Very Secure FTP Daemon (Čeština)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2011, out of sync with English page (Discuss in Talk:Very Secure FTP Daemon (Čeština)#)

vsftpd (Very Secure FTP Daemon) je lehký, stabilní a bezpečný FTP server pro UNIX-like systémy.

Instalace

Vsftpd je začleněn do oficiálního repozitáře. Instalovat můžete např. pomocí utility pacman:

# pacman -S vsftpd

Připojení povolíte modifikací souboru /etc/hosts.allow:

# Povolit všechna připojení
vsftpd: ALL
# Omezit na určený rozsah IP adres
vsftpd: 10.0.0.0/255.255.255.0

Server můžete spustit tímto skriptem:

# /etc/rc.d/vsftpd start

Pokud chcete spustit vsftpd při startu počítače, přidejte ho do pole DAEMONS v souboru /etc/rc.conf.

Pokud chcete použít vsftpd s xinetd následujte postup napsaný níže.

Konfigurace

Většiny nastavení docílíte editací souboru /etc/vsftpd.conf. Soubor je dobře zdokumentovaný, a proto tato sekce poukazuje pouze na některé důležité změny. Pro všechny možnosti a dokumentaci můžete použít man vsftpd.conf (5).

Povolení uploadu

Pokud chcete povolit změny na souborovém systému, jako například při uploadu, WRITE_ENABLE musíte nastavit na YES v souboru /etc/vsftpd.conf:

write_enable=YES

Přihlašování lokálních uživatelů

Pro povolení přihlašování uživatelů v souboru /etc/passwd nastavte tento řádek v souboru /etc/vsftpd.conf:

local_enable=YES

Anonymní přihlašování

Tyto řádky v souboru /etc/vsftpd.conf určují, zda se anonymní uživatelé mohou přihlásit:

anonymous_enable=YES # Povolí anonymní přihlášení
no_anon_password=YES # Nevyžadovat heslo k anonymnímu přihlášení
anon_max_rate=30000 # Maximální rychlost přenosu anonymními uživateli v bytech za sekundu

Prostředí chroot

Je možné nastavit prostředí chroot, které uživatelům zamezí opouštění jejich domovského adresáře. Pro povolení zapište následující řádky do souboru /etc/vsftpd.conf:

chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list

Proměnná chroot_list_file udává soubor se seznamem uživatelů, kteří jsou uzavřeni do prostředí chroot.

Pro ještě přísnější nastavení můžete použít tyto řádky:

chroot_local_user=YES

Toto nastavení v základu uzavře lokální uživatele fo prostředí chroot. V tomto případě, soubor udaný proměnnou chroot_list_file obsahuje seznam uživatelů, kteří nejsou uzavřeni do prostředí chroot.

Zamezení přihlašování uživatelů

Je možné zamezit uživatelům přístup k FTP serveru přidáním 2 řádek do souboru /etc/vsftpd.conf:

userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.user_list

chroot_list_file nyní určuje uživatele, kteří se nesmí přihlásit.

Pokud chcete naopak pouze některým uživatelům povolit přístup, přidejte řádek:

userlist_deny=NO

Soubor určený na řádku chroot_list_file pak obsahuje uřivatele, kteří se mohou přihlásit.

Omezení připojení

Můžete omezit rychlost přenosu dat, počet klientů a počet připojení na jednu IP adresu pro lokální uživatele, přidáním těchto řádek do souboru /etc/vsftpd.conf:

local_max_rate=1000000 # Maximální rychlost přenosu dat v bytech za sekundu
max_clients=50     # Maximální počet klientů, kteří mohou být připojeni
max_per_ip=2      # Maximální počet připojení na jednu IP adresu

Použití xinetd

Pokud chcete použít vsftpd s xinetd, přidejte následující řádky do souboru /etc/xinetd.d/vsftpd:

service ftp
{
    socket_type       = stream
    wait          = no
    user          = root
    server         = /usr/sbin/vsftpd
    log_on_success += HOST DURATION
    log_on_failure += HOST
    disable         = no
}

Tyto volby by měly být nastaveny v souboru /etc/vsftpd.conf:

tcp_wrappers=YES    # Použít tcp_wrappers ke správě připojení. Poté povolit v hosts.allow
pam_service_name=vsftpd

Poté se ujistěte, že je vsftpd povolen pro IP adresy, které se mají připojovat k serveru, v souboru /etc/hosts.allow:

vsftpd: ALL

Nakonec přidejte xinetd do pole DAEMONS v souboru /etc/rc.conf. Není třeba přidávat vsftpd, neboť bude spuštěn utilitou xinetd kdykoliv bude třeba.

