Difference between revisions of "Zsh (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
Line 47: Line 47:
 
  $ chsh -s /bin/zsh
 
  $ chsh -s /bin/zsh
  
An alternative way to change a user's default shell is with the command usermod. The disadvantage of this method is that you must have root access. But multiple users default shell can be changed quickly as root, using usermod or chsh.  
+
Alternativní cesta ke změně shellu vede přes příkaz usermod. Nevýhodou této metody je potřeba mít k pc rootovský přístup. Více uživatelských účtů může být změněno rychle jako root, použitím příkazu usermod nebo chsh.
  
Change the default shell for multiple users, using usermod:
+
Změna implicitního shellu pro více uživatelů použitím příkazu usermod:
  
  # usermod -s /bin/zsh username
+
  # usermod -s /bin/zsh uzivatel
  
Change the default shell for multiple users, using chsh:
+
Změna implicitního shellu pro více uživatelů použitím příkazu chsh:
  
 
  # chsh -s /bin/zsh username
 
  # chsh -s /bin/zsh username
  
{{Note| The user needs to logout and log back in, to start using Zsh as their default shell.}}
+
{{Poznámka| Je třeba se odhlásit a přihlaásit zpět pokud chceš začít používat Zsh hned.}}
  
After logging back in, the user can verify that Zsh is their default shell by:
+
Po opětovném přihlášení si můžeš ověřit, zda je Zsh opravdu tvým implicitním shellem:
  
 
  $ echo $SHELL
 
  $ echo $SHELL
  
If you do not have root access, and Zsh is not listed in {{Filename|/etc/shells}} but you would still like to use Zsh as your default shell, see [http://zsh.sunsite.dk/FAQ/zshfaq01.html#l8 this entry] in the Zsh FAQ.
+
Pokud nemáš rootovská práva a Zsh není zapsán v souboru {{Filename|/etc/shells}} ale i přesto by jsi rád používal Zsh jako implicitní shell, přejdi [http://zsh.sunsite.dk/FAQ/zshfaq01.html#l8 na tento záznam] ve Zsh FAQ.
  
==Configuration==
+
== Konfigurace ==
  
Although Zsh is usable out of the box, it is almost certainly not set up the way you would like to use it, but due to the sheer amount of customisation available in Zsh, creating a Zsh config can be a daunting and time-consuming experience.
+
Prestože je Zsh použitelný 'out of the box', skoro určitě nebude nastavený tak jak by sis přál. Kvůli velkému množství možných nastavení dostupných v Zsh se může vytváření konfiguračního souboru stát časově velice náročnou záležitostí.
  
Included below is a sample configuration file, it provides a decent set of default options as well as giving examples of many ways that Zsh can be customised. In order to use this configuration save it as a file named {{Filename|.zshrc}}. You can then apply the changes without needing to logout and then back in by running:
+
Dále je přiložený ukázkový konfigurační soubor, poskytuje několik základních nastavení. Pokud chceš použít tento konfigurační soubor, ulož jej jako {{Filename|.zshrc}} ve svém domovském adresáři. Poté jej již můžeš upravovat bez potřeby odhlašování se tímto příkazem:
 
   
 
   
 
  $ source ~/.zshrc
 
  $ source ~/.zshrc
  
===Simple .zshrc===
+
=== Ukázkový .zshrc===
  
Here is a simple {{Filename|.zshrc}}, that should be sufficient to get you started:
+
Tady je základní {{Filename|.zshrc}}, který by měl být pro začátek dostačující:
 
   
 
   
 
{{File|name=~/.zshrc|content=
 
{{File|name=~/.zshrc|content=
Line 83: Line 83:
 
   
 
   
 
# This will set the default prompt to the walters theme
 
# This will set the default prompt to the walters theme
 +
# Tohle nastaví defaultní prompt na walters theme
 
prompt walters}}
 
prompt walters}}
  
===/etc/zprofile===
+
=== /etc/zprofile ===
  
 
Much like the {{Filename|/etc/profile}} used for Bash, this file is for global Zsh settings & is a good place from which to run scripts from {{Filename|/etc/profile.d/}} and set up environment variables such as $PATH.  
 
