Difference between revisions of "PKGBUILD (Српски)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
 
m (Added russian version)
(9 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:About Arch (Српски)]]
 
 
[[Category:Package development (Српски)]]
 
[[Category:Package development (Српски)]]
 
[[Category:Guidelines (Српски)]]
 
[[Category:Guidelines (Српски)]]
{{i18n|PKGBUILD}}
+
[[cs:PKGBUILD]]
 +
[[en:PKGBUILD]]
 +
[[es:PKGBUILD]]
 +
[[fa:PKGBUILD]]
 
[[fr:PKGBUILD]]
 
[[fr:PKGBUILD]]
 
+
[[it:PKGBUILD]]
 +
[[pl:PKGBUILD]]
 +
[[pt:PKGBUILD]]
 +
[[ru:PKGBUILD]]
 +
[[zh-CN:PKGBUILD]]
 +
[[zh-TW:PKGBUILD]]
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary text|A PKGBUILD is a script that describes how software is to be compiled and packaged. This article provides an explanation of PKGBUILD variables used when [[Creating Packages]].}}
 
{{Article summary text|A PKGBUILD is a script that describes how software is to be compiled and packaged. This article provides an explanation of PKGBUILD variables used when [[Creating Packages]].}}
Line 14: Line 21:
 
{{Article summary wiki|pacman Tips}}
 
{{Article summary wiki|pacman Tips}}
 
{{Article summary heading|Resources}}
 
{{Article summary heading|Resources}}
{{Article summary link|PKGBUILD(5) Manual Page|http://www.archlinux.org/pacman/PKGBUILD.5.html}}
+
{{Article summary link|PKGBUILD(5) Manual Page|https://www.archlinux.org/pacman/PKGBUILD.5.html}}
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
  
A {{Filename|PKGBUILD}} is an Arch Linux package build description file used when [[Creating Packages|creating packages]]. This article describes possible {{Filename|PKGBUILD}} variables.
+
{{ic|PKGBUILD}} је Arch Linux фајл који описује изградњу пакета кад се креирају пакети. Овај чланак описује могуће  {{ic|PKGBUILD}} променљиве.
  
==Building packages==
+
==Грађење пакета==
  
Packages in Arch Linux are built using the [[makepkg]] utility and information stored in a {{Filename|PKGBUILD}} file. When {{Codeline|makepkg}} is run, it searches for a {{Filename|PKGBUILD}} in the current directory and follows the instructions therein to either compile or otherwise acquire the required files to be packaged within a package file ({{Filename|pkgname.pkg.tar.xz}}). The resulting package contains binary files and installation instructions; readily installed with [[pacman]].
+
Пакети се код Arch Linux-а граде уз помоћ [[makepkg]] и информација које се налазе унутар {{ic|PKGBUILD}} фајла. Кад се {{ic|makepkg}} покрене, он тражи {{ic|PKGBUILD}} у директоријуму у којем се тренутно налази и прати инструкције које се налазе у том фајлу да би компајлирао или прибавио неопходне фајлове који се пакују у пакет ({{ic|pkgname.pkg.tar.xz}}). Пакет који се тиме добија садржи бинарне фајлове и инсталациона упутства; и спреман је за инсталацију уз помоћ [[pacman]] софтвера.
  
See:
+
Погледати:
:* [[Creating Packages]] for more information on creating packages; and
+
:* [[Creating Packages]] за више информација о креирању пакета; и
:* [[Custom local repository]] for information on using them after they have been created.
+
:* [[Custom local repository]] за информације о коришћењу пакета пошто се креирају.
  
==Variables==
+
==Променљиве==
  
The following are variables that can be filled out in the {{Filename|PKGBUILD}} file:
+
Следеће промељиве се могу попунити у {{ic|PKGBUILD}} фајлу:
  
; {{Codeline|pkgname}} : The name of the package. It should consist of '''alphanumeric characters and dashes ('-')''' and all letters should be '''lowercase'''. For the sake of consistency, {{Codeline|pkgname}} should match the name of the source tarball of the software you are packaging. For instance, if the software is in {{Filename|foobar-2.5.tar.gz}}, the {{Codeline|pkgname}} value should be ''foobar''. The present working directory the {{Filename|PKGBUILD}} file is in should also match the {{Codeline|pkgname}}.
+
; {{ic|pkgname}} : Име пакета, Треба да садржи '''алфанумеричке карактере и црте ('-')''' и сва слова би требало да буду  '''мала'''. Због доследности, {{ic|pkgname}} би требало да се подудара са именом изворног tarball-а софтвера који се пакује. На пример, ако је софтвер {{ic|foobar-2.5.tar.gz}}, {{ic|pkgname}} вредност би требало да буде ''foobar''. Тренутни радни директоријум за {{ic|PKGBUILD}} фајл би такође требало да се подудара са {{ic|pkgname}}.
  
