Difference between revisions of "Quick Arch Linux Install (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
 
== Nevyhnutné veci==
 
== Nevyhnutné veci==
  
* The Archlinux Base Installation-CD or the Full-Installation-CD. {{sn|Get it from [http://www.archlinux.org/download.php here]}}
+
* CD so základnou inštaláciou Archlinuxu (Base-Installation-CD) alebo CD s plnou inštaláciou (Full-Installation-CD). {{sn|Stiahnite si [http://www.archlinux.org/download.php odtiaľ]}}
* Either one free harddisk or free space on one partition. You have to separate this free space from an existing partition in windows with partitioning tools (such as partition magic).
+
* Buď jeden voľný harddisk alebo voľné miesto na jednej partícii. Toto voľné miesto musíte oddeliť od existujúcej partície vo windowse s nástrojmi na úpravu partícií (ako napr. partition magic).
  
 
== Inštalácia z Arch-CD ==
 
== Inštalácia z Arch-CD ==
  
* Insert the CD in your drive, reboot, and check that your BIOS will boot from the CD-ROM drive first.
+
* Vložte CD do vašej mechaniky, reštartujte a skontrolujte, či váš BIOS bootuje najprv z CD-ROM mechaniky.
* Now it should look like this:
+
* Teraz by to malo vyzerať takto:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/1.png
 
http://home.arcor.de/Langeland/1.png
Default Arch boot screen
+
Východzia bootovacia obrazovka Archu
  
* Press <code>Enter</code>
+
* Stlačte <code>Enter</code>
* After the boot process is finished, type:
+
* Po skončení bootovacieho procesu, napíšte:
 
<pre>
 
<pre>
 
/arch/setup
 
/arch/setup
 
</pre>
 
</pre>
  
You will be installing from the CD first, so network drivers are not necessary.
+
Najprv budete inštalovať z CD, takže sieťové ovládače nie sú nutné.
  
The Main Menu will appear:
+
Objaví sa Hlavné Menu:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/6.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/6.png  
Main Menu
+
Hlavné Menu
  
 
=== Vytvoriť partície na harddisku===
 
=== Vytvoriť partície na harddisku===
  
If you have an empty Hard-Drive you may skip these steps and choose Auto-Partitioning. Please note this will erase all partions from your Hard-Drive! If you want to keep any partition on your harddrive follow the steps below:
+
Ak máte úplne prázdny harddisk, môžete tieto kroky preskočiť a zvoliť Auto-Partitioning. Prosím majte na pamäti, že týmto vymažete všetky partície z vášho harddisku! Ak niektoré partície chcete ponechať na vašom harddisku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  
* Select Prepare Hard-Drive.
+
* Zvoľte Prepare Hard-Drive.
* Choose Partition Hard-Drive.
+
* Vyberte Partition Hard-Drive.
* Select the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
+
* Zvoľte the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
* The cfdisk-Partition Program will open and you can create the partitions. For Arch-Base-Installation there are at least two partitions needed:
+
* Otvorí sa cfdisk-program na úpravu partícií a môžete vytvoriť partície. U základnej inštalácie Archu (Base-Installation) sú potrebné aspoň dve partície:
   * one swap partition
+
   * jedna swap partícia
   * one data partition
+
   * jedna dátová partícia
  
* At this point the display may look like this (if you have a ntfs-partition for windows):
+
* V tomto okamihu displej môže vyzerať asi takto (ak máte ntfs-partíciu pre windows):
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/9.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/9.png  
 
cfdisk
 
cfdisk
  
* Don't touch the ntfs (or vfat) partition in any way, or otherwise you may lose Windows.
+
* Nijakým spôsobom sa nedotknite ntfs (alebo vfat) partície, lebo inak môžete stratiť Windows.
* The type of the swap-partition should be set by setting the partition type to 82
+
* Typ swap partície by sa mal nastaviť zadaním typu partície 82
* If you want to quit cfdisk without saving anything then press quit, otherwise press write.
+
* Ak chcete opustiť cfdisk bez uloženia zmien, tak stlačte quit, inak stlačte write.
* After using cfdisk it should look like this:
+
* Po použití cfdisk-u by to malo vyzerať takto:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/10.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/10.png  
Partition Layout
+
Usporiadanie partícií
  
