Difference between revisions of "Plymouth (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Created page with 'Category: Boot process (English) Category: Eye candy (English) {{i18n_links_start}} {{i18n_entry|English|Plymouth}} {{i18n_entry|Česky|Plymouth (Česky)}} {{i18n_entry|I…')
 
(wikify some external links, use https for archlinux.org)
(20 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category: Boot process (English)]]
+
[[Category:Boot process (Česky)]]
[[Category: Eye candy (English)]]
+
[[Category:Eye candy (Česky)]]
{{i18n_links_start}}
+
[[Category:Česky]]
{{i18n_entry|English|Plymouth}}
+
[[en:Plymouth]]
{{i18n_entry|Česky|Plymouth (Česky)}}
+
[[es:Plymouth]]
{{i18n_entry|Italiano|Plymouth (Italiano)}}
+
[[it:Plymouth]]
{{i18n_links_end}}
+
[[ru:Plymouth]]
 
+
[[zh-CN:Plymouth]]
 
== Úvod ==
 
== Úvod ==
[http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureBetterStartup Plymouth] is je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Spoléhá na KMS (kernel mode setting) pro nastavení nativního rozlišení displeje jak nejdříve je to možné, poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu přihlašovacího manažera.
+
[http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureBetterStartup Plymouth] je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Pro nastavení nativního rozlišení displeje, jak nejdříve je to možné, spoléhá na KMS (kernel mode setting), poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu správce přihlášení.
  
{{Poznámka|KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy tak tomu bylo alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj ale je možné že spustí méně hezký textový plugin.}}
+
{{Note|KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy bylo tomu tak alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj, ale je možné, že spustí méně hezký textový plugin.}}
  
{{Varování|Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby}}
+
{{Warning|Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby.}}
  
== Instalce ==
+
== Instalace ==
  
Než začneš používat Plymouth, mušíš povolit KMS. Prosím následuj instrukce [[ATI#AMD.2FAti_cards_and_KernelModeSetting_.28KMS.29|pro karty ATI]] a [[Intel_Graphics#KMS_.28Kernel_Mode_Setting.29|pro karty Intel]]. Obě dvě možnosti vyžadují znovusestavení obrazu jádra. Toto budeš muset provést i později v tomto článku takže to prozatím můžeš přeskočit.
+
Než začnete používat Plymouth, musíte povolit KMS. Následujte, prosím, instrukce [[ATI#AMD.2FAti_cards_and_KernelModeSetting_.28KMS.29|pro karty ATI]] a [[Intel#KMS_.28Kernel_Mode_Setting.29|pro karty Intel]]. Obě dvě možnosti vyžadují znovusestavení obrazu jádra. To budete muset provést i později v tomto článku, takže to prozatím můžete přeskočit.
  
Pokud nemáš KMS, budeš potřebovat [[Framebuffer#Framebuffer_Resolution|framebuffer]] místo něj.
+
Pokud nemáte KMS, budete místo něj potřebovat [[Framebuffer#Framebuffer_Resolution|framebuffer]].
{{Poznámka|Toto nemusí fungovat dobře. Plymouth is designed to work '''with''' KMS, although it can sometimes work with framebuffer.}}
+
{{Note|Ten nemusí fungovat dobře. Plymouth je navržený pro práci '''s''' KMS, přesto je schopen občas fungovat i s framebufferem.}}
  
Grab Plymouth from the AUR. It is best to use the [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=26117 git version], as this is most up to date and likely to work better.
+
Plymouth můžete získat z repozitáře AUR. Nejlepší je použít [https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=26117 git verzi], je totiž nejnovější a tedy i nejlépe funkční.
  
Instructions on installing packages from the AUR are [[AUR_User_Guidelines#Installing_Packages_from_the_AUR|available here]]
+
Instrukce pro instalaci balíků z AURu jsou [[AUR_User_Guidelines#Installing_Packages_from_the_AUR|dostupné zde]].
  
