Difference between revisions of "Quick Arch Linux Install (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(update link(s) avoid redirect)
(34 intermediate revisions by 22 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Installation]]
+
[[Category:Slovenský]]
 
+
[[lt:Quick Arch Linux Install]]
{{i18n_links_start}}
+
[[th:Quick Arch Linux Install]]
{{i18n_entry|English|Quick Archlinux Install}}
+
{{Out of date|This article should be redirected to a translation of [[Installation guide]].}}
{{i18n_entry|繁體中文|Archlinux 快速安裝教學}}
 
{{i18n_entry|Slovak|Rýchla inštalácia Archlinuxu}}
 
{{i18n_links_end}}
 
 
 
 
Tento dokument vás prevedie základnou inštaláciou Archlinuxu. Je založený na inštalačných skriptoch verzie 0.6 (widget).
 
Tento dokument vás prevedie základnou inštaláciou Archlinuxu. Je založený na inštalačných skriptoch verzie 0.6 (widget).
  
== Introduction==
+
== Úvod==
  
 
Toto je rýchle prevedenie inštaláciou pre tých, ktorí ešte nevedia čo je to Arch a čo všetko dokáže. Je napísané hlavne pre tých, ktorí už majú na svojom harddisku existujúcu partíciu Windowsu a chcú si nainštalovať Arch linux bez narušenia inštalácie Windowsu.
 
Toto je rýchle prevedenie inštaláciou pre tých, ktorí ešte nevedia čo je to Arch a čo všetko dokáže. Je napísané hlavne pre tých, ktorí už majú na svojom harddisku existujúcu partíciu Windowsu a chcú si nainštalovať Arch linux bez narušenia inštalácie Windowsu.
Line 17: Line 13:
 
Predpokladá sa, že Windows existuje na prvej partícii harddisku, inak ho grub nebude vedieť nájsť.
 
Predpokladá sa, že Windows existuje na prvej partícii harddisku, inak ho grub nebude vedieť nájsť.
  
== Necessary things==
+
== Nevyhnutné veci==
  
* The Archlinux Base Installation-CD or the Full-Installation-CD. {{sn|Get it from [http://www.archlinux.org/download.php here]}}
+
* CD so základnou inštaláciou Archlinuxu (Base-Installation-CD) alebo CD s plnou inštaláciou (Full-Installation-CD). Stiahnite si [https://www.archlinux.org/download.php odtiaľ].
* Either one free harddisk or free space on one partition. You have to separate this free space from an existing partition in windows with partitioning tools (such as partition magic).
+
* Buď jeden voľný harddisk alebo voľné miesto na jednej partícii. Toto voľné miesto musíte oddeliť od existujúcej partície vo windowse s nástrojmi na úpravu partícií (ako napr. partition magic).
  
== Installation from the Arch-CD ==
+
== Inštalácia z Arch-CD ==
  
* Insert the CD in your drive, reboot, and check that your BIOS will boot from the CD-ROM drive first.
+
* Vložte CD do vašej mechaniky, reštartujte a skontrolujte, či váš BIOS bootuje najprv z CD-ROM mechaniky.
* Now it should look like this:
+
* Teraz by to malo vyzerať takto:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/1.png
 
http://home.arcor.de/Langeland/1.png
Default Arch boot screen
+
Východzia bootovacia obrazovka Archu
  
* Press <code>Enter</code>
+
* Stlačte <code>Enter</code>
* After the boot process is finished, type:
+
* Po skončení bootovacieho procesu, napíšte:
 
<pre>
 
<pre>
 
/arch/setup
 
/arch/setup
 
</pre>
 
</pre>
  
You will be installing from the CD first, so network drivers are not necessary.
+
Najprv budete inštalovať z CD, takže sieťové ovládače nie sú nutné.
  
The Main Menu will appear:
+
Objaví sa Hlavné Menu:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/6.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/6.png  
Main Menu
+
Hlavné Menu
  
