Difference between revisions of "SLiM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Created page with 'Category:Display managers (Česky) {{i18n|SLiM}} {{Article summary start}} {{Article summary text|Provides an overview of the Simple Login Manager.}} {{Article summary headin…')
 
m
Line 118: Line 118:
 
  current_theme      archlinux-simplyblack
 
  current_theme      archlinux-simplyblack
  
To preview a theme run if no instance of the Xorg server is running by:
+
Náhled tématu, pokud neběží Xorg server, lze provést takto:
  
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
  
To close, type "exit" in the Login line and press Enter.
+
Ukončení: zadejte příkaz "exit" na řádek Login a stiskněte Enter.
  
Additional theme packages can be found in the [[AUR]].
+
Další témata jsou dostupná v repozitáři [[AUR]].
  
==== Dual screen setup ====
+
==== Nastavení dvojité obrazovky ====
  
You can customize the slim theme in /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme to turn these percents values. The box itself is 450 pixels by 250 pixels:
+
Lze změnit parametry panelu o velikosti 450 krát 250 bodů, uvedené v procentech v souboru /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:
  
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_y          50%
 
  input_panel_y          50%
  
into pixels values:
+
na parametry, uvedený v bodech:
  
  # These settings set the "archlinux-simplyblack" panel in the center of a 1440x900 screen
+
  # Tyto parametry nastaví panel "archlinux-simplyblack" na střed obrazovky 1440x900
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_y          325
 
  input_panel_y          325
  
  # These settings set the "archlinux-retro" panel in the center of a 1680x1050 screen
+
  # Tyto parametry nastaví panel "archlinux-retro" na střed obrazovky 1680x1050
 
  input_panel_x          615
 
  input_panel_x          615
 
  input_panel_y          400
 
  input_panel_y          400
  
If your theme has a background picture you should use the background_style setting ('stretch', 'tile', 'center' or 'color') to get it correctly displayed. Have a look at the [http://slim.berlios.de/themes_howto.php very simple and clear official documentation about slim themes] for further details.
+
Pokud vaše téma obsahuje obrázek pozadí, lze změnit parametr background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color'), aby se zobrazoval korektně. Další podrobnosti jsou uvedeny zde: [http://slim.berlios.de/themes_howto.php - velmi přehledná a jednoduchá oficiální dokumentace k tématům SLiMu].
  
== Other options ==
+
== Další nastavení ==
  
A few things you might like to try.
+
Několik věcí, které můžete chtít vyzkoušet.
  
=== Changing the cursor ===
+
=== Změna kurzoru ===
  
If you want to change the default X cursor to a newer design, the {{Package AUR|slim-cursor}} package is available.
+
Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček {{Package AUR|slim-cursor}}.
  
After installing, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} and uncomment the line:
+
Po instalaci editujte soubor {{Filename|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek:
  
 
  cursor  left_ptr
 
  cursor  left_ptr
  
This will give you a normal arrow instead. This setting is forwarded to {{Codeline|xsetroot -cursor_name}}. You can look up the possible cursor names [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain here] or in {{Filename|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}}.
+
Kurzor se změní na běžný tvar šipky. Toto nastavení je postoupeno příkazu {{Codeline|xsetroot -cursor_name}}. Dostupné názvy kurzorů můžete vyhledat na [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain here] nebo v  {{Filename|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}}.
  
To change the cursor theme being used at the login screen, make a file named {{Filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} with this content:
+
Téma kurzoru na přihlašovací obrazovce lze změnit vytvořením souboru {{Filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} s tímto obsahem:
  
 
  [Icon Theme]
 
  [Icon Theme]
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
  
Replace <your-cursor-theme> with the name of the cursor theme you want to use (e.g. whiteglass).
+
Změňte parametr <your-cursor-theme> na jméno tématu kurzoru, které chcete použít (např. whiteglass).
  
