User:Wacek/brudnopis pacman/Tips and tricks

From ArchWiki

Aby zapoznać się z ogólnymi metodami poprawy elastyczności dostarczonych wskazówek lub samego pacmana, zobacz Core utilities i Bash.

Konserwacja

This article or section needs expansion.

Reason: Usage= introduced with pacman 4.2, see [1] (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis pacman/Tips and tricks)
Note: Instead of using comm (which requires sorted input with sort) in the sections below, you may also use grep -Fxf or grep -Fxvf.

Zobacz też System maintenance.

Wyświetlanie pakietów

Z wersją

Możesz chcieć uzyskać listę zainstalowanych pakietów wraz z ich wersjami, co jest przydatne podczas zgłaszania błędów lub omawiania zainstalowanych pakietów.

 • Wyświetl listę wszystkich jawnie zainstalowanych pakietów: pacman -Qe.
 • Wyświetl listę wszystkich pakietów w package group o nazwie group: pacman -Sg group
 • Lista wszystkich obcych pakietów (zwykle ręcznie pobranych i zainstalowanych lub pakietów usuniętych z repozytoriów): pacman -Qm.
 • Wyświetl listę wszystkich pakietów natywnych (zainstalowanych z bazy danych synchronizacji): pacman -Qn.
 • Wymień wszystkie jawnie zainstalowane pakiety natywne (tj. obecne w bazie danych synchronizacji), które nie są bezpośrednimi ani opcjonalnymi zależnościami: pacman -Qent.
 • Wyświetl listę pakietów według wyrażenia regularnego: pacman -Qs regex.
 • Wyświetl listę pakietów według wyrażenia regularnego z niestandardowym formatem wyjściowym (needs expac):expac -s "%-30n %v" regex.

Z rozmiarem

Ustalenie, które pakiety są największe, może być przydatne podczas próby zwolnienia miejsca na dysku twardym. Istnieją tutaj dwie opcje: pobierz rozmiar poszczególnych pakietów lub pobierz rozmiar pakietów i ich zależności.

Indywidualne pakiety

Następujące polecenie wyświetli listę wszystkich zainstalowanych pakietów i ich indywidualnych rozmiarów:

$ LC_ALL=C pacman -Qi | awk '/^Name/{name=$3} /^Installed Size/{print $4$5, name}' | sort -h
Pakiety i zależności

Aby wyświetlić listę rozmiarów pakietów wraz z ich zależnościami,

 • Install expac and run expac -H M '%m\t%n' | sort -h.
 • Run pacgraph with the -c option.

Aby wyświetlić rozmiar pobierania kilku pakietów (pozostaw packages puste, aby wyświetlić listę wszystkich pakietów):

$ expac -S -H M '%k\t%n' packages

Aby wyświetlić jawnie zainstalowane pakiety, które nie znajdują się w bazie meta package ani w package group base-devel z rozmiarem i opisem:

$ expac -H M "%011m\t%-20n\t%10d" $(comm -23 <(pacman -Qqen | sort) <({ pacman -Qqg base-devel; expac -l '\n' '%E' base; } | sort -u)) | sort -n

Aby wyświetlić listę pakietów oznaczonych do aktualizacji wraz z ich rozmiarem do pobrania:

$ expac -S -H M '%k\t%n' $(pacman -Qqu) | sort -sh

Aby wyświetlić tylko opcjonalne zależności:

$ expac -S "%o" package

Według daty

Aby wyświetlić listę 20 ostatnio zainstalowanych pakietów z expac, uruchom:

$ expac --timefmt='%Y-%m-%d %T' '%l\t%n' | sort | tail -n 20

lub z sekundami od epoki (1970-01-01 UTC):

$ expac --timefmt=%s '%l\t%n' | sort -n | tail -n 20

Nie w określonej grupie, repozytorium lub metapakiecie

Note: To get a list of packages installed as dependencies but no longer required by any installed package, see #Removing unused packages (orphans).

Wyświetl listę jawnie zainstalowanych pakietów, których nie ma w base meta package:

$ comm -23 <(pacman -Qqe | sort) <(expac -l '\n' '%E' base | sort)

Wyświetl listę jawnie zainstalowanych pakietów, których nie ma w base metapakiecie ani w package group base-devel:

$ comm -23 <(pacman -Qqe | sort) <({ pacman -Qqg base-devel; expac -l '\n' '%E' base; } | sort -u)

Wyświetl listę wszystkich zainstalowanych pakietów, które nie są wymagane przez inne pakiety i które nie znajdują się w base metapakiecie lub grupie pakietów base-devel:

$ comm -23 <(pacman -Qqt | sort) <({ pacman -Qqg base-devel; echo base; } | sort -u)

Jak wyżej, ale z opisami:

$ expac -H M '%-20n\t%10d' $(comm -23 <(pacman -Qqt | sort) <({ pacman -Qqg base-devel; echo base; } | sort -u))

Wyświetl listę wszystkich zainstalowanych pakietów, które „nie” znajdują się w określonym repozytorium „nazwa_repo”

$ comm -23 <(pacman -Qq | sort) <(pacman -Sql repo_name | sort)

Wyświetl listę wszystkich zainstalowanych pakietów, które znajdują się w repozytorium „nazwa_repo”:

$ comm -12 <(pacman -Qq | sort) <(pacman -Sql repo_name | sort)

Wymień wszystkie pakiety w Arch Linux ISO, które nie znajdują się w base pakiecie meta:

$ comm -23 <(curl https://gitlab.archlinux.org/archlinux/archiso/-/raw/master/configs/releng/packages.x86_64) <(expac -l '\n' '%E' base | sort)
Tip: Alternatively, use combine (instead of comm) from the moreutils package which has a syntax that is easier to remember. See combine(1).