=== Partition Hard-Drive===
+
=== Vytvoriť partície na harddisku===
  
If you have an empty Hard-Drive you may skip these steps and choose Auto-Partitioning. Please note this will erase all partions from your Hard-Drive! If you want to keep any partition on your harddrive follow the steps below:
+
Ak máte úplne prázdny harddisk, môžete tieto kroky preskočiť a zvoliť Auto-Partitioning. Prosím majte na pamäti, že týmto vymažete všetky partície z vášho harddisku! Ak niektoré partície chcete ponechať na vašom harddisku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  
* Select Prepare Hard-Drive.
+
* Zvoľte Prepare Hard-Drive.
* Choose Partition Hard-Drive.
+
* Vyberte Partition Hard-Drive.
* Select the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
+
* Zvoľte the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
* The cfdisk-Partition Program will open and you can create the partitions. For Arch-Base-Installation there are at least two partitions needed:
+
* Otvorí sa cfdisk-program na úpravu partícií a môžete vytvoriť partície. U základnej inštalácie Archu (Base-Installation) sú potrebné aspoň dve partície:
   * one swap partition
+
   * jedna swap partícia
   * one data partition
+
   * jedna dátová partícia
  
* At this point the display may look like this (if you have a ntfs-partition for windows):
+
* V tomto okamihu displej môže vyzerať asi takto (ak máte ntfs-partíciu pre windows):
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/9.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/9.png  
 
cfdisk
 
cfdisk
  
* Don't touch the ntfs (or vfat) partition in any way, or otherwise you may lose Windows.
+
* Nijakým spôsobom sa nedotknite ntfs (alebo vfat) partície, lebo inak môžete stratiť Windows.
* The type of the swap-partition should be set by setting the partition type to 82
+
* Typ swap partície by sa mal nastaviť zadaním typu partície 82
* If you want to quit cfdisk without saving anything then press quit, otherwise press write.
+
* Ak chcete opustiť cfdisk bez uloženia zmien, tak stlačte quit, inak stlačte write.
* After using cfdisk it should look like this:
+
* Po použití cfdisk-u by to malo vyzerať takto:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/10.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/10.png  
Partition Layout
+
Usporiadanie partícií
  
=== Set Mountpoints===
+
=== Nastaviť body pripojenia===
* Select point 3: Set Filesystem Mountpoints
+
* Zvoľte bod 3: Set Filesystem Mountpoints
* Select the partition you marked as swap
+
* Zvoľte partíciu ktorú ste označili ako swap
* Select the other partition for the system (to mount as /)
+
* Zvoľte tú druhú partíciu pre systém (ktorá bude pripojená ako /)
* Select the Filesystem ext3
+
* Zvoľte systém súborov ext3
* Select DONE !!
+
* Zvoľte DONE !!
''This last step is very important, many people skip this step, but no actions take place until you select DONE - if you do not do this, the install will appear to work, but will not install any files''
+
''Tento posledný krok je veľmi dôležitý, mnoho ľudí tento krok vynechá, ale žiadna činnosť sa nevykoná, kým nezvolíte DONE - ak to neurobíte, bude sa zdať že inštalácia funguje, ale žiadne súbory sa nenainštalujú''
  
=== Select Packages===
+
=== Vybrať balíčky===
  
* Select CD
+
* Zvoľte CD
* Now it should look like this:
+
* Teraz by to malo vyzerať takto:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/11.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/11.png  
Package Categories
+
Kategórie balíčkov
  
* For now you should select only base and editors.
+
* Nateraz by ste si mali vybrať len základné (base) a editory (editors).
* You want to select all packages in the categories by default
+
* Zrejme chcete zvoliť všetky balíčky v daných kategóriách ako východzie
* Just press ok.
+
* Len stlačte OK.
  
=== Install Packages===
+
=== Inštalovať balíčky===
  
* This is rather easy: Just press install packages, say ok and everything will be copied from cd to harddisk.
+
* Toto je dosť jednoduché: Stačí stlačiť install packages, potom ok a všetko sa skopíruje z CD na harddisk.
  
=== Install Kernel===
+
=== Inštalovať jadro===
  
* Choose 2.6 IDE unless you know you have different hardware.
+
* Pokiaľ viete, že nemáte iný hardware, vyberte 2.6 IDE.
  
=== Edit Config Files===
+
=== Upraviť konfiguračné súbory===
  
* Choose nano to edit the files
+
* Vyberte nano na úpravu súborov
''' You have to edit the rc.conf''' if you want to change your keyboard layout. For example de is german.
+
Ak chcete zmeniť layout klávesnice, '''musíte upraviť súbor rc.conf'''. Napríklad sk je slovenská.
  