=== Match SLiM and Desktop Wallpaper ===
+
=== Sdílení wallpaperu mezi SLiMem a pracovním prostředím ===
  
To share a wallpaper between SLiM and your desktop, rename the used theme background, then create a link from your desktop wallpaper file to the default SLiM theme:
+
Pro sdílení wallpaperu mezi SLiMem a vaším pracovním prostředím přejmenujte aktuální obrázek SLiMu a vytvořte symbolický odkaz na soubor obrázku vašeho pracovního prostředí:
  
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
 
  # ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg
 
  # ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg
  
=== Shutdown, reboot, suspend, exit, launch terminal from SLiM ===
+
=== Vypnout, restartovat, uspat, ukončit, spustit terminál ze SLiMu ===
  
You may shutdown, reboot, suspend, exit or even launch a terminal from the SLiM login screen.  To do so, use the values in the username field, and the root password in the password field:
+
Můžete vypnout, restartovat, uspat, ukončit nebo dokonce spustit terminál z přihlašovací obrazovky SLiMu. Parametry zadávejte do pole uživatelského jména a heslo roota do pole heslo:
  
* To launch a terminal, enter '''console''' as the username (defaults to xterm which must be installed separately... edit {{Filename|/etc/slim.conf}} to change terminal preference)
+
* Pro spuštění terminálu zadejte příkaz '''console''' jako uživatelské jméno (předvolený je terminál xterm, který musí být nainstalován zvlášť. Terminál lze změnit v soboru {{Filename|/etc/slim.conf}})
* For shutdown, enter '''halt''' as the username
+
* Pro vypnutí zadejte příkaz '''halt''' jako uživatelské jméno
* For reboot, enter '''reboot''' as the username
+
* Pro restart zadejte příkaz '''reboot''' jako uživatelské jméno
* To exit to bash, enter '''exit''' as the username
+
* Pro ukončení do bashe zadejte příkaz '''exit''' jako uživatelské jméno
* For suspend, enter '''suspend''' as the username (suspend is disabled by default, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} as root to uncomment the {{Filename|suspend_cmd}} line and, if necessary modify the suspend command itself (e.g. change {{Codeline|/usr/sbin/suspend}} to {{Codeline|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}))
+
* Pro uspání zadejte příkaz '''suspend''' jako uživatelské jméno (uspání je defaultně zakázáno, editujte jako root soubor {{Filename|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek {{Filename|suspend_cmd}} a pokud bude třeba, změňte příkaz pro uspání (např. změňte  {{Codeline|/usr/sbin/suspend}} na {{Codeline|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}))
  
 
=== Power-off error with Splashy ===
 
=== Power-off error with Splashy ===

Revision as of 06:01, 3 May 2010

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end SLiM je zkratka tvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný. SLiM je často používán, protože nemá závislosti na GNOME nebo KDE a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například Xfce, Openbox či Fluxbox.

Instalace

SLiM instalujeme z repozitáře extra:

# pacman -S slim

Konfigurace

SLiM - aktivace

SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru Template:Filename nebo modifikací Template:Filename. Podrobnosti jsou v sekci Display Manager.

Jednotlivé desktopové prostředí

SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru Template:Filename:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spouštěno programem startx (spustí vaše desktopové prostředí)
#

exec [session-command]

SLiM načte místní konfiguraci ze souboru Template:Filename a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí. Pokud nemáte soubor Template:Filename, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:

$ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME

Změňte Template:Codeline odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Pokud zde není vaše desktopové prostředí uvedeno, vyhledejte si jej na jeho wiki stránce.

PolicyKit

Pokud máte problémy s programem PolicyKit, použijte ConsoleKit Template:Codeline:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spouštěno programem startx (spustí vaše desktopové prostředí)
#

exec ck-launch-session [session-command]

Více desktopových prostředí

Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.

Vložte do souboru Template:Filename parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru Template:Filename tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.

# Následující parametry definují prostředí, které bude spuštěno, pokud si uživatel nezvolí jiné
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Témata

Můžete si nainstalovat balíček témat Template:Package Official:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Balíček Template:Package Official obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři Template:Filename. Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru Template:Filename:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Náhled tématu, pokud neběží Xorg server, lze provést takto:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Ukončení: zadejte příkaz "exit" na řádek Login a stiskněte Enter.

