User:Wacek/brudnopis nginx

From ArchWiki

nginx to darmowy, wysokowydajny serwer HTTP i odwrotne proxy, a także serwer proxy IMAP/POP3, napisany przez Igora Sysoeva w 2005 roku. nginx jest dobrze znany ze swojej stabilności, bogatego zestawu funkcji, prostej konfiguracji i niskiego zużycia zasobów.

W tym artykule opisano, jak skonfigurować nginx i jak go opcjonalnie zintegrować z PHP przez #FastCGI.

Instalacja

Zainstaluj pakiet nginx-mainline (gałąź główna: nowe funkcje, aktualizacje, poprawki błędów) lub nginx (stabilna gałąź: tylko główne poprawki błędów).

Zaleca się korzystanie z głównego gałezi. Głównym powodem używania stabilnej gałęzi jest obawa przed możliwymi wpływami nowych funkcji, takimi jak niekompatybilność z modułami osób trzecich lub przypadkowe wprowadzenie błędów w nowych funkcjach.

Note: All nginx modules available in the official repositories require the nginx package (as opposed to nginx-mainline) as a dependency. It may be wise to review the list of modules for any you might need/want before making the nginx vs nginx-mainline decision. Modules for nginx-mainline can be found in the Arch User Repository.

W przypadku instalacji opartej na chroot dla dodatkowego bezpieczeństwa zobacz #Installation in a chroot.

Running

Start/enable nginx.service.

Domyślna strona to w http://127.0.0.1 w /usr/share/nginx/html/index.html.

Konfiguracja

Pierwsze kroki z nginx są opisane w Przewodniku dla początkujących. Możesz zmodyfikować konfigurację, edytując pliki w /etc/nginx/ Główny plik konfiguracyjny znajduje się w /etc/nginx/nginx.conf.

Więcej szczegółów i przykładów można znaleźć w http://wiki.nginx.org/Configuration i oficjalnej oficjalnej dokumentacji.

Poniższe przykłady dotyczą najczęściej występujących przypadków użycia. Zakłada się, że używasz domyślnej lokalizacji dla dokumentów (/usr/share/nginx/html) Jeśli tak nie jest, zamiast tego zastąp ścieżkę.

Przykład konfiguracji

/etc/nginx/nginx.conf
user http;

# May be equal to `grep processor /proc/cpuinfo | wc -l`
worker_processes auto;
worker_cpu_affinity auto;

# PCRE JIT can speed up processing of regular expressions significantly.
pcre_jit on;

events {
  # Should be equal to `ulimit -n`
  worker_connections 1024;

  # Let each process accept multiple connections.
  multi_accept on;

  # Preferred connection method for newer linux versions.
  use epoll;
}

http {
  server_tokens off; # Disables the “Server” response header
  charset utf-8;

  # Sendfile copies data between one FD and other from within the kernel.
  # More efficient than read() + write(), since the requires transferring
  # data to and from the user space.
  sendfile on;

  # Tcp_nopush causes nginx to attempt to send its HTTP response head in one
  # packet, instead of using partial frames. This is useful for prepending
  # headers before calling sendfile, or for throughput optimization.
  tcp_nopush on;

  # Don't buffer data-sends (disable Nagle algorithm). Good for sending
  # frequent small bursts of data in real time.
  #
  tcp_nodelay on;

  # On Linux, AIO can be used starting from kernel version 2.6.22.
  # It is necessary to enable directio, or otherwise reading will be blocking.
  # aio threads;
  # aio_write on;
  # directio 8m;

  # Caches information about open FDs, freqently accessed files.
  # open_file_cache max=200000 inactive=20s;
  # open_file_cache_valid 60s;
  # open_file_cache_min_uses 2;
  # open_file_cache_errors on;

  # http://nginx.org/en/docs/hash.html
  types_hash_max_size 4096;
  include mime.types;
  default_type application/octet-stream;

  # Logging Settings
  access_log off;

  # Gzip Settings
  gzip on;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_min_length 500;
  gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
  gzip_vary on;
  gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
  gzip_types
    application/atom+xml
    application/javascript
    application/json
    application/ld+json
    application/manifest+json
    application/rss+xml
    application/vnd.geo+json
    application/vnd.ms-fontobject
    application/x-font-ttf
    application/x-web-app-manifest+json
    application/xhtml+xml
    application/xml
    font/opentype
    image/bmp
    image/svg+xml
    image/x-icon
    text/cache-manifest
    text/css
    text/plain
    text/vcard
    text/vnd.rim.location.xloc
    text/vtt
    text/x-component
    text/x-cross-domain-policy;

