Arch is the best (Polski)

From ArchWiki
Translation Status: This article is a localized version of Arch is the best. Last translation date: 2024-05-05. You can help to synchronize the translation, if there were changes in the English version.

Arch is the best to bardzo wyrafinowany i wykwintny, podbudowujący ego i oszałamiający (choć może nieco przesadzony) projekt, który daje dowód na wyższość Archa.

Historia

Wizjonerski projekt został pierwotnie opracowany w kwietniu 2008 roku przez długoletniego członka społeczności Arch lucke jako prosty skrypt powłoki, który dostarczył niezbitego dowodu na to, że „Arch jest najlepszy”. Został on ogłoszony światu za pomocą posta na forum, rozświetlając tym samym umysły innych ludzi, którzy natychmiast zaczęli przenosić go do wielu różnych języków, zarówno programowania, jak i werbalnych, tak aby każda istota na planecie mogła w pełni docenić i skorzystać z tego rewolucyjnego odkrycia.

Kod

Projekt „Arch is the best” został przeniesiony na wiele języków programowania.

1C:Enterprise
Proceduralny, kompilowany dynamicznie język programowania specyficzny dla domeny, podobny głównie do VisualBasic, który jest używany w produktach „1C:Enterprise” rozpowszechnionych w Rosji i innych krajach WNP.
Предупреждение("Arch is the best!");
ABAP
Zaawansowany język programowania aplikacji biznesowych.
REPORT zwhat_is_the_best.
WRITE 'Arch is the best'.
Ada
Język programowania krytyczny dla systemów.
with Ada.Text_IO;
use Ada.Text_IO;
procedure ArchIsTheBest is
begin
  Put_Line("Arch is the best!");
end ArchIsTheBest;
APL
A Programming Language (Język programowania).
'Arch is the best!'
AppleScript
Język skryptowy stworzony przez Apple Inc. i wbudowany w klasyczny system Mac OS od wersji System 7 oraz we wszystkie wersje systemu macOS.
display alert "Arch is the best!"
say "Indeed, Arch is the best."
ArnoldC
Język programowania oparty na one-linerach Arnolda Schwarzeneggera.
IT'S SHOWTIME
TALK TO THE HAND "Arch is the best!"
YOU HAVE BEEN TERMINATED
ATS
Funkcjonalny język programowania, który wykorzystuje typy zależne w celu poprawy niezawodności programów.
implement main () = println! "Arch is the best!"
Awk
Język programowania oparty na danych, przeznaczony do przetwarzania danych tekstowych.
BEGIN {
  print "Arch is the best!"
}
BASIC
Język skryptowy, który był jednym z najczęściej używanych języków programowania komputerowego w latach sześćdziesiątych XX wieku, uważany za łatwy krok dla studentów do nauki przed bardziej zaawansowanymi językami, takimi jak FORTRAN.
10 PRINT "Arch is the best!"
Batch
Język skryptowy dla systemu Windows, który może być używany do automatyzacji zadań lub po prostu do zabawy.
@echo off
echo Arch is the best!
pause
Befunge
Uważany za pierwszy dwuwymiarowy, oparty na ASCII, uniwersalny (w sensie „można w nim napisać Hunt the Wumpus”) język programowania.
<v"Arch is the best!"0
 <,_@#:
BIRL
Jak ArnoldC, ale dla Bambam[1].
HORA DO SHOW
  CE QUER VER ESSA PORRA? ("Arch is the best!\n");
  BORA CUMPADE 0;
BIRL
Boo
Zorientowany obiektowo, statycznie typowany język programowania dla .NET i Mono ze składnią inspirowaną Pythonem i szczególnym naciskiem na metaprogramowanie poprzez funkcje rozszerzalności języka i kompilatora, takie jak makra i niestandardowe potoki kompilacji.
print "Arch is the best!"
Bourne shell
Oryginalny program powinien być kompatybilny z każdą powłoką.
#!/bin/sh
echo "Arch is the best!"
Bourne shell (Alternate)
Przydatny do przesyłania danych wyjściowych do ulubionego klienta IRC/email/IM. Powinien działać z każdą powłoką.
#!/bin/sh
yes Arch is the best!
brainfuck
Czy nazwa języka tego nie wyjaśnia?
++>++++++>+++++<+[>[->+<]<->++++++++++<]>>.<[-]>[-<++>]
<----------------.---------------.+++++.<+++[-<++++++++++>]<.
>>+.++++++++++.<<.>>+.------------.---.<<.>>---.
+++.++++++++++++++.+.<<+.[-]++++++++++.
C
Zwróć uwagę na zastosowane w tym projekcie wcięcie z trzema spacjami, podobne do tego stosowanego przez inne istoty wyższe.
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  puts("Arch is the best!");
  return 0;
}
C#
Ma być prostym, nowoczesnym, obiektowym językiem programowania ogólnego przeznaczenia.
using System;
Console.WriteLine ("Arch is the best!");
C++ (before C++23)
Arch == Linux++
#include <iostream>
int main ()
{
  std::cout << "Arch is the best!\n";
}
C++23
Nowy standard C++.
import std;
int main()
{
  std::println("Arch is the best!");
}
COBOL
Prosty, lekki język programowania.
  IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. TheBest.

  PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "Arch is the best!".
    STOP RUN.
CoffeeScript
Język programowania, który transkompiluje się do JavaScript.
alert 'Arch is the best!'
Clojure
Dialekt języka Lisp działający na maszynie JVM.
(prn "Arch is the best!")
Common Lisp
Dialekt języka Lisp
(princ "Arch is the best!")
Crystal
Obiektowy język podobny do Ruby.
puts "Arch is the best!"
Crystal (za pośrednictwem serwera WWW)
Do dystrybucji wiadomości do wielu znajomych jednocześnie.
# For giving the message to your friends
require "http/server"

server = HTTP::Server.new(80) do |context|
 context.response.content_type = "text/plain"
  context.response.print "Arch is the best!"
end

puts "Listening."
server.listen
csh
Powłoka podobna do C.
#!/bin/csh
echo "Arch is the best!"
CSS
Język arkuszy stylów, często używany do stylizacji stron internetowych.
body * {
  display: none;
}

body::before {
  content: "Arch is the best!";
  font-family: monospace;
  font-size: 2.7rem;
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}
D
Język w stylu C. Korzyści z perspektywy czasu, z nowoczesnymi udogodnieniami.
 import std.stdio : writeln;
 void main()
 {
   writeln("Arch is the best");
 }
Dart
Zabójca javascript od Google
 main(){
  print('Arch is the best');
 }
Dogescript
JavaScript przyjazny Doge
 console.loge with '        So Arch'
 console.loge with '   Much Good'
 console.loge with '             Wow'
Ebuild
Format skryptu kompilacji Gentoo.
DESCRIPTION="Arch is the best!"
SRC_URI="https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_is_the_best"

LICENSE="GFDL_1.3"
SLOT="0"
KEYWORDS=""
IUSE=""

DEPEND=""
RDEPEND=""

src_compile() {
einfo "Arch is the best!"
}
Enkelt
Oparta na Pythonie, ale składnia jest w języku szwedzkim.
skriv ("Arch is the best!)
Emacs Lisp
Dialekt języka programowania Lisp używany przez edytory tekstu GNU Emacs i XEmacs.
 (message "Arch is the best!")
Emojicode
Bezgraniczny, obiektowy, imperatywny, wysokopoziomowy, hybrydowy język z emoji jako punktami stałymi i metodami.
🏁 🍇
  😀 🔤Arch is the best!🔤❗️
🍉
Elixir
Dynamiczny, funkcjonalny język zaprojektowany do tworzenia skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji.
IO.puts "Arch is the best!"
Erlang
Współbieżny, zbierający śmieci (GC) język programowania i system uruchomieniowy.
-module(arch).
-export([is_the_best/0]).
  is_the_best() -> io:fwrite("Arch is the best!\n").
Lub używając przekazywania wiadomości między procesami
 -module(arch).
 -export([ultimate_question/0,the_answer/0]).
 the_answer() ->
   receive
     {Client,who_is_the_best} ->
       Client ! {self(),"Arch is the best!"};
     {Client,_} ->
       Client ! {self(),"Taco Taco Taco!"}
   end,
   the_answer().
 ultimate_question() ->
   Pid = spawn(arch,the_answer,[]),
   Pid ! {self(),who_is_the_best},
   receive
     {Pid,Response} -> io:format("~s~n",[Response])
   end.
F#
Silnie typowany, funkcjonalny język programowania do pisania prostego kodu do rozwiązywania złożonych problemów.
printfn "Arch is the best!"
Factor
Język wysokiego poziomu oparty na stosie.
"Arch is the best" print
FIM++
Rozbudowany, imperatywny, dynamicznie typowany i interpretowany język, który może wykorzystywać klasy Java.
Dear Princess Celestia: Letter About Arch Linux.
Today I learned:
  I wrote "Arch is the best!".
Your faithful student, Twilight Sparkle
Fish
Przyjazna dla użytkownika powłoka wiersza poleceń.
 function arch_is_the_best --on-event fish_prompt
  echo -ne "\e[94mArch is the best!\e[0m"
 end
Forth
Język oparty na stosie.
." Arch is the best" cr -- kiss way
Fortran95
program arch
  print *,"Arch is the best!"
end program arch
Gallina
Język specyfikacji Coq, interaktywnego weryfikatora twierdzeń.
Require Import String.
Open Scope string_scope.
Compute ("Arch is the best!").
Genie
Nowy język programowania, który pozwala na bardziej nowoczesny styl programowania przy jednoczesnym łatwym tworzeniu i używaniu GObjects natywnie.
init
 print "Arch is the best"
Gjs
Wiązanie Javascript dla środowiska GNOME. Opiera się głównie na silniku javascript Spidermonkey i frameworku introspekcji GObject.
#!/usr/bin/env gjs
print ('Arch is the best');
Gleam
Szybki, przyjazny i funkcjonalny język do tworzenia bezpiecznych dla typów, skalowalnych systemów.
import gleam/io