Development packages

Aby wyświetlić listę wszystkich pakietów rozwojowych/niestabilnych, uruchom:

$ pacman -Qq | grep -Ee '-(bzr|cvs|darcs|git|hg|svn)$'

Przeglądanie pakietów

Aby przeglądać wszystkie zainstalowane pakiety z natychmiastowym podglądem każdego pakietu:

$ pacman -Qq | fzf --preview 'pacman -Qil {}' --layout=reverse --bind 'enter:execute(pacman -Qil {} | less)'

Używa fzf do przedstawienia dwupanelowego widoku zawierającego listę wszystkich pakietów z informacjami o pakiecie pokazanymi po prawej stronie.

Wpisz litery, aby przefiltrować listę paczek; użyj klawiszy strzałek (or Ctrl-j/Ctrl-k) do nawigacji; naciśnij Enter, aby zobaczyć informacje o paczce.

Aby przeglądać wszystkie pakiety obecnie znane „pacmanowi” (zarówno zainstalowane, jak i jeszcze niezainstalowane) w podobny sposób, używając fzf, użyj:

$ pacman -Slq | fzf --preview 'pacman -Si {}' --layout=reverse

Skróty klawiszy nawigacyjnych są takie same, chociaż Enter nie będzie działał w ten sam sposób.

Wyświetlanie plików należących do pakietu z rozmiarem

Ten może się przydać, jeśli odkryłeś, że określony pakiet zajmuje ogromną ilość miejsca i chcesz dowiedzieć się, które pliki składają się na to najwięcej.

$ pacman -Qlq package | grep -v '/$' | xargs -r du -h | sort -h

Zidentyfikuj pliki, które nie należą do żadnego pakietu

Jeśli twój system zawiera przypadkowe pliki, które nie należą do żadnego pakietu (częsty przypadek, jeśli nie używasz menedżera pakietów do instalowania oprogramowania), możesz chcieć znaleźć takie pliki, aby je wyczyścić.


Jedną z metod jest użycie pacreport --unowned-files jako użytkownika root z pacutils, który wyświetli między innymi listę nieposiadanych plików.

Innym jest wypisanie wszystkich interesujących plików i sprawdzenie ich pod kątem „pacmana”:

# find /etc /usr /opt | LC_ALL=C pacman -Qqo - 2>&1 >&- >/dev/null | cut -d ' ' -f 5-
Tip: The lostfiles script performs similar steps, but also includes an extensive blacklist to remove common false positives from the output.

Śledzenie nieposiadających plików utworzonych przez pakiety

Most systems will slowly collect several ghost files such as state files, logs, indexes, etc. through the course of usual operation.

pacreport from pacutils can be used to track these files and their associations via /etc/pacreport.conf (see pacreport(1) § FILES).

An example may look something like this (abridged):

/etc/pacreport.conf
[Options]
IgnoreUnowned = usr/share/applications/mimeinfo.cache

[PkgIgnoreUnowned]
alsa-utils = var/lib/alsa/asound.state
bluez = var/lib/bluetooth
ca-certificates = etc/ca-certificates/trust-source/*
dbus = var/lib/dbus/machine-id
glibc = etc/ld.so.cache
grub = boot/grub/*
linux = boot/initramfs-linux.img
pacman = var/lib/pacman/local
update-mime-database = usr/share/mime/magic

Then, when using pacreport --unowned-files as the root user, any unowned files will be listed if the associated package is no longer installed (or if any new files have been created).

Additionally, aconfmgr (aconfmgr-gitAUR) allows tracking modified and orphaned files using a configuration script.

Usuwanie nieużywanych pakietów (sierot)

Sieroty to pakiety, które zostały zainstalowane jako zależność i nie są już wymagane przez żaden pakiet.

Mogą gromadzić się w twoim systemie z czasem z powodu odinstalowywania pakietów przy użyciu pacman -R package zamiast pacman -Rs package, instalowania pakietów jako makedepends lub pakietów usuwających zależności w nowszych wersjach.

Do rekurencyjnego usuwania sierot i ich plików konfiguracyjnych:

# pacman -Qtdq | pacman -Rns -

Jeśli nie znaleziono sierot, wynikiem jest error: argument '-' specified with empty stdin Jest to oczekiwane, ponieważ żadne argumenty nie zostały przekazane do pacman -Rns.

Note: The arguments -Qt list only true orphans. To include packages which are optionally required by another package, pass the -t flag twice (i.e., -Qtt).
Tip: Add the pacman -Qtd command to a pacman post-transaction hook to be notified if a transaction orphaned a package. This can be useful for being notified when a package has been dropped from a repository, since any dropped package will also be orphaned on a local installation (unless it was explicitly installed). To avoid any "failed to execute command" errors when no orphans are found, use the following command for Exec in your hook: /usr/bin/bash -c "/usr/bin/pacman -Qtd || /usr/bin/echo '=> None found.'" The package pacman-log-orphans-hookAUR provides such hook with a more verbose instructions.

