Network configuration (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
W tym artykule opisano, jak skonfigurować połączenia sieciowe w warstwie sieciowej i wyższych. Na przykładzie /Ethernet i Wi-fi[broken link: invalid section].

Sprawdzanie połączania

Aby rozwiązać problemy z połączeniem z połączaniem, sprawdź następujące warunki i upewnij się, że je spełniasz:

 1. Twój interfejs sieciowy[broken link: invalid section] jest widoczny i włączony. W przeciwnym razie sprawdź sterownik urządzenia - patrz /Ethernet#Device driver i /Wireless#Device driver.
 2. Masz połączanie z siecią. Przewód jest podłączony lub jesteś podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Twój interfejs sieciowy ma adres IP[broken link: invalid section].
 4. Twoja tabela trasowania[broken link: invalid section] jest poprawnie skonfigurowana.
 5. Możesz wysłać ping na lokalny adres IP (np. bramę domyślną).
 6. Możesz wysłać ping na publiczny adres (np. 8.8.8.8, który jest serwerem Google DNS i jest wygodnym adresem do testowania).
 7. Check if you can resolve domain names (np. archlinux.org).

Ping

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Dodaj lub połącz wyjaśnienia typowych błędów ping, takich jak Nieznany host / sieć, jest nieosiągalny. (Discuss in Talk:Network configuration (Polski))

ping służy do sprawdzenia, czy możesz dotrzeć do hosta i mierzenia opóźnienia z połączania z danym hostem.

$ ping www.example.com
PING www.example.com (93.184.216.34): 56(84) data bytes
64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=0 ttl=56 time=11.632 ms
64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=1 ttl=56 time=11.726 ms
64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=2 ttl=56 time=10.683 ms
...

Przy każdej otrzymanej odpowiedzi narzędzie ping wydrukuje wiersz podobny do powyższego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz ping(8) manual. Pamiętaj, że komputery można skonfigurować tak, aby nie odpowiadały na żądania echa ICMP. [1]

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, może to być związane z domyślną bramą lub dostawcą usług internetowych (ISP). Możesz uruchomić traceroute w celu dalszej diagnozy trasy do hosta.

Note: If you receive an error like ping: icmp open socket: Operation not permitted when executing ping, try to re-install the iputils package.

Zarządzanie siecią

Aby skonfigurować połączenie sieciowe, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że interfejs sieciowy[broken link: invalid section] jest widoczny i włączony.
 2. Połącz się z siecią. Podłącz przewód Ethernet lub połącz się z siecią bezprzewodową.
 3. Configure your network connection:
Note: Obraz instalacyjny ma włączony dhcpcd (dhcpcd@interface.service) dla przewodowych urządzeń sieciowych[dead link 2021-07-05 ⓘ] przy rozruchu.

net-tools

Arch Linux wycofał net-tools na rzecz iproute2.[2]

Przestarzałe polecenie Polecenie alternatywne
arp ip neighbor
ifconfig ip address, ip link
netstat ss
route ip route

Aby uzyskać więcej informacji zobacz ten artykuł (po angielsku).

iproute2

iproute2 należy do base meta package i zapewnia interfejs wiersza polecenia ip(8) używany do zarządzania interfejsami sieciowymi[broken link: invalid section], adresami IP[broken link: invalid section] tablicami trasowania[broken link: invalid section]. Należy pamiętać, że konfiguracja wykonana przy użyciu ip zostanie utracona po restarcie. W celu trwałej konfiguracji można użyć network manager lub zautomatyzować polecenia ip za pomocą skryptów i systemd units. Zauważ też, że ip polecenia ogólnie mogą być skrócone, dla jasności zostały one jednak określone w tym artykule.

Interfejsy sieciowe

Domyślnie udev przypisuje nazwy do interfejsów sieciowych za pomocą Przewidywalnych nazw interfejsów sieciowych, z których przedrostkami łączyą się nazwy en (wired/Ethernet), wl (wireless/WLAN), i ww (WWAN).

Tip: Aby zmienić nazwy interfejsu, patrz #Change interface name i #Revert to traditional interface names.