; {{Codeline|pkgver}} : The version of the package. The value should be the same as the version released by the author of the package. It can contain letters, numbers and periods but '''CANNOT''' contain a hyphen. If the author of the package uses a hyphen in their version numbering scheme, replace it with an underscore. For instance, if the version is ''0.99-10'', it should be changed to ''0.99_10''. If the pkgver variable is used later in the PKGBUILD then the underscore can easily be substituted for a dash on usage e.g.:
+
; {{ic|pkgver}} : Верзија пакета. Вредност би требала да буде иста као и верзија пакета који је издао аутор. Садржи слова, бројеве и тачке али '''НЕ СМЕ''' да садржи црту. Ако аутор пакета користи црту у шеми означавања верзије, треба је заменити са доњом цртом. На пример, ако је верзија ''0.99-10'', требало би да се промени у ''0.99_10''. Ако се pkgver променљива користи касније у PKGBUILD-у онда се доња црта лако мења цртом, нпр. овако:
 
   source=($pkgname-${pkgver//_/-}.tar.gz)
 
   source=($pkgname-${pkgver//_/-}.tar.gz)
  
; {{Codeline|pkgrel}} : The release number of the package specific to Arch Linux. This value allows users to differentiate between consecutive builds of the same version of a package. When a new package version is first released, the '''release number starts at 1'''. As fixes and optimizations are made to the {{Filename|PKGBUILD}} file, the package will be '''re-released''' and the '''release number''' will increment by 1. When a new version of the package comes out, the release number resets to 1.
+
; {{ic|pkgrel}} : Број издања пакета специфичног за Arch Linux. Ова вредност омогућава корисницима да разликују узастопне изградње исте верзије пакета. Када се нова верзија пакета први пут објави, '''број издања почиње са 1'''. Како се креирају поправке и оптимизације {{ic|PKGBUILD}} фајла, пакет се '''поново објављује''' и '''број издања''' се повећава за 1. Када нова верзија пакета изађе, број издања се враћа на 1.
  
; {{Codeline|epoch}} : An integer value, specific to Arch Linux, representing what 'lifetime' to compare version numbers against. This value allows overrides of the normal version comparison rules for packages that have inconsistent version numbering, require a downgrade, change numbering schemes, etc. By default, packages are assumed to have an epoch value of ''0''. Do not use this unless you know what you are doing.
+
; {{ic|epoch}} : Целобројна вредност, специфична за Arch Linux, представља који 'животни век' да упореди са бројем верзије. Ова вредност дозвољава надјачавање нормалног поређења верзија за пакете који имају нередовно означавање верзија. Подразумевано, за пакете се претпоставља да имају epoch вредност ''0''. Не користите ову променљиву осим уколико знате шта радите.
  
; {{Codeline|pkgdesc}} : The description of the package. The description should be about 80 characters or less and should not include the package name in a self-referencing way. For instance, "Nedit is a text editor for X11" should be written as "A text editor for X11."
+
; {{ic|pkgdesc}} : Опис пакета. Опис би требало да садржи око 80 или мање карактера и не би требало да укључује име пакета само-референтни начин. На пример, "Nedit is a text editor for X11" треба написати као "A text editor for X11."
  
; {{Codeline|arch}} : An array of architectures that the {{Filename|PKGBUILD}} file is known to build and work on. Currently, it should contain '''i686''' and/or '''x86_64''', {{Codeline|<nowiki>arch=('i686' 'x86_64')</nowiki>}}. The value '''any''' can also be used for architechture-independent packages. You can access this value with the variable {{Codeline|$CARCH}} during the build.
+
; {{ic|arch}} : Ред архитектура на којим {{ic|PKGBUILD}} фајл може да се изгради и на којим ради. Тренутно, требало би да садржи '''i686''' и/или '''x86_64''', {{ic|<nowiki>arch=('i686' 'x86_64')</nowiki>}}. Вредност '''any''' се такође може користити за пакете који су независни од архитектуре. Овој вредности се може приступити променљивом {{ic|$CARCH}} током изградње.
  
; {{Codeline|url}} : The URL of the official site of the software being packaged.
+
; {{ic|url}} : URL адреса официјалног сајта софтвера који се пакује.
  
; {{Codeline|license}} : The license under which the software is distributed. A {{Package Official|licenses}} package has been created in {{Codeline|[core]}} that stores common licenses in {{Filename|/usr/share/licenses/common}}, i.e. {{Filename|/usr/share/licenses/common/GPL}}. If a package is licensed under one of these licenses, the value should be set to the directory name, e.g. {{Codeline|<nowiki>license=('GPL')</nowiki>}}. If the appropriate license is not included in the official {{Package Official|licenses}} package, several things must be done:
+
; {{ic|license}} : The license under which the software is distributed. A {{Pkg|licenses}} package has been created in {{ic|[core]}} that stores common licenses in {{ic|/usr/share/licenses/common}}, i.e. {{ic|/usr/share/licenses/common/GPL}}. If a package is licensed under one of these licenses, the value should be set to the directory name, e.g. {{ic|<nowiki>license=('GPL')</nowiki>}}. If the appropriate license is not included in the official {{Pkg|licenses}} package, several things must be done:
:# The license file(s) should be included in: {{Filename|/usr/share/licenses/'''pkgname'''/}}, e.g. {{Filename|/usr/share/licenses/foobar/LICENSE}}.
+
:# The license file(s) should be included in: {{ic|/usr/share/licenses/'''pkgname'''/}}, e.g. {{ic|/usr/share/licenses/foobar/LICENSE}}.
 