Much like the {{Filename|/etc/profile}} used for Bash, this file is for global Zsh settings & is a good place from which to run scripts from {{Filename|/etc/profile.d/}} and set up environment variables such as $PATH.  
 
When setting up $PATH etc. in {{Filename|.zshrc}} and using a login-manager such as kdm, you may find those settings not being taken up by the window-manager, whereas they are when using {{Filename|/etc/zprofile}}.  
 
When setting up $PATH etc. in {{Filename|.zshrc}} and using a login-manager such as kdm, you may find those settings not being taken up by the window-manager, whereas they are when using {{Filename|/etc/zprofile}}.  
  
Generally speaking, you can copy {{Filename|/etc/profile}} to {{Filename|/etc/zprofile}}.
+
Obecně řečeno, můžes skopírovat {{Filename|/etc/profile}} do {{Filename|/etc/zprofile}}.
  
An example configuration:  
+
Ukázková konfigurace:
  
 
{{File|name=/etc/zprofile|content=
 
{{File|name=/etc/zprofile|content=
  
 
###############
 
###############
# Zsh profile #
+
# Zsh profil #
 
###############
 
###############
 
   
 
   
Line 106: Line 107:
 
export LESS="-R"
 
export LESS="-R"
 
   
 
   
# load profiles from /etc/profile.d
+
# nahraje profily z adresáře /etc/profile.d
#  (to disable a profile, just remove execute permission on it)
+
#  (pokud chceš některý z profilů zakázaz, prostě z příslušného souboru odstraň právo pro spouštění)
 
if [ `ls -A1 /etc/profile.d/ | wc -l` -gt 0 ]; then
 
if [ `ls -A1 /etc/profile.d/ | wc -l` -gt 0 ]; then
 
   for profile in /etc/profile.d/*.sh; do
 
   for profile in /etc/profile.d/*.sh; do
Line 118: Line 119:
 
   
 
   
 
   
 
   
# Locale settings (find your locale with 'locale -a')
+
# Nastavení lokalizace (své locale můžeš najít pomocí 'locale -a')
export LANG="en_GB.utf8"
+
export LANG="cs_CZ.utf8"
 
export LC_COLLATE="C"
 
export LC_COLLATE="C"
 
umask 022}}
 
umask 022}}
  
{{Note| Zsh's PKGBUILD defines that profile is in ''/etc/profile'', so reference to ''/etc/zprofile'' is a bit misleading...}}
+
{{Poznámka| PKGBUILD Zshellu definuje že profil se nachází v ''/etc/profile'', takže odkazování se na ''/etc/zprofile'' může být poněkud zavádějící...}}
  
=== Command Completion ===
+
=== Doplňování příkazů ===
Perhaps the most compelling feature of Zsh is its advanced autocompletion abilities. At the very least, you will want to enable autocompletion in your {{Filename|.zshrc}}. To enable autocompletion, add the following to:
+
Asi nejpůsobivější funkcí Zshellu jsou jeho rozšířené schopnosti doplňování. Přinejmenším budeš chtít povolit automatické doplňování ve tvém {{Filename|.zshrc}}. Pro povolení automatického doplňování, přidej následující:
  
 
{{File|name=~/.zshrc|content=
 
{{File|name=~/.zshrc|content=
Line 132: Line 133:
 
compinit}}
 
compinit}}
  
For autocompletion with an arrow-key driven interface, add the following to:
+
Pro automatické doplňování obohacené o možnost výběru kurzorovými šipkami přidej toto:
 
{{File|name=~/.zshrc|content=
 
{{File|name=~/.zshrc|content=
 
zstyle ':completion:*' menu select}}
 
zstyle ':completion:*' menu select}}
  
=== Key Bindings ===
+
=== Nastavení kláves ===
Zsh doesn't read {{Filename|/etc/inputrc}}, which tells the shell what commands sent by the terminal emulator mean. To have some standard key bindings working on Zsh, add something like this to:
+
Zsh nečte obsah souboru {{Filename|/etc/inputrc}}, který říká co který příkaz zaslaný emulátorem terminálu znamená. Pro povolení standardních kláves, přidej něco jako toto:
  
