Search results

 • ...ibpinyin/libpinyin Libpinyin] || {{-}} || {{Pkg|fcitx-libpinyin}} || {{Pkg|ibus-libpinyin}} || {{-}} || {{-}} || {{-}}
  4 KB (312 words) - 13:56, 18 July 2022
 • | {{Pkg|libpinyin}} || {{Pkg|fcitx-libpinyin}} || {{Pkg|ibus-libpinyin}} || {{-}} || {{-}} || {{-}} || {{-}}
  3 KB (442 words) - 21:52, 24 May 2021
 • ...ibpinyin/libpinyin Libpinyin] || {{-}} || {{Pkg|fcitx-libpinyin}} || {{Pkg|ibus-libpinyin}} || {{-}} || {{-}} || {{-}}
  4 KB (495 words) - 09:51, 1 May 2023
 • | {{Pkg|ibus-libpinyin}}
  10 KB (1,480 words) - 08:08, 23 February 2023
 • ...[[IBus]]. Only {{Pkg|ibus}} and the wanted input method engine (e.g. {{Pkg|ibus-libpinyin}} for Intelligent Pinyin) needed to be installed. After installation, the i
  29 KB (4,129 words) - 15:36, 1 June 2023
 • ...solo {{Pkg|ibus}} e il motore del metodo di input desiderato (ad es. {{Pkg|ibus-libpinyin}} per Pinyin intelligente) necessario dopo l'installazione, il motore del m
  28 KB (3,809 words) - 15:36, 1 June 2023
 • ...{{Pkg|ibus}} y el motor del método de entrada deseado (por ejemplo, {{Pkg|ibus-libpinyin}} para el Pinyin inteligente), después de la instalación, el motor del m�
  31 KB (4,743 words) - 08:50, 23 April 2023
 • ...ecessário instalar {{Pkg|ibus}} e o motor do método de entrada (ex.: {{Pkg|ibus-libpinyin}} para Intelligent Pinyin); após a instalação, o motor de método de ent
  30 KB (4,506 words) - 08:54, 23 April 2023
 • ...о установить только {{Pkg|ibus}} и соответствующий движок (например, {{Pkg|ibus-libpinyin}} для Intelligent Pinyin); после установки можно до
  41 KB (1,394 words) - 13:57, 3 April 2023
 • ...pouze {{Pkg|ibus}} a potřebný engine pro zadávací metodu (například {{Pkg|ibus-libpinyin}} pro Inteligentní Pinyin). Po instalaci můžete přidat engine pro zadá
  29 KB (4,550 words) - 15:36, 1 June 2023