:# If the source tarball does '''NOT''' contain the license details and the license is only displayed elsewhere, e.g. a website, then you need to copy the license to a file and include it.
 
:# If the source tarball does '''NOT''' contain the license details and the license is only displayed elsewhere, e.g. a website, then you need to copy the license to a file and include it.
:# Add '''custom''' to the {{Codeline|license}} array. Optionally, you can replace '''custom''' with '''custom:name of license'''. Once a license is used in two or more packages in an official repository (including {{Codeline|[community]}}), it becomes a part of the {{Package Official|licenses}} package.
+
:# Add '''custom''' to the {{ic|license}} array. Optionally, you can replace '''custom''' with '''custom:name of license'''. Once a license is used in two or more packages in an official repository (including {{ic|[community]}}), it becomes a part of the {{Pkg|licenses}} package.
:* The [[Wikipedia:BSD License|BSD]], [[Wikipedia:MIT License|MIT]], [[Wikipedia:ZLIB license|zlib/png]] and [[Wikipedia:Python License|Python]] licenses are special cases and could not be included in the {{Package Official|licenses}} package. For the sake of the {{Codeline|license}} array, it is treated as a common license ({{Codeline|<nowiki>license=('BSD')</nowiki>}}, {{Codeline|<nowiki>license=('MIT')</nowiki>}}, {{Codeline|<nowiki>license=('ZLIB')</nowiki>}} and {{Codeline|<nowiki>license=('Python')</nowiki>}}) but technically each one is a custom license because each one has its own copyright line. Any packages licensed under these four should have its own unique license stored in {{Filename|/usr/share/licenses/'''pkgname'''}}.  Some packages may not be covered by a single license. In these cases, multiple entries may be made in the license array, e.g. {{Codeline|<nowiki>license=('GPL' 'custom:name of license')</nowiki>}}.
+
:* The [[Wikipedia:BSD License|BSD]], [[Wikipedia:MIT License|MIT]], [[Wikipedia:ZLIB license|zlib/png]] and [[Wikipedia:Python License|Python]] licenses are special cases and could not be included in the {{Pkg|licenses}} package. For the sake of the {{ic|license}} array, it is treated as a common license ({{ic|<nowiki>license=('BSD')</nowiki>}}, {{ic|<nowiki>license=('MIT')</nowiki>}}, {{ic|<nowiki>license=('ZLIB')</nowiki>}} and {{ic|<nowiki>license=('Python')</nowiki>}}) but technically each one is a custom license because each one has its own copyright line. Any packages licensed under these four should have its own unique license stored in {{ic|/usr/share/licenses/'''pkgname'''}}.  Some packages may not be covered by a single license. In these cases, multiple entries may be made in the license array, e.g. {{ic|<nowiki>license=('GPL' 'custom:name of license')</nowiki>}}.
 
:* Additionally, the (L)GPL has many versions and permutations of those versions. For (L)GPL software, the convention is:
 
:* Additionally, the (L)GPL has many versions and permutations of those versions. For (L)GPL software, the convention is:
 
:** (L)GPL - (L)GPLv2 or any later version
 
:** (L)GPL - (L)GPLv2 or any later version
Line 56: Line 63:
 
:** (L)GPL3 - (L)GPL3 or any later version
 
:** (L)GPL3 - (L)GPL3 or any later version
  
; {{Codeline|groups}} : The group the package belongs in. For instance, when you install the {{Package Official|kdebase}} package, it installs all packages that belong in the ''kde'' group.
+
; {{ic|groups}} : The group the package belongs in. For instance, when you install the {{Pkg|kdebase}} package, it installs all packages that belong in the ''kde'' group.
  
; {{Codeline|depends}} : An array of package names that must be installed before this software can be run. If a software requires a minimum version of a dependency, the '''>=''' operator should be used to point this out, e.g. {{Codeline|<nowiki>depends=('foobar>=1.8.0')</nowiki>}}. You do not need to list packages that your software depends on if other packages your software depends on already have those packages listed in their dependency. For instance, ''gtk2'' depends on ''glib2'' and ''glibc''. However, ''glibc'' does not need to be listed as a dependency for ''gtk2'' because it is a dependency for ''glib2''.
+
; {{ic|depends}} : An array of package names that must be installed before this software can be run. If a software requires a minimum version of a dependency, the '''>=''' operator should be used to point this out, e.g. {{ic|<nowiki>depends=('foobar>=1.8.0')</nowiki>}}. You do not need to list packages that your software depends on if other packages your software depends on already have those packages listed in their dependency. For instance, ''gtk2'' depends on ''glib2'' and ''glibc''. However, ''glibc'' does not need to be listed as a dependency for ''gtk2'' because it is a dependency for ''glib2''.
  