Wykrywanie większej liczby niepotrzebnych pakietów

W niektórych przypadkach powyższa metoda nie wykryje wszystkich możliwych niepotrzebnych pakietów. Np. cykle zależności, nadmierne zależności (spełnione więcej niż jeden raz), niektóre niejasne opcje itp.

Aby wykryć takie pakiety:

$ pacman -Qqd | pacman -Rsu --print -

Jeśli chcesz usunąć wszystkie pakiety z listy jednocześnie, uruchom polecenie bez argumentu --print

Usuwanie wszystkiego oprócz niezbędnych pakietów

Jeśli kiedykolwiek konieczne będzie usunięcie wszystkich pakietów z wyjątkiem pakietów podstawowych, jedną z metod jest ustawienie przyczyny instalacji nieistotnych jako zależność, a następnie usunięcie wszystkich niepotrzebnych zależności.

Po pierwsze, dla wszystkich pakietów „zainstalowanych jawnie” zmień przyczynę ich instalacji na „zainstalowane jako zależność”:

# pacman -D --asdeps $(pacman -Qqe)

Następnie zmień przyczynę instalacji na „jawnie zainstalowaną” tylko tych niezbędnych pakietów, których „nie” chcesz usunąć, aby uniknąć atakowania ich:

# pacman -D --asexplicit base linux linux-firmware
Note:
 • Additional packages can be added to the above command in order to avoid being removed. See Installation guide#Install essential packages for more info on other packages that may be necessary for a fully functional base system.
 • This will also select the bootloader's package for removal. The system should still be bootable, but the boot parameters might not be changeable without it.

Finally, follow the instructions in #Removing unused packages (orphans) to remove all packages that are "installed as a dependency".

Pobieranie listy zależności kilku pakietów

Zależności są sortowane alfabetycznie, a dublety są usuwane.

Note: To only show the tree of local installed packages, use pacman -Qi.
$ LC_ALL=C pacman -Si packages | awk -F'[:<=>]' '/^Depends/ {print $2}' | xargs -n1 | sort -u

Alternatywnie, z expac:

$ expac -l '\n' %E -S packages | sort -u

Lista zmienionych plików kopii zapasowych

Aby wyświetlić listę plików konfiguracyjnych śledzonych przez pacmana jako podatnych na zmiany użytkownika (tj. plików wymienionych w macierzy kopii zapasowej PKGBUILD) i po otrzymaniu modyfikacji użytkownika, użyj następującego polecenia:

# pacman -Qii | awk '/^MODIFIED/ {print $2}'

Uruchomienie tego polecenia z uprawnieniami administratora zapewni, że dane wyjściowe będą zawierały pliki, które mogą być odczytywane tylko przez administratora (takie jak /etc/sudoers).

Można tego użyć podczas wykonywania selektywnej kopii zapasowej systemu lub podczas próby replikacji konfiguracji systemu z jednego komputera na inny.

Tip: See #Listing all changed files from packages to list all changed files pacman knows about, not only backup files.

Wykonaj kopię zapasową bazy danych Pacmana

Do wykonania kopii zapasowej lokalnej bazy danych pacman można użyć następującego polecenia:

$ tar -cjf pacman_database.tar.bz2 /var/lib/pacman/local

Zapisz kopię zapasową pliku bazy danych pacman na jednym lub kilku nośnikach offline, takich jak pamięć USB, zewnętrzny dysk twardy lub płyta CD-R.

Bazę danych można przywrócić, przenosząc plik pacman_database.tar.bz2 do katalogu / i wykonując następujące polecenie:

# tar -xjvf pacman_database.tar.bz2
Note: If the pacman database files are corrupted, and there is no backup file available, there exists some hope of rebuilding the pacman database. Consult #Restore pacman's local database.
Tip: The pakbak-gitAUR package provides a script and a systemd service to automate the task. Configuration is possible in /etc/pakbak.conf.

Łatwo sprawdzaj dzienniki zmian

Gdy opiekunowie aktualizują pakiety, zatwierdzenia są często komentowane w użyteczny sposób. Użytkownicy mogą je szybko sprawdzić z wiersza poleceń, instalując pacologAUR. To narzędzie wyświetla ostatnie komunikaty o zatwierdzeniu pakietów z oficjalnych repozytoriów lub AUR, używając pacolog package.

Instalacja i odzyskiwanie

Alternatywne sposoby pozyskiwania i przywracania pakietów.

Instalowanie pakietów z płyty CD/DVD lub pamięci USB

This article or section is a candidate for merging with #Custom local repository.

Notes: Use as an example and avoid duplication (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis pacman/Tips and tricks)

Aby pobrać pakiety lub grupy pakietów:

# cd ~/Packages
# pacman -Syw --cachedir . base base-devel grub-bios xorg gimp
# repo-add ./custom.db.tar.gz ./*

Pacman, który domyślnie odwołuje się do instalacji hosta, nie rozwiąże prawidłowo i nie pobierze istniejących zależności. W przypadkach, gdy potrzebne są wszystkie pakiety i zależności, zaleca się utworzenie tymczasowej pustej bazy danych i odwołanie się do niej za pomocą opcji --dbpath:

# mkdir /tmp/blankdb
# pacman -Syw --cachedir . --dbpath /tmp/blankdb base base-devel grub-bios xorg gimp
# repo-add ./custom.db.tar.gz ./*

Następnie możesz nagrać katalog „Pakiety” na dysk optyczny (np. CD, DVD) lub przenieść go na dysk flash USB, zewnętrzny dysk twardy itp.

