User:Dracorp/sandbox/Offline upgrade

From ArchWiki
< User:Dracorp‎ | sandbox
Revision as of 14:46, 18 March 2013 by Dracorp (talk | contribs) (AUR)
Jump to: navigation, search

Aktualizacja systemu bez dostępu do internetu

Poniższy artykuł opisze proces zaktualizowania systemu na komputerze bez dostępu do internetu. Zostanie opisany proces aktualizacji pakietów dostępnych ze standardowych repozytoriów jak i z AUR.

Dla uproszczenia dalszego procesu zakładamy, że mamy dwie maszyny:

 • host_offline - maszyna bez dostępu do internetu
 • host_online - maszyna z dostępem do internetu

Na przemian

Na początku należy zaktualizować listę dostępnych pakietów, normalnie realizowane przez polecenie pacman -Sy. Pobieramy bazy pakietów z host_online z katalogu /var/lib/pacman/sync lub bezpośrednio z serwerów:

Dla i686:

Dla x86_64:

Note: Zasadniczo wystarczą same pliki *.db

Oczywiście należy powyższą listę dostosować do repozytoriów które są wyszczególnione w /etc/pacman.conf. Pliki *.db kopiujemy do /var/lib/pacman/sync/ na host_offline i nadpisujemy stare. Następnie musimy pobrać adresy URL pakietów do aktualizacji (host_offline):

pacman -Sup --noconfirm > lista_pakietów

Mając powyższą listę, pobieramy pakiety na host_line:

wget -i lista_pakietów

A same pakiety kopiujemy do katalogu /var/cache/pacman/pkg/ na host_offline i wykonujemy polecenie pacman -Su. Ewentualnie można od razu zainstalować pakiety np. z pendrive'a pacman -U ./*.xz.

Jednokrotny proces

W tym sposobie "aktualizacja" oprogramowania odbędzie się od razu na maszynie host_online, bez naprzemiennego zmieniania maszyn.

Na początku należy przygotować "środowisko" do pracy. Kopiujemy z host_offline:

 • plik /etc/pacman.conf
 • katalog /var/lib/pacman

do np. katalogu ~/Arch/host_offline na komputerze host_online.

Na czas aktualizacji warto utworzyć alias i użyć jednej zmienne:

alias pacman-off='sudo pacman -b $CHROOT/var/lib/pacman \
--config $CHROOT/etc/pacman.conf \
--cachedir $CHROOT/var/cache/pacman/pkg \
--logfile $CHROOT/var/log/pacman/pacman.log'
CHROOT=/home/piecia/Arch/host_offline
Note: Brak lepszego pomysłu, a pacman musi być użyty z uprawnieniami roota. Zawsze można użyć yaourtAUR.
Note: Powyższe ustawienia można zweryfikować poprzez dodanie opcji -v do polecenia pacman-off
Note: Można jeszcze zmodyfikować ścieżkę do katalogu gpg: --gpgdir $CHROOT/etc/pacman.d/gnupg.

Przystępujemy do aktualizacji systemu:

$ pacman-off -Sy
$ pacman-off -Suw

Następnie kopiujemy zawartość katalogu ~/Arch/host_offline/var/{cache/pkg,lib/pacman/sync} na komputer host_offline i wykonujemy polecenie pacman -Su na host_offline.

AUR

Pobieramy pakiety zbudowane lokalnie, czyli pobrane z AUR:

#!/bin/bash - 
get_local_package(){
  local_package=()
  if [ -x /usr/bin/package-query ]; then
    # szybsza metoda
    local_package=($(/usr/bin/package-query -Q | grep '^local' | awk '{print $1}' | awk -F'/' '{print $2}' | tr '\n' ' '))
  else
    # wolniejsza metoda
    DBPath=$(grep DBPath /etc/pacman.conf | sed 's/^[^=]\+=\s\+//')
    [ ! -d "$DBPath" -o -z "$DBPath" ] && DBPath="/var/lib/pacman/"

    # szukamy tylko w lokalnej bazie
    DBPath+='/local'

    # Lokalny pakowacz
    source /etc/makepkg.conf
    [ -z "$PACKAGER" ] && PACKAGER='Unknown Packager'
    cd $DBPath
    for package in *; do
      if grep -q "$PACKAGER" $package/desc; then
        local_package+=($(echo $package | sed 's/-[^-]\+-[0-9]\+$//'))
      fi
    done
  fi
  local IFS=$'\n'
  echo "${local_package[*]}"
}
get_local_package

Zalecane jest wcześniejsze zainstalowanie pakietu package-queryAUR aby skrypt szybciej działał.

TODO: Brak skryptu do przebudowy pakietów z AUR.

Zobacz także