Secure Shell (Српски)

From ArchWiki
Revision as of 13:15, 6 January 2012 by Kynikos (talk | contribs) (Савет -> Tip)
Jump to: navigation, search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Secure Shell или SSH је мрежни протокол који дозвољава размену података путем сигурног канала између два рачунара. Шифровање пружа поузданост и интегритет података. SSH користи криптографију јавног кључа за аутентификацију на удаљени рачунар и дозвољава удаљеном рачунару да аутентификује корисника, уколико је то неопходно.

SSH се обично користи за пријављивање на удаљени рачунар и извшавање команди, али се такође користи и за тунеловање, прослеђивање TCP портова и X11 веза; трансфер података се може извршити коришћењем додељених SFTP или SCP протокола.

SSH сервер слуша на стандардном TCP порту 22. SSH клијент се користи за остваривање везе са sshd сервисом који прихвата удањене везе. Саставни су део модерних оперативних система као што су, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris и OpenVMS. Постоје власничке, бесплатне и опен сорс верзије различитих нивоа комплексности.

(Source: Wikipedia:Secure Shell)

OpenSSH

OpenSSH (OpenBSD Secure Shell) је комплет рачунарских програма који пружају шифровану комуникацију преко рачунарске мреже коришћењем ssh протокола. Направљен је као опен сорс алтернатива власничком Secure Shell софтверском пакету који нуди SSH Communications Security. OpenSSH је разијен као део OpenBSD пројекта, који води Theo de Raadt.

OpenSSH се често меша са OpenSSL; ипак, пројекти имају различите сврхе и развијају их различити тимови.

OpenSSH инсталација

# pacman -S openssh

Конфигураисање SSH

Клијент

SSH клијентска конфигурација се може наћи и изменити у /etc/ssh/ssh_config.

Пример конфигурације:

/etc/ssh/ssh_config
#    $OpenBSD: ssh_config,v 1.25 2009/02/17 01:28:32 djm Exp $

# This is the ssh client system-wide configuration file. See
# ssh_config(5) for more information. This file provides defaults for
# users, and the values can be changed in per-user configuration files
# or on the command line.

# Configuration data is parsed as follows:
# 1. command line options
# 2. user-specific file
# 3. system-wide file
# Any configuration value is only changed the first time it is set.
# Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
# configuration file, and defaults at the end.

# Site-wide defaults for some commonly used options. For a comprehensive
# list of available options, their meanings and defaults, please see the
# ssh_config(5) man page.

Host *
#  ForwardAgent no
#  ForwardX11 no
#  RhostsRSAAuthentication no
#  RSAAuthentication yes
#  PasswordAuthentication yes
#  HostbasedAuthentication no
#  GSSAPIAuthentication no
#  GSSAPIDelegateCredentials no
#  BatchMode no
#  CheckHostIP yes
#  AddressFamily any
#  ConnectTimeout 0
#  StrictHostKeyChecking ask
#  IdentityFile ~/.ssh/identity
#  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
#  IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
#  Port 22
#  Protocol 2,1
#  Cipher 3des
#  Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc
#  MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160
#  EscapeChar ~
#  Tunnel no
#  TunnelDevice any:any
#  PermitLocalCommand no
#  VisualHostKey no
HashKnownHosts yes
StrictHostKeyChecking ask

Препоручљиво је да се линија Protocol промени да изгледа овако:

Protocol 2

То значи да ће само Protocol 2 бити коришћен, пошто се Protocol 1 сматра несигурним.

Сервис

SSH сервисни конфигурациони фајл се може наћи и изменити у /etc/ssh/sshd_config.

Пример конфигурације:

/etc/ssh/sshd_config
#	$OpenBSD: sshd_config,v 1.75 2007/03/19 01:01:29 djm Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options change a
# default value.

#Port 22
#Protocol 2,1
ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

# HostKey for protocol version 1
#HostKey /etc/ssh/sshhostkey
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /etc/ssh/sshhostrsa_key
#HostKey /etc/ssh/sshhostdsa_key

# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 768

# Logging
#obsoletes ~QuietMode and ~FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6

#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile   .ssh/authorized_keys

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/sshknownhosts
#RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes

# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ~ChallengeResponseAuthentication mechanism.
# Depending on your PAM configuration, this may bypass the setting of
# PasswordAuthentication, ~PermitEmptyPasswords, and
# "PermitRootLogin without-password". If you just want the PAM account and
# session checks to run without PAM authentication, then enable this but set
# ChallengeResponseAuthentication=no
#UsePAM no

#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression yes
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10

# no default banner path
#Banner /some/path

# override default of no subsystems
Subsystem    sftp  /usr/lib/ssh/sftp-server

За дозвољавање приступа само одређеним корисницима треба додати следећу линију:

AllowUsers  user1 user2

Можете променити и линије које изгледају као следеће:

Protocol 2
.
.
.
LoginGraceTime 120
.
.
.
PermitRootLogin no # (put yes here if you want root login)

Може се и склонити коментар са опције BANNER и изменити /etc/issue како би добили поруку добродошлице.