* nano is easy to understand: Strg-o ( Ctrl-o ) saves the file, Strg-x ( Ctrl-x ) saves the file and exits nano.
+
* nano je ľahké na pochopenie: Ctrl-o uloží súbor, Ctrl-x uloží súbor a opustí nano.
* Change the line with keymap<code>us to keymap</code>de
+
* Zmeňte riadok s <code >keymap us</code > na <code>keymap sk</code>
''' You have to edit the '''menu.lst*.
+
''' Musíte upraviť '''menu.lst*.
* Here you create your bootloader. There you can switch between windows and linux.
+
* Tu môžete vytvoriť váš bootloader. V ňom môžete prepínať medzi windowsom a linuxom.
* You will see a file like this:
+
* Uvidíte súbor ako je tento:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/13.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/13.png  
 
Menu.lst
 
Menu.lst
  
* Everything should be setup right to boot into arch, you only have to add the following lines at the end to have the ability to boot windows:
+
* Všetko by malo byť nastavené správne na bootovanie do archu, už len stačí pridať nasledujúce riadky na koniec, aby ste mali možnosť bootovať windows:
 
<pre>
 
<pre>
 
title Windows
 
title Windows
Line 116: Line 112:
 
</pre>
 
</pre>
  
Press Strg-O, Strg-X and everything is saved.
+
Stlačte Ctrl-O, Ctrl-X a všetko je uložené.
  
=== Install Bootloader===
+
=== Inštalovať bootloader===
  
* Choose grub.
+
* Zvoľte grub.
* Choose the entry on top of the list.
+
* Vyberte položku na vrchu zoznamu.
  
=== Ready to reboot===
+
=== Pripravený reštartovať===
  
* Exit the mainmenu, type reboot and the computer should reboot.
+
* Opustite hlavné menu, napíšte reboot a počítač by mal reštartovať.
* Remove the CD
+
* Vyberte CD von z mechaniky.
* You can choose between windows and arch, default is arch
+
* Môžete si vybrať medzi windowsom a archom, prednastavený je arch.
  
== Alternative Installing Methods ==
+
== Alternatívne metódy inštalácie==
 
* [[Fast Arch Install from existing Linux System]]
 
* [[Fast Arch Install from existing Linux System]]
* [http://www.archlinux.org/docs/en/guide/install/arch-install-guide.html The Official Arch Linux Installation Guide]
+
* [https://www.archlinux.org/docs/en/guide/install/arch-install-guide.html The Official Arch Linux Installation Guide]
  
== First steps in Arch==
+
== Prvé kroky v Archu==
  
* Login as root.
+
* Prihláste sa ako root.
* Execute the command <code>passwd</code> to set a password for root.
+
* Vykonajte príkaz <code >passwd</code > aby ste nastavili pre roota heslo.
 
<pre>
 
<pre>
 
# passwd
 
# passwd
 
</pre>
 
</pre>
* Add a user. You can use the adduser script. Your user should be in the users, audio and optical groups.
+
* Pridajte používateľa. Môžete využiť skript adduser. Váš používateľ by mal byť v skupinách users, audio a optical.
 
<pre>
 
<pre>
 
# adduser
 
# adduser
 
</pre>
 
</pre>
  
Now it's time to fix your internet and start installing packages with Pacman.
+
Teraz je čas spojazdniť váš internet a začať inštalovať balíčky s Pacman-om.
Enjoy!
+
Užite si!

Revision as of 07:35, 16 February 2014

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: This article should be redirected to a translation of Installation guide. (Discuss in Talk:Quick Arch Linux Install (Slovenský)#)

Tento dokument vás prevedie základnou inštaláciou Archlinuxu. Je založený na inštalačných skriptoch verzie 0.6 (widget).

Úvod

Toto je rýchle prevedenie inštaláciou pre tých, ktorí ešte nevedia čo je to Arch a čo všetko dokáže. Je napísané hlavne pre tých, ktorí už majú na svojom harddisku existujúcu partíciu Windowsu a chcú si nainštalovať Arch linux bez narušenia inštalácie Windowsu.

Tento sprievodca je pre "normálny" hardware, nič špeciálneho (ako napr. scsi) nie je v tomto dokumente obsiahnuté.

Predpokladá sa, že Windows existuje na prvej partícii harddisku, inak ho grub nebude vedieť nájsť.

Nevyhnutné veci

 • CD so základnou inštaláciou Archlinuxu (Base-Installation-CD) alebo CD s plnou inštaláciou (Full-Installation-CD). Stiahnite si odtiaľ.
 • Buď jeden voľný harddisk alebo voľné miesto na jednej partícii. Toto voľné miesto musíte oddeliť od existujúcej partície vo windowse s nástrojmi na úpravu partícií (ako napr. partition magic).