pub fn main() {
 io.println("Arch is the best!")
}
Go
Język stworzony przez Google, który jest dzieckiem miłości między C, C++ i Pythonem.
package main

import "fmt"

func main() {
	fmt.Println("Arch is the best!")
}
Groovy
Zwinny i dynamiczny język dla wirtualnej maszyny Java.
println 'Arch is the best!' 
Guile
Wszechobecny inteligentny język GNU dla rozszerzeń. Przenośna, wbudowana implementacja Scheme.
#!/usr/local/bin/guile -s
!#
(display "Arch is the best!")
(newline)
Hare
Język programowania systemowego zaprojektowany z myślą o prostocie, stabilności i niezawodności.
use fmt;

export fn main() void = {
  fmt::println("Arch is the best!")!;
};
Haskell
Język, w którym IO jest łatwe i bezproblemowe.
main = putStrLn "Arch is the best!"
Haxe
Zorientowany obiektowo język oparty na ActionScript, który ma wiele funkcji
package;

class Main {
  public static function main() {
    Sys.println("Arch is the best!");
  }
}
Hexagony
Hexagony to dwuwymiarowy ezoteryczny język programowania na sześciokątnej siatce.
  A ; r ; c
  < l i n u x
 > ; b ; e ; s
 \ 2 3 * ; e ; h
; h ; * 3 2 ; i ;
 ; G N U @ ; < /
  ; t ; * 3 3 /
  ; t ; 2 < /
  s ; * 3 /
HolyC
Zabawny rekreacyjny język programowania stworzony przez Terry'ego A. Davisa, używany do budowy TempleOS.
"Arch is the best!\n";
HTML
Język znaczników używany do tworzenia i definiowania stron internetowych i ich zawartości.
<!DOCTYPE html>
<html lang='en'>
  <head>
   <title>Arch is the best!</title>
  </head>
  <body>
    

Arch is the best!

</body> </html>
Idris
Czysto funkcyjny język programowania ogólnego przeznaczenia z typami zależnymi. Haskell, ale bardziej szalony.
module Main

main : IO ()
main = putStrLn "Arch is the best!"
initcpio
początkowe środowisko ramdisk

hook

#/bin/bash
run_hook() {
  echo "Arch is the best"
}

install

install() {
  inst_hook "$moddir/arch_is_the_best" "$hookdir/arch_is_the_best"
}

build() {
  add_runscript
}


INTERCAL
"Zaprojektowany bardzo wcześnie pewnego majowego poranka w 1972 roku przez dwóch hakerów, którzy do dziś starają się z tym żyć."
PLEASE NOTE THAT THIS WAS MADE FOR C-INTERCAL
    DO ,10 <- #18
    DO ,10SUB#1 <- #126
    DO ,10SUB#2 <- #52
    DO ,10SUB#3 <- #136
PLEASE DO ,10SUB#4 <- #176
    DO ,10SUB#5 <- #18
    DO ,10SUB#6 <- #110
    DO ,10SUB#7 <- #200
PLEASE DO ,10SUB#8 <- #202
    DO ,10SUB#9 <- #214
    DO ,10SUB#10 <- #24
    DO ,10SUB#11 <- #112
PLEASE DO ,10SUB#12 <- #162
    DO ,10SUB#13 <- #190
    DO ,10SUB#14 <- #160
PLEASE DO ,10SUB#15 <- #216
    DO ,10SUB#16 <- #160
    DO ,10SUB#17 <- #170
PLEASE DO ,10SUB#18 <- #52
    DO READ OUT ,10
    DO GIVE UP

Również znacznie większa wersja z transkodowaniem ASCII.

