User:Yecril71pl

From ArchWiki

100 łatwych kroków do postawienia ustroju ArchLinux

Ustrój podstawowy

Potrzebne: komputery dawca i biorca, przewód sieciowy skrzyżowany, podłączenie do sieci zewnętrznej.

 1. Przestawić BIOS biorcy na uruchamianie z sieci.
 2. Podłączyć biorcy do dawcy przewodem skrzyżowanym.
 3. Na dawcy uruchomić polecenie /usr/sbin/bootpd -d4;. Poczekać na odpowiedź o gotowości do pracy read entries from.
 4. Uruchomić biorcę.
 5. Na ekranie powitalnym ArchLinux wybrać polecenie Uruchom przez HTTP. Zgłosi się powłoka.
 6. Użyć polecenia cfdisk; do utworzenia przedziałów na dysku: hałdy (typ 82) i pojemnika (typ 83, uruchomieniowy).
 7. cd /dev && mkfs sda2 && mkswap sda1 && swapon sda1 && mount sda2 /mnt && export all_proxy='http://w3c:8080/';
 8. Podłączyć biorcę do sieci zewnętrznej.
 9. cd / && pacstrap mnt base base-devel && genfstab -p /mnt >>mnt/etc/fstab && arch-chroot mnt; (pojawi się powłoka wewnętrzna)
 10. cd etc && echo>>/etc/locale.conf LANG=pl_PL.UTF-8;
 11. usunąć kratki sprzed wierszy pl_* w pliku /etc/locale.gen
 12. locale-gen && ln -Ts /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw /etc/localtime &&
 13. pacman -Syu grub-bios && grub-install /dev/sda && grub-mkconfig >/boot/grub/grub.cfg && mkinitcpio -p linux && exit;
 14. (Z powrotem w powłoce sieciowej) systemctl reboot;
 15. Przestawić BIOS biorcy na uruchamianie z dysku.

Coś do użycia

(przykładowo, szczegóły mogą się różnić w zależności od sprzętu)

 1. Dopisać instrukcję setfont lat2-16; do pliku /etc/profile.d/locale.sh
 2. Podpiąć nośnik; wykonać mount /dev/sdb1 /mnt && cd /mnt/arch cp -Rt/opt seamonkey;
 3. Utworzyć skrypt wykonywalny /usr/local/bin/netscape z tekstem exec sh /opt/seamonkey/run-mozilla.sh /opt/seamonkey/seamonkey "${@}";
 4. Przepisać plik /etc/netctl/examples/ethernet-dhcp jako /etc/netctl/enp2s0 (i zmienić nazwę urządzenia wewnątrz)
 5. netctl enable enp2s0 && systemctl start multi-user.target; &&
 6. pacman -Syu libxrender libxext pango alsa-lib dbus-glib gtk2 xorg-xdm xorg-server xf86-video-ati xorg-fonts-100dpi xorg-fonts-type1 xorg-fonts-misc xterm xorg-xinit icewm menumaker pcmanfm &&
 7. useradd -m -g users u1 && passwd u1 && systemctl enable xdm && systemctl start graphical.target;
 8. W pliku /etc/X11/xinit/xinitrc wstawić przed twm wiersz exec icewm-session;

Polecenia użytkownika

 • mmaker icewm;
 • setkbmap pl;

W komputerach bez baterii

 1. pacman -Syu openntpd && systemctl enable openntpd;