Żeby zainstalować:

1. Zamontuj nośniki:

W przypadku napędu optycznego:

# mount --mkdir /dev/sr0 /mnt/repo

W przypadku pamięci flash USB, dysku twardego itp.:

# mount --mkdir /dev/sdxY /mnt/repo

2. Edytuj pacman.conf i dodaj to repozytorium „przed” innymi (np. extra, core itp.). To jest ważne. Nie wystarczy odkomentować tego na dole. W ten sposób zapewnia, że pliki z CD/DVD/USB mają pierwszeństwo przed tymi w standardowych repozytoriach:

/etc/pacman.conf
[custom]
SigLevel = PackageRequired
Server = file:///mnt/repo/Packages

3. Na koniec zsynchronizuj bazę danych „pacman”, aby móc korzystać z nowego repozytorium:

# pacman -Syu

Niestandardowe repozytorium lokalne

Użyj skryptu repo-add dołączonego do pacmana, aby wygenerować bazę danych dla osobistego repozytorium. Użyj repo-add --help, aby uzyskać więcej informacji na temat jego użycia. Baza danych pakietu to plik tar, opcjonalnie skompresowany. Prawidłowe rozszerzenia to .db lub .files, po których następuje rozszerzenie archiwum .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.xz, .tar.zst lub .tar.Z. Plik nie musi istnieć, ale muszą istnieć wszystkie katalogi nadrzędne.

Aby dodać nowy pakiet do bazy danych lub zastąpić starą wersję istniejącego pakietu w bazie danych, uruchom:

$ repo-add /path/to/repo.db.tar.gz /path/to/package-1.0-1-x86_64.pkg.tar.zst

Baza danych i pakiety nie muszą znajdować się w tym samym katalogu podczas korzystania z „repo-add”, ale należy pamiętać, że podczas korzystania z „pacmana” z tą bazą danych powinny być razem. Przechowywanie wszystkich zbudowanych pakietów, które mają zostać uwzględnione w repozytorium w jednym katalogu, umożliwia również użycie rozszerzenia powłoki glob w celu dodania lub aktualizacji wielu pakietów jednocześnie:

$ repo-add /path/to/repo.db.tar.gz /path/to/*.pkg.tar.zst
Warning: repo-add adds the entries into the database in the same order as passed on the command line. If multiple versions of the same package are involved, care must be taken to ensure that the correct version is added last. In particular, note that lexical order used by the shell depends on the locale and differs from the vercmp(8) ordering used by pacman.

Jeśli chcesz obsługiwać wiele architektur, należy podjąć środki ostrożności, aby zapobiec występowaniu błędów. Każda architektura powinna mieć własne drzewo katalogów:

$ tree ~/customrepo/ | sed "s/$(uname -m)/arch/g"
/home/archie/customrepo/
└── arch
  ├── customrepo.db -> customrepo.db.tar.xz
  ├── customrepo.db.tar.xz
  ├── customrepo.files -> customrepo.files.tar.xz
  ├── customrepo.files.tar.xz
  └── personal-website-git-b99cce0-1-arch.pkg.tar.zst

1 directory, 5 files

Plik wykonywalny repo-add sprawdza, czy pakiet jest odpowiedni. Jeśli tak nie jest, pojawią się komunikaty o błędach podobne do tego:

==> ERROR: '/home/archie/customrepo/arch/foo-arch.pkg.tar.zst' does not have a valid database archive extension.

repo-remove służy do usuwania pakietów z bazy danych pakietów, z wyjątkiem tego, że w wierszu poleceń podawane są tylko nazwy pakietów.

$ repo-remove /path/to/repo.db.tar.gz pkgname

Po utworzeniu lokalnej bazy danych repozytorium dodaj repozytorium do pacman.conf dla każdego systemu, który ma korzystać z repozytorium. Przykład niestandardowego repozytorium znajduje się w pacman.conf. Nazwa repozytorium to nazwa pliku bazy danych z pominiętym rozszerzeniem pliku. W przypadku powyższego przykładu nazwą repozytorium byłoby po prostu repo. Odwołaj się do lokalizacji repozytorium, używając adresu URL file:// lub przez FTP, używając ftp://localhost/path/to/directory.

Jeśli chcesz, dodaj niestandardowe repozytorium do listy nieoficjalnych repozytoriów użytkowników, aby społeczność mogła z niego skorzystać.

Network shared pacman cache

This article or section is a candidate for merging with Package_Proxy_Cache.

Jeśli zdarzy ci się uruchomić kilka urządzeń Arch w sieci LAN, możesz udostępniać pakiety, aby znacznie skrócić czas pobierania. Pamiętaj, że nie powinieneś udostępniać między różnymi architekturami (tj. i686 i x86_64), ponieważ napotkasz problemy.

Read-only cache

Note: If pacman fails to download 3 packages from the server, it will use another mirror instead. See https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=268066.

If you are looking for a quick solution, you can simply run a basic temporary webserver which other computers can use as their first mirror.