==Configuration==
+
== Konfigurace ==
  
First of all, set a theme for plymouth. Plymouth comes with a selection of themes:
+
Nejdříve ze všeho nastavte téma pro plymouth. Plymouth přichází s výběrem témat:
#Fade-in: "Simple theme that fades in and out with shimmering stars"
+
#Fade-in: "Jednoduché téma se slábnoucími a rozsvicujícími se mihotajícími se hvězdami"
#Glow: "Corporate theme with pie chart boot progress followed by a glowing emerging logo"
+
#Glow: "Korporátní téma s koláčovým grafem zobrazujícím boot následované barvitým vynořujícím se logem"
#Solar: "Space theme with violent flaring blue star" and
+
#Solar: "Vesmírné téma s náhle se rozšiřující modrou "hvězdou"" a
#Spinfinty: "Simple theme that shows a rotating infinity sign in the center of the screen"
+
#Spinfinty: "Jednoduché téma zobrazující rotující znak nekonečna ve středu obrazovky"
Set your desired theme with plymouth-set-default-theme utility, eg:
+
Nastavte požadované téma pomocí nástroje plymouth-set-default-theme, např:
 
  $ su
 
  $ su
 
  # plymouth-set-default-theme spinfinity
 
  # plymouth-set-default-theme spinfinity
  
Add plymouth to the hooks array in mkinitcpio.conf. It '''must''' be added ''after'' base udev and autodetect for it to work.
+
Přidejte plymouth do pole {{Ic|HOOKS}} v souboru {{ic|mkinitcpio.conf}}. '''Musí''' být přidán ''až za'' udev a autodetect, aby plymouth fungoval správně.
 
  # nano /etc/mkinitcpio.conf
 
  # nano /etc/mkinitcpio.conf
  
Add plymouth to the hooks array:
+
Přidejte plymouth do pole {{Ic|HOOKS}}:
 
  HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."
 
  HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."
  
Rebuild your kernel image:
+
Sestavte znovu obraz jádra:
# mkinitcpio -p kernel26
 
  
Grub now needs configuring to work with plymouth:
+
Pro nejnovější kernel (3.0+)
 +
# mkinitcpio -p linux
 +
 
 +
Je třeba zkonfigurovat Grub tak, aby pracoval s Plymouth:
 
  # nano /boot/grub/menu.lst
 
  # nano /boot/grub/menu.lst
  
If you have KMS enabled, at the end of your kernel line remove any VGA= statement. If you don't have KMS you will need to use framebuffer and so will need to add a VGA= statement. In either case, add "quiet splash" on the end:
+
Pokud máte povolené KMS, odstraňte z řádky {{Ic|kernel}} veškeré {{Ic|VGA=}} záznamy. Pokud nemáte KMS, budete muset použít framebuffer a také přidat {{Ic|VGA=}} záznam. V obou případech přídejte na konec "quiet splash":
  kernel /vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/xxxx ro quiet splash
+
  kernel /vmlinuz-linux root=/dev/disk/by-uuid/ff6e3888-b8f8-4a75-a08f-55ca30f4b330 ro quiet splash
 
+
Pozn: celý řáderk nekopírujte, na každém pc může být jiný , je zde uveden jen pro příklad!!!
Finally, the plymouth daemon has to be killed towards the end of the boot process. This can be done with a command in rc.local:
+
Na konci bootovacího procesu musí být Plymouth démon zastaven. Toho můžete dosáhnout tímto příkazem v {{ic|rc.local}}:
 
  # nano /etc/rc.local
 
  # nano /etc/rc.local
  
and add the line
+
a přidejte tento řádek
 
  /bin/plymouth quit --retain-splash
 
  /bin/plymouth quit --retain-splash
  
Reboot, and enjoy the eye-candy start-up!
+
Restartujte a užívejte si eye=candy start!
 
 
==Changing the Theme==
 
 
 
As mentioned above, plymouth comes with several themes. If you wish to try a different one, simply issue
 
# plymouth-set-default-theme ''themename''
 
  
Rebuild your kernel image:
+
== Změna tématu ==
  # mkinitcpio -p kernel26
+
Jak jsem se již zmínil výše, Plymouth příchází s několika tématy. Pokud budete chtít vyzkoušet jiná, jednoduše zadejte příkaz
 +
  # plymouth-set-default-theme ''název_téma''
  
And reboot.
+
Znovu sestavte obraz jádra:
 +
Pro nejnovější kernel (3.0+)
 +
# mkinitcpio -p linux
  
==Troubleshooting==
+
A restartujte.
  