(Nieprzenośne wejścia/wyjścia C-INTERCAL musiały zostać użyte, ponieważ INTERCAL-72 nie zezwala na dowolne znaki).

Io
Czysto obiektowy język programowania zainspirowany przez Smalltalk, Self, Lua, Lisp, Act1 i NewtonScript.
"Arch is the best!" println
Java
Niezwykle przenośny język, który będzie działał na prawie wszystkim, może nawet działać na Twoim tosterze!
public class ArchIsTheBest {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Arch is the best!");
  }
}
JavaScript
Znany również jako ECMAScript, obiektowy język skryptowy oparty na prototypach.
console.log('Arch is the best!');
JavaScript (w przeglądarce internetowej)
alert('Arch is the best!');
Julia
Świeże podejście do obliczeń numerycznych.
println("Arch is the best!")
jq
Procesor JSON wiersza poleceń
seq 1 100 | jq '"Arch is the best!"'
Kochanowski
Polski język programowania oparty na JavaScript.
Drukuj("Arch is the best!").
Kotlin
Próba zdobycia światowej dominacji przez JetBrains.
fun main() {
  println("Arch is the best!")
}
LaTeX
Struktura składu i ekosystem zaimplementowany na TeX (jak na ironię, bardziej znany niż TeX). „Ten” framework do składu równań matematycznych i diagramów.
\documentclass{standalone}

\begin{document}
 Arch is the best!
\end{document}
LilyPond
Potężny program do grawerowania muzyki z intuicyjnym językiem wprowadzania podobnym do LaTeX.
\version "2.12.3"
\include "english.ly"
\header { title = "Arch is the best!" }
\score
{
  <<
   \relative c' { c4 e g c \bar "||" }
   \addlyrics  { Arch is the best! }
  >>
}
LOLCODE
Dlaczego nie?
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "ARCH IS TEH PWNZ LOL!"
KTHXBYE
LTac
Język taktyczny Coq, interaktywnego weryfikatora twierdzeń. (Wewnątrz trywialnego dowodu).
Goal True. idtac "Arch is the best!". trivial. Qed.
Lua
Lekki, rozszerzalny język programowania.
print "Arch is the best!"
Malbolge
Język stworzony, aby uczynić programowanie tak trudnym, jak to tylko możliwe.
bCBA@?>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"!~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_^]
\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?>=<;:9y16543210/.-,+*)('&}C#"!~}|{zyxwvu
tsrqponmlkjihgfedcba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONMLK-CgGFEDCBA@?>=<;:98x6543210/
.-,+*)('&%$#"!~}|u;yxwpun4rqpRhmf,jihgIe^$ba`_^]\[ZYXQVUTMqQPONMFjJI+A
eEDC%A:^>=<|:981U54t21*/.-&Jk)('&}C#"!aw={z\xwvun4lqpi/mlkjiKaf_%p
Matlab
Zastrzeżony język programowania opracowany przez firmę MathWorks.
disp('Arch is the best!');
Monicelli
Monicelli to ezoteryczny język programowania oparty na tak zwanym „supercazzole” z filmu Amici Miei, arcydzieła włoskiej komedii.
Lei ha clacsonato
  voglio antani, Mascetti come se fosse 0
  voglio carattere, Mascetti
  stuzzica
    carattere come se fosse brematurata la supercazzola scrivi con antani o scherziamo?
    carattere a posterdati
    antani come se fosse antani più 1
  e brematura anche, se antani minore o uguale di 16
  carattere come se fosse 13 carattere a posterdati carattere come se fosse 10 carattere a posterdati
vaffanzum!
blinda la supercazzola Mascetti scrivi con ingresso Mascetti o scherziamo?
  voglio spazio, Mascetti come se fosse 1 con scappellamento a sinistra per 5
  voglio esci, Mascetti
  che cos'è l'ingresso?
    0: esci come se fosse 65
    o magari 1: esci come se fosse 114
    o magari 2: esci come se fosse ingresso per 49 più 1
    o magari 3: esci come se fosse ingresso per 34 più 2
    o magari 4: esci come se fosse spazio
    o magari 5: esci come se fosse ingresso per 21
    o magari 6: esci come se fosse 115
    o magari 7: esci come se fosse spazio
    o magari 8: esci come se fosse 116
    o magari 9: esci come se fosse 104
    o magari 10: esci come se fosse ingresso per 10 più 1
    o magari 11: esci come se fosse spazio
    o magari 12: esci come se fosse 66
    o magari 13: esci come se fosse 101
    o magari 14: esci come se fosse ingresso per 8 più 3
    o magari 15: esci come se fosse ingresso per 7 più ingresso meno 4
    o tarapia tapioco: esci come se fosse spazio più 1
  e velocità di esecuzione
vaffanzum esci!
Morpho
Morpho to wieloparadygmatowy język programowania, który obsługuje programowanie proceduralne, obiektowe i funkcjonalne.
writeln("Arch is the best!");
Myrddin
Systemowy język programowania, którego celem jest kontrola i prostota, wyposażony w silne sprawdzanie typów, generyki, wnioskowanie o typach, domknięcia i cechy.
/* mbld -b aitb aitb.myr */
use std
const main = {
 std.put("Arch is the best!\n")
}
NASM / Yasm (i686)
Zauważ, że ciąg znaków znajduje się w sekcji .text, co daje poczucie wyższości.
;nasm -f elf32 arch.asm
;ld -o arch arch.o
;./arch