  # index index.php index.html index.htm;
  include sites-enabled/*; # See Server blocks
}

Ogólna konfiguracja

Procesy i połączenia

Należy wybrać wartość dopasowania dla worker_processes. To ustawienie określa, ile połączeń zaakceptuje nginx i ile procesorów będzie mógł wykorzystać. Ogólnie rzecz biorąc, uczynienie z niego liczby wątków sprzętowych w systemie jest dobrym początkiem. Alternatywnie, worker_processes akceptuje wartość auto od wersji 1.3.8 i 1.2.5, która spróbuje automatycznie wykryć optymalną wartość (source).

Maksymalna liczba połączeń akceptowanych przez nginx jest określona przez max_clients = worker_processes * worker_connections.

Działa pod innym użytkownikiem

Domyślnie nginx uruchamia proces główny jako procesy root i procesy robocze jako http użytkownika. Aby uruchomić procesy robocze jako inny użytkownik, zmień dyrektywę użytkownika w nginx.conf:

/etc/nginx/nginx.conf
user user [group];

If the group is omitted, a group whose name equals that of user is used.

Jeśli grupa zostanie pominięta, używana jest grupa o nazwie równej nazwie użytkownika.

Jeśli grupa zostanie pominięta, używana jest grupa, której nazwa sięuser.

Tip: It is also possible to run nginx without anything running as root using systemd. See #Running unprivileged using systemd.

Bloki serwera

Możliwe jest obsługiwanie wielu domen przy użyciu bloków serwerów. Są one porównywalne z „VirtualHosts” w Apache. Zobacz także przykłady na początku.

W poniższym przykładzie serwer nasłuchuje połączenia przychodzące na portach IPv4 i IPv6 80 dla dwóch domen, domainname1.dom i domainname2.dom:

/etc/nginx/nginx.conf
...
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name domainname1.dom;
    root /usr/share/nginx/domainname1.dom/html;
    location / {
      index index.php index.html index.htm;
    }
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name domainname2.dom;
    root /usr/share/nginx/domainname2.dom/html;
    ...
}
...

Restart nginx.service aby zastosować zmiany.

Upewnij się, że nazwy hostów są rozwiązywalne poprzez skonfigurowanie serwera DNS, takiego jak BIND lub dnsmasq, lub zajrzyj do Network configuration#Local network hostname resolution.

Zarządzanie wpisami serwera

Możliwe jest umieszczenie różnych bloków server w różnych plikach. Pozwala to na łatwe włączanie lub wyłączanie niektórych witryn.

Utwórz następujące katalogi:

# mkdir /etc/nginx/sites-available
# mkdir /etc/nginx/sites-enabled

Utwórz plik w katalogu sites-available, który zawiera jeden lub więcej bloków serwerów:

/etc/nginx/sites-available/example
server {
  ..
}

Dołącz dołączone sites-enabled/*; do końca bloku http:

/etc/nginx/nginx.conf
...
http {
  ...
  include sites-enabled/*;
}
...

Aby włączyć blok server, wystarczy utworzyć dowiązanie symboliczne:

# ln -s /etc/nginx/sites-available/example /etc/nginx/sites-enabled/example

Aby usunąć server:

# unlink /etc/nginx/sites-enabled/example

Reload/restart nginx.service aby włączyć nową konfigurację.

TLS

This article or section needs language, wiki syntax or style improvements. See Help:Style for reference.

Reason: Do not duplicate OpenSSL#Certificates. (Discuss in User talk:Wacek/brudnopis nginx)

OpenSSL zapewnia obsługę TLS i jest instalowany domyślnie w instalacji Arch.

Tip:
 • You may want to read the ngx_http_ssl_module docs first before configuring SSL.
 • Let’s Encrypt is a free, automated, and open certificate authority. A plugin is available to request valid SSL certificates straight from the command line and automatic configuration.
 • Mozilla has a useful TLS article as well as an automated tool to help create a more secure configuration.
 • Cipherli.st provides strong TLS implementation examples and tutorial for most modern webservers.
Warning: If you plan on implementing TLS, know that some variations and implementations are still vulnerable to attack[1]. For details on these current vulnerabilities within TLS and how to apply appropriate changes to nginx, visit https://weakdh.org/sysadmin.html

Utwórz klucz prywatny i certyfikat z podpisem własnym. Jest to odpowiednie dla większości instalacji, które nie wymagają CSR:

# mkdir /etc/nginx/ssl
# cd /etc/nginx/ssl
# openssl req -new -x509 -nodes -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.crt -days 1095
# chmod 400 server.key
# chmod 444 server.crt
Note: The -days switch is optional and RSA keysize can be as low as 2048 (default).