For some reason on both my computers (a laptop with an ATI graphics card and KMS, and my desktop with an nVidia card and framebuffer) the command to quit plymouth left small black squares around the top of my screen which attached themselves permanently to any window which passed under them. The issue was caused by the --retain-splash option which is required to keep the boot process as seamless as possible. If you are having this problem, the work-around is to kill plymouth ''after'' login, when the --retain-splash option is no longer needed.
+
== Řešení chyb ==
{{Note|This requires the use of sudo. Instructions for installing and configuring sudo can be [[Sudo|found here]]}}
+
Z nějakého důvodu na obou mých počítačích (notebook s grafickou kartou ATI a KMS, stolní počítač s kartou nVidia a framebufferem) příkaz pro ukončení Plymouthu zanechá v horní oblasti obrazovky malé černé čtverečky, které zastiňují okna pod nimi. Tento problém je způsoben volbou {{Ic|--retain-splash}}, která je potřebná pro zajištění souvislosti boot procesu, jak jen je to možné. Pokud jste zaznamenal tento problém, řešením je sestřelení Plymouthu ''po'' přihlášení, tehdy už není volba {{Ic|--retain-splash}} dále potřebná.
 +
{{Note|To vyžaduje použití programu sudo. Instrukce pro instalaci a nastavení programu sudo můžete [[Sudo|nalézt zde]].}}
  
Edit /etc/rc.local again and remove the "/bin/plymouth quit --retain-splash" line.
+
Upravte {{ic|/etc/rc.local}} znovu a odstraňte řádek "/bin/plymouth quit --retain-splash".
  
As yourself, edit xinitrc and add a line to kill plymouth.  
+
Pod svým uživatelem upravte {{ic|.xinitrc}} a přidejte řádek pro sestřelení Plymouthu.
{{Warning|This must be '''above''' the line which starts your session (eg exec startxfce4) or your desktop session '''will not start'''}}
+
{{Warning|To musí být '''nad''' řádkem, který startuje vaše sezení (např. {{Ic|exec startxfce4}}), jinak vaše desktopové sezení '''nenastartuje'''}}
 
  $ nano ~/.xinitrc
 
  $ nano ~/.xinitrc
  
And add
+
A přidejte:
 
  sudo /bin/plymouth quit &
 
  sudo /bin/plymouth quit &
  
Note the lack of --retain-splash and the additional & sign on the end. This is required so that the xinitrc script will go on to start your desktop session.
+
Všimněte si chybějícího {{Ic|--retain-splash}} a přidaného znaku & na konci řádku. Je to nutné k tomu, aby xinitrc skript mohl spustit vaše desktopové sezení.
  
You now need to give yourself permission to kill the plymouth daemon without a password, by editing the sudoers file:
+
Nyní si dejte práva pro zabití Plymouth démona bez hesla, to provedete úpravou souboru {{ic|/etc/sudoers}}:
 
  $ su
 
  $ su
 
  # EDITOR=nano visudo
 
  # EDITOR=nano visudo
  
And add
+
A přidejte:
  ''yourusername''      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth
+
  ''uzivatel''      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth
  
Reboot, and all should be well.
+
Restartujte a vše by mělo být v pořádku.
  
==Credits==
+
== Credits ==
  
Thanks to drf for his [http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=81406 excellent forum post] on which this wiki article is based
+
Díky drf za jeho [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=81406 excelentní příspěvek ve fóru], na základě kterého je tento článek založen

Revision as of 15:50, 4 December 2012

zh-CN:Plymouth

Úvod

Plymouth je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Pro nastavení nativního rozlišení displeje, jak nejdříve je to možné, spoléhá na KMS (kernel mode setting), poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu správce přihlášení.

Note: KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy bylo tomu tak alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj, ale je možné, že spustí méně hezký textový plugin.
Warning: Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby.

Instalace

Než začnete používat Plymouth, musíte povolit KMS. Následujte, prosím, instrukce pro karty ATI a pro karty Intel. Obě dvě možnosti vyžadují znovusestavení obrazu jádra. To budete muset provést i později v tomto článku, takže to prozatím můžete přeskočit.

Pokud nemáte KMS, budete místo něj potřebovat framebuffer.

Note: Ten nemusí fungovat dobře. Plymouth je navržený pro práci s KMS, přesto je schopen občas fungovat i s framebufferem.

