Difference between revisions of "Plymouth (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Created page with 'Category: Boot process (English) Category: Eye candy (English) {{i18n_links_start}} {{i18n_entry|English|Plymouth}} {{i18n_entry|Česky|Plymouth (Česky)}} {{i18n_entry|I…')
 
Line 10: Line 10:
 
[http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureBetterStartup Plymouth] is je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Spoléhá na KMS (kernel mode setting) pro nastavení nativního rozlišení displeje jak nejdříve je to možné, poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu přihlašovacího manažera.
 
[http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureBetterStartup Plymouth] is je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Spoléhá na KMS (kernel mode setting) pro nastavení nativního rozlišení displeje jak nejdříve je to možné, poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu přihlašovacího manažera.
  
{{Poznámka|KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy tak tomu bylo alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj ale je možné že spustí méně hezký textový plugin.}}
+
{{Note|KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy tak tomu bylo alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj ale je možné že spustí méně hezký textový plugin.}}
  
{{Varování|Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby}}
+
{{Warning|Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby}}
  
 
== Instalce ==
 
== Instalce ==
Line 19: Line 19:
  
 
Pokud nemáš KMS, budeš potřebovat [[Framebuffer#Framebuffer_Resolution|framebuffer]] místo něj.
 
Pokud nemáš KMS, budeš potřebovat [[Framebuffer#Framebuffer_Resolution|framebuffer]] místo něj.
{{Poznámka|Toto nemusí fungovat dobře. Plymouth is designed to work '''with''' KMS, although it can sometimes work with framebuffer.}}
+
{{Note|Toto nemusí fungovat dobře. Plymouth je navrhnut pro práci '''s''' KMS, přesto je schopen občas fungovat i s framebufferem.}}
  
Grab Plymouth from the AUR. It is best to use the [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=26117 git version], as this is most up to date and likely to work better.
+
Plymouth můžeš získat z repozitáře AUR. Nejlepší je použít [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=26117 git verzi], je totiž nejnovější a tedy i nejlépe funkční.
  
Instructions on installing packages from the AUR are [[AUR_User_Guidelines#Installing_Packages_from_the_AUR|available here]]
+
Instrukce pro instalaci balíků z AURu jsou [[AUR_User_Guidelines#Installing_Packages_from_the_AUR|dostupné zde]]
  
==Configuration==
+
== Konfigurace ==
  
First of all, set a theme for plymouth. Plymouth comes with a selection of themes:
+
Nejdříve ze všeho nastav téma pro plymouth. Plymouth přichází s výběrem témat:
#Fade-in: "Simple theme that fades in and out with shimmering stars"
+
#Fade-in: "Jednoduché téma se slábnoucími a rozsvicujícími se mihotajícími se hvězdami"
#Glow: "Corporate theme with pie chart boot progress followed by a glowing emerging logo"
+
#Glow: "Korporátní téma s koláčovým grafem zobrazujícím boot následované barvitým vynořujícím se logem"
#Solar: "Space theme with violent flaring blue star" and
+
#Solar: "Vesmírné téma s náhle se rozšiřující modrou "hvězdou"" a
#Spinfinty: "Simple theme that shows a rotating infinity sign in the center of the screen"
+
#Spinfinty: "Jednoduché téma zobrazující rotující znak nekonečna ve středu obrazovky"
Set your desired theme with plymouth-set-default-theme utility, eg:
+
Nastav požadované téma pomocí nástroje plymouth-set-default-theme, např:
 
  $ su
 
  $ su
 
  # plymouth-set-default-theme spinfinity
 
  # plymouth-set-default-theme spinfinity
  
Add plymouth to the hooks array in mkinitcpio.conf. It '''must''' be added ''after'' base udev and autodetect for it to work.
+
Přidej plymouth do pole hooks v souboru mkinitcpio.conf. '''Musí''' být přidán ''až za'' udev a autodetect aby plymouth fungoval správně.
 
  # nano /etc/mkinitcpio.conf
 
  # nano /etc/mkinitcpio.conf
  
Add plymouth to the hooks array:
+
Přidej plymouth do pole hooks:
 
  HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."
 
  HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."
  
