XDG user directories (Català)

From ArchWiki
Estat de traducció: Aquest article és una versió traduïda de XDG user directories. Última traducció: 2023-04-05. Si hi han hagut canvis a la versió anglesa, podeu ajudar a traduir-lo o avisar a l'equip de traducció.

De freedesktop.org:

xdg-user-dirs és una eina que ajuda a gestionar directoris d'usuari "d'ús comú" com la carpeta d'escriptori o la carpeta de música. També gestiona la localització (és a dir, traducció) dels noms de fitxer.
Aixó funciona executant xdg-user-dirs-update(1) ben aviat durant l'inici de sessió. Aquest programa llegeix un arxiu de configuració, i un conjunt de directoris per defecte. Llavors, el programa crea versions localitzades d'aquests directoris a la carpeta de l'usuari i prepara un arxiu de configuració a $XDG_CONFIG_HOME/user-dirs.dirs (XDG_CONFIG_HOME és ~/.config per defecte) que les aplicacions poden llegir per a trobar aquests directoris.

La majoria de gestors de fitxers indiquen els directoris d'usuari XDG amb icones especials.

Instal·lació

Instal·leu xdg-user-dirs.

Consell: Alguns entorns d'escriptori podrien tenir el paquet ja instal·lat, com és el cas de GNOME.

Creació dels directoris per defecte

Es pot crear automàticament tota la suite de directoris d'usuari per defecte al directori $HOME executant:

$ xdg-user-dirs-update
Consell: Per a forçar la creació dels directoris amb els seus noms anglosaxons, podeu utilitzar LC_ALL=C xdg-user-dirs-update --force.

Quan s'executi, automàticament també:

  • Es crearà un arxiu de configuració ~/.config/user-dirs.dirs local: usat per les aplicacions per a trobar i utilitzar els directoris d'un usuari en específic.
  • Es crearà un arxiu de configuració ~/.config/user-dirs.locale local: usat per a establir el llenguatge segons el local en ús.

Per defecte també s'activarà i instal·larà el servei d'usuari xdg-user-dirs-update.service, per a mantenir els vostres directoris al dia executant aquesta comanda a l'inici de cada sessió login.

Creació de directoris personalitzats

Tant el fitxer de configuració local ~/.config/user-dirs.dirs com el global /etc/xdg/user-dirs.defaults utilitzen el format següent per a apuntar cap als directoris d'usuari: XDG_NOMDELDIRECTORI_DIR="$HOME/nom_del_directori". Un arxiu de configuració d'exemple podria tenir el següent aspecte (aquests són tots els directoris plantilla):

~/.config/user-dirs.dirs
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Escriptori"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Documents"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Baixades"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Música"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Imatges"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Públic"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Plantilles"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Vídeos"

Com xdg-user-dirs comprovarà el fitxer de configuració local per a apuntar als directoris d'usuari adequats, és possible especificar carpetes personalitzades. Per exemple, si una carpeta personalitzada per a la variable XDG_DOWNLOAD_DIR s'anomena $HOME/Internet a ~/.config/user-dirs.dirs, qualsevol aplicació que utilitzi aquesta variable utilitzarà aquest directori.

Nota: Com és el cas amb molts arxius de configuració, les opcions locals substitueixen a les globals. També serà necessari crear els directoris personalitzats nous.

Alternativament, també és possible especificar carpetes personalitzades mitjançant la línia d'ordres. Per exemple, l'ordre següent tindrà el mateix efecte que l'edició anterior a l'arxiu de configuració:

$ xdg-user-dirs-update --set DOWNLOAD ~/Internet

Consulta dels directoris configurats

Un cop establerts, qualsevol directori d'usuari pot visualitzar-se amb xdg-user-dirs. Per exemple, l'ordre següent mostrarà la ubicació del directori de Plantilles, que es correspon a la variable XDG_TEMPLATES_DIR a l'arxiu de configuració local:

$ xdg-user-dirs TEMPLATES