Plymouth můžete získat z repozitáře AUR. Nejlepší je použít git verzi, je totiž nejnovější a tedy i nejlépe funkční.

Instrukce pro instalaci balíků z AURu jsou dostupné zde.

Konfigurace

Nejdříve ze všeho nastavte téma pro plymouth. Plymouth přichází s výběrem témat:

  1. Fade-in: "Jednoduché téma se slábnoucími a rozsvicujícími se mihotajícími se hvězdami"
  2. Glow: "Korporátní téma s koláčovým grafem zobrazujícím boot následované barvitým vynořujícím se logem"
  3. Solar: "Vesmírné téma s náhle se rozšiřující modrou "hvězdou"" a
  4. Spinfinty: "Jednoduché téma zobrazující rotující znak nekonečna ve středu obrazovky"

Nastavte požadované téma pomocí nástroje plymouth-set-default-theme, např:

$ su
# plymouth-set-default-theme spinfinity

Přidejte plymouth do pole HOOKS v souboru mkinitcpio.conf. Musí být přidán až za udev a autodetect, aby plymouth fungoval správně.

# nano /etc/mkinitcpio.conf

Přidejte plymouth do pole HOOKS:

HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."

Sestavte znovu obraz jádra:

Pro nejnovější kernel (3.0+)

# mkinitcpio -p linux

Je třeba zkonfigurovat Grub tak, aby pracoval s Plymouth:

# nano /boot/grub/menu.lst

Pokud máte povolené KMS, odstraňte z řádky kernel veškeré VGA= záznamy. Pokud nemáte KMS, budete muset použít framebuffer a také přidat VGA= záznam. V obou případech přídejte na konec "quiet splash":

kernel /vmlinuz-linux root=/dev/disk/by-uuid/ff6e3888-b8f8-4a75-a08f-55ca30f4b330 ro quiet splash

Pozn: celý řáderk nekopírujte, na každém pc může být jiný , je zde uveden jen pro příklad!!! Na konci bootovacího procesu musí být Plymouth démon zastaven. Toho můžete dosáhnout tímto příkazem v rc.local:

# nano /etc/rc.local

a přidejte tento řádek

/bin/plymouth quit --retain-splash

Restartujte a užívejte si eye=candy start!

Změna tématu

Jak jsem se již zmínil výše, Plymouth příchází s několika tématy. Pokud budete chtít vyzkoušet jiná, jednoduše zadejte příkaz

# plymouth-set-default-theme název_téma

Znovu sestavte obraz jádra: Pro nejnovější kernel (3.0+)

# mkinitcpio -p linux

A restartujte.

Řešení chyb

Z nějakého důvodu na obou mých počítačích (notebook s grafickou kartou ATI a KMS, stolní počítač s kartou nVidia a framebufferem) příkaz pro ukončení Plymouthu zanechá v horní oblasti obrazovky malé černé čtverečky, které zastiňují okna pod nimi. Tento problém je způsoben volbou --retain-splash, která je potřebná pro zajištění souvislosti boot procesu, jak jen je to možné. Pokud jste zaznamenal tento problém, řešením je sestřelení Plymouthu po přihlášení, tehdy už není volba --retain-splash dále potřebná.

Note: To vyžaduje použití programu sudo. Instrukce pro instalaci a nastavení programu sudo můžete nalézt zde.

Upravte /etc/rc.local znovu a odstraňte řádek "/bin/plymouth quit --retain-splash".

Pod svým uživatelem upravte .xinitrc a přidejte řádek pro sestřelení Plymouthu.

Warning: To musí být nad řádkem, který startuje vaše sezení (např. exec startxfce4), jinak vaše desktopové sezení nenastartuje
$ nano ~/.xinitrc

A přidejte:

sudo /bin/plymouth quit &

Všimněte si chybějícího --retain-splash a přidaného znaku & na konci řádku. Je to nutné k tomu, aby xinitrc skript mohl spustit vaše desktopové sezení.

Nyní si dejte práva pro zabití Plymouth démona bez hesla, to provedete úpravou souboru /etc/sudoers:

$ su
# EDITOR=nano visudo

A přidejte:

uzivatel      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth

Restartujte a vše by mělo být v pořádku.

Credits

Díky drf za jeho excelentní příspěvek ve fóru, na základě kterého je tento článek založen