; {{Codeline|makedepends}} : An array of package names that must be installed to build the software but unnecessary for using the software after installation. You can specify the minimum version dependency of the packages in the same format as the {{Codeline|depends}} array.
+
; {{ic|makedepends}} : An array of package names that must be installed to build the software but unnecessary for using the software after installation. You can specify the minimum version dependency of the packages in the same format as the {{ic|depends}} array.
  
 
: {{Warning| The group "base-devel" is assumed already installed when building with makepkg . Members of "base-devel" '''should not''' be included in makedepends arrays.}}
 
: {{Warning| The group "base-devel" is assumed already installed when building with makepkg . Members of "base-devel" '''should not''' be included in makedepends arrays.}}
  
; {{Codeline|optdepends}} : An array of package names that are not needed for the software to function but provides additional features. A short description of what each package provides should also be noted. An {{Codeline|optdepends}} may look like this:
+
; {{ic|optdepends}} : An array of package names that are not needed for the software to function but provides additional features. A short description of what each package provides should also be noted. An {{ic|optdepends}} may look like this:
 
  optdepends=('cups: printing support'
 
  optdepends=('cups: printing support'
 
  'sane: scanners support'
 
  'sane: scanners support'
Line 73: Line 80:
 
  'libpng: PNG images support')
 
  'libpng: PNG images support')
  
; {{Codeline|provides}} : An array of package names that this package provides the features of (or a virtual package such as ''cron'' or ''sh''). If you use this variable, you should add the version ({{Codeline|pkgver}} and perhaps the {{Codeline|pkgrel}}) that this package will provide if dependencies may be affected by it. For instance, if you are providing a modified ''qt'' package named ''qt-foobar'' version 3.3.8 which provides ''qt'' then the {{Codeline|provides}} array should look like {{Codeline|<nowiki>provides=('qt=3.3.8')</nowiki>}}. Putting {{Codeline|<nowiki>provides=('qt')</nowiki>}} will cause to fail those dependencies that require a specific version of ''qt''.  Do not add {{Codeline|pkgname}} to your provides array, this is done automatically.
+
; {{ic|provides}} : An array of package names that this package provides the features of (or a virtual package such as ''cron'' or ''sh''). If you use this variable, you should add the version ({{ic|pkgver}} and perhaps the {{ic|pkgrel}}) that this package will provide if dependencies may be affected by it. For instance, if you are providing a modified ''qt'' package named ''qt-foobar'' version 3.3.8 which provides ''qt'' then the {{ic|provides}} array should look like {{ic|<nowiki>provides=('qt=3.3.8')</nowiki>}}. Putting {{ic|<nowiki>provides=('qt')</nowiki>}} will cause to fail those dependencies that require a specific version of ''qt''.  Do not add {{ic|pkgname}} to your provides array, this is done automatically.
  
; {{Codeline|conflicts}} : An array of package names that may cause problems with this package if installed. You can also specify the version properties of the conflicting packages in the same format as the {{Codeline|depends}} array.
+
; {{ic|conflicts}} : An array of package names that may cause problems with this package if installed. You can also specify the version properties of the conflicting packages in the same format as the {{ic|depends}} array.
  
; {{Codeline|replaces}} : An array of obsolete package names that are replaced by this package, e.g. {{Codeline|<nowiki>replaces=('ethereal')</nowiki>}} for the {{Package Official|wireshark}} package. After syncing with {{Codeline|pacman -Sy}}, it will immediately replace an installed package upon encountering another package with the matching {{Codeline|replaces}} in the repositories. If you are providing an alternate version of an already existing package, use the {{Codeline|conflicts}} variable which is only evaluated when actually installing the conflicting package.
+
; {{ic|replaces}} : An array of obsolete package names that are replaced by this package, e.g. {{ic|<nowiki>replaces=('ethereal')</nowiki>}} for the {{Pkg|wireshark}} package. After syncing with {{ic|pacman -Sy}}, it will immediately replace an installed package upon encountering another package with the matching {{ic|replaces}} in the repositories. If you are providing an alternate version of an already existing package, use the {{ic|conflicts}} variable which is only evaluated when actually installing the conflicting package.
  
; {{Codeline|backup}} : An array of files to be backed up as {{Filename|file.pacsave}} when the package is removed. This is commonly used for packages placing configuration files in {{Filename|/etc}}. The file paths in this array should be relative paths (e.g. {{Filename|etc/pacman.conf}}) not absolute paths (e.g. {{Filename|/etc/pacman.conf}}).
+
; {{ic|backup}} : An array of files to be backed up as {{ic|file.pacsave}} when the package is removed. This is commonly used for packages placing configuration files in {{ic|/etc}}. The file paths in this array should be relative paths (e.g. {{ic|etc/pacman.conf}}) not absolute paths (e.g. {{ic|/etc/pacman.conf}}).
  