section .text
global _start
_start:
  mov edx,len
  mov ecx,msg
  mov ebx,1
  mov eax,4
  int 0x80
  xor ebx,ebx
  mov eax,1
  int 0x80
msg:
  db "Arch is the best!",10
len equ $-msg
NASM / Yasm (x86_64)
Zawiera nową, seksowną instrukcję AMD „syscall”.
;nasm -f elf64 arch.asm
;ld -o arch arch.o
;./arch

section .text
global _start
s:
  db 'Arch is the best!',0ah
l equ $-s
_start:
  mov rax,1
  mov rdi,1
  mov rsi,s
  mov rdx,l
  syscall
  mov rax,60
  xor rdi,rdi
  syscall
Nim
Przenośny, lekki język programowania.
echo "Arch is the best!"
node.js
platforma zbudowana w oparciu o środowisko uruchomieniowe JavaScript Chrome do łatwego tworzenia szybkich, skalowalnych aplikacji sieciowych, wykorzystująca sterowany zdarzeniami, nieblokujący model I / O, który czyni go lekkim i wydajnym, idealnym do intensywnie wykorzystujących dane aplikacji czasu rzeczywistego, które działają na urządzeniach rozproszonych.
console.log('Arch is the best!');

node.js (serwer http): Program node.js do przesyłania informacji, że „Arch jest najlepszy!” przy użyciu protokołu HTTP.

require('http').createServer((req,res) => {res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});res.end('Arch is the best!');}).listen(80);
Objective-C
Refleksyjny, obiektowy język programowania, który dodaje komunikację w stylu Smalltalk do języka programowania C.
NSLog(@"Arch is the best!");
OCaml
Główna implementacja języka programowania Caml.
print_endline "Arch is the best!"
Octave
Interpretowany język wysokiego poziomu, przeznaczony głównie do obliczeń numerycznych.
printf("Arch is the best!\n")
Ook!
brainfuck, przetłumaczony na język Orangutanów.
Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook. Ook? Ook! Ook? Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook. Ook? Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook. Ook? Ook! Ook? Ook! Ook! Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook.
Pascal
Wpływowy imperatywny i proceduralny język programowania.
program ArchIsTheBest;
begin
 writeln('Arch is the best!');
end.
PDF
Język używany do rozmów z drukarkami.
%PDF-1.1

1 0 obj
<< /Type /Catalog
/Pages 2 0 R
>>
endobj

2 0 obj
<< /Type /Pages
/Kids [3 0 R]
/Count 1
/MediaBox [0 0 595 842]
>>
endobj

3 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 2 0 R
/Resources
<< /Font
<< /F1
<< /Type /Font
/Subtype /Type1
/BaseFont /Times-Roman
>>
>>
>>
/Contents 4 0 R
>>
endobj

4 0 obj
<< /Length 48 >>
stream
BT
/F1 72 Tf
55 460 Td
(Arch is the best!) Tj
ET
endstream
endobj