Lista interfejsów sieciowych

Nazwy interfejsów przewodowych i bezprzewodowych można znaleźć za pośrednictwem ls /sys/class/net lub ip link. Zauważ, że lo jest urządzenie pętli i nie jest używane do nawiązywania połączeń sieciowych.

Nazwy urządzeń bezprzewodowych można również pobrać za pomocą iw dev. Zobacz też /Wireless#Get the name of the interface.

Jeśli Twojego interfejsu sieciowego nie ma na liście, upewnij się, że sterownik urządzenia został pomyślnie załadowany. Zobacz /Ethernet#Device driver lub /Wireless#Device driver.

Włączanie i wyłączanie interfejsów sieciowych

Interfejsy sieciowe można włączać / wyłączać za pomocą ip link set interface up|down, zobacz ip-link(8).

Aby sprawdzić status interfejsu eth0:

$ ip link show dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state DOWN mode DEFAULT qlen 1000
...

The UP in <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> is what indicates the interface is up, not the later state DOWN.

Note: Jeśli twoją domyślną trasą jest interfejs eth0, usunięcie go spowoduje również usunięcie trasy, a przywrócenie go z powrotem nie spowoduje automatycznego przywrócenia domyślnej trasy. Zobacz #Routing table[broken link: invalid section] aby ją przywrócić.

Statyczny adres IP

Statyczny adres IP można skonfigurować za pomocą większości standardowych menedżerów sieci[broken link: invalid section] zobacz też dhcpcd.

Aby ręcznie skonfigurować statyczny adres IP, dodaj adres IP zgodnie z opisem w #Adres IP, skonfiguruj tablice trasowania[broken link: invalid section] i skonfiguruj serwery DNS.

Adres IP

Adresami IP zarządza się za pomocą ip-address(8).

Wypisz adresy IP:

$ ip address show

Dodaj adres IP do interfejsu:

# ip address add address/prefix_len broadcast + dev interface
Uwaga:
Note: Upewnij się, że ręcznie przypisane adresy IP nie powodują konfliktu z adresami przydzielonymi przez DHCP.

Usuń adres IP z interfejsu:

$ ip address del address/prefix_len dev interface

Usuń wszystkie adresy spełniające kryteria, np. Określonego interfejsu:

$ ip address flush dev interface
Tip: Adresy IP można obliczyć za pomocą ipcalc (ipcalc).

Tablica trasowania

Note: Używam polskiej nazwy trasownik zamiast angielskiej router.

Tabela trasowania jest używana do określenia, czy można dotrzeć do adresu IP, bezpośrednio lub przez bramę (trasownik), jeśli dany adres nie należy do naszej sieci i nie jest ustawiana brama dla sieci do której należy dany adres, używana jest brama domyślna.

The routing table is managed using ip-route(8).

PREFIX is either a CIDR notation or default for the default gateway.

Wyświetl trasy IPv4:

$ ip route show

Wyświetl trasy IPv6:

$ ip -6 route

Dodaj trasę:

# ip route add PREFIX via address dev interface

Usuń trasę:

# ip route del PREFIX via address dev interface

PREFIX - adres sieci docelowej z maską podsieci w postaci CIDR na przykład 192.168.4.0/24 address - adres bramy przez którą mają być przesyłane pakiety interface - nasz interfejs sieciowy (karta sieciowa) dla którego ustawiamy trasę

DHCP

Serwer DHCP przydziela przydziela adres IP, maskę podsieci, adres bramy domyślnej i ewentualnie adresy serwerów DNS i paru innych usług.

Aby korzystać z DHCP, potrzebujesz serwera w sieci i klienta na komputerze:

Klient pakiet Archiso Uwagi Systemd units
dhcpcd dhcpcd Yes DHCP, DHCPv6, ZeroConf, static IP dhcpcd.service, dhcpcd@interface.service
ISC dhclient dhclient Yes DHCP, DHCPv6, BOOTP, static IP dhclient@interface.service
Note:
 • Nie należy uruchamiać dwóch klientów DHCP jednocześnie.
 • Zamiast bezpośredniego korzystania z klienta DHCP można również użyć network manager[broken link: invalid section].
Tip: Możesz sprawdzić, czy serwer DHCP działa z dhcping.