Další témata jsou dostupná v repozitáři AUR.

Nastavení dvojité obrazovky

Lze změnit parametry panelu o velikosti 450 krát 250 bodů, uvedené v procentech v souboru /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

na parametry, uvedený v bodech:

# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-simplyblack" na střed obrazovky 1440x900
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-retro" na střed obrazovky 1680x1050
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Pokud vaše téma obsahuje obrázek pozadí, lze změnit parametr background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color'), aby se zobrazoval korektně. Další podrobnosti jsou uvedeny zde: - velmi přehledná a jednoduchá oficiální dokumentace k tématům SLiMu.

Další nastavení

Několik věcí, které můžete chtít vyzkoušet.

Změna kurzoru

Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček Template:Package AUR.

Po instalaci editujte soubor Template:Filename a odkomentujte řádek:

cursor  left_ptr

Kurzor se změní na běžný tvar šipky. Toto nastavení je postoupeno příkazu Template:Codeline. Dostupné názvy kurzorů můžete vyhledat na here nebo v Template:Filename.

Téma kurzoru na přihlašovací obrazovce lze změnit vytvořením souboru Template:Filename s tímto obsahem:

[Icon Theme]
Inherits=<your-cursor-theme>

Změňte parametr <your-cursor-theme> na jméno tématu kurzoru, které chcete použít (např. whiteglass).

Sdílení wallpaperu mezi SLiMem a pracovním prostředím

Pro sdílení wallpaperu mezi SLiMem a vaším pracovním prostředím přejmenujte aktuální obrázek SLiMu a vytvořte symbolický odkaz na soubor obrázku vašeho pracovního prostředí:

# mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
# ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg

Vypnout, restartovat, uspat, ukončit, spustit terminál ze SLiMu

Můžete vypnout, restartovat, uspat, ukončit nebo dokonce spustit terminál z přihlašovací obrazovky SLiMu. Parametry zadávejte do pole uživatelského jména a heslo roota do pole heslo:

 • Pro spuštění terminálu zadejte příkaz console jako uživatelské jméno (předvolený je terminál xterm, který musí být nainstalován zvlášť. Terminál lze změnit v soboru Template:Filename)
 • Pro vypnutí zadejte příkaz halt jako uživatelské jméno
 • Pro restart zadejte příkaz reboot jako uživatelské jméno
 • Pro ukončení do bashe zadejte příkaz exit jako uživatelské jméno
 • Pro uspání zadejte příkaz suspend jako uživatelské jméno (uspání je defaultně zakázáno, editujte jako root soubor Template:Filename a odkomentujte řádek Template:Filename a pokud bude třeba, změňte příkaz pro uspání (např. změňte Template:Codeline na Template:Codeline))

Power-off error with Splashy

If you use Splashy and SLiM, sometimes you can't power-off or reboot from menu in GNOME, Xfce, LXDE or others. Check your Template:Filename and Template:Filename; set the DEFAULT_TTY=7 same as xserver_arguments vt07.

Login information with SLiM

By default, SLiM fails to log logins to utmp and wtmp which causes who, last, etc. to misreport login information. To fix this edit your Template:Filename as follows:

 sessionstart_cmd  /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 sessionstop_cmd   /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user

SLiM and Gnome Keyring

If you are using SLiM to launch a Gnome session and have trouble accessing your keyring, for example not being automatically authenticated on login, add the following lines to /etc/pam.d/slim (as discussed here).

auth		optional	pam_gnome_keyring.so
session		optional	pam_gnome_keyring.so	auto_start

Setting DPI with SLiM

The Xorg server generally picks up the DPI but if it doesn't you can specify it to SLiM. If you set the DPI with the argument -dpi 96 in Template:Filename it will not work with SLiM. To fix this change your Template:Filename from:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 

to

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96

Use a random theme

Use the current_theme variable as a comma separated list to specify a set to randomly choose from.

Resources