Jeśli chcesz utworzyć CSR, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

# mkdir /etc/nginx/ssl
# cd /etc/nginx/ssl
# openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:4096 -out server.key
# chmod 400 server.key
# openssl req -new -sha256 -key server.key -out server.csr
# openssl x509 -req -days 1095 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
Note: For more openssl options, read its man page or peruse its extensive documentation.

Podstawowy przykład /etc/nginx/nginx.conf przy użyciu TLS:

/etc/nginx/nginx.conf
http {
  ...
  ssl_ciphers "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH";
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ..

  # Redirect to HTTPS
  server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    return 301 https://$host$request_uri;
  }

  server {
    #listen 80; # Uncomment to also listen for HTTP requests
    listen 443 ssl http2; # HTTP/2 is only possible when using SSL
    server_name localhost;

    ssl_certificate ssl/server.crt;
    ssl_certificate_key ssl/server.key;

    root /usr/share/nginx/html;
    location / {
      index index.html index.htm;
    }
  }
}

Restart nginx.service aby zastosować zmiany.

Katalogi na użytkownika

Aby replikować adresy URL ~user w stylu Apache na katalogi użytkowników ~/public_html wypróbuj poniższe. (Uwaga: jeśli obie reguły są używane, poniżej, bardziej specyficzna reguła PHP musi być na pierwszym miejscu.)

/etc/nginx/nginx.conf
...
server {
  ...
  # PHP in user directories, e.g. http://example.com/~user/test.php
  location ~ ^/~(.+?)(/.+\.php)$ {
    alias     /home/$1/public_html$2;
    fastcgi_pass  unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include    fastcgi.conf;
  }

  # User directories, e.g. http://example.com/~user/
  location ~ ^/~(.+?)(/.*)?$ {
    alias   /home/$1/public_html$2;
    index   index.html index.htm;
    autoindex on;
  }
  ...
}
...

Zobacz #PHP implementation, aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji PHP za pomocą nginx.

Zrestartuj nginx.service aby włączyć nową konfigurację.

FastCGI

FastCGI, również FCGI, jest protokołem do łączenia interaktywnych programów z serwerem WWW. FastCGI to odmiana wcześniejszego Common Gateway Interface (CGI); Głównym celem FastCGI jest zmniejszenie kosztów związanych z połączeniem serwera WWW i programów CGI, umożliwiając serwerom obsługę większej liczby żądań stron internetowych jednocześnie.

Technologia FastCGI została wprowadzona do nginx do pracy z wieloma zewnętrznymi narzędziami, np. Perl, PHP i Python.

Implementacja PHP

PHP-FPM to zalecane rozwiązanie do uruchamiania jako serwer FastCGI dla PHP.

Install php-fpm i upewnij się, że PHP został poprawnie zainstalowany i skonfigurowany. Głównym plikiem konfiguracyjnym PHP-FPM jest /etc/php/php-fpm.conf. Dla podstawowego użycia konfiguracja domyślna powinna być wystarczająca.

Na koniec włącz i uruchom php-fpm.service.

Note:
 • If you run nginx under a different user, make sure that the PHP-FPM socket file is accessible by this user, or use a TCP socket.
 • If you run nginx in chrooted environment (chroot is /srv/nginx-jail, web pages are served at /srv/nginx-jail/www), you must modify the file /etc/php/php-fpm.conf to include the chroot /srv/nginx-jail and listen = /srv/nginx-jail/run/php-fpm/php-fpm.sock directives within the pool section (a default one is [www]). Create the directory for the socket file, if missing. Moreover, for modules that are dynamically linked to dependencies, you will need to copy those dependencies to the chroot (e.g. for php-imagick, you will need to copy the ImageMagick libraries to the chroot, but not imagick.so itself).
konfiguracja nginx
Dodawanie do głównej konfiguracji

Podczas obsługi aplikacji internetowej PHP, w każdym server block [2], powinna znajdować się lokalizacja, np.