 
{{File|name=~/.zshrc|content=  
 
{{File|name=~/.zshrc|content=  
# key bindings
+
# Nastavení kláves
 
bindkey "\e[1~" beginning-of-line
 
bindkey "\e[1~" beginning-of-line
 
bindkey "\e[4~" end-of-line
 
bindkey "\e[4~" end-of-line
Line 154: Line 155:
 
bindkey "\e\e[D" backward-word
 
bindkey "\e\e[D" backward-word
 
bindkey "^H" backward-delete-word
 
bindkey "^H" backward-delete-word
# for rxvt
+
# pro rxvt
 
bindkey "\e[8~" end-of-line
 
bindkey "\e[8~" end-of-line
 
bindkey "\e[7~" beginning-of-line
 
bindkey "\e[7~" beginning-of-line
# for non RH/Debian xterm, can't hurt for RH/DEbian xterm
+
# pro ne RH/Debian xterm, nemůže ublížit RH/DEbian xtermu
 
bindkey "\eOH" beginning-of-line
 
bindkey "\eOH" beginning-of-line
 
bindkey "\eOF" end-of-line
 
bindkey "\eOF" end-of-line
# for freebsd console
+
# pro freebsd konzoli
 
bindkey "\e[H" beginning-of-line
 
bindkey "\e[H" beginning-of-line
 
bindkey "\e[F" end-of-line
 
bindkey "\e[F" end-of-line
# completion in the middle of a line
+
# doplňování uprostřed řádku
 
bindkey '^i' expand-or-complete-prefix}}
 
bindkey '^i' expand-or-complete-prefix}}
  
===Prompts===
+
=== Výzvy příkazového řádku ===
  
 
There is a quick and easy way to set up a colored prompt in Zsh. Make sure that prompt is set to autload in your {{Filename|.zshrc}}. This can be done by adding these lines to:
 
There is a quick and easy way to set up a colored prompt in Zsh. Make sure that prompt is set to autload in your {{Filename|.zshrc}}. This can be done by adding these lines to:

Revision as of 13:54, 11 December 2009

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end Zsh je mocný shell se kterým je možno pracovat jako s interaktivním shellem i jako se interpretrem skriptovacího jazyka. Je sice kompaktibilní se shellem Bash, nabízí však další možnosti jako:

  • Rychlost
  • Vylepšené doplňování klávesou TAB
  • Vzlepšený globbing
  • Vylepšená práce s poli
  • Plně přizpůsobitelný

Zsh Faq nabízí více důvodů proč používat Zsh.

Instrukce pro instalaci

Než začneš, zjisti který shell právě používáš:

$ echo $SHELL

Instalace

Pro instalaci Zsh balíku, spusť:

# pacman -S zsh

Před nastavením Zsh jako impliticní shell se ujisti jestli byl nainstalován korektně jeho spuštěním např. v okně xtermu nebo tty:

$ zsh

Pokud instalace proběhla hladne, měl by jsi teď vidět neznámý prompt, zatím prostě napiš:

$ exit

Nastavení Zsh jako implicitní shell

Pro změnu uživatelského implicitního shellu bez rootovských oprávnění se používá příkaz chsh. Příkaz chsh lze použít pro změnu implicitního shellu bez rootovských oprvávnění jen pokud je shell uveden v souboru Template:Filename. Pokud jsi Zsh instaloval použitím pacmana, Zsh již by měl mít odpovídající záznam v Template:Filename.

Pro pokračování potřebuješ znát plnou cestu k Zsh, proto spusť:

$ which zsh

Změn implicitní shelll pro práve přihlášeného uživatele:

$ chsh -s /bin/zsh

Alternativní cesta ke změně shellu vede přes příkaz usermod. Nevýhodou této metody je potřeba mít k pc rootovský přístup. Více uživatelských účtů může být změněno rychle jako root, použitím příkazu usermod nebo chsh.