Przede wszystkim udostępnij bazy danych pacmana w katalogu, który będziesz obsługiwać:

# ln -s /var/lib/pacman/sync/*.db /var/cache/pacman/pkg/

Then start serving this directory. For example, with Python http.server module:

$ python -m http.server -d /var/cache/pacman/pkg/
Tip: By default, Python http.server listens on port 8000 of any interface. To use another port, or bind only to specific address, simply add a parameter and an argument:
$ python -m http.server -d /var/cache/pacman/pkg/ --bind 127.0.0.1 8080

Then edit /etc/pacman.d/mirrorlist on each client machine to add this server as the top entry:

/etc/pacman.d/mirrorlist
Server = http://server-ip:port
...
Warning: Do not append /repos/$repo/os/$arch to this custom server like for other entries, as this hierarchy does not exist and therefore queries will fail.

If looking for a more standalone solution, darkhttpd offers a very minimal webserver. Replace the previous python command with e.g.:

$ sudo -u http darkhttpd /var/cache/pacman/pkg --no-server-id

You could also run darkhttpd as a systemd service for convenience: see Systemd#Writing unit files.

miniserve, a web small server written in Rust, can also be used:

$ miniserve /var/cache/pacman/pkg

Then edit /etc/pacman.d/mirrorlist as above with the first url miniserve is available at.

If you are already running a web server for some other purpose, you might wish to reuse that as your local repository server instead. For example, if you already serve a site with nginx, you can add an nginx server block listening on port 8080:

/etc/nginx/nginx.conf
server {
  listen 8080;
  root /var/cache/pacman/pkg;
  server_name myarchrepo.localdomain;
  try_files $uri $uri/;
}

Remember to restart nginx.service after making this change.

Tip: Whichever web server you use, make sure the firewall configuration (if any) allows the configured port to be reached by the desired traffic, and disallows any undesired traffic. See Security#Network and firewalls.

Overlay mount of read-only cache

It is possible to use one machine on a local network as a read-only package cache by overlay mounting its /var/cache/pacman/pkg directory. Such a configuration is advantageous if this server has installed on it a reasonably comprehensive selection of up-to-date packages which are also used by other boxes. This is useful for maintaining a number of machines at the end of a low bandwidth upstream connection.

As an example, to use this method:

# mkdir /tmp/remote_pkg /mnt/workdir_pkg /tmp/pacman_pkg
# sshfs remote_username@remote_pkgcache_addr:/var/cache/pacman/pkg /tmp/remote_pkg -C
# mount -t overlay overlay -o lowerdir=/tmp/remote_pkg,upperdir=/var/cache/pacman/pkg,workdir=/mnt/workdir_pkg /tmp/pacman_pkg
Note: The working directory must be an empty directory on the same mounted device as the upper directory. See Overlay filesystem#Usage.
Tip: If listing the /tmp/pacman_pkg overlay directory gives errors, e.g., "Stale file handle", try overlay mounting with options -o redirect_dir=off -o index=off.

After this, run pacman using the option --cachedir /tmp/pacman_pkg, e.g.:

# pacman -Syu --cachedir /tmp/pacman_pkg

Distributed read-only cache

There are Arch-specific tools for automatically discovering other computers on your network offering a package cache. Try pacredir, pacserve, pkgdistcacheAUR, or paclanAUR. pkgdistcache uses Avahi instead of plain UDP which may work better in certain home networks that route instead of bridge between WiFi and Ethernet.

Historically, there was PkgD and multipkg, but they are no longer maintained.

Read-write cache

In order to share packages between multiple computers, simply share /var/cache/pacman/ using any network-based mount protocol. This section shows how to use SSHFS to share a package cache plus the related library-directories between multiple computers on the same local network. Keep in mind that a network shared cache can be slow depending on the file-system choice, among other factors.

First, install any network-supporting filesystem packages: sshfs, curlftpfs, samba or nfs-utils.

Tip:
 • To use sshfs, consider reading Using SSH Keys.
 • By default, smbfs does not serve filenames that contain colons, which results in the client downloading the offending package afresh. To prevent this, use the mapchars mount option on the client.

Then, to share the actual packages, mount /var/cache/pacman/pkg from the server to /var/cache/pacman/pkg on every client machine.

Warning: Do not make /var/cache/pacman/pkg or any of its ancestors (e.g., /var) a symlink. Pacman expects these to be directories. When pacman re-installs or upgrades itself, it will remove the symlinks and create empty directories instead. However during the transaction pacman relies on some files residing there, hence breaking the update process. Refer to FS#50298 for further details.

two-way with rsync

Another approach in a local environment is rsync. Choose a server for caching and enable the rsync daemon. On clients synchronize two-way with this share via the rsync protocol. Filenames that contain colons are no problem for the rsync protocol.

Draft example for a client, using uname -m within the share name ensures an architecture-dependent sync:

 # rsync rsync://server/share_$(uname -m)/ /var/cache/pacman/pkg/ ...
 # pacman ...
 # paccache ...
 # rsync /var/cache/pacman/pkg/ rsync://server/share_$(uname -m)/ ...

Dynamic reverse proxy cache using nginx

nginx can be used to proxy package requests to official upstream mirrors and cache the results to the local disk. All subsequent requests for that package will be served directly from the local cache, minimizing the amount of internet traffic needed to update a large number of computers.