xref
0 5
0000000000 65535 f 
0000000016 00000 n 
0000000066 00000 n 
0000000148 00000 n 
0000000303 00000 n 
trailer
<< /Root 1 0 R
/Size 5
>>
startxref
402
%%EOF
Perl
Wysokopoziomowy, interpretowany, dynamiczny język programowania ogólnego przeznaczenia.
#!/usr/bin/env perl
print "Arch is the best!\n";
Perl 6
Najnowszy członek rodziny Perl.
#!/usr/bin/env perl6
say 'Arch is the best!';
PHP
Język skryptowy ogólnego przeznaczenia.
#!/usr/bin/env php
<?php echo "Arch is the best!\n" ?>
Pixilang
Stwórz mi piksele.
print("Arch is the best!",0,0,#1897D1)
frame
PL/1
Proceduralny, imperatywny język programowania opracowany przez IBM.
ArchIsBest: proc options (main);
 put skip list("Arch is the best!");
end ArchIsBest;
Pony
Zorientowany obiektowo, oparty na modelu aktora, bezpieczny i wydajny język programowania.
actor Main
 new create(env: Env) =>
  env.out.print("Arch is the best!")
Przenośny asembler GNU
as -o arch.o arch.s && ld -o arch -O0 arch.o
  .section .data
archIsBest:
  .ascii "Arch is the best!\n"
archIsBest_len:
  .long  . - archIsBest
  .section .text
  .globl _start
_start:
  xorl %ebx, %ebx
  movl $4, %eax
  xorl %ebx, %ebx
  incl %ebx
  leal archIsBest, %ecx
  movl archIsBest_len, %edx
  int $0x80
  xorl %eax, %eax
  incl %eax
  xorl %ebx, %ebx
  int $0x80
Porth
Oparty na stosie jak Forth, ale w Pythonie.
include "std.porth"
proc main in
  "Arch is the best!" puts
end

Portugol
Znany również jako Structural Portuguese, Portugol to rodzina języków programowania opartych na języku portugalskim.
inicio
 escrever "Arco é o melhor!"
fim
PostScript
Starszy język używany do rozmów z drukarkami.
%!PS
/monospace 60 selectfont
10 420 moveto
(Arch is the best!) show
showpage
Powershell
Oparta na zadaniach powłoki wiersza poleceń i język skryptowy zbudowany na platformie .NET.
Write-Output "Arch is the best!"
Processing
Otwarty język programowania i IDE stworzone z myślą o sztuce elektronicznej i projektowaniu wizualnym.
println("Arch is the best!");
Prolog
Język programowania logicznego ogólnego przeznaczenia związany ze sztuczną inteligencją i lingwistyką obliczeniową.
format('Arch is the best~n',[]).
Python
Język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia.
print('Arch is the best!')
q (kdb+)
Język programowania do przetwarzania tablic wykorzystywany jako język zapytań dla kdb+.
show "Arch is the best!"
QBASIC
Interpreter dla wariantu języka programowania BASIC opartego na QuickBASIC.
PRINT "Arch is the best!"
QML
Zbiór JavaScript używany do tworzenia GUI w sposób deklaratywny. Część frameworka Qt.
import QtQuick.Controls 2.15

Label{
  text: "Arch is the best!"
  font.pixelSize: 22
}
R
Język do obliczeń statystycznych (i wiele więcej!).
archIsBest <- function() { cat("Arch is the best!\n") }
archIsBest()
Racket
Uniwersalny, wieloparadygmatowy język programowania z rodziny Lisp-Scheme.
#lang racket

(let ([str "Arch is the best!\n"])
  (write-string str)
  (values))
Ruby
Dynamiczny, refleksyjny, obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia.
#!/usr/bin/ruby -w
puts 'Arch is the best!'
Rust
Rust to język programowania systemowego, który działa niesamowicie szybko, zapobiega prawie wszystkim awariom i eliminuje wyścigi danych.
fn main() {
  println!("Arch is the best!");
}
Salt
Salt to framework do automatyzacji
 salt '*' event.fire '{"data":"Arch Is the best!"}' 'arch/best'
Scala
Wieloparadygmatowy język działający na JVM.
 object ArchIsBest extends App {
   println("Arch is the best!")
 }
Scratch
Blokowy język programowania stworzony przez MIT.

Link do scratchblocks, gdzie można zobaczyć, jak wyglądałby rzeczywisty kod scratch.

when green flag clicked
say [Arch is the best!]
Scheme
Dialekt języka Lisp.
(display "Arch is the best!\n")
Seed
Biblioteka i interpreter dynamicznie łączący silnik WebKit JavaScriptCore z platformą GNOME.
#!/usr/bin/env seed
print ('Arch is the best');
Shakespeare Programming Language
Zaprojektowany, aby "stworzyć język z pięknym kodem źródłowym [...]".
Arch is the Best.

Arthur, a young man who is the best.
Isabella, a likewise young woman who be.
The Ghost, an undead who is the article.
Beatrice, a young woman who is an adjective.


          Act I: Setting of the Variables.

          Scene I: Setting of Isabella and Arthur.