/etc/nginx/sites-available/example
server {
  ...

  root /usr/share/nginx/html;
  location / {
    index index.html index.htm;
  }

  location ~ [^/]\.php(/|$) {
    # Correctly handle request like /test.php/foo/blah.php or /test.php/
    fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;

    try_files $uri $document_root$fastcgi_script_name =404;

    # Mitigate https://httpoxy.org/ vulnerabilities
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";

    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

Jeśli jest to potrzebne do przetwarzania innych rozszerzeń w PHP (np. .html and .htm):

location ~ [^/]\.php|html|htm(/|$) {
  ...
}

Przetwarzanie rozszerzeń bez .php w PHP-FPM powinno być również wyraźnie dodane w /etc/php/php-fpm.d/www.conf:

security.limit_extensions = .php .html .htm
Note: Pay attention to the fastcgi_pass argument, as it must be the TCP or Unix socket defined by the chosen FastCGI server in its config file. The default (Unix) socket for php-fpm is:
fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;

You might use the common TCP socket, not default,

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
Unix domain sockets should however be faster.
Plik konfiguracyjny PHP

Jeśli używasz wielu bloków server z włączoną obsługą PHP, może być łatwiej utworzyć plik konfiguracyjny PHP:

/etc/nginx/php.conf
location ~ \.php$ {
  ...
}

Aby włączyć obsługę PHP dla konkretnego serwera, wystarczy dołączyć php.conf:

/etc/nginx/nginx.conf
server {
  server_name example.com;
  ...
  include php.conf;
}
Konfiguracja testowa

Musisz zrestartować jednostki php-fpm.service i nginx.service, jeśli konfiguracja została zmieniona w celu zastosowania zmian.

Aby przetestować implementację FastCGI, utwórz nowy plik PHP w folderze root zawierającym:

<?php phpinfo(); ?>

Przejdź do tego pliku w przeglądarce i powinieneś zobaczyć stronę informacyjną z bieżącą konfiguracją PHP.

Implementacja CGI

Ta implementacja jest potrzebna dla aplikacji CGI.

fcgiwrap

Zainstaluj fcgiwrap. Plik konfiguracyjny to /usr/lib/systemd/system/fcgiwrap.socket. Włącz i uruchom fcgiwrap.socket.

Wiele wątków roboczych

Jeśli chcesz wywołać wiele wątków roboczych, zaleca się użycie multiwatchAUR, który zajmie się ponownym uruchomieniem uszkodzonych dzieci. Będziesz musiał użyć spawn-fcgi, aby utworzyć gniazdo unix, ponieważ multiwatch wydaje się nie być w stanie obsłużyć utworzonego przez systemd gniazda, mimo że sam fcgiwrap nie ma żadnych problemów, jeśli zostanie wywołany bezpośrednio w pliku jednostki.

Skopiuj plik jednostki z /usr/lib/systemd/system/fcgiwrap.service do /etc/systemd/system/fcgiwrap.service (i jednostki fcgiwrap.socket, jeśli jest dostępna) i zmodyfikuj linię {{ic|ExecStart} zgodnie z potrzebami. Oto plik jednostki, który używa multiwatchAUR. Upewnij się, że fcgiwrap.socket nie jest uruchomiony lub włączony, ponieważ spowoduje to konflikt z tą jednostką:

/etc/systemd/system/fcgiwrap.service
[Unit]
Description=Simple CGI Server
After=nss-user-lookup.target

[Service]
ExecStartPre=/bin/rm -f /run/fcgiwrap.socket
ExecStart=/usr/bin/spawn-fcgi -u http -g http -s /run/fcgiwrap.sock -n -- /usr/bin/multiwatch -f 10 -- /usr/sbin/fcgiwrap
ExecStartPost=/usr/bin/chmod 660 /run/fcgiwrap.sock
PrivateTmp=true
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tweak -f 10, aby zmienić liczbę tworzonych dzieci.

Warning: The ExecStartPost line is required because of strange behaviour I'm seeing when I use the -M 660 option for spawn-fcgi. The wrong mode is set. This may be a bug?
konfiguracja nginx

W każdym bloku server obsługującym aplikację internetową CGI powinien pojawić się blok location podobny do:

location ~ \.cgi$ {
   root      /path/to/server/cgi-bin;
   fastcgi_pass  unix:/run/fcgiwrap.sock;
   include    fastcgi.conf;
}

Domyślnym plikiem gniazda dla fcgiwrap jest /run/fcgiwrap.sock.