In this example, the cache server will run at http://cache.domain.example:8080/ and store the packages in /srv/http/pacman-cache/.

Install nginx on the computer that is going to host the cache. Create the directory for the cache and adjust the permissions so nginx can write files to it:

# mkdir /srv/http/pacman-cache
# chown http:http /srv/http/pacman-cache

Use the nginx pacman cache config as a starting point for /etc/nginx/nginx.conf. Check that the resolver directive works for your needs. In the upstream server blocks, configure the proxy_pass directives with addresses of official mirrors, see examples in the configuration file about the expected format. Once you are satisfied with the configuration file start and enable nginx.

In order to use the cache each Arch Linux computer (including the one hosting the cache) must have the following line at the top of the mirrorlist file:

/etc/pacman.d/mirrorlist
Server = http://cache.domain.example:8080/$repo/os/$arch
...
Note: You will need to create a method to clear old packages, as the cache directory will continue to grow over time. paccache (which is provided by pacman-contrib) can be used to automate this using retention criteria of your choosing. For example, find /srv/http/pacman-cache/ -type d -exec paccache -v -r -k 2 -c {} \; will keep the last 2 versions of packages in your cache directory.

Pacoloco proxy cache server

Pacoloco is an easy-to-use proxy cache server for pacman repositories. It also allows automatic prefetching of the cached packages.

It can be installed as pacoloco. Open the configuration file and add pacman mirrors:

/etc/pacoloco.yaml
port: 9129
repos:
 mycopy:
  urls:
   - http://mirror.lty.me/archlinux
   - http://mirrors.kernel.org/archlinux

Restart pacoloco.service and the proxy repository will be available at http://myserver:9129/repo/mycopy.

Flexo proxy cache server

Flexo is yet another proxy cache server for pacman repositories. Flexo is available as flexo-gitAUR. Once installed, start the flexo.service unit.

Flexo runs on port 7878 by default. Enter Server = http://myserver:7878/$repo/os/$arch to the top of your /etc/pacman.d/mirrorlist so that pacman downloads packages via Flexo.

Synchronize pacman package cache using synchronization programs

Use Syncthing or Resilio Sync to synchronize the pacman cache directories (i.e. /var/cache/pacman/pkg).

Preventing unwanted cache purges

By default, pacman -Sc removes package tarballs from the cache that correspond to packages that are not installed on the machine the command was issued on. Because pacman cannot predict what packages are installed on all machines that share the cache, it will end up deleting files that should not be.

To clean up the cache so that only outdated tarballs are deleted:

/etc/pacman.conf
[options]
CleanMethod = KeepCurrent

Recreate a package from the file system

To recreate a package from the file system, use fakepkgAUR. Files from the system are taken as they are, hence any modifications will be present in the assembled package. Distributing the recreated package is therefore discouraged; see ABS and Arch Linux Archive for alternatives.

List of installed packages

Keeping a list of all explicitly installed packages can be useful to backup a system or quicken the installation of a new one:

$ pacman -Qqe > pkglist.txt
Note:
 • With option -t, the packages already required by other explicitly installed packages are not mentioned. If reinstalling from this list they will be installed but as dependencies only.
 • With option -n, foreign packages (e.g. from AUR) would be omitted from the list.
 • Use comm -13 <(pacman -Qqdt | sort) <(pacman -Qqdtt | sort) > optdeplist.txt to also create a list of the installed optional dependencies which can be reinstalled with --asdeps.
 • Use pacman -Qqem > foreignpkglist.txt to create the list of AUR and other foreign packages that have been explicitly installed.

To keep an up-to-date list of explicitly installed packages (e.g. in combination with a versioned /etc/), you can set up a hook. Example:

[Trigger]
Operation = Install
Operation = Remove
Type = Package
Target = *

[Action]
When = PostTransaction
Exec = /bin/sh -c '/usr/bin/pacman -Qqe > /etc/pkglist.txt'

Install packages from a list

To install packages from a previously saved list of packages, while not reinstalling previously installed packages that are already up-to-date, run:

# pacman -S --needed - < pkglist.txt

However, it is likely foreign packages such as from the AUR or installed locally are present in the list. To filter out from the list the foreign packages, the previous command line can be enriched as follows:

# pacman -S --needed $(comm -12 <(pacman -Slq | sort) <(sort pkglist.txt))

Eventually, to make sure the installed packages of your system match the list and remove all the packages that are not mentioned in it:

# pacman -Rsu $(comm -23 <(pacman -Qq | sort) <(sort pkglist.txt))
Tip: These tasks can be automated. See bacpacAUR, packupAUR, pacmanityAUR, and pugAUR for examples.

Listing all changed files from packages

If you are suspecting file corruption (e.g. by software/hardware failure), but are unsure if files were corrupted, you might want to compare with the hash sums in the packages. This can be done with pacutils:

# paccheck --md5sum --quiet

For recovery of the database see #Restore pacman's local database. The mtree files can also be extracted as .MTREE from the respective package files.

Note: This should not be used as is when suspecting malicious changes! In this case security precautions such as using a live medium and an independent source for the hash sums are advised.

Reinstalling all packages

To reinstall all native packages, use:

# pacman -Qqn | pacman -S -

Foreign (AUR) packages must be reinstalled separately; you can list them with pacman -Qqm.