 
=== Nastaviť body pripojenia===
 
=== Nastaviť body pripojenia===
* Select point 3: Set Filesystem Mountpoints
+
* Zvoľte bod 3: Set Filesystem Mountpoints
* Select the partition you marked as swap
+
* Zvoľte partíciu ktorú ste označili ako swap
* Select the other partition for the system (to mount as /)
+
* Zvoľte tú druhú partíciu pre systém (ktorá bude pripojená ako /)
* Select the Filesystem ext3
+
* Zvoľte systém súborov ext3
* Select DONE !!
+
* Zvoľte DONE !!
''This last step is very important, many people skip this step, but no actions take place until you select DONE - if you do not do this, the install will appear to work, but will not install any files''
+
''Tento posledný krok je veľmi dôležitý, mnoho ľudí tento krok vynechá, ale žiadna činnosť sa nevykoná, kým nezvolíte DONE - ak to neurobíte, bude sa zdať že inštalácia funguje, ale žiadne súbory sa nenainštalujú''
  
 
=== Vybrať balíčky===
 
=== Vybrať balíčky===
  
* Select CD
+
* Zvoľte CD
* Now it should look like this:
+
* Teraz by to malo vyzerať takto:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/11.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/11.png  
Package Categories
+
Kategórie balíčkov
  
* For now you should select only base and editors.
+
* Nateraz by ste si mali vybrať len základné (base) a editory (editors).
* You want to select all packages in the categories by default
+
* Zrejme chcete zvoliť všetky balíčky v daných kategóriách ako východzie
* Just press ok.
+
* Len stlačte OK.
  
 
=== Inštalovať balíčky===
 
=== Inštalovať balíčky===
  
* This is rather easy: Just press install packages, say ok and everything will be copied from cd to harddisk.
+
* Toto je dosť jednoduché: Stačí stlačiť install packages, potom ok a všetko sa skopíruje z CD na harddisk.
  
 
=== Inštalovať jadro===
 
=== Inštalovať jadro===
  
* Choose 2.6 IDE unless you know you have different hardware.
+
* Pokiaľ viete, že nemáte iný hardware, vyberte 2.6 IDE.
  
 
=== Upraviť konfiguračné súbory===
 
=== Upraviť konfiguračné súbory===
  
* Choose nano to edit the files
+
* Vyberte nano na úpravu súborov
''' You have to edit the rc.conf''' if you want to change your keyboard layout. For example de is german.
+
Ak chcete zmeniť layout klávesnice, '''musíte upraviť súbor rc.conf'''. Napríklad sk je slovenská.
  
* nano is easy to understand: Strg-o ( Ctrl-o ) saves the file, Strg-x ( Ctrl-x ) saves the file and exits nano.
+
* nano je ľahké na pochopenie: Ctrl-o uloží súbor, Ctrl-x uloží súbor a opustí nano.
* Change the line with keymap<code>us to keymap</code>de
+
* Zmeňte riadok s <code >keymap us</code > na <code>keymap sk</code>
''' You have to edit the '''menu.lst*.
+
''' Musíte upraviť '''menu.lst*.
* Here you create your bootloader. There you can switch between windows and linux.
+
* Tu môžete vytvoriť váš bootloader. V ňom môžete prepínať medzi windowsom a linuxom.
* You will see a file like this:
+
* Uvidíte súbor ako je tento:
  
 
http://home.arcor.de/Langeland/13.png  
 
http://home.arcor.de/Langeland/13.png  
 
Menu.lst
 
Menu.lst
  
* Everything should be setup right to boot into arch, you only have to add the following lines at the end to have the ability to boot windows:
+
* Všetko by malo byť nastavené správne na bootovanie do archu, už len stačí pridať nasledujúce riadky na koniec, aby ste mali možnosť bootovať windows:
 
<pre>
 
<pre>
 
title Windows
 
title Windows
Line 116: Line 116:
 
</pre>
 
</pre>
  
Press Strg-O, Strg-X and everything is saved.
+
Stlačte Ctrl-O, Ctrl-X a všetko je uložené.
  