Rebuild your kernel image:
+
Sestav znovu obraz jádra:
 
  # mkinitcpio -p kernel26
 
  # mkinitcpio -p kernel26
  
Grub now needs configuring to work with plymouth:
+
Je třeba zkonfigurovat Grub tak aby pracoval s Plymouth:
 
  # nano /boot/grub/menu.lst
 
  # nano /boot/grub/menu.lst
  
If you have KMS enabled, at the end of your kernel line remove any VGA= statement. If you don't have KMS you will need to use framebuffer and so will need to add a VGA= statement. In either case, add "quiet splash" on the end:
+
Pokud máš povoleno KMS, odstraň veškeré VGA= záznamy z řádky kernel. Pokud nemáš KMS, budeš muset použít framebuffer a také přidat VGA= záznam. V obou případech přídej "quiet splash" na konec:
 
  kernel /vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/xxxx ro quiet splash
 
  kernel /vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/xxxx ro quiet splash
  
Finally, the plymouth daemon has to be killed towards the end of the boot process. This can be done with a command in rc.local:
+
Na konci bootovacího procesů musí být Plymouth démon zastaven. Toho můžeš dosáhnout tímto příkazem v rc.local:
 
  # nano /etc/rc.local
 
  # nano /etc/rc.local
  
and add the line
+
a přidej tento řádek
 
  /bin/plymouth quit --retain-splash
 
  /bin/plymouth quit --retain-splash
  
Reboot, and enjoy the eye-candy start-up!
+
Restartuj a užívej si eye=candy start!
  
==Changing the Theme==
+
== Změna tématu ==
  
As mentioned above, plymouth comes with several themes. If you wish to try a different one, simply issue
+
Jak jsem se již zmínil výše, Plymouth příchází s několika tématy. Pokud budeš chtít vyzkoušet jiné, jednoduše zadej příkaz
  # plymouth-set-default-theme ''themename''
+
  # plymouth-set-default-theme ''název_tématu''
  
Rebuild your kernel image:
+
Znovu sestav obraz jádra:
 
  # mkinitcpio -p kernel26
 
  # mkinitcpio -p kernel26
  
And reboot.
+
A restartuj.
  
==Troubleshooting==
+
== Řešení chyb ==
  
For some reason on both my computers (a laptop with an ATI graphics card and KMS, and my desktop with an nVidia card and framebuffer) the command to quit plymouth left small black squares around the top of my screen which attached themselves permanently to any window which passed under them. The issue was caused by the --retain-splash option which is required to keep the boot process as seamless as possible. If you are having this problem, the work-around is to kill plymouth ''after'' login, when the --retain-splash option is no longer needed.
+
Z nějakého důvodu na obou mých počítačích (notebook s grafickou kartou ATI a KMS, stolní počítač s kartou nVidia a framebufferem) příkaz pro ukončení Plymouthu zanechá malé černé čtverečky v horní oblasti obrazovky, které zastiňují okna pod nimi. Tento problém je způsoben volbou --retain-splash, která je potřebná pro zajištění souvislosti boot procesu jak jen je to možné. Pokud jsi zaznamenal tento problém, řešením je sestřelení Plymouthu ''po'' přihlášení, tehdy už není volba --retain-splash dále potřebná.
{{Note|This requires the use of sudo. Instructions for installing and configuring sudo can be [[Sudo|found here]]}}
+
{{Note|Toto vyžaduje použití programu sudo. Instrukce pro instalaci a nastavení programu sudo můžeš [[Sudo|nalézt zde]]}}
  
Edit /etc/rc.local again and remove the "/bin/plymouth quit --retain-splash" line.
+
Uprav /etc/rc.local znovu a odstraň řádek "/bin/plymouth quit --retain-splash".
  
As yourself, edit xinitrc and add a line to kill plymouth.  
+
Pod svým uživatelem uprave .xinitrc a přidej řádek pro sestřelení Plymouthu.
{{Warning|This must be '''above''' the line which starts your session (eg exec startxfce4) or your desktop session '''will not start'''}}
+
{{Warning|To musí být '''nad''' řádkem, který startuje tvé sezení (např. exec startxfce4) jinak tvé desktopové sezení '''nenastartuje'''}}
 
  $ nano ~/.xinitrc
 
  $ nano ~/.xinitrc
  
And add
+
A přidej
 
  sudo /bin/plymouth quit &
 
  sudo /bin/plymouth quit &
  
 
Note the lack of --retain-splash and the additional & sign on the end. This is required so that the xinitrc script will go on to start your desktop session.
 
Note the lack of --retain-splash and the additional & sign on the end. This is required so that the xinitrc script will go on to start your desktop session.
  
You now need to give yourself permission to kill the plymouth daemon without a password, by editing the sudoers file:
+
Nyní si dej práva pro zabití Plymouth démona bez hesla, to provedeš úpravou souboru /etc/sudoers:
 
  $ su
 
  $ su
 
  # EDITOR=nano visudo
 
  # EDITOR=nano visudo
  
And add
+
A přidej
  ''yourusername''      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth
+
  ''uzivatel''      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth
  
Reboot, and all should be well.
+
Restartuj a vše by mělo být v pořádku.
  