Pacman preserves the installation reason by default.

Warning: To force all packages to be overwritten, use --overwrite=*, though this should be an absolute last resort. See System maintenance#Avoid certain pacman commands.

Restore pacman's local database

See pacman/Restore local database.

Recovering a USB key from existing install

If you have Arch installed on a USB key and manage to mess it up (e.g. removing it while it is still being written to), then it is possible to re-install all the packages and hopefully get it back up and working again (assuming USB key is mounted in /newarch)

# pacman -S $(pacman -Qq --dbpath /newarch/var/lib/pacman) --root /newarch --dbpath /newarch/var/lib/pacman

Viewing a single file inside a .pkg file

For example, if you want to see the contents of /etc/systemd/logind.conf supplied within the systemd package:

$ bsdtar -xOf /var/cache/pacman/pkg/systemd-250.4-2-x86_64.pkg.tar.zst etc/systemd/logind.conf

Or you can use vim to browse the archive:

$ vim /var/cache/pacman/pkg/systemd-250.4-2-x86_64.pkg.tar.zst

Find applications that use libraries from older packages

Already running processes do not automatically notice changes caused by updates. Instead, they continue using old library versions. That may be undesirable, due to potential issues related to security vulnerabilities or other bugs, and version incompatibility.

Processes depending on updated libraries may be found using either htop, which highlights the names of the affected programs, or with a snippet based on lsof, which also prints the names of the libraries:

# lsof +c 0 | grep -w DEL | awk '1 { print $1 ": " $NF }' | sort -u

This solution will only detect files, that are normally kept opened by running processes, which basically limits it to shared libraries (.so files). It may miss some dependencies, like those of Java or Python applications.

Installing only content in required languages

Many packages attempt to install documentation and translations in several languages. Some programs are designed to remove such unnecessary files, such as localepurgeAUR, which runs after a package is installed to delete the unneeded locale files. A more direct approach is provided through the NoExtract directive in pacman.conf, which prevent these files from ever being installed.

Warning: Some users noted that removing locales has resulted in unintended consequences, even under Xorg.

The example below installs English (US) files, or none at all:

/etc/pacman.conf
NoExtract = usr/share/help/* !usr/share/help/C/*
NoExtract = usr/share/gtk-doc/html/*
NoExtract = usr/share/locale/* usr/share/X11/locale/*/* usr/share/i18n/locales/* opt/google/chrome/locales/* !usr/share/X11/locale/C/*
NoExtract = !usr/share/X11/locale/compose.dir !usr/share/X11/locale/iso8859-1/*
NoExtract = !*locale*/en*/* !usr/share/*locale*/locale.*
NoExtract = !usr/share/*locales/en_?? !usr/share/*locales/i18n* !usr/share/*locales/iso*
NoExtract = usr/share/i18n/charmaps/* !usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz !usr/share/i18n/charmaps/ANSI_X3.4-1968.gz
NoExtract = !usr/share/*locales/trans*
NoExtract = !usr/share/*locales/C !usr/share/*locales/POSIX
NoExtract = usr/share/man/* !usr/share/man/man*
NoExtract = usr/share/vim/vim*/lang/*
NoExtract = usr/lib/libreoffice/help/en-US/*
NoExtract = usr/share/kbd/locale/*
NoExtract = usr/share/*/translations/*.qm usr/share/*/nls/*.qm usr/share/qt/phrasebooks/*.qph usr/share/qt/translations/*.pak !*/en-US.pak # Qt apps
NoExtract = usr/share/*/locales/*.pak opt/*/locales/*.pak usr/lib/*/locales/*.pak !*/en-US.pak # Electron apps
NoExtract = opt/onlyoffice/desktopeditors/dictionaries/* !opt/onlyoffice/desktopeditors/dictionaries/en_US/*
NoExtract = opt/onlyoffice/desktopeditors/editors/web-apps/apps/*/main/locale/* !*/en.json
NoExtract = opt/onlyoffice/desktopeditors/editors/web-apps/apps/*/main/resources/help/*/* !*/help/en/*
NoExtract = opt/onlyoffice/desktopeditors/editors/web-apps/apps/*/main/resources/symboltable/* !*/en.json
NoExtract = opt/onlyoffice/desktopeditors/editors/web-apps/apps/documenteditor/forms/locale/* !*/en.json
NoExtract = opt/onlyoffice/desktopeditors/editors/web-apps/apps/spreadsheeteditor/main/resources/formula-lang/* !*/en.json !*/en_desc.json
NoExtract = opt/onlyoffice/desktopeditors/converter/empty/*/* !opt/onlyoffice/desktopeditors/converter/empty/en-US/*
NoExtract = usr/share/ibus/dicts/emoji-*.dict !usr/share/ibus/dicts/emoji-en.dict

Installing packages on bad connection

When trying to install a package from a bad connection (e.g. a train using a cell phone), use the --disable-download-timeout option to lessen the chance of receiving errors such as:

error: failed retrieving file […] Operation too slow. Less than 1 bytes/sec transferred the last 10 seconds

or

error: failed retrieving file […] Operation timed out after 10014 milliseconds with 0 out of 0 bytes received

Performance

This article or section is out of date.