; {{Codeline|options}} : This array allows you to override some of the default behavior of {{Codeline|makepkg}}. To set an option, include the option name in the array. To reverse the default behavior, place an '''!''' at the front of the option. The following options may be placed in the array:
+
; {{ic|options}} : This array allows you to override some of the default behavior of {{ic|makepkg}}. To set an option, include the option name in the array. To reverse the default behavior, place an '''!''' at the front of the option. The following options may be placed in the array:
 
:* '''''strip''''' - Strips symbols from binaries and libraries.
 
:* '''''strip''''' - Strips symbols from binaries and libraries.
:* '''''docs''''' - Save {{Filename|/doc}} directories.
+
:* '''''docs''''' - Save {{ic|/doc}} directories.
:* '''''libtool''''' - Leave ''libtool'' ({{Filename|.la}}) files in packages.
+
:* '''''libtool''''' - Leave ''libtool'' ({{ic|.la}}) files in packages.
 
:* '''''emptydirs''''' - Leave empty directories in packages.
 
:* '''''emptydirs''''' - Leave empty directories in packages.
 
:* '''''zipman''''' - Compress ''man'' and ''info'' pages with ''gzip''.
 
:* '''''zipman''''' - Compress ''man'' and ''info'' pages with ''gzip''.
:* '''''ccache''''' - Allow the use of {{Codeline|ccache}} during build. More useful in its negative form {{Codeline|!ccache}} with select packages that have problems building with {{Codeline|ccache}}.
+
:* '''''ccache''''' - Allow the use of {{ic|ccache}} during build. More useful in its negative form {{ic|!ccache}} with select packages that have problems building with {{ic|ccache}}.
:* '''''distcc''''' - Allow the use of {{Codeline|distcc}} during build. More useful in its negative form {{Codeline|!distcc}} with select packages that have problems building with {{Codeline|distcc}}.
+
:* '''''distcc''''' - Allow the use of {{ic|distcc}} during build. More useful in its negative form {{ic|!distcc}} with select packages that have problems building with {{ic|distcc}}.
:* '''''makeflags''''' - Allow the use of user-specific {{Codeline|makeflags}} during build. More useful in its negative form {{Codeline|!makeflags}} with select packages that have problems building with custom {{Codeline|makeflags}}.
+
:* '''''makeflags''''' - Allow the use of user-specific {{ic|makeflags}} during build. More useful in its negative form {{ic|!makeflags}} with select packages that have problems building with custom {{ic|makeflags}}.
  
; {{Codeline|install}} : The name of the {{Filename|.install}} script to be included in the package. ''pacman'' has the ability to store and execute a package-specific script when it installs, removes or upgrades a package. The script contains the following functions which run at different times:
+
; {{ic|install}} : The name of the {{ic|.install}} script to be included in the package. ''pacman'' has the ability to store and execute a package-specific script when it installs, removes or upgrades a package. The script contains the following functions which run at different times:
 
:* '''''pre_install''''' - The script is run right before files are extracted. One argument is passed: new package version.
 
:* '''''pre_install''''' - The script is run right before files are extracted. One argument is passed: new package version.
 
:* '''''post_install''''' - The script is run right after files are extracted. One argument is passed: new package version.
 
:* '''''post_install''''' - The script is run right after files are extracted. One argument is passed: new package version.
Line 101: Line 108:
 
: Each function is run chrooted inside the pacman install directory. See [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=913891 this thread].
 
: Each function is run chrooted inside the pacman install directory. See [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=913891 this thread].
  
: {{Tip|A prototype {{Filename|.install}} is provided at {{Filename|/usr/share/pacman/proto.install}}.}}
+
: {{Tip|A prototype {{ic|.install}} is provided at {{ic|/usr/share/pacman/proto.install}}.}}
  
; {{Codeline|source}} : An array of files which are needed to build the package. It must contain the location of the software source, which in most cases is a full HTTP or FTP URL. The previously set variables {{Codeline|pkgname}} and {{Codeline|pkgver}} can be used effectively here (e.g. {{Codeline|<nowiki>source=(http://example.com/$pkgname-$pkgver.tar.gz)</nowiki>}})
+
; {{ic|source}} : An array of files which are needed to build the package. It must contain the location of the software source, which in most cases is a full HTTP or FTP URL. The previously set variables {{ic|pkgname}} and {{ic|pkgver}} can be used effectively here (e.g. {{ic|<nowiki>source=(http://example.com/$pkgname-$pkgver.tar.gz)</nowiki>}})
  
: {{Note|If you need to supply files which are not downloadable on the fly, e.g. self-made patches, you simply put those into the same directory where your {{Filename|PKGBUILD}} file is in and add the filename to this array. Any paths you add here are resolved relative to the directory where the {{Filename|PKGBUILD}} lies. Before the actual build process is started, all of the files referenced in this array will be downloaded or checked for existence, and {{Codeline|makepkg}} will not proceed if any are missing.}}
+
: {{Note|If you need to supply files which are not downloadable on the fly, e.g. self-made patches, you simply put those into the same directory where your {{ic|PKGBUILD}} file is in and add the filename to this array. Any paths you add here are resolved relative to the directory where the {{ic|PKGBUILD}} lies. Before the actual build process is started, all of the files referenced in this array will be downloaded or checked for existence, and {{ic|makepkg}} will not proceed if any are missing.}}
  
