Search results

 • ...DK 11] || {{Pkg|jre11-openjdk-headless}} || {{Pkg|jre11-openjdk}} || {{Pkg|jdk11-openjdk}} || {{Pkg|openjdk11-doc}} || {{Pkg|openjdk11-src}}
  23 KB (1,901 words) - 18:24, 29 September 2022
 • ...DK 11] || {{Pkg|jre11-openjdk-headless}} || {{Pkg|jre11-openjdk}} || {{Pkg|jdk11-openjdk}} || {{Pkg|openjdk11-doc}} || {{Pkg|openjdk11-src}}
  24 KB (3,556 words) - 12:13, 24 September 2022
 • Для работы OpenMeetings необходим пакет {{Pkg|jdk11-openjdk}}. Если параллельно установлены и другие �
  8 KB (364 words) - 13:14, 21 September 2021
 • ...DK 11] || {{Pkg|jre11-openjdk-headless}} || {{Pkg|jre11-openjdk}} || {{Pkg|jdk11-openjdk}} || {{Pkg|openjdk11-doc}} || {{Pkg|openjdk11-src}}
  29 KB (1,403 words) - 06:35, 24 August 2022
 • Для роботи OpenMeetings необхідний паке {{Pkg|jdk11-openjdk}}. Якщо у Вас паралельно встановлені інші
  9 KB (379 words) - 13:15, 21 September 2021
 • * {{Pkg|jdk11-openjdk}} (livre)
  10 KB (1,688 words) - 06:06, 13 April 2022
 • ...DK 11] || {{Pkg|jre11-openjdk-headless}} || {{Pkg|jre11-openjdk}} || {{Pkg|jdk11-openjdk}} || {{Pkg|openjdk11-doc}} || {{Pkg|openjdk11-src}}
  23 KB (3,512 words) - 18:46, 18 September 2022