Tip: Може се променити подразумевани порт са 22 на неки други виши порт (види security through obscurity).

Иако се порт који је додељен ssh може детектовати коришћењем порт скенера као што је nmap, мењање порта ће смањити број уноса у дневник.

Tip: Онемогућавање шифре при пријављивању може повећати сигурност, пошто сваки корисник који приступа серверу мора да креира ssh кључ. (види Using SSH Keys).
/etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no
ChallengeResponseAuthentication no

Дозвољавање приступа другим корисницима

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Secure Shell (Српски)#)

Template:Box

Да дозволите другим корисницима да се повежу на Ваш рачунар мора се подесити /etc/hosts.allow, и додати следеће:

# let everyone connect to you
sshd: ALL

# OR you can restrict it to a certain ip
sshd: 192.168.0.1

# OR restrict for an IP range
sshd: 10.0.0.0/255.255.255.0

# OR restrict for an IP match
sshd: 192.168.1.

Сад треба проверити /etc/hosts.deny и постарати се да изгледа овако:

ALL: ALL

Да би користили нову конфигурацију, треба ресетовати сервис (као root):

# /etc/rc.d/sshd restart

Управљање SSHD процесом

Треба додати sshd з "DAEMONS" одељак /etc/rc.conf:

DAEMONS=(... ... sshd ... ...)

За start/restart/stop процеса, треба користити следеће:

# /etc/rc.d/sshd {start|stop|restart}

Повезивање на сервер

За повезивање на сервер, покренути:

$ ssh -p port user@server-address

Савети и трикови

Шифровани тунел

Ово је корисно за лаптоп кориснике који су повезани на несигурне бежичне везе. Једина ствар која је потребна је SSH сервер покренут са неке сигурне локације, као што је кућа или са посла. Корисно је користити динамички DNS као што је DynDNS да не би морали да памтимо нашу IP адресу.

Корак 1: Успостављање везе

Потребмо је извршити једну команту у Вашем омиљеном терминалу како би се веза успоставила:

$ ssh -ND 4711 user@host

где је "user" корисничко име на SSH серверу покренутом на "host". Тражиће Вашу шифру, и онда сте повезани. "N" застава онемогућава интерактивну командну линију, а "D" застава спецификује локални порт на којем процес слуша (порт је могуће изабрати).

Један од начина са олакшавање успотаве везе је додавање псеудонима у ~/.bashrc фајл:

alias sshtunnel="ssh -ND 4711 -v user@host"

Корисно је додати verbose заставу "-v", јер тада можете да проверите да ли је то заиста повезано са тог излаза. Сад само морате да извршите "sshtunnel" команду.

Корак 2: Конфигурисање браузера (или других програма)

Пређашњи корак је беспотребан ако се не конфигурише браузер (или други програми) за коришћење новокреираног тунела.

 • За Firefox: Edit → Preferences → Advanced → Network → Connection → Setting:
Проверити "Manual proxy configuration" дугме, и унети "localhost" з "SOCKS host" текстуално поље, и онда унети број порта у следеће поље.
Постарајте се да изаберете SOCKS4 као протокол који ће се користити. Ова процедура неће радити са SOCKS5.

X11 прослеђивање

Да би користили графичке програме кроз SSH везу може се омогућити X11 прослеђивање. Једна опција се мора подесити у конфигурационим фајловима на серверу и клијенту (клијент представља десктоп рачунар са покренутим X11 сервером).

Инсталација xorg-xauth на сервер:

# pacman -S xorg-xauth
 • Омогућити AllowTcpForwarding опцију у sshd_config на серверу.
 • Омогућити X11Forwarding опцију у sshd_config на серверу.
 • Подесити X11DisplayOffset опцију у sshd_config на серверу до 10.
 • Омогућити X11UseLocalhost опцију у sshd_config на северу.
 • Омогућити ForwardX11 опцију у ssh_config на клијенту.

Да би користили прослеђивање, потребно је повезати се на север помоћу ssh:

# ssh -X -p port user@server-address

Ако добијете грешке при покушају покретања графичких апликација пробајте поуздано прослеђивање:

# ssh -Y -p port user@server-address

Сад се може покренути било који X програм на удаљеном серверу, излаз ће бити прослеђен на локалну сесију:

# xclock

Ако се добије "Cannot open display" грешка, треба пробати следећу команду као не root корисник:

$ xhost +

ова команда ће дозволити свима прослеђивање X11 апликација. За ограничење прослеђивања на одређени хост треба уписати следеће:

$ xhost +hostname

где је hostname име одређеног хоста на који треба прослеђивати. Откуцајте "man xhost" за више детаља.