Jeśli otrzymasz 502 - 502 - bad Gateway error, powinieneś sprawdzić, czy aplikacja CGI najpierw ogłasza mime-type następującej treści. Dla html musi to być Content-type: text/html.

Instalacja w chroocie

Instalacja nginx w chroot dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, chroot powinien zawierać tylko pliki potrzebne do uruchomienia serwera nginx, a wszystkie pliki powinny mieć najbardziej restrykcyjne uprawnienia, np. Jeśli to możliwe powinno być własnością roota, katalogi takie jak /usr/bin powinny być nieczytelne i niepisywalny itp.

Arch posiada domyślnie użytkownika http i grupę, która będzie uruchamiać serwer. Chroot będzie w /srv/http.

Skrypt perla do tworzenia tego więzienia jest dostępny w jail.pl gist Możesz użyć tego lub postępować zgodnie z instrukcjami w tym artykule. Oczekuje, że zostanie uruchomiony jako root. Będziesz musiał odkomentować linię przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

Utwórz niezbędne urządzenia

nginx potrzebuje /dev/null, /dev/random, i /dev/urandom. Aby je zainstalować w chroot, utwórz katalog /dev/ i dodaj urządzenia za pomocą mknod. Unikaj montowania całego /dev/ aby upewnić się, że nawet jeśli chroot jest zagrożony, atakujący musi wyrwać się z chroota, aby uzyskać dostęp do ważnych urządzeń, takich jak /dev/sda1.

Tip: Be sure that /srv/http is mounted without nodev option
Tip: See mknod(1) and ls -l /dev/{null,random,urandom} to better understand the mknod options.
# export JAIL=/srv/http
# mkdir $JAIL/dev
# mknod -m 0666 $JAIL/dev/null c 1 3
# mknod -m 0666 $JAIL/dev/random c 1 8
# mknod -m 0444 $JAIL/dev/urandom c 1 9

Tworzenie niezbędnych katalogów

nginx wymaga kilku plików do poprawnego działania. Przed ich skopiowaniem utwórz foldery do przechowywania. Zakłada to, że głównym dokumentem nginx będzie /srv/http/www.

# mkdir -p $JAIL/etc/nginx/logs
# mkdir -p $JAIL/usr/{lib,bin}
# mkdir -p $JAIL/usr/share/nginx
# mkdir -p $JAIL/var/{log,lib}/nginx
# mkdir -p $JAIL/www/cgi-bin
# mkdir -p $JAIL/{run,tmp}
# cd $JAIL; ln -s usr/lib lib
# cd $JAIL; ln -s usr/lib lib64
# cd $JAIL/usr; ln -s lib lib64

Następnie zamontuj $JAIL/tmp i $JAIL/run jako tmpfs's. Rozmiar powinien być ograniczony, aby osoba atakująca nie mogła zjeść całej pamięci RAM.

# mount -t tmpfs none $JAIL/run -o 'noexec,size=1M'
# mount -t tmpfs none $JAIL/tmp -o 'noexec,size=100M'

Aby zachować montowanie w ponownym uruchomieniu, następujące wpisy powinny zostać dodane do /etc/fstab:

/etc/fstab
 tmpfs  /srv/http/run  tmpfs  rw,noexec,relatime,size=1024k  0    0
 tmpfs  /srv/http/tmp  tmpfs  rw,noexec,relatime,size=102400k 0    0

Wypełnij chroot

Najpierw skopiuj łatwe pliki.

# cp -r /usr/share/nginx/* $JAIL/usr/share/nginx
# cp -r /usr/share/nginx/html/* $JAIL/www
# cp /usr/bin/nginx $JAIL/usr/bin/
# cp -r /var/lib/nginx $JAIL/var/lib/nginx

Teraz skopiuj wymagane biblioteki. Użyj ldd, aby je wyświetlić, a następnie skopiuj wszystkie do właściwej lokalizacji. Kopiowanie jest preferowane w stosunku do twardych linków, aby zapewnić, że nawet jeśli atakujący uzyska dostęp do zapisu plików, nie może zniszczyć ani zmienić prawdziwych plików systemowych.