Inštalácia z Arch-CD

 • Vložte CD do vašej mechaniky, reštartujte a skontrolujte, či váš BIOS bootuje najprv z CD-ROM mechaniky.
 • Teraz by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/1.png Východzia bootovacia obrazovka Archu

 • Stlačte Enter
 • Po skončení bootovacieho procesu, napíšte:
/arch/setup

Najprv budete inštalovať z CD, takže sieťové ovládače nie sú nutné.

Objaví sa Hlavné Menu:

http://home.arcor.de/Langeland/6.png Hlavné Menu

Vytvoriť partície na harddisku

Ak máte úplne prázdny harddisk, môžete tieto kroky preskočiť a zvoliť Auto-Partitioning. Prosím majte na pamäti, že týmto vymažete všetky partície z vášho harddisku! Ak niektoré partície chcete ponechať na vašom harddisku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Zvoľte Prepare Hard-Drive.
 • Vyberte Partition Hard-Drive.
 • Zvoľte the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
 • Otvorí sa cfdisk-program na úpravu partícií a môžete vytvoriť partície. U základnej inštalácie Archu (Base-Installation) sú potrebné aspoň dve partície:
 * jedna swap partícia
 * jedna dátová partícia
 • V tomto okamihu displej môže vyzerať asi takto (ak máte ntfs-partíciu pre windows):

http://home.arcor.de/Langeland/9.png cfdisk

 • Nijakým spôsobom sa nedotknite ntfs (alebo vfat) partície, lebo inak môžete stratiť Windows.
 • Typ swap partície by sa mal nastaviť zadaním typu partície 82
 • Ak chcete opustiť cfdisk bez uloženia zmien, tak stlačte quit, inak stlačte write.
 • Po použití cfdisk-u by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/10.png Usporiadanie partícií

Nastaviť body pripojenia

 • Zvoľte bod 3: Set Filesystem Mountpoints
 • Zvoľte partíciu ktorú ste označili ako swap
 • Zvoľte tú druhú partíciu pre systém (ktorá bude pripojená ako /)
 • Zvoľte systém súborov ext3
 • Zvoľte DONE !!

Tento posledný krok je veľmi dôležitý, mnoho ľudí tento krok vynechá, ale žiadna činnosť sa nevykoná, kým nezvolíte DONE - ak to neurobíte, bude sa zdať že inštalácia funguje, ale žiadne súbory sa nenainštalujú

Vybrať balíčky

 • Zvoľte CD
 • Teraz by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/11.png Kategórie balíčkov

 • Nateraz by ste si mali vybrať len základné (base) a editory (editors).
 • Zrejme chcete zvoliť všetky balíčky v daných kategóriách ako východzie
 • Len stlačte OK.

Inštalovať balíčky

 • Toto je dosť jednoduché: Stačí stlačiť install packages, potom ok a všetko sa skopíruje z CD na harddisk.

Inštalovať jadro

 • Pokiaľ viete, že nemáte iný hardware, vyberte 2.6 IDE.

Upraviť konfiguračné súbory

 • Vyberte nano na úpravu súborov

Ak chcete zmeniť layout klávesnice, musíte upraviť súbor rc.conf. Napríklad sk je slovenská.

 • nano je ľahké na pochopenie: Ctrl-o uloží súbor, Ctrl-x uloží súbor a opustí nano.
 • Zmeňte riadok s keymap us na keymap sk

Musíte upraviť menu.lst*.

 • Tu môžete vytvoriť váš bootloader. V ňom môžete prepínať medzi windowsom a linuxom.
 • Uvidíte súbor ako je tento:

http://home.arcor.de/Langeland/13.png Menu.lst

 • Všetko by malo byť nastavené správne na bootovanie do archu, už len stačí pridať nasledujúce riadky na koniec, aby ste mali možnosť bootovať windows:
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1

Stlačte Ctrl-O, Ctrl-X a všetko je uložené.

Inštalovať bootloader

 • Zvoľte grub.
 • Vyberte položku na vrchu zoznamu.

Pripravený reštartovať

 • Opustite hlavné menu, napíšte reboot a počítač by mal reštartovať.
 • Vyberte CD von z mechaniky.
 • Môžete si vybrať medzi windowsom a archom, prednastavený je arch.

Alternatívne metódy inštalácie

Prvé kroky v Archu

 • Prihláste sa ako root.
 • Vykonajte príkaz passwd aby ste nastavili pre roota heslo.
# passwd
 • Pridajte používateľa. Môžete využiť skript adduser. Váš používateľ by mal byť v skupinách users, audio a optical.
# adduser

Teraz je čas spojazdniť váš internet a začať inštalovať balíčky s Pacman-om. Užite si!