Servers

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: systemd-networkd has DHCP server support. (Discuss in Talk:Network configuration (Polski))
Server Package IPv4 IPv6 GUI Interfaces Storage backend(s) Note
dhcpd dhcp Yes Yes Glass-ISC-DHCP ? File
dnsmasq dnsmasq Yes Yes No ? File Also DNS, PXE and TFTP
Kea kea Yes Yes Kea-Anterius (Experimental) REST, RADIUS and NETCONF File, MySQL, PostgreSQL and Cassandra Also DNS

Menadżerzy sieci

Menedżer sieci pozwala zarządzać ustawieniami połączeń sieciowych przy użyciu tak zwany profili sieciowych, aby ułatwić między sieciami.

Note: Istnieje wiele rozwiązań do wyboru, ale pamiętaj, że wszystkie wzajemnie się wykluczają; nie powinieneś uruchamiać dwóch demonów jednocześnie.
Network manager GUI Archiso [3] CLI tools PPP support
(e.g. 3G modem)
DHCP client Systemd units
ConnMan 8 unofficial No connmanctl(1) Yes (with ofonoAUR) internal connman.service
netctl 2 unofficial Yes netctl(1), wifi-menu Yes dhcpcd or dhclient netctl-ifplugd@interface.service, netctl-auto@interface.service
NetworkManager Yes No nmcli(1), nmtui(1) Yes internal, dhcpcd or dhclient NetworkManager.service
systemd-networkd No Yes (base) networkctl(1) No internal systemd-networkd.service, systemd-resolved.service
Wicd Yes No wicd-cli(8)[dead link 2020-02-22], wicd-curses(8)[dead link 2020-02-22] No dhcpcd wicd.service

Zobacz też List of applications#Network managers.

Ustaw nazwę hosta

Nazwa hosta to unikatowa nazwa utworzona w celu identyfikacji komputera w sieci ustawiony w /etc/hostname—patrz hostname(5) i hostname(7) po więcej informacji. Plik może zawierać nazwę domeny. Aby ustawić nazwę hosta, edytuj /etc/hostname:

/etc/hostname
nazwaMojegoHosta
Tip: Aby uzyskać porady dotyczące wybierania nazwy hosta, zobacz RFC 1178.

Możesz też użyć hostnamectl(1):

# hostnamectl set-hostname nazwaMojegoHosta

Aby tymczasowo ustawić nazwę hosta (do ponownego uruchomienia), użyj hostname(1) z inetutils:

# hostname nazwaMojegoHosta

Aby ustawić „ładną” nazwę hosta i inne metadane komputera, zobacz machine-info(5).

Local hostname resolution

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Explain why you want a resolvable hostname, why 127.0.1.1 is used (and why a static IP address should be preferred over it). (Discuss in Talk:Network configuration (Polski))

The myhostname Name Service Switch (NSS) module of systemd provides local hostname resolution without having to edit /etc/hosts (hosts(5)). It is enabled by default.

Some clients may however still rely on /etc/hosts, see [4] [5] for examples.

To configure the hosts file, add the following lines to /etc/hosts:

127.0.0.1    localhost
::1       localhost
127.0.1.1    myhostname.localdomain    myhostname
Note: The order of hostnames/aliases that follow the IP address in /etc/hosts is significant. The first string is considered the canonical hostname and may be appended with parent domains, where domain components are separated by a dot (ie. .localdomain above). All following strings on the same line are considered aliases. See hosts(5) for more info.

As a result the system resolves to both entries:

$ getent hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    myhostname.localdomain myhostname

For a system with a permanent IP address, that permanent IP address should be used instead of 127.0.1.1.