$ ldd /usr/bin/nginx
linux-vdso.so.1 (0x00007fffc41fe000)
libpthread.so.0 => /usr/lib/libpthread.so.0 (0x00007f57ec3e8000)
libcrypt.so.1 => /usr/lib/libcrypt.so.1 (0x00007f57ec1b1000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f57ebead000)
libm.so.6 => /usr/lib/libm.so.6 (0x00007f57ebbaf000)
libpcre.so.1 => /usr/lib/libpcre.so.1 (0x00007f57eb94c000)
libssl.so.1.0.0 => /usr/lib/libssl.so.1.0.0 (0x00007f57eb6e0000)
libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 (0x00007f57eb2d6000)
libdl.so.2 => /usr/lib/libdl.so.2 (0x00007f57eb0d2000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00007f57eaebc000)
libGeoIP.so.1 => /usr/lib/libGeoIP.so.1 (0x00007f57eac8d000)
libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f57eaa77000)
libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6 (0x00007f57ea6ca000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f57ec604000)

W przypadku plików znajdujących się w /usr/lib możesz wypróbować następujący one-liner:

# cp $(ldd /usr/bin/nginx | grep /usr/lib | sed -sre 's/(.+)(\/usr\/lib\/\S+).+/\2/g') $JAIL/usr/lib

I następujące dla ld-linux-x86-64.so:

# cp /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 $JAIL/lib
Note: Do not try to copy linux-vdso.so: it is not a real library and does not exist in /usr/lib.

Skopiuj kilka różnych, ale niezbędnych bibliotek i plików systemowych.

# cp /usr/lib/libnss_* $JAIL/usr/lib
# cp -rfvL /etc/{services,localtime,nsswitch.conf,nscd.conf,protocols,hosts,ld.so.cache,ld.so.conf,resolv.conf,host.conf,nginx} $JAIL/etc

Utwórz ograniczone pliki user/group dla chroota. W ten sposób tylko użytkownicy potrzebni do działania chroota istnieją tak daleko, jak wie chroot, i żaden z users/groups systemu nie wycieka do atakujących, jeśli uzyska dostęp do chroota.

$JAIL/etc/group
http:x:33:
nobody:x:99:
$JAIL/etc/passwd
http:x:33:33:http:/:/bin/false
nobody:x:99:99:nobody:/:/bin/false
$JAIL/etc/shadow
http:x:14871::::::
nobody:x:14871::::::
$JAIL/etc/gshadow
http:::
nobody:::
# touch $JAIL/etc/shells
# touch $JAIL/run/nginx.pid

Na koniec ustaw bardzo restrykcyjne uprawnienia. W miarę możliwości należy do roota i ustawić niezapisywalny.

# chown -R root:root $JAIL/

# chown -R http:http $JAIL/www
# chown -R http:http $JAIL/etc/nginx
# chown -R http:http $JAIL/var/{log,lib}/nginx
# chown http:http $JAIL/run/nginx.pid

# find $JAIL/ -gid 0 -uid 0 -type d -print | xargs chmod -rw
# find $JAIL/ -gid 0 -uid 0 -type d -print | xargs chmod +x
# find $JAIL/etc -gid 0 -uid 0 -type f -print | xargs chmod -x
# find $JAIL/usr/bin -type f -print | xargs chmod ug+rx
# find $JAIL/ -group http -user http -print | xargs chmod o-rwx
# chmod +rw $JAIL/tmp
# chmod +rw $JAIL/run

Jeśli twój serwer będzie wiązał port 80 (lub jakikolwiek inny port w zakresie [1-1023]), nadaj chrootowanemu uprawnieniu wykonywanemu powiązanie tych portów bez roota.

# setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $JAIL/usr/bin/nginx

Zmodyfikuj nginx.service, aby uruchomić chroot

Przed zmodyfikowaniem pliku jednostki nginx.service dobrym pomysłem może być skopiowanie go do /etc/systemd/system/, ponieważ pliki jednostek mają tam pierwszeństwo przed plikami w /usr/lib/systemd/system/ Oznacza to, że aktualizacja nginx nie zmodyfikuje niestandardowego pliku usługi.

# cp /usr/lib/systemd/system/nginx.service /etc/systemd/system/nginx.service

Jednostka systemd musi zostać zmieniona, aby uruchomić nginx w chroot, jako użytkownik http, i zapisać plik pid w chroot.