[Enter Arthur and Isabella]

Arthur:
 You are as dirty as the square of the sum of a rotten smelly foul devil
 and a vile lie! You are as bold as the sum of yourself and an evil hog!

Isabella:
 Thou art as big as the square of a cute fair sweet flower! You are as proud
 as the sum of thyself and a cow.

[Exit Arthur]

          Scene II: Setting of The Ghost.

[Enter The Ghost]

Isabella:
 You art as loving as myself. Thou are as huge as the sum of yourself and twice
 a red old hair. You are as cowardly as the sum of yourself and a fat goat!

[Exit Isabella]

          Scene III: Setting of Beatrice.

[Enter Beatrice]

The Ghost:
 Thou are as good as the sum of Isabella and a mighty fine rich noble King.

[Exeunt The Ghost and Beatrice]

          Act II: Printing Arch is the Best.

          Scene I: Arch.

[Enter Arthur and Beatrice]

Beatrice:
 Speak thy mind! You art as peaceful as the quotient between thyself and the
 clearest Lord.

Arthur:
 Speak your mind!

[Exeunt Arthur and Beatrice]

[Enter Isabella and The Ghost]

The Ghost:
 Thou are as normal as the sum of thyself and a town. Speak thy mind!

Isabella:
 Speak your mind!

[Exit Isabella]

[Enter Arthur]

The Ghost:
 Speak thy mind!

[Exit Arthur]

          Scene II: is.

[Enter Beatrice]

Beatrice:
 Thou are as old as the sum of yourself and a nose. Speak your mind!

The Ghost:
 You art as pretty as the sum of thyself and a face. Speak your mind.

[Exit The Ghost]

[Enter Arthur]

Beatrice:
 Speak thy mind.

          Scene III: the.

Arthur:
 You are as blue as the sum of yourself and a hamster. Speak thy mind!

[Exit Arthur]

[Enter The Ghost]

Beatrice:
 You are as prompt as the sum of thyself and a lie! Speak your mind.

[Exit Beatrice]

[Enter Isabella]

The Ghost:
 You art as happy as the sum of thyself and a large moon. Speak thy mind!

[Exit The Ghost]

[Enter Arthur]

Isabella:
 Speak thy mind.

[Exit Arthur]

          Scene IV: Best.

[Enter Beatrice]

Beatrice:
 Thou are as blue as the sum of the sum of a curse and thyself and a bad
 codpiece. Speak your mind! You art as lovely as the sum of the sum of the
 happiness and yourself and a blossoming flower. Speak thy mind.

Isabella:
 You are as healthy as the sum of yourself and a plague! Speak thy mind.
 Thou art as huge as the sum of thyself and a hero. Speak your mind!

[Exit Beatrice]

[Enter Arthur]

Isabella:
 You art as green as the sum of thyself and a mother. Speak your mind.

[Exeunt]
Shoes
Wersja Ruby używająca Shoes dla GUI.
Shoes.app :width => 135, :height => 30 do
  para "Arch is the Best!"
end
Smalltalk
Smalltalk jest zorientowanym obiektowo, dynamicznie typowanym, refleksyjnym językiem programowania.
Transcript show: 'Arch is the best!'.
Solidity
Obiektowy język programowania dla inteligentnych kontraktów Ethereum.
pragma solidity ^0.6.0;

