Revision history of "Talk:The Arch Way (Lietuviškai)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:12, 16 June 2010Dummas (talk | contribs). . (142 bytes) (+142). . (Created page with 'Seną versiją išsaugojau savo kompiuteryje, kad nepažeiščiau copyright. Jeigu kam jos reikia - kreipkitės m.norkin [sraigė] gmail.com')