SLiM (Slovenský)

From ArchWiki
Revision as of 23:47, 5 December 2012 by Kynikos.bot (talk | contribs) (use https for links to archlinux.org)
Jump to: navigation, search

zh-CN:SLiM zh-TW:SLiM SLiM je skratka, vytvorená zo slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlahčený a lahko konfigurovatelný. SLiM je často používaný, pretože nemá závislosti na GNOME alebo KDE a môže sa uživatelom hodit pri stavbe odlahčeného systému, napríklad Xfce, Openbox či Fluxbox.

Inštalácia

SLiM inštalujeme z repozitára extra:

# pacman -S slim

Konfigurácia

SLiM - spustenie

SLiM môže byť po štarte spustený ako daemon vloženým do suboru rc.conf alebo modifikaciou inittab. Podrobnosti su v sekcií Display Manager.

Jednotlivé desktopové prostredia

SLiM môžme nastavit pre spustenie jednotlivých desktopových prostredí editaciou suboru ~/.xinitrc:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spustené programom startx (spustí vaše desktopové prostredie)
#

exec [session-command]

SLiM načíta miestnu konfiguráciu zo súboru ~/.xinitrc a spustí podla v nom vložených parametrov konkrétne desktopové prostredie. Pokial nemáte súbor ~/.xinitrc, môžete si vytvoriť jeho kostru príkazom:

$ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME

Zmeňte [session-command] odpovedajúcím parametrom. Tu sú príklady parametrov pre spustenie niektorých desktopových prostredí:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Pokial tu neni vaše desktopové prostredie uvedené, vyhladajte si ho na jeho wiki stránke.

PolicyKit

Pokial máte problémy s programom PolicyKit, použite ConsoleKit ck-launch-session:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spustené programom startx (spustí vaše desktopové prostredie)
#

exec ck-launch-session [session-command]

Automatické prihlasovanie

Automatické prihlasovanie pomocou SLiMu pod konkrétnym uživatelským menom (bez nutnosti zadat heslo) je možné nastaviť v súbore /etc/slim.conf na riadku:

# default_user    simone

Tento riadok odkomentujte, zmente meno "simone" na meno uživatela, ktorý sa bude automaticky prihlasovať.

# auto_login     no

Tento riadok odkomentujte a zmeňte 'no' na 'yes'. Toto povoli automatické prihlasovanie.

Viac desktopových prostredí

Aby šlo vyberať z viac desktopových prostredí, je nutné SLiM nastaviť tak, aby umožnil uživatelovi konkrétne prostredie pri prihlasovaní vybrať.

Vložte do súboru ~/.xinitrc parametre podla vzoru uvedeného nižšie a nastavte premenné v súbore /etc/slim.conf tak, aby mená spúštačov navzájom odpovedali. Desktopové prostredie pri prihlasovaní zvolíte stlačením klávesy F1. Táto funkcia je zatial experimentálna.

# Nasledujúce parametre definujú prostredie, ktoré bude spustené, pokial si uživatel nezvolí iné
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Témy

Môžete si nainstalovať balíček tém slim-themes:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Balíček archlinux-themes-slim obsahuje niekolko odlišných tém. Dostupné témy sú v adresári /usr/share/slim/themes. Názov vybranej témy vložte ako parameter na riadok 'current_theme' v súbore /etc/slim.conf:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Náhlad témy, pokial nebeží Xorg server, môžte spraviť takto:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Ukončenie: zadajte príkaz "exit" na riadok Login a stlačte Enter.

Dalšie témy sú dostupné v repozitári AUR.

Nastavenie obrazovky

Môžte zmeniť parametre témy - napr. velkosť panela 450 krát 250 bodov v percentách v súbore /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

na hodnoty v bodoch:

# Tieto parametre nastavia panel "archlinux-simplyblack" na stred obrazovky 1440x900
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# Tieto parametre nastavia panel "archlinux-retro" na stred obrazovky 1680x1050
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Pokial vaša téma obsahuje obrázok pozadia, môžte zmeniť parameter background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color') tak, aby sa obrázok zobrazoval korektne. Dalšie podrobnosti sú uvedené tu: velmi prehladná a jednoduchá oficiálna dokumentácia k témam SLiMu.