 
=== Inštalovať bootloader===
 
=== Inštalovať bootloader===
  
* Choose grub.
+
* Zvoľte grub.
* Choose the entry on top of the list.
+
* Vyberte položku na vrchu zoznamu.
  
 
=== Pripravený reštartovať===
 
=== Pripravený reštartovať===
  
* Exit the mainmenu, type reboot and the computer should reboot.
+
* Opustite hlavné menu, napíšte reboot a počítač by mal reštartovať.
* Remove the CD
+
* Vyberte CD von z mechaniky.
* You can choose between windows and arch, default is arch
+
* Môžete si vybrať medzi windowsom a archom, prednastavený je arch.
  
 
== Alternatívne metódy inštalácie==
 
== Alternatívne metódy inštalácie==
Line 135: Line 135:
 
== Prvé kroky v Archu==
 
== Prvé kroky v Archu==
  
* Login as root.
+
* Prihláste sa ako root.
* Execute the command <code>passwd</code> to set a password for root.
+
* Vykonajte príkaz <code >passwd</code > aby ste nastavili pre roota heslo.
 
<pre>
 
<pre>
 
# passwd
 
# passwd
 
</pre>
 
</pre>
* Add a user. You can use the adduser script. Your user should be in the users, audio and optical groups.
+
* Pridajte používateľa. Môžete využiť skript adduser. Váš používateľ by mal byť v skupinách users, audio a optical.
 
<pre>
 
<pre>
 
# adduser
 
# adduser
 
</pre>
 
</pre>
  
Now it's time to fix your internet and start installing packages with Pacman.
+
Teraz je čas spojazdniť váš internet a začať inštalovať balíčky s Pacman-om.
Enjoy!
+
Užite si!

Revision as of 10:52, 18 October 2005


Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Tento dokument vás prevedie základnou inštaláciou Archlinuxu. Je založený na inštalačných skriptoch verzie 0.6 (widget).

Úvod

Toto je rýchle prevedenie inštaláciou pre tých, ktorí ešte nevedia čo je to Arch a čo všetko dokáže. Je napísané hlavne pre tých, ktorí už majú na svojom harddisku existujúcu partíciu Windowsu a chcú si nainštalovať Arch linux bez narušenia inštalácie Windowsu.

Tento sprievodca je pre "normálny" hardware, nič špeciálneho (ako napr. scsi) nie je v tomto dokumente obsiahnuté.

Predpokladá sa, že Windows existuje na prvej partícii harddisku, inak ho grub nebude vedieť nájsť.

Nevyhnutné veci

 • CD so základnou inštaláciou Archlinuxu (Base-Installation-CD) alebo CD s plnou inštaláciou (Full-Installation-CD). Template:Sn
 • Buď jeden voľný harddisk alebo voľné miesto na jednej partícii. Toto voľné miesto musíte oddeliť od existujúcej partície vo windowse s nástrojmi na úpravu partícií (ako napr. partition magic).

Inštalácia z Arch-CD

 • Vložte CD do vašej mechaniky, reštartujte a skontrolujte, či váš BIOS bootuje najprv z CD-ROM mechaniky.
 • Teraz by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/1.png Východzia bootovacia obrazovka Archu

 • Stlačte Enter
 • Po skončení bootovacieho procesu, napíšte:
/arch/setup

Najprv budete inštalovať z CD, takže sieťové ovládače nie sú nutné.