Pokud při připojování k serveru dostáváte chybová hlášení jako toto:

500 OOPS: cap_set_proc

Je třeba přidat capability do pole MODULES= v souboru /etc/rc.conf.

Po přejití na verzi 2.1.0 můžete dostávát během připojování chybová hlášení jako toto:

500 OOPS: could not bind listening IPv4 socket

V předešlých verzích stačilo nechat tyto řádky zakomentované:

# Toto použijte k nastavení vsftpd do samostatného módu nebo vsftpd bude fungovat s (x)inetd
# listen=YES

V této verzi, a nejspíše i v budoucích, je třeba explicitně nastavit vsftpd, aby neběžel v samostatném módu:

# Toto použijte k nastavení vsftpd do samostatného módu nebo vsftpd bude fungovat s (x)inetd
listen=NO

Tipy a triky

PAM s virtuálními uživatelskými účty

Používání virtuálních uživatelů přináší výhodu v nevyžadování reálného uživatelského účtu v systému. Keeping the environment in a container is of course a more secure option.

Pro vytvoření databáze uživatelů, je nejdříve třeba vytvořit jednoduchý textový soubor, jako například tento:

uživatel1
heslo1
uživatel2
heslo2

Vložte kolik virtuálních uživatelů potřebujete, jen je třeba zachovat strukturu souboru. Seznam uložte jako logins.txt; na názvu souboru nezáleží. Další krok závisí na databázovém systému Berkeley, který je zahrnutý v základním systému Arch. Jako uživatel root vytvořte databázi ze souboru login.txt (nebo jak jste ho pojmenovali):

# db_load -T -t hash -f logins.txt /etc/vsftpd_login.db

Je vhodné omezit oprávnění k nově vzniklému souboru vsftpd_login.db:

# chmod 600 /etc/vsftpd_login.db
Warning: Ukládání hesel v čistém textu není bezpečné, proto nezapomeňte smazat dočasný soubor tímto příkazem rm logins.txt.

Nyní je třeba zajistit aby PAM byl schopný uživatele identifikovat podle vsftpd_login.db. K docílení tohoto stavu je třeba vytvořit soubor s názvem ftp v adresáři /etc/pam.d/, který obsahuje tyto volby:

auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash 
account required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash
Note: Při nastavování PAM je použit /etc/vsftpd_login bez přípony .db!

Dále je třeba vytvořit domovské adresáře pro virtuální uživatele. Pro příklad můžete použít adresář /srv/ftp pro hosting dat virtuálních uživatelů. Tento příklad také respektuje základní adresářovou strukturu systému Arch. Nejdříve tedy vytvořte uživatele virtual a učiňte /srv/ftp jeho domovským adresářem:

# useradd -d /srv/ftp virtual

Učiňte uživatele virtual vlastníkem:

# chown virtual:virtual /srv/ftp

Nastavte vsftpd, aby využíval právě vytvořené prostředí, v souboru /etc/vsftpd.conf. Toto je nezbytné nastavení, které omezí přístup pouze na virtuální uživatele, kteří se boudou moci přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem a omezí jejich přístup pouze na adresář /srv/ftp:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
chroot_local_user=YES
guest_enable=YES
guest_username=virtual
virtual_use_local_privs=YES

Pokud je použita metoda, kdy xinetd spouští službu, vsftpd by měl povolit přístup pouze po přihlášení kombinací uživatelského jména a hesla, která byla definována v databázi.

Přidání soukromých adresářů pro virtuální uživatelské účty

Nejdříve vytvořte složky pro uživatele:

# mkdir /srv/ftp/user1
# mkdir /srv/ftp/user2
# chown virtual:virtual /srv/ftp/user?/

Poté přidejte následující řádky do souboru /etc/vsftpd.conf:

local_root=/srv/ftp/$USER
user_sub_token=$USER

Další zdroje