Dalšie nastavenia

Niekolko vecí, ktoré môžete chcieť vyskúšať.

Zmena kurzora

Pokial chcete zmeniť predvolený X kurzor na novší design, existuje balíček slim-cursorAUR.

Po inštalácií editujte súbor /etc/slim.conf a odkomentujte riadok:

cursor  left_ptr

Kurzor sa zmení na bežný tvar šípky. Toto nastavenie je postúpené príkazu xsetroot -cursor_name. Dostupné názvy kurzorov môžete nájsť tu alebo v /usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/.

Tému kurzora na prihlasovacej obrazovke môžte zmeniť vytvorením súbora /usr/share/icons/default/index.theme s týmto obsahom:

[Icon Theme]
Inherits=<your-cursor-theme>

Zmeňte parameter <your-cursor-theme> na meno témy kurzora, ktoré chcete použiť (napr. whiteglass).

Zdielanie wallpaperu medzi SLiMom a pracovným prostredím

Pre zdielanie wallpaperu medzi SLiMom a vaším pracovným prostredím premenujte aktuálny obrázok SLiMu a vytvorte symbolický odkaz na súbor obrázku vášho pracovného prostredia:

# mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
# ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg

Vypnúť, reštartovať, uspať, ukončiť, spustiť terminál zo SLiMu

Môžete vypnúť, reštartovať, uspať, ukončiť alebo dokonca spustiť terminál z prihlasovacej obrazovky SLiMu. Príkazy zadávajte ako uživatelské meno a heslo roota do pola heslo:

 • Pre spustenie terminálu zadajte príkaz console ako uživatelské meno (predvolený je terminál xterm, ktorý musí byť nainštalovaný zvlášť. Terminál je možné zmenit v súbore /etc/slim.conf)
 • Pre vypnutie zadajte príkaz halt ako uživatelské meno
 • Pre reštart zadajte príkaz reboot ako uživatelské meno
 • Pre ukončenie do bashe zadajte príkaz exit ako uživatelské meno
 • Pre uspanie zadajte príkaz suspend ako uživatelské meno (uspanie je defaultne zakázané, editujte ako root súbor /etc/slim.conf a odkomentujte riadok suspend_cmd a pokial bude treba, zmente príkaz pre uspanie (napr. zmente /usr/sbin/suspend na sudo /usr/sbin/pm-suspend))

Chyba vypnutia pri súčasnom použití Splashy

Pokial používate Splashy a SLiM dohromady, občas nejde PC vypnúť či reštartovať z menu GNOME, Xfce, LXDE atd. Skontrolujte v súboroch /etc/slim.conf a /etc/splash.conf hodnotu parametrov DEFAULT_TTY=7 a xserver_arguments vt07.

Prihlasovacie informácie SLiMu

Štandardne SLiM zlyháva pri ukladaní logov do utmp a wtmp, čo spôsobuje, že who, last atd. nesprávne hlásia prihlasovacie informácie. Opraviť to môžte nasledujúcími úpravami súboru slim.conf:

 sessionstart_cmd  /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 sessionstop_cmd   /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user

SLiM a klúčenka v Gnome

Pokial používate SLiM ku spustení prostredia Gnome a máte problémy s prístupom ku klúčenke, napr. nieste automaticky overený pri prihlasovaní, pridajte nasledujúce riadky do súbora /etc/pam.d/slim (diskuze je zde: [1]).

auth		optional	pam_gnome_keyring.so
session		optional	pam_gnome_keyring.so	auto_start

Nastavenie DPI pre SLiM

Xorg server spravidla nastaví DPI sám, ale pokial zlyhá, môžete je pre SLiM špecifikovať sami. Nastavenie DPI s argumentom -dpi 96 v súbore /etc/X11/xinit/xserverrc nebude v SLiMe fungovať. Je nutné zmeniť v súbore slim.conf parameter:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 

na

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96

Použitie náhodnej témy

Zapište do premennej current_theme mená tém, oddelené čiarkami. Téma bude náhodne vybraná.

Zdroje