Note: I'm not sure if the pid file needs to be stored in the chroot jail.
/etc/systemd/system/nginx.service
 [Unit]
 Description=A high performance web server and a reverse proxy server
 After=syslog.target network.target
 
 [Service]
 Type=forking
 PIDFile=/srv/http/run/nginx.pid
 ExecStartPre=/usr/bin/chroot --userspec=http:http /srv/http /usr/bin/nginx -t -q -g 'pid /run/nginx.pid; daemon on; master_process on;'
 ExecStart=/usr/bin/chroot --userspec=http:http /srv/http /usr/bin/nginx -g 'pid /run/nginx.pid; daemon on; master_process on;'
 ExecReload=/usr/bin/chroot --userspec=http:http /srv/http /usr/bin/nginx -g 'pid /run/nginx.pid; daemon on; master_process on;' -s reload
 ExecStop=/usr/bin/chroot --userspec=http:http /srv/http /usr/bin/nginx -g 'pid /run/nginx.pid;' -s quit
 
 [Install]
 WantedBy=multi-user.target
Note: Upgrading nginx with pacman will not upgrade the chrooted nginx installation. You have to take care of the updates manually by repeating some of the steps above. Do not forget to also update the libraries it links against.

Możesz teraz bezpiecznie pozbyć się nie-chrootowanej instalacji nginx.

# pacman -Rsc nginx

Jeśli nie usuniesz nie chrootowanej instalacji nginx, możesz się upewnić, że działający proces nginx jest w rzeczywistości procesem chrootowanym. Możesz to zrobić, sprawdzając, gdzie znajduje się symbol /proc/PID/root. Jeśli powinien / link do /srv/http zamiast /.

# ps -C nginx | awk '{print $1}' | sed 1d | while read -r PID; do ls -l /proc/$PID/root; done

Porady i wskazówki

Uruchamianie bez przywilejów za pomocą systemd

Edytuj nginx.service i ustaw opcje User i opcjonalnie Group w [Service]:

/etc/systemd/system/nginx.service.d/user.conf
[Service]
User=user
Group=group

Możemy zahartować usługę przeciwko coraz wyższym przywilejom:

/etc/systemd/system/nginx.service.d/user.conf
[Service]
...
NoNewPrivileges=yes
Tip: See systemd.exec(5) for more options of confinement.

Następnie musimy upewnić się, że user ma dostęp do wszystkiego, czego potrzebuje:

Port
Linux nie zezwala procesom innym niż root na domyślne powiązanie z portami poniżej 1024. Można użyć portu powyżej 1024:
/etc/nginx/nginx.conf
server {
    listen 8080;
}
Tip: If you want nginx accessible on port 80 or 443, configure your firewall to redirect requests from 80 or 443 to the ports nginx listens to.
Lub możesz przyznać procesowi nginx zdolność CAP_NET_BIND_SERVICE, która pozwoli mu na powiązanie z portami poniżej 1024:
/etc/systemd/system/nginx.service.d/user.conf
[Service]
...
CapabilityBoundingSet=
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_BIND_SERVICE
AmbientCapabilities=
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE
PID file
nginx uses /run/nginx.pid by default. We can create a directory that user has write access to and place our PID file in there. An example using systemd-tmpfiles:
/etc/tmpfiles.d/nginx.conf
d /run/nginx 0775 root group - -

Run the configuration:

# systemd-tmpfiles --create

Edit the PID values based on the original nginx.service:

/etc/systemd/system/nginx.service.d/user.conf
[Service]
...
PIDFile=/run/nginx/nginx.pid
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/nginx -g 'pid /run/nginx/nginx.pid; error_log stderr;' 
ExecReload=
ExecReload=/usr/bin/nginx -s reload -g 'pid /run/nginx/nginx.pid;'
/var/lib/nginx/*
Some directories under /var/lib/nginx need to be bootstrapped by nginx running as root. It is not necessary to start the whole server to do that, nginx will do it on a simple configuration test. So just run one of those and you're good to go.
Log file & Directory Permissions
The step of running a configuration test will create a dangling root-owned log. Remove logs in /var/log/nginx to start fresh.
The nginx service user needs write permission to /var/log/nginx. This may require changing permission and/or ownership of this directory on your system.

Now we should be good to go. Go ahead and start nginx, and enjoy your completely rootless nginx.

Tip: The same setup may be desirable for your FastCGI server as well.

Alternative script for systemd

On pure systemd you can get advantages of chroot + systemd. [3] Based on set user group an pid on:

/etc/nginx/nginx.conf
user http;
pid /run/nginx.pid;

the absolute path of file is /srv/http/etc/nginx/nginx.conf.

/etc/systemd/system/nginx.service
[Unit]
Description=nginx (Chroot)
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/srv/http/run/nginx.pid
RootDirectory=/srv/http
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
ExecReload=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -s reload
ExecStop=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -s stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target

It is not necesary to set the default location, nginx loads at default -c /etc/nginx/nginx.conf, but it is a good idea though.