 
: {{Note|You can specify a different name for the downloaded file - if the downloaded file has a different name for some reason like the url had a GET parameter - using the following syntax: <filename>::<fileuri>, do not include the '<' and '>' characters}}
 
: {{Note|You can specify a different name for the downloaded file - if the downloaded file has a different name for some reason like the url had a GET parameter - using the following syntax: <filename>::<fileuri>, do not include the '<' and '>' characters}}
  
; {{Codeline|noextract}} : An array of files listed under the {{Codeline|source}} array which should not be extracted from their archive format by {{Codeline|makepkg}}. This most commonly applies to certain zip files which cannot be handled by ''bsdtar'' because ''libarchive'' processes all files as streams rather than random access as ''unzip'' does. In these situations ''unzip'' should be added in the {{Codeline|makedepends}} array and the first line of the {{Codeline|build()}} function should contain:
+
; {{ic|noextract}} : An array of files listed under the {{ic|source}} array which should not be extracted from their archive format by {{ic|makepkg}}. This most commonly applies to certain zip files which cannot be handled by ''bsdtar'' because ''libarchive'' processes all files as streams rather than random access as ''unzip'' does. In these situations ''unzip'' should be added in the {{ic|makedepends}} array and the first line of the {{ic|build()}} function should contain:
 
  cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
 
  cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
 
  unzip [source].zip
 
  unzip [source].zip
  
; {{Codeline|md5sums}} : An array of MD5 checksums of the files listed in the {{Codeline|source}} array. Once all files in the {{Codeline|source}} array are available, an MD5 hash of each file will be automatically generated and compared with the values of this array in the same order they appear in the {{Codeline|source}} array. While the order of the source files itself does not matter, it is important that it matches the order of this array since {{Codeline|makepkg}} cannot guess which checksum belongs to what source file. You can generate this array quickly and easily using the command {{Codeline|makepkg -g}} in the directory that contains the {{Filename|PKGBUILD}} file. Note that the MD5 algorithm is known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative.
+
; {{ic|md5sums}} : An array of MD5 checksums of the files listed in the {{ic|source}} array. Once all files in the {{ic|source}} array are available, an MD5 hash of each file will be automatically generated and compared with the values of this array in the same order they appear in the {{ic|source}} array. While the order of the source files itself does not matter, it is important that it matches the order of this array since {{ic|makepkg}} cannot guess which checksum belongs to what source file. You can generate this array quickly and easily using the command {{ic|makepkg -g}} in the directory that contains the {{ic|PKGBUILD}} file. Note that the MD5 algorithm is known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative.
  
; {{Codeline|sha1sums}} : An array of SHA-1 160-bit checksums. This is an alternative to md5sums described above, but is also known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.
+
; {{ic|sha1sums}} : An array of SHA-1 160-bit checksums. This is an alternative to md5sums described above, but is also known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.
  
; {{Codeline|sha256sums, sha384sums, sha512sums}} : An array of SHA-2 checksums with digest sizes 256, 384 and 512 bits respectively. These are alternatives to md5sums described above and are generally believed to be stronger. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.
+
; {{ic|sha256sums, sha384sums, sha512sums}} : An array of SHA-2 checksums with digest sizes 256, 384 and 512 bits respectively. These are alternatives to md5sums described above and are generally believed to be stronger. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.
  
It is common practice to preserve the order of the {{Filename|PKGBUILD}} variables as shown above. However, this is not mandatory, as the only requirement in this context is correct [[Wikipedia:Bash|Bash]] syntax.
+
It is common practice to preserve the order of the {{ic|PKGBUILD}} variables as shown above. However, this is not mandatory, as the only requirement in this context is correct [[Wikipedia:Bash|Bash]] syntax.
  
 
==See also==
 
==See also==

Revision as of 03:06, 16 February 2013

zh-CN:PKGBUILD zh-TW:PKGBUILD Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary heading Template:Article summary link Template:Article summary end

PKGBUILD је Arch Linux фајл који описује изградњу пакета кад се креирају пакети. Овај чланак описује могуће PKGBUILD променљиве.

Грађење пакета

Пакети се код Arch Linux-а граде уз помоћ makepkg и информација које се налазе унутар PKGBUILD фајла. Кад се makepkg покрене, он тражи PKGBUILD у директоријуму у којем се тренутно налази и прати инструкције које се налазе у том фајлу да би компајлирао или прибавио неопходне фајлове који се пакују у пакет (pkgname.pkg.tar.xz). Пакет који се тиме добија садржи бинарне фајлове и инсталациона упутства; и спреман је за инсталацију уз помоћ pacman софтвера.

Погледати:

 • Creating Packages за више информација о креирању пакета; и
 • Custom local repository за информације о коришћењу пакета пошто се креирају.