Změna implicitního shellu pro více uživatelů použitím příkazu usermod:

# usermod -s /bin/zsh uzivatel

Změna implicitního shellu pro více uživatelů použitím příkazu chsh:

# chsh -s /bin/zsh username

Template:Poznámka

Po opětovném přihlášení si můžeš ověřit, zda je Zsh opravdu tvým implicitním shellem:

$ echo $SHELL

Pokud nemáš rootovská práva a Zsh není zapsán v souboru Template:Filename ale i přesto by jsi rád používal Zsh jako implicitní shell, přejdi na tento záznam ve Zsh FAQ.

Konfigurace

Prestože je Zsh použitelný 'out of the box', skoro určitě nebude nastavený tak jak by sis přál. Kvůli velkému množství možných nastavení dostupných v Zsh se může vytváření konfiguračního souboru stát časově velice náročnou záležitostí.

Dále je přiložený ukázkový konfigurační soubor, poskytuje několik základních nastavení. Pokud chceš použít tento konfigurační soubor, ulož jej jako Template:Filename ve svém domovském adresáři. Poté jej již můžeš upravovat bez potřeby odhlašování se tímto příkazem:

$ source ~/.zshrc

Ukázkový .zshrc

Tady je základní Template:Filename, který by měl být pro začátek dostačující:

Template:File

/etc/zprofile

Much like the Template:Filename used for Bash, this file is for global Zsh settings & is a good place from which to run scripts from Template:Filename and set up environment variables such as $PATH. When setting up $PATH etc. in Template:Filename and using a login-manager such as kdm, you may find those settings not being taken up by the window-manager, whereas they are when using Template:Filename.

Obecně řečeno, můžes skopírovat Template:Filename do Template:Filename.

Ukázková konfigurace:

Template:File

Template:Poznámka

Doplňování příkazů

Asi nejpůsobivější funkcí Zshellu jsou jeho rozšířené schopnosti doplňování. Přinejmenším budeš chtít povolit automatické doplňování ve tvém Template:Filename. Pro povolení automatického doplňování, přidej následující:

Template:File

Pro automatické doplňování obohacené o možnost výběru kurzorovými šipkami přidej toto: Template:File

Nastavení kláves

Zsh nečte obsah souboru Template:Filename, který říká co který příkaz zaslaný emulátorem terminálu znamená. Pro povolení standardních kláves, přidej něco jako toto:

Template:File

Výzvy příkazového řádku

There is a quick and easy way to set up a colored prompt in Zsh. Make sure that prompt is set to autload in your Template:Filename. This can be done by adding these lines to:

Template:File

You can now see available prompts by running the command:

$ prompt -l

To try one of the commands that is listed, use the command prompt followed by the name of the prompt you like. For example, to use the "walters" prompt, you would enter:

$ prompt walters

Advanced .zshrc

This is an example of a more advanced Template:Filename:

Template:File

There are many more ways that you can customise Zsh, obviously far too many to list here, see the Zsh manual for more information.

Sample .zshrc files

Here is a list of Template:Filename files. Feel free to add your own:

Enable Unicode (obsolete)

Note: Unicode is enabled by default on the official Arch Linux Zsh package.

The latest versions of Zsh support unicode characters. To enable it, just rebuild the package with the Arch Build System.

And add the option --enable-multibyte to:

Template:File

Uninstallation

If you decide that Zsh is not the shell for you and you want to return to Bash. You must first change your default shell back to Bash, before removing the Zsh package.

Follow, Zsh#Making Zsh your default shell to change the default shell back to Bash, just replace zsh with bash.

Now you can safely remove the Zsh package.

Warning: Failure to follow the above will result in all kinds of problems.

If you did not follow the above, you can still change the default shell back to Bash by editing /etc/passwd as root. For example:

from:

username:x:1000:1000:Full Name,,,:/home/username:/bin/zsh

to:

username:x:1000:1000:Full Name,,,:/home/username:/bin/bash

External Resources


  • IRC channel: #zsh at irc.freenode.org