Difference between revisions of "Table of contents (ไทย)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Wiki Monkey: automatic update)
(Wiki Monkey: automatic update)
Line 2: Line 2:
 
{{i18n|Table of Contents}}
 
{{i18n|Table of Contents}}
 
<!--START AUTO TOC - DO NOT REMOVE OR MODIFY THIS MARK-->
 
<!--START AUTO TOC - DO NOT REMOVE OR MODIFY THIS MARK-->
[[:Category:ไทย|ไทย]] <small>(2) </small>
+
[[:Category:ไทย|ไทย]] <small>(2)</small>
*[[:Category:X Server (ไทย)|X Server]] <small>(1) </small>
+
*[[:Category:X Server (ไทย)|X Server]] <small>(1)</small>
*[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท (ไทย)|หน้าเรียงตามประเภท]] <small>(0) </small>
+
*[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท (ไทย)|หน้าเรียงตามประเภท]] <small>(0)</small>
**[[:Category:FAQs (ไทย)|FAQs]] <small>(3) </small>
+
**[[:Category:FAQs (ไทย)|FAQs]] <small>(3)</small>
**[[:Category:HOWTOs (ไทย)|HOWTOs]] <small>(4) </small>
+
**[[:Category:HOWTOs (ไทย)|HOWTOs]] <small>(4)</small>
*[[:Category:หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง (ไทย)|หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง]] <small>(0) </small>
+
*[[:Category:หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง (ไทย)|หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง]] <small>(0)</small>
**[[:Category:About Arch (ไทย)|About Arch]] <small>(4) </small>
+
**[[:Category:About Arch (ไทย)|About Arch]] <small>(4)</small>
**[[:Category:Getting and installing Arch (ไทย)|Getting and installing Arch]] <small>(2) </small>
+
**[[:Category:Getting and installing Arch (ไทย)|Getting and installing Arch]] <small>(2)</small>
**[[:Category:การบริหารและจัดการระบบ (ไทย)|การบริหารและจัดการระบบ]] <small>(0) </small>
+
**[[:Category:การบริหารและจัดการระบบ (ไทย)|การบริหารและจัดการระบบ]] <small>(0)</small>
***[[:Category:Hardware (ไทย)|Hardware]] <small>(0) </small>
+
***[[:Category:Hardware (ไทย)|Hardware]] <small>(0)</small>
****[[:Category:ระบบเสียง (ไทย)|ระบบเสียง]] <small>(1) </small>
+
****[[:Category:ระบบเสียง (ไทย)|ระบบเสียง]] <small>(1)</small>
****[[:Category:เครื่องพิมพ์|เครื่องพิมพ์]] <small>(1) </small>
+
****[[:Category:เครื่องพิมพ์|เครื่องพิมพ์]] <small>(1)</small>
***[[:Category:Software (ไทย)|Software]] <small>(0) </small>
+
***[[:Category:Software (ไทย)|Software]] <small>(0)</small>
****[[:Category:Desktop environments (ไทย)|Desktop environments]] <small>(1) </small>
+
****[[:Category:Desktop environments (ไทย)|Desktop environments]] <small>(1)</small>
***[[:Category:ระบบจัดการ Package (ไทย)|ระบบจัดการ Package]] <small>(1) </small>
+
***[[:Category:ระบบจัดการ Package (ไทย)|ระบบจัดการ Package]] <small>(1)</small>
**[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (ไทย)|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]] <small>(0) </small>
+
**[[:Category:คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (ไทย)|คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป]] <small>(0)</small>
***[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน (ไทย)|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]] <small>(1) </small>
+
***[[:Category:ชุดโปรแกรมสำนักงาน (ไทย)|ชุดโปรแกรมสำนักงาน]] <small>(1)</small>
 
<!--END AUTO TOC - DO NOT REMOVE OR MODIFY THIS MARK-->
 
<!--END AUTO TOC - DO NOT REMOVE OR MODIFY THIS MARK-->

Revision as of 12:32, 25 March 2012