Local network hostname resolution

To make your machine accessible in your LAN via its hostname you can:

 • edytuj plik /etc/hosts dla każdego hosta, patrz hosts(5)
 • ustaw nazwy hostów na DNS server i zmuś urządzenia w twojej sieci LAN jego użycia (np. przez #DHCP)
 • lub prostszy sposób: użyj usługiZeroconf:
  • Rozpoznawanie nazw hostów NetBIOS Microsoftu. Dostarczone przez Samba w systemie Linux. Wymaga tylko uruchomienia nmb.service. Komputery z uruchomionym systemem Windows, macOS lub Linux z nmb będą mogły znaleźć Twój komputer.
  • Rozpoznawanie nazw hostów za pomocą mDNS. Dostarczoną przez nss_mdns z Avahi (patrz Avahi#Hostname resolution po więcej informacji) lub systemd-resolved. Komputery z macOS lub Linux z uruchomionym Avahi lub systemd-resolved, będą widzieć twoją nazwę hosta. Starsze trzydziestodwubitowe systemy z rodziny Windows nie obsługują mDNS.

Tips and tricks

Change interface name

Note: When changing the naming scheme, do not forget to update all network-related configuration files and custom systemd unit files to reflect the change.

You can change the device name by defining the name manually with an udev-rule. For example:

/etc/udev/rules.d/10-network.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="aa:bb:cc:dd:ee:ff", NAME="net1"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="ff:ee:dd:cc:bb:aa", NAME="net0"

These rules will be applied automatically at boot.

A couple of things to note:

 • To get the MAC address of each card, use this command: cat /sys/class/net/device_name/address
 • Make sure to use the lower-case hex values in your udev rules. It does not like upper-case.

If the network card has a dynamic MAC, you can use DEVPATH, for example:

/etc/udev/rules.d/10-network.rules
SUBSYSTEM=="net", DEVPATH=="/devices/platform/wemac.*", NAME="int"
SUBSYSTEM=="net", DEVPATH=="/devices/pci*/*1c.0/*/net/*", NAME="en"

To get the DEVPATH of all currently-connected devices, see where the symlinks in /sys/class/net/ lead. For example:

file /sys/class/net/*
/sys/class/net/enp0s20f0u4u1: symbolic link to ../../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-4/2-4.1/2-4.1:1.0/net/enp0s20f0u4u1
/sys/class/net/enp0s31f6:   symbolic link to ../../devices/pci0000:00/0000:00:1f.6/net/enp0s31f6
/sys/class/net/lo:      symbolic link to ../../devices/virtual/net/lo
/sys/class/net/wlp4s0:    symbolic link to ../../devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:04:00.0/net/wlp4s0

The device path should match both the new and old device name, since the rule may be executed more than once on bootup. For example, in the second rule, "/devices/pci*/*1c.0/*/net/enp*" would be wrong since it will stop matching once the name is changed to en. Only the system-default rule will fire the second time around, causing the name to be changed back to e.g. enp1s0.

If you are using a USB network device (e.g. Android phone tethering) that has a dynamic MAC address and you want to be able to use different USB ports, you could use a rule that matched depending on vendor and product ID instead:

/etc/udev/rules.d/10-network.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="12ab", ATTRS{idProduct}=="3cd4", NAME="net2"

To test your rules, they can be triggered directly from userspace, e.g. with udevadm --debug test /sys/class/net/*. Remember to first take down the interface you are trying to rename (e.g. ip link set enp1s0 down).

Note: When choosing the static names it should be avoided to use names in the format of "ethX" and "wlanX", because this may lead to race conditions between the kernel and udev during boot. Instead, it is better to use interface names that are not used by the kernel as default, e.g.: net0, net1, wifi0, wifi1. For further details please see the systemd documentation.

Revert to traditional interface names

If you would prefer to retain traditional interface names such as eth0, Predictable Network Interface Names can be disabled by masking the udev rule:

# ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/80-net-setup-link.rules

Alternatively, add net.ifnames=0 to the kernel parameters.

Set device MTU and queue length

You can change the device MTU and queue length by defining manually with an udev-rule. For example:

/etc/udev/rules.d/10-network.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="wl*", ATTR{mtu}="1500", ATTR{tx_queue_len}="2000"
Note:
 • mtu: For PPPoE, the MTU should be no larger than 1492. You can also set MTU via systemd.netdev(5).
 • tx_queue_len: Small value for slower devices with a high latency like modem links and ISDN. High value is recommend for server connected over the high-speed Internet connections that perform large data transfers.