==Credits==
+
== Credits ==
  
Thanks to drf for his [http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=81406 excellent forum post] on which this wiki article is based
+
Díky drf za jeho [http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=81406 excelentní příspěvek ve fóru], na základě kterého je tento článek založen

Revision as of 08:21, 15 December 2009

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Úvod

Plymouth is je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Spoléhá na KMS (kernel mode setting) pro nastavení nativního rozlišení displeje jak nejdříve je to možné, poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu přihlašovacího manažera.

Note: KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy tak tomu bylo alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj ale je možné že spustí méně hezký textový plugin.
Warning: Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby

Instalce

Než začneš používat Plymouth, mušíš povolit KMS. Prosím následuj instrukce pro karty ATI a pro karty Intel. Obě dvě možnosti vyžadují znovusestavení obrazu jádra. Toto budeš muset provést i později v tomto článku takže to prozatím můžeš přeskočit.

Pokud nemáš KMS, budeš potřebovat framebuffer místo něj.

Note: Toto nemusí fungovat dobře. Plymouth je navrhnut pro práci s KMS, přesto je schopen občas fungovat i s framebufferem.

Plymouth můžeš získat z repozitáře AUR. Nejlepší je použít git verzi, je totiž nejnovější a tedy i nejlépe funkční.

Instrukce pro instalaci balíků z AURu jsou dostupné zde

Konfigurace

Nejdříve ze všeho nastav téma pro plymouth. Plymouth přichází s výběrem témat:

  1. Fade-in: "Jednoduché téma se slábnoucími a rozsvicujícími se mihotajícími se hvězdami"
  2. Glow: "Korporátní téma s koláčovým grafem zobrazujícím boot následované barvitým vynořujícím se logem"
  3. Solar: "Vesmírné téma s náhle se rozšiřující modrou "hvězdou"" a
  4. Spinfinty: "Jednoduché téma zobrazující rotující znak nekonečna ve středu obrazovky"

Nastav požadované téma pomocí nástroje plymouth-set-default-theme, např:

$ su
# plymouth-set-default-theme spinfinity

Přidej plymouth do pole hooks v souboru mkinitcpio.conf. Musí být přidán až za udev a autodetect aby plymouth fungoval správně.

# nano /etc/mkinitcpio.conf

Přidej plymouth do pole hooks:

HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."

Sestav znovu obraz jádra:

# mkinitcpio -p kernel26

Je třeba zkonfigurovat Grub tak aby pracoval s Plymouth:

# nano /boot/grub/menu.lst

Pokud máš povoleno KMS, odstraň veškeré VGA= záznamy z řádky kernel. Pokud nemáš KMS, budeš muset použít framebuffer a také přidat VGA= záznam. V obou případech přídej "quiet splash" na konec:

kernel /vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/xxxx ro quiet splash

Na konci bootovacího procesů musí být Plymouth démon zastaven. Toho můžeš dosáhnout tímto příkazem v rc.local:

# nano /etc/rc.local

a přidej tento řádek

/bin/plymouth quit --retain-splash

Restartuj a užívej si eye=candy start!

Změna tématu

Jak jsem se již zmínil výše, Plymouth příchází s několika tématy. Pokud budeš chtít vyzkoušet jiné, jednoduše zadej příkaz

# plymouth-set-default-theme název_tématu

Znovu sestav obraz jádra:

# mkinitcpio -p kernel26

A restartuj.

Řešení chyb

Z nějakého důvodu na obou mých počítačích (notebook s grafickou kartou ATI a KMS, stolní počítač s kartou nVidia a framebufferem) příkaz pro ukončení Plymouthu zanechá malé černé čtverečky v horní oblasti obrazovky, které zastiňují okna pod nimi. Tento problém je způsoben volbou --retain-splash, která je potřebná pro zajištění souvislosti boot procesu jak jen je to možné. Pokud jsi zaznamenal tento problém, řešením je sestřelení Plymouthu po přihlášení, tehdy už není volba --retain-splash dále potřebná.

Note: Toto vyžaduje použití programu sudo. Instrukce pro instalaci a nastavení programu sudo můžeš nalézt zde

Uprav /etc/rc.local znovu a odstraň řádek "/bin/plymouth quit --retain-splash".

Pod svým uživatelem uprave .xinitrc a přidej řádek pro sestřelení Plymouthu.

Warning: To musí být nad řádkem, který startuje tvé sezení (např. exec startxfce4) jinak tvé desktopové sezení nenastartuje
$ nano ~/.xinitrc

A přidej

sudo /bin/plymouth quit &

Note the lack of --retain-splash and the additional & sign on the end. This is required so that the xinitrc script will go on to start your desktop session.

Nyní si dej práva pro zabití Plymouth démona bez hesla, to provedeš úpravou souboru /etc/sudoers:

$ su
# EDITOR=nano visudo

A přidej

uzivatel      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth

Restartuj a vše by mělo být v pořádku.

Credits

Díky drf za jeho excelentní příspěvek ve fóru, na základě kterého je tento článek založen