ArchWiki:Translation Team (Català)/About (Català)

From ArchWiki

Per a poder participar en la wiki, haureu de crear-vos un compte.

Un cop donats d'alta, podreu editar lliurement qualsevol contingut d'aquesta wiki, des de crear el vostre perfil a la vostra pàgina personal fins a traduir articles al català, passant per crear o modificar articles en anglès o altres idiomes, obrir o participar en temes de discussió, etc.

L'equip de traductors

Qualsevol traductor que desitgi participar en l'equip només ha d'inscriure's a la llista de traductors actius. No cal cap sol·licitud, ni aprovació, ni cap altre requisit previ.

Si un membre actiu de l'equip no mostra activitat durant un període de dotze mesos ininterromputs, se'l traslladarà a la llista de traductors inactius. En canvi, si un membre inactiu de l'equip torna a donar signes d'activitat, pot tornar a incloure's per si mateix al llistat de traductors actius. Qualsevol membre actiu del grup pot moure al grup d'inactius als traductors que compleixin les condicions esmentades.

La participació en l'equip de traducció implica el compromís de dur a terme alguna tasca de manteniment.

Actius

Aquest és el llistat de traductors que actualment estan col·laborant en aquest projecte.


Usuari Contacte / Activitat Alta wiki
Nara correu electrònic - discussió - contribucions 26 jul 2021


Inactius

Llistat històric dels usuaris que han format part de la comunitat, però que ja no realitzen tasques de traducció.

Usuari Contacte / Activitat Alta wiki

Directrius d'actuació

Els traductors han de conèixer i seguir les pautes generals del Codi de conducta, les formes de col·laborar, la guia d'estil i el glossari.

A la traducció no s'ha de dir res que no estigui al text original, ni ometre res que hi aparegui (excepte aquestes plantilles). Si necessiteu fer algun comentari utilitzeu la plantilla {{Note (Català)|(del traductor) comentari}} per advertir al lector que és un afegit al text original.

S'han de reproduir textualment les línies d'ordres, seqüències de codi, scripts, arxius del sistema i de més procediments tècnics. Per altra banda, cal respectar els formats wikitext (Wikipedia:ca:Wikitext [1]) i etiquetes HTML ([2]) inclosos en el text original. Per familiaritzar-vos amb aquests llenguatges, comenceu consultant Help:Cheatsheet (Català).

Nota: Cal puntualitzar que és possible que ens trobem davant d'ordres, scripts, arxius del sistema, etc. que continguin elements (els quals no formen part de l'ordre en si) bé sigui en forma de comentaris explicant o descrivint la funció de les ordres (en els scripts de bash aquests comentaris venen precedits pel signe de coixinet #), bé sigui en forma de variables (les quals modifiquen el comportament de les ordres a les quals acompanyen). Si el traductor sap el que fa, ha de traduir aquests comentaris o variables, ja que ajudaran a facilitar la comprensió per part del lector. En cas de dubte sobre la seva possible traducció, deixeu el contingut tal qual.

Excepcionalment, es podrà realitzar una traducció més lliure (contextual), quan la traducció fidel (literal) del text no transmeti amb claredat la idea principal de l'autor original.

S'ha d'emparar un català formal i neutre, utilitzat i entès pel conjunt dels catalanoparlants, evitant expressions exclusives d'un país o regió.

El traductor ha de revisar la taula de traduccions[broken link: invalid section] abans de traduir o actualitzar un article, sent aconsellable que anoti en el camp Observacions que es proposa a traduir/actualitzar l'article en el qual està interessat, per a evitar duplicitats i superposicions. Amb aquest mateix fi, pot usar, simultàniament, les plantilles Translateme (Català) o Bad translation (Català) per a indicar en l'article en qüestió la seva intenció de treballar en ell.