Reason: This page was written before pacman natively supported parallel downloads and should mention that since v6 this is no longer the only option for downloading multiple packages at a time. (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis pacman/Tips and tricks)

Download speeds

When downloading packages pacman uses the mirrors in the order they are in /etc/pacman.d/mirrorlist. The mirror which is at the top of the list by default however may not be the fastest for you. To select a faster mirror, see Mirrors.

Pacman's speed in downloading packages can also be improved by enabling parallel downloads, or by using a different application to download packages, instead of pacman's built-in file downloader.

In all cases, make sure you have the latest pacman before doing any modifications.

# pacman -Syu

Powerpill

Powerpill is a pacman wrapper that uses parallel and segmented downloading to try to speed up downloads for pacman.

wget

This is also very handy if you need more powerful proxy settings than pacman's built-in capabilities.

To use wget, first install the wget package then modify /etc/pacman.conf by uncommenting the following line in the [options] section:

XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp --show-progress -c -q -N %u

Instead of uncommenting the wget parameters in /etc/pacman.conf, you can also modify the wget configuration file directly (the system-wide file is /etc/wgetrc, per user files are $HOME/.wgetrc).

aria2

aria2 is a lightweight download utility with support for resumable and segmented HTTP/HTTPS and FTP downloads. aria2 allows for multiple and simultaneous HTTP/HTTPS and FTP connections to an Arch mirror, which should result in an increase in download speeds for both file and package retrieval.

Note: Using aria2c in pacman's XferCommand will not result in parallel downloads of multiple packages. Pacman invokes the XferCommand with a single package at a time and waits for it to complete before invoking the next. To download multiple packages in parallel, see Powerpill.

Install aria2, then edit /etc/pacman.conf by adding the following line to the [options] section:

XferCommand = /usr/bin/aria2c --allow-overwrite=true --continue=true --file-allocation=none --log-level=error --max-tries=2 --max-connection-per-server=2 --max-file-not-found=5 --min-split-size=5M --no-conf --remote-time=true --summary-interval=60 --timeout=5 --dir=/ --out %o %u
Tip: This alternative configuration for using pacman with aria2 tries to simplify configuration and adds more configuration options.

See aria2c(1) § OPTIONS for used aria2c options.

 • -d, --dir: The directory to store the downloaded file(s) as specified by pacman.
 • -o, --out: The output file name(s) of the downloaded file(s).
 • %o: Variable which represents the local filename(s) as specified by pacman.
 • %u: Variable which represents the download URL as specified by pacman.

Other applications

There are other downloading applications that you can use with pacman. Here they are, and their associated XferCommand settings:

 • snarf: XferCommand = /usr/bin/snarf -N %u
 • lftp: XferCommand = /usr/bin/lftp -c pget %u
 • axel: XferCommand = /usr/bin/axel -n 2 -v -a -o %o %u
 • hget: XferCommand = /usr/bin/hget %u -n 2 -skip-tls false (please read the documentation on the Github project page for more info)
 • saldl: XferCommand = /usr/bin/saldl -c6 -l4 -s2m -o %o %u (please read the documentation on the project page for more info)

Utilities

 • Lostfiles — Script that identifies files not owned by any package.
https://github.com/graysky2/lostfiles || lostfiles
 • pacutils — Helper library for libalpm based programs.
https://github.com/andrewgregory/pacutils || pacutils
 • pkgfile — Tool that finds what package owns a file.
https://github.com/falconindy/pkgfile || pkgfile
 • pkgtools — Collection of scripts for Arch Linux packages.
https://github.com/Daenyth/pkgtools || pkgtoolsAUR
 • pkgtop — Interactive package manager and resource monitor designed for the GNU/Linux.
https://github.com/orhun/pkgtop || pkgtop-gitAUR
 • Powerpill — Uses parallel and segmented downloading through aria2 and Reflector to try to speed up downloads for pacman.
https://xyne.dev/projects/powerpill/ || powerpillAUR
 • repoctl — Tool to help manage local repositories.
https://github.com/cassava/repoctl || repoctlAUR
 • repose — An Arch Linux repository building tool.
https://github.com/vodik/repose || repose
 • snap-pac — Make pacman automatically use snapper to create pre/post snapshots like openSUSE's YaST.
https://github.com/wesbarnett/snap-pac || snap-pac
 • vrms-arch — A virtual Richard M. Stallman to tell you which non-free packages are installed.
https://github.com/orospakr/vrms-arch || vrms-arch-gitAUR

Graphical

Warning: PackageKit opens up system permissions by default, and is otherwise not recommended for general usage. See FS#50459 and FS#57943.
 • Apper — Qt 5 application and package manager using PackageKit written in C++. Supports AppStream metadata.
https://userbase.kde.org/Apper || apper
 • Deepin App Store — Third party app store for DDE built with DTK, using PackageKit. Supports AppStream metadata.
https://github.com/dekzi/dde-store || deepin-store
https://userbase.kde.org/Discover || discover
 • GNOME PackageKit — GTK 3 package manager using PackageKit written in C.
https://freedesktop.org/software/PackageKit/ || gnome-packagekit
https://wiki.gnome.org/Apps/Software || gnome-software
 • pcurses — Curses TUI pacman wrapper written in C++.
https://github.com/schuay/pcurses || pcursesAUR
 • tkPacman — Tk pacman wrapper written in Tcl.
https://sourceforge.net/projects/tkpacman || tkpacmanAUR