Bonding or LAG

See netctl#Bonding or Wireless bonding.

IP address aliasing

IP aliasing is the process of adding more than one IP address to a network interface. With this, one node on a network can have multiple connections to a network, each serving a different purpose. Typical uses are virtual hosting of Web and FTP servers, or reorganizing servers without having to update any other machines (this is especially useful for nameservers).

Example

To manually set an alias, for some NIC, use iproute2 to execute

# ip addr add 192.168.2.101/24 dev eth0 label eth0:1

To remove a given alias execute

# ip addr del 192.168.2.101/24 dev eth0:1

Packets destined for a subnet will use the primary alias by default. If the destination IP is within a subnet of a secondary alias, then the source IP is set respectively. Consider the case where there is more than one NIC, the default routes can be listed with ip route.

Promiscuous mode

Toggling promiscuous mode will make a (wireless) NIC forward all traffic it receives to the OS for further processing. This is opposite to "normal mode" where a NIC will drop frames it is not intended to receive. It is most often used for advanced network troubleshooting and packet sniffing.

/etc/systemd/system/promiscuous@.service
[Unit]
Description=Set %i interface in promiscuous mode
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/ip link set dev %i promisc on
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target

If you want to enable promiscuous mode on interface eth0 run enable promiscuous@eth0.service.

Investigate sockets

ss is a utility to investigate network ports and is part of the iproute2 package. It has a similar functionality to the deprecated netstat utility.

Common usage includes:

Display all TCP Sockets with service names:

$ ss -at

Display all TCP Sockets with port numbers:

$ ss -atn

Display all UDP Sockets:

$ ss -au

For more information see ss(8).

Troubleshooting

The TCP window scaling problem

TCP packets contain a "window" value in their headers indicating how much data the other host may send in return. This value is represented with only 16 bits, hence the window size is at most 64Kb. TCP packets are cached for a while (they have to be reordered), and as memory is (or used to be) limited, one host could easily run out of it.

Back in 1992, as more and more memory became available, RFC 1323 was written to improve the situation: Window Scaling. The "window" value, provided in all packets, will be modified by a Scale Factor defined once, at the very beginning of the connection. That 8-bit Scale Factor allows the Window to be up to 32 times higher than the initial 64Kb.

It appears that some broken routers and firewalls on the Internet are rewriting the Scale Factor to 0 which causes misunderstandings between hosts. The Linux kernel 2.6.17 introduced a new calculation scheme generating higher Scale Factors, virtually making the aftermaths of the broken routers and firewalls more visible.

The resulting connection is at best very slow or broken.

How to diagnose the problem

First of all, let us make it clear: this problem is odd. In some cases, you will not be able to use TCP connections (HTTP, FTP, ...) at all and in others, you will be able to communicate with some hosts (very few).

When you have this problem, the dmesg's output is OK, logs are clean and ip addr will report normal status... and actually everything appears normal.

If you cannot browse any website, but you can ping some random hosts, chances are great that you are experiencing this problem: ping uses ICMP and is not affected by TCP problems.

You can try to use Wireshark. You might see successful UDP and ICMP communications but unsuccessful TCP communications (only to foreign hosts).

Ways of fixing it

Bad

To fix it the bad way, you can change the tcp_rmem value, on which Scale Factor calculation is based. Although it should work for most hosts, it is not guaranteed, especially for very distant ones.

# echo "4096 87380 174760" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
Good

Simply disable Window Scaling. Since Window Scaling is a nice TCP feature, it may be uncomfortable to disable it, especially if you cannot fix the broken router. There are several ways to disable Window Scaling, and it seems that the most bulletproof way (which will work with most kernels) is to add the following line to /etc/sysctl.d/99-disable_window_scaling.conf (see also sysctl):

net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
Best

This problem is caused by broken routers/firewalls, so let us change them. Some users have reported that the broken router was their very own DSL router.

More about it

This section is based on the LWN article TCP window scaling and broken routers and an archived Kernel Trap article: Window Scaling on the Internet.

There are also several relevant threads on the LKML.

See also