Alternatively you can run only ExecStart as chroot with parameter RootDirectoryStartOnly set as yes man systemd service or start it before mount point as effective or a systemd path is available.

/etc/systemd/system/nginx.path
[Unit]
Description=nginx (Chroot) path
[Path]
PathExists=/srv/http/site/Public_html
[Install]
WantedBy=default.target

Enable the created nginx.path and change the WantedBy=default.target to WantedBy=nginx.path in /etc/systemd/system/nginx.service.

The PIDFile in unit file allows systemd to monitor process (absolute path required). If it is undesired, you can change to default one-shot type, and delete the reference from the unit file.

Nginx Beautifier

nginxbeautifierAUR is a commandline tool used to beautify and format nginx configuration files.

Better headers management

Nginx has a rather unintuitive header management system where headers can only be defined in one context, any other headers are ignored. To remedy this we can install the headers-more-nginx module.

Install the package nginx-mod-headers-more package. This will install the module to /usr/lib/nginx/modules directory.

To load the module add the following to the top of your main nginx configuration file.

/etc/nginx/nginx.conf
load_module "/usr/lib/nginx/modules/ngx_http_headers_more_filter_module.so";
...

Troubleshooting

Configuration validation

# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Accessing local IP redirects to localhost

Solution from the Arch Linux forum.

In /etc/nginx/nginx.conf locate the server_name localhost line without a # in front of it, and add below:

server_name_in_redirect off;

Default behavior is that nginx redirects any requests to the value given as server_name in the config.

Error: The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later. (502 Bad Gateway)

This is because the FastCGI server has not been started, or the socket used has wrong permissions.

Try out this answer to fix the 502 error.

In Archlinux, the configuration file mentioned in above link is /etc/php/php-fpm.conf.

Error: No input file specified

1. Verify that variable open_basedir in /etc/php/php.ini contains the correct path specified as root argument in nginx.conf (usually /usr/share/nginx/). When using PHP-FPM as FastCGI server for PHP, you may add fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "open_basedir=$document_root/:/tmp/:/proc/"; in the location block which aims for processing php file in nginx.conf.

2. Another occasion is that, wrong root argument in the location ~ \.php$ section in nginx.conf. Make sure the root points to the same directory as it in location / in the same server. Or you may just set root as global, do not define it in any location section.

3. Check permissions: e.g. http for user/group, 755 for directories and 644 for files. Remember the entire path to the html directory should have the correct permissions. See File permissions and attributes#Bulk chmod to bulk modify a directory tree.

4. You do not have the SCRIPT_FILENAME containing the full path to your scripts. If the configuration of nginx (fastcgi_param SCRIPT_FILENAME) is correct, this kind of error means php failed to load the requested script. Usually it is simply a permissions issue, you can just run php-cgi as root:

# spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -f /usr/bin/php-cgi

or you should create a group and user to start the php-cgi:

# groupadd www
# useradd -g www www
# chmod +w /srv/www/nginx/html
# chown -R www:www /srv/www/nginx/html
# spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -u www -g www -f /usr/bin/php-cgi

5. If you are running php-fpm with chrooted nginx ensure chroot is set correctly within /etc/php-fpm/php-fpm.d/www.conf (or /etc/php-fpm/php-fpm.conf if working on older version)

Warning: Could not build optimal types_hash

When starting the nginx.service, the process might log the message:

[warn] 18872#18872: could not build optimal types_hash, you should increase either types_hash_max_size: 1024 or types_hash_bucket_size: 64; ignoring types_hash_bucket_size

To fix this warning, increase the values for these keys inside the http block [4] [5]:

/etc/nginx/nginx.conf
http {
  types_hash_max_size 4096;
  server_names_hash_bucket_size 128;
  ...
}

Cannot assign requested address

The full error from systemctl status nginx.service is

[emerg] 460#460: bind() to A.B.C.D:443 failed (99: Cannot assign requested address)

Even, if your nginx unit-file is configured to run after network.target with systemd, nginx may attempt to listen at an address that is configured but not added to any interface yet. Verify that this the case by manually running start for nginx (thereby showing the IP address is configured properly). Configuring nginx to listen to any address will resolve this issue. Now if your use case requires listening to a specific address, one possible solution is to reconfigure systemd.

To start nginx after all configured network devices are up and assigned an IP address, append network-online.target to After= within nginx.service and start/enable systemd-networkd-wait-online.service.

See also