Променљиве

Следеће промељиве се могу попунити у PKGBUILD фајлу:

pkgname 
Име пакета, Треба да садржи алфанумеричке карактере и црте ('-') и сва слова би требало да буду мала. Због доследности, pkgname би требало да се подудара са именом изворног tarball-а софтвера који се пакује. На пример, ако је софтвер foobar-2.5.tar.gz, pkgname вредност би требало да буде foobar. Тренутни радни директоријум за PKGBUILD фајл би такође требало да се подудара са pkgname.
pkgver 
Верзија пакета. Вредност би требала да буде иста као и верзија пакета који је издао аутор. Садржи слова, бројеве и тачке али НЕ СМЕ да садржи црту. Ако аутор пакета користи црту у шеми означавања верзије, треба је заменити са доњом цртом. На пример, ако је верзија 0.99-10, требало би да се промени у 0.99_10. Ако се pkgver променљива користи касније у PKGBUILD-у онда се доња црта лако мења цртом, нпр. овако:
 source=($pkgname-${pkgver//_/-}.tar.gz)
pkgrel 
Број издања пакета специфичног за Arch Linux. Ова вредност омогућава корисницима да разликују узастопне изградње исте верзије пакета. Када се нова верзија пакета први пут објави, број издања почиње са 1. Како се креирају поправке и оптимизације PKGBUILD фајла, пакет се поново објављује и број издања се повећава за 1. Када нова верзија пакета изађе, број издања се враћа на 1.
epoch 
Целобројна вредност, специфична за Arch Linux, представља који 'животни век' да упореди са бројем верзије. Ова вредност дозвољава надјачавање нормалног поређења верзија за пакете који имају нередовно означавање верзија. Подразумевано, за пакете се претпоставља да имају epoch вредност 0. Не користите ову променљиву осим уколико знате шта радите.
pkgdesc 
Опис пакета. Опис би требало да садржи око 80 или мање карактера и не би требало да укључује име пакета само-референтни начин. На пример, "Nedit is a text editor for X11" треба написати као "A text editor for X11."
arch 
Ред архитектура на којим PKGBUILD фајл може да се изгради и на којим ради. Тренутно, требало би да садржи i686 и/или x86_64, arch=('i686' 'x86_64'). Вредност any се такође може користити за пакете који су независни од архитектуре. Овој вредности се може приступити променљивом $CARCH током изградње.
url 
URL адреса официјалног сајта софтвера који се пакује.
license 
The license under which the software is distributed. A licenses package has been created in [core] that stores common licenses in /usr/share/licenses/common, i.e. /usr/share/licenses/common/GPL. If a package is licensed under one of these licenses, the value should be set to the directory name, e.g. license=('GPL'). If the appropriate license is not included in the official licenses package, several things must be done:
 1. The license file(s) should be included in: /usr/share/licenses/pkgname/, e.g. /usr/share/licenses/foobar/LICENSE.
 2. If the source tarball does NOT contain the license details and the license is only displayed elsewhere, e.g. a website, then you need to copy the license to a file and include it.
 3. Add custom to the license array. Optionally, you can replace custom with custom:name of license. Once a license is used in two or more packages in an official repository (including [community]), it becomes a part of the licenses package.
 • The BSD, MIT, zlib/png and Python licenses are special cases and could not be included in the licenses package. For the sake of the license array, it is treated as a common license (license=('BSD'), license=('MIT'), license=('ZLIB') and license=('Python')) but technically each one is a custom license because each one has its own copyright line. Any packages licensed under these four should have its own unique license stored in /usr/share/licenses/pkgname. Some packages may not be covered by a single license. In these cases, multiple entries may be made in the license array, e.g. license=('GPL' 'custom:name of license').
 • Additionally, the (L)GPL has many versions and permutations of those versions. For (L)GPL software, the convention is:
  • (L)GPL - (L)GPLv2 or any later version
  • (L)GPL2 - (L)GPL2 only
  • (L)GPL3 - (L)GPL3 or any later version
groups 
The group the package belongs in. For instance, when you install the kdebase package, it installs all packages that belong in the kde group.
depends 
An array of package names that must be installed before this software can be run. If a software requires a minimum version of a dependency, the >= operator should be used to point this out, e.g. depends=('foobar>=1.8.0'). You do not need to list packages that your software depends on if other packages your software depends on already have those packages listed in their dependency. For instance, gtk2 depends on glib2 and glibc. However, glibc does not need to be listed as a dependency for gtk2 because it is a dependency for glib2.
makedepends 
An array of package names that must be installed to build the software but unnecessary for using the software after installation. You can specify the minimum version dependency of the packages in the same format as the depends array.
Warning: The group "base-devel" is assumed already installed when building with makepkg . Members of "base-devel" should not be included in makedepends arrays.
optdepends 
An array of package names that are not needed for the software to function but provides additional features. A short description of what each package provides should also be noted. An optdepends may look like this:
optdepends=('cups: printing support'
'sane: scanners support'
'libgphoto2: digital cameras support'
'alsa-lib: sound support'
'giflib: GIF images support'
'libjpeg: JPEG images support'
'libpng: PNG images support')
provides 
An array of package names that this package provides the features of (or a virtual package such as cron or sh). If you use this variable, you should add the version (pkgver and perhaps the pkgrel) that this package will provide if dependencies may be affected by it. For instance, if you are providing a modified qt package named qt-foobar version 3.3.8 which provides qt then the provides array should look like provides=('qt=3.3.8'). Putting provides=('qt') will cause to fail those dependencies that require a specific version of qt. Do not add pkgname to your provides array, this is done automatically.