Objaví sa Hlavné Menu:

http://home.arcor.de/Langeland/6.png Hlavné Menu

Vytvoriť partície na harddisku

Ak máte úplne prázdny harddisk, môžete tieto kroky preskočiť a zvoliť Auto-Partitioning. Prosím majte na pamäti, že týmto vymažete všetky partície z vášho harddisku! Ak niektoré partície chcete ponechať na vašom harddisku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Zvoľte Prepare Hard-Drive.
 • Vyberte Partition Hard-Drive.
 • Zvoľte the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
 • Otvorí sa cfdisk-program na úpravu partícií a môžete vytvoriť partície. U základnej inštalácie Archu (Base-Installation) sú potrebné aspoň dve partície:
 * jedna swap partícia
 * jedna dátová partícia
 • V tomto okamihu displej môže vyzerať asi takto (ak máte ntfs-partíciu pre windows):

http://home.arcor.de/Langeland/9.png cfdisk

 • Nijakým spôsobom sa nedotknite ntfs (alebo vfat) partície, lebo inak môžete stratiť Windows.
 • Typ swap partície by sa mal nastaviť zadaním typu partície 82
 • Ak chcete opustiť cfdisk bez uloženia zmien, tak stlačte quit, inak stlačte write.
 • Po použití cfdisk-u by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/10.png Usporiadanie partícií

Nastaviť body pripojenia

 • Zvoľte bod 3: Set Filesystem Mountpoints
 • Zvoľte partíciu ktorú ste označili ako swap
 • Zvoľte tú druhú partíciu pre systém (ktorá bude pripojená ako /)
 • Zvoľte systém súborov ext3
 • Zvoľte DONE !!

Tento posledný krok je veľmi dôležitý, mnoho ľudí tento krok vynechá, ale žiadna činnosť sa nevykoná, kým nezvolíte DONE - ak to neurobíte, bude sa zdať že inštalácia funguje, ale žiadne súbory sa nenainštalujú

Vybrať balíčky

 • Zvoľte CD
 • Teraz by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/11.png Kategórie balíčkov

 • Nateraz by ste si mali vybrať len základné (base) a editory (editors).
 • Zrejme chcete zvoliť všetky balíčky v daných kategóriách ako východzie
 • Len stlačte OK.

Inštalovať balíčky

 • Toto je dosť jednoduché: Stačí stlačiť install packages, potom ok a všetko sa skopíruje z CD na harddisk.

Inštalovať jadro

 • Pokiaľ viete, že nemáte iný hardware, vyberte 2.6 IDE.

Upraviť konfiguračné súbory

 • Vyberte nano na úpravu súborov

Ak chcete zmeniť layout klávesnice, musíte upraviť súbor rc.conf. Napríklad sk je slovenská.

 • nano je ľahké na pochopenie: Ctrl-o uloží súbor, Ctrl-x uloží súbor a opustí nano.
 • Zmeňte riadok s keymap us na keymap sk

Musíte upraviť menu.lst*.

 • Tu môžete vytvoriť váš bootloader. V ňom môžete prepínať medzi windowsom a linuxom.
 • Uvidíte súbor ako je tento:

http://home.arcor.de/Langeland/13.png Menu.lst

 • Všetko by malo byť nastavené správne na bootovanie do archu, už len stačí pridať nasledujúce riadky na koniec, aby ste mali možnosť bootovať windows:
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1

Stlačte Ctrl-O, Ctrl-X a všetko je uložené.

Inštalovať bootloader

 • Zvoľte grub.
 • Vyberte položku na vrchu zoznamu.

Pripravený reštartovať

 • Opustite hlavné menu, napíšte reboot a počítač by mal reštartovať.
 • Vyberte CD von z mechaniky.
 • Môžete si vybrať medzi windowsom a archom, prednastavený je arch.

Alternatívne metódy inštalácie

Prvé kroky v Archu

 • Prihláste sa ako root.
 • Vykonajte príkaz passwd aby ste nastavili pre roota heslo.
# passwd
 • Pridajte používateľa. Môžete využiť skript adduser. Váš používateľ by mal byť v skupinách users, audio a optical.
# adduser

Teraz je čas spojazdniť váš internet a začať inštalovať balíčky s Pacman-om. Užite si!