobit rozbití systému, ať už proto, že jsou součástí balíčků v [core], nebo kvůli nějakým jiným důvodům. Proto jsou uživatelé repozitáře [testing] silně vyzýváni zapsat se na (anglický) mailing list arch-dev-public a ohlašovat všechny bugy na bug tracker.

[community-testing]

Repozitář [community-testing] je podobný repozitáři [testing], ale je určen pro balíčky, které jsou kandidáty pro vstup do repozitáře [community].

AUR nebo-li [unsupported]

AUR (z anglického Arch User Repository) ve skutečnosti není vůbec repozitářem. Odkazuje na databázi skriptů pro sestavování balíčků, též známých jako PKGBUILD soubory, kterými přispěli sami uživatelé, proto je tento repozitář skutečně neoficiální. Uživatelé nemohou stahovat nebo instalovat balíčky z AUR pomocí pacmana. Musí nejprve stáhnout soubory nutné pro sestavení balíčku a spustit program makepkg, který stáhne zdrojové soubory a postará se o samotné sestavení balíčku. Tyto lokálně sestavené balíčky lze posléze nainstalovat pomocí pacmana. K automatizaci tohoto procesu lze použít některý z populárních AUR pomocníků.