conflicts 
An array of package names that may cause problems with this package if installed. You can also specify the version properties of the conflicting packages in the same format as the depends array.
replaces 
An array of obsolete package names that are replaced by this package, e.g. replaces=('ethereal') for the wireshark package. After syncing with pacman -Sy, it will immediately replace an installed package upon encountering another package with the matching replaces in the repositories. If you are providing an alternate version of an already existing package, use the conflicts variable which is only evaluated when actually installing the conflicting package.
backup 
An array of files to be backed up as file.pacsave when the package is removed. This is commonly used for packages placing configuration files in /etc. The file paths in this array should be relative paths (e.g. etc/pacman.conf) not absolute paths (e.g. /etc/pacman.conf).
options 
This array allows you to override some of the default behavior of makepkg. To set an option, include the option name in the array. To reverse the default behavior, place an ! at the front of the option. The following options may be placed in the array:
 • strip - Strips symbols from binaries and libraries.
 • docs - Save /doc directories.
 • libtool - Leave libtool (.la) files in packages.
 • emptydirs - Leave empty directories in packages.
 • zipman - Compress man and info pages with gzip.
 • ccache - Allow the use of ccache during build. More useful in its negative form !ccache with select packages that have problems building with ccache.
 • distcc - Allow the use of distcc during build. More useful in its negative form !distcc with select packages that have problems building with distcc.
 • makeflags - Allow the use of user-specific makeflags during build. More useful in its negative form !makeflags with select packages that have problems building with custom makeflags.
install 
The name of the .install script to be included in the package. pacman has the ability to store and execute a package-specific script when it installs, removes or upgrades a package. The script contains the following functions which run at different times:
 • pre_install - The script is run right before files are extracted. One argument is passed: new package version.
 • post_install - The script is run right after files are extracted. One argument is passed: new package version.
 • pre_upgrade - The script is run right before files are extracted. Two arguments are passed in the following order: new package version, old package version.
 • post_upgrade - The script is run after files are extracted. Two arguments are passed in the following order: new package version, old package version.
 • pre_remove - The script is run right before files are removed. One argument is passed: old package version.
 • post_remove - The script is run right after files are removed. One argument is passed: old package version.
Each function is run chrooted inside the pacman install directory. See this thread.
Tip: A prototype .install is provided at /usr/share/pacman/proto.install.
source 
An array of files which are needed to build the package. It must contain the location of the software source, which in most cases is a full HTTP or FTP URL. The previously set variables pkgname and pkgver can be used effectively here (e.g. source=(http://example.com/$pkgname-$pkgver.tar.gz))
Note: If you need to supply files which are not downloadable on the fly, e.g. self-made patches, you simply put those into the same directory where your PKGBUILD file is in and add the filename to this array. Any paths you add here are resolved relative to the directory where the PKGBUILD lies. Before the actual build process is started, all of the files referenced in this array will be downloaded or checked for existence, and makepkg will not proceed if any are missing.
Note: You can specify a different name for the downloaded file - if the downloaded file has a different name for some reason like the url had a GET parameter - using the following syntax: <filename>::<fileuri>, do not include the '<' and '>' characters
noextract 
An array of files listed under the source array which should not be extracted from their archive format by makepkg. This most commonly applies to certain zip files which cannot be handled by bsdtar because libarchive processes all files as streams rather than random access as unzip does. In these situations unzip should be added in the makedepends array and the first line of the build() function should contain:
cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
unzip [source].zip
md5sums 
An array of MD5 checksums of the files listed in the source array. Once all files in the source array are available, an MD5 hash of each file will be automatically generated and compared with the values of this array in the same order they appear in the source array. While the order of the source files itself does not matter, it is important that it matches the order of this array since makepkg cannot guess which checksum belongs to what source file. You can generate this array quickly and easily using the command makepkg -g in the directory that contains the PKGBUILD file. Note that the MD5 algorithm is known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative.
sha1sums 
An array of SHA-1 160-bit checksums. This is an alternative to md5sums described above, but is also known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.
sha256sums, sha384sums, sha512sums 
An array of SHA-2 checksums with digest sizes 256, 384 and 512 bits respectively. These are alternatives to md5sums described above and are generally believed to be stronger. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.

It is common practice to preserve the order of the PKGBUILD variables as shown above. However, this is not mandatory, as the only requirement in this context is correct Bash syntax.

See also