Убрзавање SSH

Могуће је креирати све сесије ка истом хосту да користе једну везу, што ће повећати следећа пријављивања, додавањем тих линија под одговарајући хост у /etc/ssh/ssh_config:

ControlMaster auto
ControlPath ~/.ssh/socket-%r@%h:%p

Мењање шифре коју користи SSH на оне које мање захтевају побољшавају брзину. Код овог аспекта, најбољи избор су arcfour и blowfish-cbc. Не радите ово ако не знате шта радите; arcfour има велики број познатих слабости. Да би их користили, покрените SSH са "c" заставом, на овај начин:

# ssh -c arcfour,blowfish-cbc user@server-address

Да би их користили за стално, треба додати линију испод одговарајућег хоста у /etc/ssh/ssh_config:

Ciphers arcfour,blowfish-cbc

Друга опција за побољшавањне брзине је омогућавањне компресије са "C" заставом. Стално решење је додавање ове линије испод одговарајућег хоста у /etc/ssh/ssh_config:

Compression yes

Време пријављивањна се може смањити коришћењем "4" заставе, која заобилази IPv6 проналажење. Ово се може начинити сталним додавањем линије испод одговарајућег хоста у /etc/ssh/ssh_config:

AddressFamily inet

Други начин да ове промене остану сталне је креирање псеудонима у ~/.bashrc:

alias ssh='ssh -C4c arcfour,blowfish-cbc'

Решавање проблема

Постарајте се да је разрешавање DISPLAY низа омогућено на крају :

ssh -X user@server-address
server$ echo $DISPLAY
localhost:10.0
server$ telnet localhost 6010
localhost/6010: lookup failure: Temporary failure in name resolution  

Може се средити додавањем localhost з /etc/hosts.

Монтирање удаљених фајл система коришћењем SSHFS

Инсталација sshfs

# pacman -S sshfs

Потребно је учитати Fuse модул

# modprobe fuse

Додавање fuse у modules одељак фајла /etc/rc.conf ће омогућити његово учитавање после сваког бутовања.

Монтирање удаљених фолдера помоћу sshfs

# mkdir ~/remote_folder
# sshfs USER@remote_server:/tmp ~/remote_folder

Ова команда ће монтирати фолдер /tmp са удаљеног сервера да се монтира као ~/remote_folder на локалном рачунару. Копирање фајлова у овај фолдер ће резултовати траспарентно копирање преко мреже помоћу SFTP. Исто се односи и на директно мењање фајлова, прављење нових или уклањање.

Кад се рад са удаљеним фајл системима заврши, демонтирање фолдера се врши на следећи начин:

# fusermount -u ~/remote_folder

Ако се на неком фолдеру ради свакодневно. паметно је додати га у /etc/fstab табелу. На овај начин фолдер ће се аутоматски монтирати кад се систем бутује или ручно монтира (ако је noauto опција изабрана) без потребе да се удаљена локација спецификује сваки пут. Ово је пример уноса у табелу:

sshfs#USER@remote_server:/tmp /full/path/to/directory fuse  defaults,auto,allow_other  0 0

Одржавање везе

SSH сесија ће се аутоматски одјавити кад је у разном ходу (idle). Да се ова беза одржава нон стоп треба додати следећу линију у ~/.ssh/config или у /etc/ssh/ssh_config на клијенту.

ServerAliveInterval 120

Ово ће послати "keep alive" сигнал серверу сваких 120 секунди.

Обрнуто, за одржавање долазећих веза, може се подесити

ClientAliveInterval 120

(или неки број већи од 0) у /etc/ssh/sshd_config на серверу.

Чување података у .ssh/config

Кад год се повежемо на сервер, обично уносимо његову адресу и наше корисничко име. Да би сачували податке које уносимо за сервере које често користимо, може се користити $HOME/.ssh/config фајл на начин који је приказан у следећем примеру:

$HOME/.ssh/config
Host myserver
  HostName 123.123.123.123
  Port 12345
  User bob
Host other_server
  HostName test.something.org
  User alice
  CheckHostIP no
  Cipher blowfish

Сад се можемо једноставно повезати на сервер коришћењем имена које је наглашено:

$ ssh myserver

За комплетну листу могућих опција, треба прегледати ssh_config manpage или ssh_config documentation на официјалном сајту.

Решавање проблема

Connection Refused проблем

Да ли је SSH покренут и да ли слуша?

 netstat -tnlp | grep ssh

Ако ова команда не да никакве резултате, онда SSH НИЈЕ покренут. Треба проверити /var/log/messages због грешака.

Да ли firewall блокира безу?

Потребно је освежити iptables правила да би се уверили да се не мешају у везу:

 /etc/rc.d/iptables stop

или:

 iptables -P INPUT ACCEPT
 iptables -P OUTPUT ACCEPT
 iptables -F INPUT
 iptables -F OUTPUT

Да ли је SSH додат у hosts.allow?

Два пута треба проверити да ли је this section исправно.

Да ли саобраћај стиже до рачуанра?

Треба започети праћење саобраћаја на рачунару који има проблеме командом:

 tcpdump -lnn -i any port ssh and tcp-syn

Ово ће приказати неке основне информације, онда треба чекати за одговарајући саобраћај да се деси пре приказивања. Пробајте сад везу. Ако нема излаза приликом покушаја повезивања, онда нешто ван рачунара блокира саобраћај (нпр, хардверски firewall, NAT рутер итд.)

Такође погледајте

Линкови и препоруке