contract ArchIsTheBest {
 function archIsTheBest() external pure returns (string memory) {
  return "Arch is the best!";
 }
}
SQL
Structured Query Language, język zapytań dla relacyjnych baz danych
SELECT 'Arch is the best!';
SELECT 'Arch is the best!' from dual; -- for Oracle DB
Standard ML
Uniwersalny, modularny, funkcyjny język programowania ze sprawdzaniem typów w czasie kompilacji i wnioskowaniem o typach.
print "Arch is the best!\n"
Swift
Uniwersalny, wieloparadygmatowy, kompilowany język programowania opracowany przez Apple Inc.
print("Arch is the best!")
Tcl/Tk
Język skryptowy, który jest powszechnie używany do szybkiego prototypowania, aplikacji skryptowych, GUI i testowania..
#!/usr/bin/env tclsh
puts "Arch is the best!"
TeX
Język składu przeznaczony do publikacji naukowych. Znany z możliwości opisywania skomplikowanych równań w formacie zwykłego tekstu. Podstawa bardziej znanego LaTeX-a.
Arch is the best!
\bye
TrumpScript
Język skryptowy oparty na słowach prezydenta Trumpa.
say it with me, "Arch is the best!";
america is great.
UEFI
Rozszerzalny framework oprogramowania układowego
#include <Uefi.h>
EFI_STATUS EFIAPI
ArchIsTheBest (
       IN EFI_HANDLE    ImageHandle,
       IN EFI_SYSTEM_TABLE *SystemTable
       )
{
  SystemTable -> ConOut-> OutputString(SystemTable->ConOut, L"Arch is the best!\n"); 
  return EFI_SUCCESS;
}
V
Prosty, szybki, bezpieczny, kompilowany język do tworzenia łatwego w utrzymaniu oprogramowania.
fn main() {
    println('Arch is the best!')
}
Vala
Vala to nowy język programowania, który ma na celu udostępnienie programistom środowiska GNOME nowoczesnych funkcji języka programowania bez nakładania dodatkowych wymagań dotyczących środowiska uruchomieniowego i bez używania innego interfejsu ABI w porównaniu z aplikacjami i bibliotekami napisanymi w języku C.
void main(string[] args) {
stdout.printf("\nArch is the best!\n\n");
}
var'aq
Język programowania wojownika
"Arch maj law' Hoch maj puS!" cha'
Verilog
Język opisu sprzętu, znormalizowany jako IEEE 1364
module top;
 initial $display("Arch is the best!");
endmodule
VHDL
Język opisu sprzętu VHSIC
use std.textio.all;

entity top is
end top;

architecture behaviour of top is begin
 process begin
  write (output, String'("Arch is the best!"));
  wait;
 end process;
end behaviour;
Vim script
Język skryptowy dla edytora tekstu Vim.
echo "Arch is the best!"
Visual Basic
Język programowania sterowany zdarzeniami i zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) firmy Microsoft dla modelu programowania Component Object Model (COM).
Module Arch
 Sub Main()
   MsgBox("Arch is the best!")
 End Sub
End Module
wenyan-lang
Język programowania dla starożytnych Chińczyków.
吾有一言。曰「「阿祺,盡善矣。」」。書之。
Whenever
Whenever to język programowania, który nie ma poczucia pilności. Robi rzeczy, kiedy tylko ma na to ochotę, a nie w kolejności określonej przez programistę.
42 print("Arch is the best!");
Wiring (Arduino)
Zbudowany w oparciu o Processing, język programowania open source opracowany w Massachusetts Institute of Technology.
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  Serial.print("Arch is the best!");
}
Wolfram
Zastrzeżony język programowania opracowany przez Wolfram Inc, który kładzie nacisk na obliczenia symboliczne, programowanie funkcjonalne i programowanie oparte na regułach.
Print["Arch is the best"]
X11
X11 to niezależny od architektury system wyświetlania graficznych interfejsów użytkownika.

cc -lX11 arch.c

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include <X11/Xlib.h>

int main()
{
    Display *d;
    Window w;
    XEvent e;
    int s;

    if (!(d = XOpenDisplay(NULL))) {
        fprintf(stderr, "Couldn't open display, but Arch is the best!\n");
        exit(1);
    }

    s = DefaultScreen(d);
    w = XCreateSimpleWindow(d, RootWindow(d,s), 0, 0, 110, 20, 0, 
                0, WhitePixel(d,s));
    XSelectInput(d, w, ExposureMask | KeyPressMask);
    XMapWindow(d,w);

    while (1) {
        XNextEvent(d, &e);
        if (e.type == Expose) {
            XDrawString(d, w, DefaultGC(d, s), 5, 15, "Arch is the best!", 17);
        }
    }

    XCloseDisplay(d);
    return 0;
}
Z3
Program do sprawdzania twierdzeń od Microsoft Research
(define-const arch String "Arch is the best")
(simplify (str.++ arch))
Zig
Język programowania ogólnego przeznaczenia i zestaw narzędzi do utrzymywania niezawodnego, optymalnego oprogramowania wielokrotnego użytku. Zamierza zastąpić język C.
const std = @import("std");

pub fn main() !void {
  std.debug.warn("Arch is the best!\n", .{});
}
Zimbu
Szybki, łatwy w nauce i podobny do JS język programowania.
FUNC Main() int
 IO.write("Arch is the best!")
 RETURN 0
}
Zsh
Interpreter poleceń systemu UNIX (powłoka) bardzo podobny do ksh, ale zawierający wiele ulepszeń.
#!/bin/zsh -f
setopt extendedglob
print -- $(echoti setaf 2) ${$(<<<${${${(@j: :)${(@s:_:)${:-What_Linux_is_the_best?}}}/* (#b)([A-Z]i)/Arch $match[1]}} tr '?' '!')} $terminfo[sgr0]